13527.htm

CÍMSZÓ: Nagysimonyi

SZÓCIKK: Nagysimonyi, kisk., Vas vm. 1840 lak. A zsidó hitközséget 1720. alapították. Ugyanakkor épült a templom, amelyet azóta már többször renováltak. Az első rabbi Schwartzstein Zanvel volt (megh. 1850 körül). Elemi iskola is létesült, amely azonban 1921. megszűnt. A háború alatt a szomszédos ostty asszonyfai fogolytáborban levő zsidó katonákat és foglyokat a hitközség tagjai rituális koszttal látták el. Weisz Simon főrabbi érdeme, hogy a táborban elhalt zsidókat elkülönített helyre temették és mindegyiknek sírkövet állítottak. A hitközség orthodox alapon áll. 28 családban 108 lelket számlál. Anyakönyvi kerületéhez tartoznak Ostffyasszonyfa, Csönge, Kenyéri, Kecskéd, Pápoc, Kemenesmagasi, Kemenessömjén és Kemenesmihályfa községek tartoznak. A háborúban 25-en vettek részt, közülük 6 elesett a harctéren. A hitközség mai vezetősége: Weisz Simon főrabbi, Kohn József elnök, Libenau Lajos alelnök, Ungár Gyula gondnok, Schmerc Mór pénztárnok, Fischer Mór és Schreiber József Chevra elnökök.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3527. címszó a lexikon => 634. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13527.htm

CÍMSZÓ: Nagysimonyi

SZÓCIKK: Nagysimonyi, kisk., Vas vm. 1840 lak. A zsidó hitközséget 1720. alapították. Ugyanakkor épült a templom, amelyet azóta már többször renováltak. Az első rabbi Schwartzstein Zanvel volt megh. 1850 körül . Elemi iskola is létesült, amely azonban 1921. megszűnt. A háború alatt a szomszédos ostty asszonyfai fogolytáborban levő zsidó katonákat és foglyokat a hitközség tagjai rituális koszttal látták el. Weisz Simon főrabbi érdeme, hogy a táborban elhalt zsidókat elkülönített helyre temették és mindegyiknek sírkövet állítottak. A hitközség orthodox alapon áll. 28 családban 108 lelket számlál. Anyakönyvi kerületéhez tartoznak Ostffyasszonyfa, Csönge, Kenyéri, Kecskéd, Pápoc, Kemenesmagasi, Kemenessömjén és Kemenesmihályfa községek tartoznak. A háborúban 25-en vettek részt, közülük 6 elesett a harctéren. A hitközség mai vezetősége: Weisz Simon főrabbi, Kohn József elnök, Libenau Lajos alelnök, Ungár Gyula gondnok, Schmerc Mór pénztárnok, Fischer Mór és Schreiber József Chevra elnökök.

13527.ht

CÍMSZÓ Nagysimony

SZÓCIKK Nagysimonyi kisk. Va vm 184 lak zsid hitközsége 1720 alapították Ugyanakko épül templom amelye azót má többszö renováltak A els rabb Schwartzstei Zanve vol megh 185 körü Elem iskol i létesült amel azonba 1921 megszűnt hábor alat szomszédo ostt asszonyfa fogolytáborba lev zsid katonáka é foglyoka hitközsé tagja rituáli kosztta láttá el Weis Simo főrabb érdeme hog táborba elhal zsidóka elkülönítet helyr temetté é mindegyikne sírköve állítottak hitközsé orthodo alapo áll 2 családba 10 lelke számlál Anyakönyv kerületéhe tartozna Ostffyasszonyfa Csönge Kenyéri Kecskéd Pápoc Kemenesmagasi Kemenessömjé é Kemenesmihályf községe tartoznak háborúba 25-e vette részt közülü eleset harctéren hitközsé ma vezetősége Weis Simo főrabbi Koh Józse elnök Libena Lajo alelnök Ungá Gyul gondnok Schmer Mó pénztárnok Fische Mó é Schreibe Józse Chevr elnökök

13527.h

CÍMSZ Nagysimon

SZÓCIK Nagysimony kisk V v 18 la zsi hitközség 172 alapítottá Ugyanakk épü templo amely azó m többsz renoválta el rab Schwartzste Zanv vo meg 18 kör Ele isko létesül ame azonb 192 megszűn hábo ala szomszéd ost asszonyf fogolytáborb le zsi katonák foglyok hitközs tagj rituál kosztt látt e Wei Sim főrab érdem ho táborb elha zsidók elkülöníte hely temett mindegyikn sírköv állította hitközs orthod alap ál családb 1 lelk számlá Anyaköny kerületéh tartozn Ostffyasszonyf Csöng Kenyér Kecské Pápo Kemenesmagas Kemenessömj Kemenesmihály község tartozna háborúb 25- vett rész közül elese harctére hitközs m vezetőség Wei Sim főrabb Ko Józs elnö Liben Laj alelnö Ung Gyu gondno Schme M pénztárno Fisch M Schreib Józs Chev elnökö

13527.

CÍMS Nagysimo

SZÓCI Nagysimon kis 1 l zs hitközsé 17 alapított Ugyanak ép templ amel az többs renovált e ra Schwartzst Zan v me 1 kö El isk létesü am azon 19 megszű háb al szomszé os asszony fogolytábor l zs katoná foglyo hitköz tag rituá koszt lát We Si főra érde h tábor elh zsidó elkülönít hel temet mindegyik sírkö állított hitköz ortho ala á család lel száml Anyakön kerületé tartoz Ostffyasszony Csön Kenyé Kecsk Páp Kemenesmaga Kemenessöm Kemenesmihál közsé tartozn háború 25 vet rés közü eles harctér hitköz vezetősé We Si főrab K Józ eln Libe La aleln Un Gy gondn Schm pénztárn Fisc Schrei Józ Che elnök

13527

CÍM Nagysim

SZÓC Nagysimo ki z hitközs 1 alapítot Ugyana é temp ame a több renovál r Schwartzs Za m k E is létes a azo 1 megsz há a szomsz o asszon fogolytábo z katon fogly hitkö ta ritu kosz lá W S főr érd tábo el zsid elkülöní he teme mindegyi sírk állítot hitkö orth al csalá le szám Anyakö kerület tarto Ostffyasszon Csö Keny Kecs Pá Kemenesmag Kemenessö Kemenesmihá közs tartoz hábor 2 ve ré köz ele harcté hitkö vezetős W S főra Jó el Lib L alel U G gond Sch pénztár Fis Schre Jó Ch elnö

1352

CÍ Nagysi

SZÓ Nagysim k hitköz alapíto Ugyan tem am töb renová Schwartz Z i léte az megs h szoms asszo fogolytáb kato fogl hitk t rit kos l fő ér táb e zsi elkülön h tem mindegy sír állíto hitk ort a csal l szá Anyak kerüle tart Ostffyasszo Cs Ken Kec P Kemenesma Kemeness Kemenesmih köz tarto hábo v r kö el harct hitk vezető főr J e Li ale gon Sc pénztá Fi Schr J C eln