13529.htm

CÍMSZÓ: Nagyszalonta

SZÓCIKK: "2000 K), Roth Mór (szegény gyermekek felruházására 200 K). Ellmann Simon (iskolai jutalmakra 100 K), Sámson Sámuel (jótékony célokra 3400K). A hitközség maga is Becher Áron nevére két alapítványt létesített, egy 2000 koronásat főgimnáziumi tanulók ösztöndíjára és egy 1000 koronásat szegény gyermekek fölruházására. Alapítása a szabadságharcot követő évekre esik 1848 után, mikor a letelepedési tilalom megszűnt, N.-án is megtelepedett néhány zsidó; nevezetesen Sternthal Ábrahám, Sternthal Bernát, Czinczár Sándor és Waldauer Mihály, akik az 50-es években megalapították a hitközséget és felépítették nagy áldozatkészséggel első templomukat. Az első elöljárók Sternthal Ábrahám és Sternthal Bernát voltak. A szervezés után csak metszőt és szolgát alkalmaztak, mikor 60-70-re nőtt a hitközségi tagok száma, még egy metszőt alkalmaztak, később már rabbit is. Első rabbijuk Landesberg Áron volt. Utána megint csak rabbihelyettesek működtek, még pedig Krausz József és Fried József. 1867 előtt nyilvánosság nélküli iskolát tartott fenn a hitközség, de ebben világi tantárgyakat is tanítottak. Az emancipáció után képesített tanítót állított az iskola élére, rendszeresítette a magyar nyelvű oktatást és megszerezte az iskola számára a nyilvánossági jogot. Ez 1910-ig 3 tanerőt foglalkoztatott és 6 osztályban 80-100 növendéket nevelt. Az iskola azóta 4 osztályúvá fejlődött vissza, csak 1 tanerőt foglalkoztat és a növendékek száma 25- 30-ra csökkent, jóllehet, hogy 1910 óta a hitközség adózó tagjai tetemesen megszaporodtak. 1886. a régi zsinagóga már nem tudta befogadni a híveket és a hitközség a saját áldozatkészségéből új templomot építtetett, Knapp Ferenc nagyváradi építész tervei alapján. Az alap és zárókövet teljes papi ornátusban Arany János veje, néhai Széli Kálmán ref. esperes tette le nagyszabású beszéd kíséretében, a későbbi ünnepélyes felavatást Rosenberg Sándor aradi főrabbi végezte. A hitközség régebben a nagyváradi kerülethez tartozott, most az Erdély-Bánát-Körösvölgyi kongresszusi községkerülethez tartozik; Mint anyakönyvi központ kiterjed Tulca, Baj, Ilye, Madarász, Homorog, Cséfa, Imánd, Gyapjú, Less, Marciháza, Arzád, Erdőgyorok községekre. Az új határok következtében a hozzátartozó Mezőgyán és Zsadány (Geszt) elszakadt tőle. A zsidó anyakönyvvezetés rendszeresítése idejében 1892. az anyakönyvvezető helyettes rabbit, Fried Józsefet rabbivá léptette elő a hitközség. Ez 47 évi szolgálat után nyugalomba vonult. 1925 óta a Fogarasról meghívott Nébel Ábrahám főrabbi áll a hitélet élén, amelynek békés fejlődését a legújabb időkig semmise zavarta meg. 1927-ben azonban néhány beköltözött idegen megbontotta a hitközség régi egységességét és orthodox hitközséget alapított. A hitközség vezetősége: Nobel Ábrahám főrabbi, Lakatos Gyula elnök, Nemes Mátyás gazdasági elöljáró, Roth Mór kultuszügyi elöljáró, Hirsch Ármin iskolaszéki elnök, Szántó Márton pénztárnok, Grosz Elek, Fischer Jakab gondnokok, Wemberger Béla jegyző, Régner Ignác kántor. Béla tanító. A Szent Egylet elnöke Preisz P., a Nőegyleté özv. Sternthal Farkasné."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3529. címszó a lexikon => 635. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13529.htm

CÍMSZÓ: Nagyszalonta

SZÓCIKK: 2000 K , Roth Mór szegény gyermekek felruházására 200 K . Ellmann Simon iskolai jutalmakra 100 K , Sámson Sámuel jótékony célokra 3400K . A hitközség maga is Becher Áron nevére két alapítványt létesített, egy 2000 koronásat főgimnáziumi tanulók ösztöndíjára és egy 1000 koronásat szegény gyermekek fölruházására. Alapítása a szabadságharcot követő évekre esik 1848 után, mikor a letelepedési tilalom megszűnt, N.-án is megtelepedett néhány zsidó; nevezetesen Sternthal Ábrahám, Sternthal Bernát, Czinczár Sándor és Waldauer Mihály, akik az 50-es években megalapították a hitközséget és felépítették nagy áldozatkészséggel első templomukat. Az első elöljárók Sternthal Ábrahám és Sternthal Bernát voltak. A szervezés után csak metszőt és szolgát alkalmaztak, mikor 60-70-re nőtt a hitközségi tagok száma, még egy metszőt alkalmaztak, később már rabbit is. Első rabbijuk Landesberg Áron volt. Utána megint csak rabbihelyettesek működtek, még pedig Krausz József és Fried József. 1867 előtt nyilvánosság nélküli iskolát tartott fenn a hitközség, de ebben világi tantárgyakat is tanítottak. Az emancipáció után képesített tanítót állított az iskola élére, rendszeresítette a magyar nyelvű oktatást és megszerezte az iskola számára a nyilvánossági jogot. Ez 1910-ig 3 tanerőt foglalkoztatott és 6 osztályban 80-100 növendéket nevelt. Az iskola azóta 4 osztályúvá fejlődött vissza, csak 1 tanerőt foglalkoztat és a növendékek száma 25- 30-ra csökkent, jóllehet, hogy 1910 óta a hitközség adózó tagjai tetemesen megszaporodtak. 1886. a régi zsinagóga már nem tudta befogadni a híveket és a hitközség a saját áldozatkészségéből új templomot építtetett, Knapp Ferenc nagyváradi építész tervei alapján. Az alap és zárókövet teljes papi ornátusban Arany János veje, néhai Széli Kálmán ref. esperes tette le nagyszabású beszéd kíséretében, a későbbi ünnepélyes felavatást Rosenberg Sándor aradi főrabbi végezte. A hitközség régebben a nagyváradi kerülethez tartozott, most az Erdély-Bánát-Körösvölgyi kongresszusi községkerülethez tartozik; Mint anyakönyvi központ kiterjed Tulca, Baj, Ilye, Madarász, Homorog, Cséfa, Imánd, Gyapjú, Less, Marciháza, Arzád, Erdőgyorok községekre. Az új határok következtében a hozzátartozó Mezőgyán és Zsadány Geszt elszakadt tőle. A zsidó anyakönyvvezetés rendszeresítése idejében 1892. az anyakönyvvezető helyettes rabbit, Fried Józsefet rabbivá léptette elő a hitközség. Ez 47 évi szolgálat után nyugalomba vonult. 1925 óta a Fogarasról meghívott Nébel Ábrahám főrabbi áll a hitélet élén, amelynek békés fejlődését a legújabb időkig semmise zavarta meg. 1927-ben azonban néhány beköltözött idegen megbontotta a hitközség régi egységességét és orthodox hitközséget alapított. A hitközség vezetősége: Nobel Ábrahám főrabbi, Lakatos Gyula elnök, Nemes Mátyás gazdasági elöljáró, Roth Mór kultuszügyi elöljáró, Hirsch Ármin iskolaszéki elnök, Szántó Márton pénztárnok, Grosz Elek, Fischer Jakab gondnokok, Wemberger Béla jegyző, Régner Ignác kántor. Béla tanító. A Szent Egylet elnöke Preisz P., a Nőegyleté özv. Sternthal Farkasné.

13529.ht

CÍMSZÓ Nagyszalont

SZÓCIKK 200 Rot Mó szegén gyermeke felruházásár 20 Ellman Simo iskola jutalmakr 10 Sámso Sámue jótékon célokr 3400 hitközsé mag i Beche Áro nevér ké alapítvány létesített eg 200 koronása főgimnázium tanuló ösztöndíjár é eg 100 koronása szegén gyermeke fölruházására Alapítás szabadságharco követ évekr esi 184 után miko letelepedés tilalo megszűnt N.-á i megtelepedet néhán zsidó nevezetese Sterntha Ábrahám Sterntha Bernát Czinczá Sándo é Waldaue Mihály aki a 50-e évekbe megalapítottá hitközsége é felépítetté nag áldozatkészségge els templomukat A els elöljáró Sterntha Ábrahá é Sterntha Berná voltak szervezé utá csa metsző é szolgá alkalmaztak miko 60-70-r nőt hitközség tago száma mé eg metsző alkalmaztak későb má rabbi is Els rabbiju Landesber Áro volt Után megin csa rabbihelyettese működtek mé pedi Kraus Józse é Frie József 186 előt nyilvánossá nélkül iskolá tartot fen hitközség d ebbe világ tantárgyaka i tanítottak A emancipáci utá képesítet tanító állítot a iskol élére rendszeresített magya nyelv oktatás é megszerezt a iskol számár nyilvánosság jogot E 1910-i tanerő foglalkoztatot é osztályba 80-10 növendéke nevelt A iskol azót osztályúv fejlődöt vissza csa tanerő foglalkozta é növendéke szám 25 30-r csökkent jóllehet hog 191 ót hitközsé adóz tagja tetemese megszaporodtak 1886 rég zsinagóg má ne tudt befogadn híveke é hitközsé sajá áldozatkészségébő ú templomo építtetett Knap Feren nagyvárad építés terve alapján A ala é záróköve telje pap ornátusba Aran Jáno veje néha Szél Kálmá ref espere tett l nagyszabás beszé kíséretében később ünnepélye felavatás Rosenber Sándo arad főrabb végezte hitközsé régebbe nagyvárad kerülethe tartozott mos a Erdély-Bánát-Körösvölgy kongresszus községkerülethe tartozik Min anyakönyv közpon kiterje Tulca Baj Ilye Madarász Homorog Cséfa Imánd Gyapjú Less Marciháza Arzád Erdőgyoro községekre A ú határo következtébe hozzátartoz Mezőgyá é Zsadán Gesz elszakad tőle zsid anyakönyvvezeté rendszeresítés idejébe 1892 a anyakönyvvezet helyette rabbit Frie Józsefe rabbiv léptett el hitközség E 4 év szolgála utá nyugalomb vonult 192 ót Fogarasró meghívot Nébe Ábrahá főrabb ál hitéle élén amelyne béké fejlődésé legújab időki semmis zavart meg 1927-be azonba néhán beköltözöt idege megbontott hitközsé rég egységességé é orthodo hitközsége alapított hitközsé vezetősége Nobe Ábrahá főrabbi Lakato Gyul elnök Neme Mátyá gazdaság elöljáró Rot Mó kultuszügy elöljáró Hirsc Ármi iskolaszék elnök Szánt Márto pénztárnok Gros Elek Fische Jaka gondnokok Wemberge Bél jegyző Régne Igná kántor Bél tanító Szen Egyle elnök Preis P. Nőegylet özv Sterntha Farkasné

13529.h

CÍMSZ Nagyszalon

SZÓCIK 20 Ro M szegé gyermek felruházásá 2 Ellma Sim iskol jutalmak 1 Sáms Sámu jótéko célok 340 hitközs ma Bech Ár nevé k alapítván létesítet e 20 koronás főgimnáziu tanul ösztöndíjá e 10 koronás szegé gyermek fölruházásár Alapítá szabadságharc köve évek es 18 utá mik letelepedé tilal megszűn N.- megtelepede néhá zsid nevezetes Sternth Ábrahá Sternth Berná Czincz Sánd Waldau Mihál ak 50- évekb megalapított hitközség felépített na áldozatkészségg el templomuka el elöljár Sternth Ábrah Sternth Bern volta szervez ut cs metsz szolg alkalmazta mik 60-70- nő hitközsé tag szám m e metsz alkalmazta késő m rabb i El rabbij Landesbe Ár vol Utá megi cs rabbihelyettes működte m ped Krau Józs Fri Józse 18 elő nyilvánoss nélkü iskol tarto fe hitközsé ebb vilá tantárgyak tanította emancipác ut képesíte tanít állíto isko élér rendszeresítet magy nyel oktatá megszerez isko számá nyilvánossá jogo 1910- taner foglalkoztato osztályb 80-1 növendék nevel isko azó osztályú fejlődö vissz cs taner foglalkozt növendék szá 2 30- csökken jóllehe ho 19 ó hitközs adó tagj tetemes megszaporodta 188 ré zsinagó m n tud befogad hívek hitközs saj áldozatkészségéb templom építtetet Kna Fere nagyvára építé terv alapjá al záróköv telj pa ornátusb Ara Ján vej néh Szé Kálm re esper tet nagyszabá besz kíséretébe későb ünnepély felavatá Rosenbe Sánd ara főrab végezt hitközs régebb nagyvára kerületh tartozot mo Erdély-Bánát-Körösvölg kongresszu községkerületh tartozi Mi anyaköny közpo kiterj Tulc Ba Ily Madarás Homoro Cséf Imán Gyapj Les Marciház Arzá Erdőgyor községekr határ következtéb hozzátarto Mezőgy Zsadá Ges elszaka től zsi anyakönyvvezet rendszeresíté idejéb 189 anyakönyvveze helyett rabbi Fri József rabbi léptet e hitközsé é szolgál ut nyugalom vonul 19 ó Fogarasr meghívo Néb Ábrah főrab á hitél élé amelyn bék fejlődés legúja idők semmi zavar me 1927-b azonb néhá beköltözö ideg megbontot hitközs ré egységesség orthod hitközség alapítot hitközs vezetőség Nob Ábrah főrabb Lakat Gyu elnö Nem Máty gazdasá elöljár Ro M kultuszüg elöljár Hirs Árm iskolaszé elnö Szán Márt pénztárno Gro Ele Fisch Jak gondnoko Wemberg Bé jegyz Régn Ign kánto Bé tanít Sze Egyl elnö Prei P Nőegyle öz Sternth Farkasn

13529.

CÍMS Nagyszalo

SZÓCI 2 R szeg gyerme felruházás Ellm Si isko jutalma Sám Sám jóték célo 34 hitköz m Bec Á nev alapítvá létesíte 2 koroná főgimnázi tanu ösztöndíj 1 koroná szeg gyerme fölruházásá Alapít szabadsághar köv éve e 1 ut mi leteleped tila megszű N. megteleped néh zsi nevezete Sternt Ábrah Sternt Bern Czinc Sán Walda Mihá a 50 évek megalapítot hitközsé felépítet n áldozatkészség e templomuk e elöljá Sternt Ábra Sternt Ber volt szerve u c mets szol alkalmazt mi 60-70 n hitközs ta szá mets alkalmazt kés rab E rabbi Landesb Á vo Ut meg c rabbihelyette működt pe Kra Józ Fr Józs 1 el nyilvános nélk isko tart f hitközs eb vil tantárgya tanított emancipá u képesít taní állít isk élé rendszeresíte mag nye oktat megszere isk szám nyilvánoss jog 1910 tane foglalkoztat osztály 80- növendé neve isk az osztály fejlőd viss c tane foglalkoz növendé sz 30 csökke jólleh h 1 hitköz ad tag teteme megszaporodt 18 r zsinag tu befoga híve hitköz sa áldozatkészségé templo építtete Kn Fer nagyvár épít ter alapj a zárókö tel p ornátus Ar Já ve né Sz Kál r espe te nagyszab bes kíséretéb késő ünnepél felavat Rosenb Sán ar főra végez hitköz régeb nagyvár kerület tartozo m Erdély-Bánát-Körösvöl kongressz községkerület tartoz M anyakön közp kiter Tul B Il Madará Homor Csé Imá Gyap Le Marcihá Arz Erdőgyo községek hatá következté hozzátart Mezőg Zsad Ge elszak tő zs anyakönyvveze rendszeresít idejé 18 anyakönyvvez helyet rabb Fr Józse rabb lépte hitközs szolgá u nyugalo vonu 1 Fogaras meghív Né Ábra főra hité él amely bé fejlődé legúj idő semm zava m 1927- azon néh beköltöz ide megbonto hitköz r egységessé ortho hitközsé alapíto hitköz vezetősé No Ábra főrab Laka Gy eln Ne Mát gazdas elöljá R kultuszü elöljá Hir Ár iskolasz eln Szá Már pénztárn Gr El Fisc Ja gondnok Wember B jegy Rég Ig kánt B taní Sz Egy eln Pre Nőegyl ö Sternt Farkas

13529

CÍM Nagyszal

SZÓC sze gyerm felruházá Ell S isk jutalm Sá Sá jóté cél 3 hitkö Be ne alapítv létesít koron főgimnáz tan ösztöndí koron sze gyerm fölruházás Alapí szabadságha kö év u m letelepe til megsz N megtelepe né zs nevezet Stern Ábra Stern Ber Czin Sá Wald Mih 5 éve megalapíto hitközs felépíte áldozatkészsé templomu elölj Stern Ábr Stern Be vol szerv met szo alkalmaz m 60-7 hitköz t sz met alkalmaz ké ra rabb Landes v U me rabbihelyett működ p Kr Jó F Józ e nyilváno nél isk tar hitköz e vi tantárgy tanítot emancip képesí tan állí is él rendszeresít ma ny okta megszer is szá nyilvános jo 191 tan foglalkozta osztál 80 növend nev is a osztál fejlő vis tan foglalko növend s 3 csökk jólle hitkö a ta tetem megszaporod 1 zsina t befog hív hitkö s áldozatkészség templ építtet K Fe nagyvá épí te alap zárók te ornátu A J v n S Ká esp t nagysza be kíséreté kés ünnepé felava Rosen Sá a főr vége hitkö rége nagyvá kerüle tartoz Erdély-Bánát-Körösvö kongress községkerüle tarto anyakö köz kite Tu I Madar Homo Cs Im Gya L Marcih Ar Erdőgy községe hat következt hozzátar Mező Zsa G elsza t z anyakönyvvez rendszeresí idej 1 anyakönyvve helye rab F Józs rab lépt hitköz szolg nyugal von Fogara meghí N Ábr főr hit é amel b fejlőd legú id sem zav 1927 azo né beköltö id megbont hitkö egységess orth hitközs alapít hitkö vezetős N Ábr főra Lak G el N Má gazda elölj kultusz elölj Hi Á iskolas el Sz Má pénztár G E Fis J gondno Wembe jeg Ré I kán tan S Eg el Pr Nőegy Stern Farka

1352

CÍ Nagysza

SZÓ sz gyer felruház El is jutal S S jót cé hitk B n alapít létesí koro főgimná ta ösztönd koro sz gyer fölruházá Alap szabadságh k é letelep ti megs megtelep n z neveze Ster Ábr Ster Be Czi S Wal Mi év megalapít hitköz felépít áldozatkészs templom elöl Ster Áb Ster B vo szer me sz alkalma 60- hitkö s me alkalma k r rab Lande m rabbihelyet műkö K J Jó nyilván né is ta hitkö v tantárg taníto emanci képes ta áll i é rendszeresí m n okt megsze i sz nyilváno j 19 ta foglalkozt osztá 8 növen ne i osztá fejl vi ta foglalk növen csök jóll hitk t tete megszaporo zsin befo hí hitk áldozatkészsé temp építte F nagyv ép t ala záró t ornát K es nagysz b kíséret ké ünnep felav Rose S fő vég hitk rég nagyv kerül tarto Erdély-Bánát-Körösv kongres községkerül tart anyak kö kit T Mada Hom C I Gy Marci A Erdőg község ha következ hozzáta Mez Zs elsz anyakönyvve rendszeres ide anyakönyvv hely ra Józ ra lép hitkö szol nyuga vo Fogar megh Áb fő hi ame fejlő leg i se za 192 az n bekölt i megbon hitk egységes ort hitköz alapí hitk vezető Áb főr La e M gazd elöl kultus elöl H iskola e S M pénztá Fi gondn Wemb je R ká ta E e P Nőeg Ster Fark