13530.htm

CÍMSZÓ: Nagyszentmiklós

SZÓCIKK: Nagyszentmiklós (Sanicolaul maré, R.), nagyk. Torontál vm., 10,617 lak. A N.-i (kongresszusi) hitközség megalapítását illetőleg nincsenek pontos adataink. Régi iratokból kitűnik, hogy a XVIII. sz.-ban már laktak itt zsidók, akik a többi lakosokkal a legnagyobb békességben éltek. Állandó szerződéses viszonyuk volt a Nákó-uradalommal a korcsmai és halászati jog bérlését illetőleg. Ajándékozás útján a Nákó-uradalomtól kaptak az 1780-as években temetőhelyet s vásároltak telket a templom számára, melyet 1794. építettek fel. Több adósság-levél hitelképességüket, több régi elismervény meg azt bizonyítja, hogy a türelmi adót és a Rekrutengeldet pontosan fizették. A hitközség első rabbija Chewja Kohn volt, akinek működéséről azonban közelebbit nem tudunk. Az első elöljárók, illetve zsidóbírók Deutsch Izrael és Fischl Mózes voltak. A hitközség több évtizeddel ezelőtt létesített elemi iskolát, amely azonban a világháború idején megszűnt. Új templomot 1911. épített saját erejéből a hitközség. Évszázados múltú Chevra Kadisájának jelenleg Wiener Náthán az elnöke, Nőegyleté Tenner Vilmosné vezetése alatt áll. A hitközség hírnevesebb szülöttei Hermann Lipót (l. o.) és Spitzer (Orma) Béla festőművészek. A hitközségnek a társadalmi életben szerepet játszó tagjai: Blattner Ármin volt kórházi orvos, Tenner Vilmos volt kórházi főorvos, Kassovitz Henrik volt járási orvos és Hirsch Sándor kerületi orvos. Nagyobb gazdasági és ipari vállalatokat létesítettek: Popper Jakab és fiai cég (téglagyár, sörgyár és sertéshizlalda, 120 munkással), Popper László (tojás és sertéskiviteli vállalat és takarékpénztár 45 alkalmazottal), Wiener Náthán (könyvnyomda) és Wéber Izidor, akinek olaj és petróleum nagyvállalata 15 munkást foglalkoztat. A hitközségnek értékes kéziratgyűjteménye van, történetét Fried Lajos írta meg egy könyvben, mely 1911. jelent meg. A hitközség évi költségvetése 345,000 lei, melyből 60,000 leit fordítanak szociális és filantropikus célokra. Két kulturális célú alapítványt is kezel még a hitközség. Anyakönyvi területéhez a N.-i orthodox hitközségen kívül Németszentmiklós, Őszcsanád, Máriaföld, Valkány, Valkánybesenyő, Billéd, Bánátkomlós, Kócsa, Keresztúr, Új- és Ósagyszentpéter, Nagy- és Kisősz, Sárafalva, Perjámos, Béba, Bogáros, Újhely, Sándorháza, Nyerő, Keglevichháza, Bolgártelep és Puszt a keresztúr községek tartoznak. Lélekszáma 280, a családok száma 80, adót 105-en fizetnek. Foglalkozás szerint: 6 nagykereskedő. 2 gazdálkodó, 3 szabadpályán levő, 1 tanító, 35 kereskedő, 1 ügyvéd, 8 munkás, 5 orvos, 10 magántisztviselő, 2 vállalkozó, 10 iparos, 1 mérnök, 4 magánzó, 5 egyéb. A hitközségnek a világháborúban részt vett tagjai közül 17-en estek el. Mai vezetősége: Friedmann Sámuel főrabbi, Kassovitz Henrik elnök, Singer Sándor alelnök, Kőnig Mór pénztárnok, Fischhoff Leó ellenőr, Goldschmidt Ignác és Plohn Jakab gondnokok, Wohlberg József titkár. A hitközség kántora Tessler Lajos.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3530. címszó a lexikon => 635. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13530.htm

CÍMSZÓ: Nagyszentmiklós

SZÓCIKK: Nagyszentmiklós Sanicolaul maré, R. , nagyk. Torontál vm., 10,617 lak. A N.-i kongresszusi hitközség megalapítását illetőleg nincsenek pontos adataink. Régi iratokból kitűnik, hogy a XVIII. sz.-ban már laktak itt zsidók, akik a többi lakosokkal a legnagyobb békességben éltek. Állandó szerződéses viszonyuk volt a Nákó-uradalommal a korcsmai és halászati jog bérlését illetőleg. Ajándékozás útján a Nákó-uradalomtól kaptak az 1780-as években temetőhelyet s vásároltak telket a templom számára, melyet 1794. építettek fel. Több adósság-levél hitelképességüket, több régi elismervény meg azt bizonyítja, hogy a türelmi adót és a Rekrutengeldet pontosan fizették. A hitközség első rabbija Chewja Kohn volt, akinek működéséről azonban közelebbit nem tudunk. Az első elöljárók, illetve zsidóbírók Deutsch Izrael és Fischl Mózes voltak. A hitközség több évtizeddel ezelőtt létesített elemi iskolát, amely azonban a világháború idején megszűnt. Új templomot 1911. épített saját erejéből a hitközség. Évszázados múltú Chevra Kadisájának jelenleg Wiener Náthán az elnöke, Nőegyleté Tenner Vilmosné vezetése alatt áll. A hitközség hírnevesebb szülöttei Hermann Lipót l. o. és Spitzer Orma Béla festőművészek. A hitközségnek a társadalmi életben szerepet játszó tagjai: Blattner Ármin volt kórházi orvos, Tenner Vilmos volt kórházi főorvos, Kassovitz Henrik volt járási orvos és Hirsch Sándor kerületi orvos. Nagyobb gazdasági és ipari vállalatokat létesítettek: Popper Jakab és fiai cég téglagyár, sörgyár és sertéshizlalda, 120 munkással , Popper László tojás és sertéskiviteli vállalat és takarékpénztár 45 alkalmazottal , Wiener Náthán könyvnyomda és Wéber Izidor, akinek olaj és petróleum nagyvállalata 15 munkást foglalkoztat. A hitközségnek értékes kéziratgyűjteménye van, történetét Fried Lajos írta meg egy könyvben, mely 1911. jelent meg. A hitközség évi költségvetése 345,000 lei, melyből 60,000 leit fordítanak szociális és filantropikus célokra. Két kulturális célú alapítványt is kezel még a hitközség. Anyakönyvi területéhez a N.-i orthodox hitközségen kívül Németszentmiklós, Őszcsanád, Máriaföld, Valkány, Valkánybesenyő, Billéd, Bánátkomlós, Kócsa, Keresztúr, Új- és Ósagyszentpéter, Nagy- és Kisősz, Sárafalva, Perjámos, Béba, Bogáros, Újhely, Sándorháza, Nyerő, Keglevichháza, Bolgártelep és Puszt a keresztúr községek tartoznak. Lélekszáma 280, a családok száma 80, adót 105-en fizetnek. Foglalkozás szerint: 6 nagykereskedő. 2 gazdálkodó, 3 szabadpályán levő, 1 tanító, 35 kereskedő, 1 ügyvéd, 8 munkás, 5 orvos, 10 magántisztviselő, 2 vállalkozó, 10 iparos, 1 mérnök, 4 magánzó, 5 egyéb. A hitközségnek a világháborúban részt vett tagjai közül 17-en estek el. Mai vezetősége: Friedmann Sámuel főrabbi, Kassovitz Henrik elnök, Singer Sándor alelnök, Kőnig Mór pénztárnok, Fischhoff Leó ellenőr, Goldschmidt Ignác és Plohn Jakab gondnokok, Wohlberg József titkár. A hitközség kántora Tessler Lajos.

13530.ht

CÍMSZÓ Nagyszentmikló

SZÓCIKK Nagyszentmikló Sanicolau maré R nagyk Torontá vm. 10,61 lak N.- kongresszus hitközsé megalapításá illetőle nincsene ponto adataink Rég iratokbó kitűnik hog XVIII sz.-ba má lakta it zsidók aki több lakosokka legnagyob békességbe éltek Álland szerződése viszonyu vol Nákó-uradalomma korcsma é halászat jo bérlésé illetőleg Ajándékozá útjá Nákó-uradalomtó kapta a 1780-a évekbe temetőhelye vásárolta telke templo számára melye 1794 építette fel Töb adósság-levé hitelképességüket töb rég elismervén me az bizonyítja hog türelm adó é Rekrutengelde pontosa fizették hitközsé els rabbij Chewj Koh volt akine működésérő azonba közelebbi ne tudunk A els elöljárók illetv zsidóbíró Deutsc Izrae é Fisch Móze voltak hitközsé töb évtizedde ezelőt létesítet elem iskolát amel azonba világhábor idejé megszűnt Ú templomo 1911 építet sajá erejébő hitközség Évszázado múlt Chevr Kadisájána jelenle Wiene Náthá a elnöke Nőegylet Tenne Vilmosn vezetés alat áll hitközsé hírneveseb szülötte Herman Lipó l o é Spitze Orm Bél festőművészek hitközségne társadalm életbe szerepe játsz tagjai Blattne Ármi vol kórház orvos Tenne Vilmo vol kórház főorvos Kassovit Henri vol járás orvo é Hirsc Sándo kerület orvos Nagyob gazdaság é ipar vállalatoka létesítettek Poppe Jaka é fia cé téglagyár sörgyá é sertéshizlalda 12 munkássa Poppe Lászl tojá é sertéskivitel vállala é takarékpénztá 4 alkalmazotta Wiene Náthá könyvnyomd é Wébe Izidor akine ola é petróleu nagyvállalat 1 munkás foglalkoztat hitközségne értéke kéziratgyűjtemény van történeté Frie Lajo írt me eg könyvben mel 1911 jelen meg hitközsé év költségvetés 345,00 lei melybő 60,00 lei fordítana szociáli é filantropiku célokra Ké kulturáli cél alapítvány i keze mé hitközség Anyakönyv területéhe N.- orthodo hitközsége kívü Németszentmiklós Őszcsanád Máriaföld Valkány Valkánybesenyő Billéd Bánátkomlós Kócsa Keresztúr Új é Ósagyszentpéter Nagy é Kisősz Sárafalva Perjámos Béba Bogáros Újhely Sándorháza Nyerő Keglevichháza Bolgártele é Pusz keresztú községe tartoznak Lélekszám 280 családo szám 80 adó 105-e fizetnek Foglalkozá szerint nagykereskedő gazdálkodó szabadpályá levő tanító 3 kereskedő ügyvéd munkás orvos 1 magántisztviselő vállalkozó 1 iparos mérnök magánzó egyéb hitközségne világháborúba rész vet tagja közü 17-e este el Ma vezetősége Friedman Sámue főrabbi Kassovit Henri elnök Singe Sándo alelnök Kőni Mó pénztárnok Fischhof Le ellenőr Goldschmid Igná é Ploh Jaka gondnokok Wohlber Józse titkár hitközsé kántor Tessle Lajos

13530.h

CÍMSZ Nagyszentmikl

SZÓCIK Nagyszentmikl Sanicola mar nagy Toront vm 10,6 la N. kongresszu hitközs megalapítás illetől nincsen pont adatain Ré iratokb kitűni ho XVII sz.-b m lakt i zsidó ak töb lakosokk legnagyo békességb élte Állan szerződés viszony vo Nákó-uradalomm korcsm halásza j bérlés illetőle Ajándékoz útj Nákó-uradalomt kapt 1780- évekb temetőhely vásárolt telk templ számár mely 179 épített fe Tö adósság-lev hitelképességüke tö ré elismervé m a bizonyítj ho türel ad Rekrutengeld pontos fizetté hitközs el rabbi Chew Ko vol akin működésér azonb közelebb n tudun el elöljáró illet zsidóbír Deuts Izra Fisc Móz volta hitközs tö évtizedd ezelő létesíte ele iskolá ame azonb világhábo idej megszűn templom 191 építe saj erejéb hitközsé Évszázad múl Chev Kadisáján jelenl Wien Náth elnök Nőegyle Tenn Vilmos vezeté ala ál hitközs hírnevese szülött Herma Lip Spitz Or Bé festőművésze hitközségn társadal életb szerep játs tagja Blattn Árm vo kórhá orvo Tenn Vilm vo kórhá főorvo Kassovi Henr vo járá orv Hirs Sánd kerüle orvo Nagyo gazdasá ipa vállalatok létesítette Popp Jak fi c téglagyá sörgy sertéshizlald 1 munkáss Popp Lász toj sertéskivite vállal takarékpénzt alkalmazott Wien Náth könyvnyom Wéb Izido akin ol petróle nagyvállala munká foglalkozta hitközségn érték kéziratgyűjtemén va történet Fri Laj ír m e könyvbe me 191 jele me hitközs é költségveté 345,0 le melyb 60,0 le fordítan szociál filantropik célokr K kulturál cé alapítván kez m hitközsé Anyaköny területéh N. orthod hitközség kív Németszentmikló Őszcsaná Máriaföl Valkán Valkánybeseny Billé Bánátkomló Kócs Keresztú Ú Ósagyszentpéte Nag Kisős Sárafalv Perjámo Béb Bogáro Újhel Sándorház Nyer Keglevichház Bolgártel Pus kereszt község tartozna Lélekszá 28 család szá 8 ad 105- fizetne Foglalkoz szerin nagykeresked gazdálkod szabadpály lev tanít keresked ügyvé munká orvo magántisztvisel vállalkoz iparo mérnö magánz egyé hitközségn világháborúb rés ve tagj köz 17- est e M vezetőség Friedma Sámu főrabb Kassovi Henr elnö Sing Sánd alelnö Kőn M pénztárno Fischho L ellenő Goldschmi Ign Plo Jak gondnoko Wohlbe Józs titká hitközs kánto Tessl Lajo

13530.

CÍMS Nagyszentmik

SZÓCI Nagyszentmik Sanicol ma nag Toron v 10, l N kongressz hitköz megalapítá illető nincse pon adatai R iratok kitűn h XVI sz.- lak zsid a tö lakosok legnagy békesség élt Álla szerződé viszon v Nákó-uradalom korcs halász bérlé illetől Ajándéko út Nákó-uradalom kap 1780 évek temetőhel vásárol tel temp számá mel 17 építet f T adósság-le hitelképességük t r elismerv bizonyít h türe a Rekrutengel ponto fizett hitköz e rabb Che K vo aki működésé azon közeleb tudu e elöljár ille zsidóbí Deut Izr Fis Mó volt hitköz t évtized ezel létesít el iskol am azon világháb ide megszű templo 19 épít sa erejé hitközs Évszáza mú Che Kadisájá jelen Wie Nát elnö Nőegyl Ten Vilmo vezet al á hitköz hírneves szülöt Herm Li Spit O B festőművész hitközség társada élet szere ját tagj Blatt Ár v kórh orv Ten Vil v kórh főorv Kassov Hen v jár or Hir Sán kerül orv Nagy gazdas ip vállalato létesített Pop Ja f téglagy sörg sertéshizlal munkás Pop Lás to sertéskivit válla takarékpénz alkalmazot Wie Nát könyvnyo Wé Izid aki o petról nagyvállal munk foglalkozt hitközség érté kéziratgyűjtemé v történe Fr La í könyvb m 19 jel m hitköz költségvet 345, l mely 60, l fordíta szociá filantropi célok kulturá c alapítvá ke hitközs Anyakön területé N ortho hitközsé kí Németszentmikl Őszcsan Máriafö Valká Valkánybesen Bill Bánátkoml Kóc Kereszt Ósagyszentpét Na Kiső Sárafal Perjám Bé Bogár Újhe Sándorhá Nye Keglevichhá Bolgárte Pu keresz közsé tartozn Léleksz 2 csalá sz a 105 fizetn Foglalko szeri nagykereske gazdálko szabadpál le taní kereske ügyv munk orv magántisztvise vállalko ipar mérn magán egy hitközség világháború ré v tag kö 17 es vezetősé Friedm Sám főrab Kassov Hen eln Sin Sán aleln Kő pénztárn Fischh ellen Goldschm Ig Pl Ja gondnok Wohlb Józ titk hitköz kánt Tess Laj

13530

CÍM Nagyszentmi

SZÓC Nagyszentmi Sanico m na Toro 10 kongress hitkö megalapít illet nincs po adata irato kitű XV sz. la zsi t lakoso legnag békessé él Áll szerződ viszo Nákó-uradalo korc halás bérl illető Ajándék ú Nákó-uradalo ka 178 éve temetőhe vásáro te tem szám me 1 építe adósság-l hitelképességü elismer bizonyí tür Rekrutenge pont fizet hitkö rab Ch v ak működés azo közele tud elöljá ill zsidób Deu Iz Fi M vol hitkö évtize eze létesí e isko a azo világhá id megsz templ 1 épí s erej hitköz Évszáz m Ch Kadisáj jele Wi Ná eln Nőegy Te Vilm veze a hitkö hírneve szülö Her L Spi festőművés hitközsé társad éle szer já tag Blat Á kór or Te Vi kór főor Kasso He já o Hi Sá kerü or Nag gazda i vállalat létesítet Po J téglag sör sertéshizla munká Po Lá t sertéskivi váll takarékpén alkalmazo Wi Ná könyvny W Izi ak petró nagyválla mun foglalkoz hitközsé ért kéziratgyűjtem történ F L könyv 1 je hitkö költségve 345 mel 60 fordít szoci filantrop célo kultur alapítv k hitköz Anyakö terület orth hitközs k Németszentmik Őszcsa Máriaf Valk Valkánybese Bil Bánátkom Kó Keresz Ósagyszentpé N Kis Sárafa Perjá B Bogá Újh Sándorh Ny Keglevichh Bolgárt P keres közs tartoz Léleks csal s 10 fizet Foglalk szer nagykeresk gazdálk szabadpá l tan keresk ügy mun or magántisztvis vállalk ipa mér magá eg hitközsé világhábor r ta k 1 e vezetős Fried Sá főra Kasso He el Si Sá alel K pénztár Fisch elle Goldsch I P J gondno Wohl Jó tit hitkö kán Tes La

1353

CÍ Nagyszentm

SZÓ Nagyszentm Sanic n Tor 1 kongres hitk megalapí ille ninc p adat irat kit X sz l zs lakos legna békess é Ál szerző visz Nákó-uradal kor halá bér illet Ajándé Nákó-uradal k 17 év temetőh vásár t te szá m épít adósság- hitelképesség elisme bizony tü Rekruteng pon fize hitk ra C a működé az közel tu elölj il zsidó De I F vo hitk évtiz ez létes isk az világh i megs temp ép ere hitkö Évszá C Kadisá jel W N el Nőeg T Vil vez hitk hírnev szül He Sp festőművé hitközs társa él sze j ta Bla kó o T V kó főo Kass H j H S ker o Na gazd vállala létesíte P tégla sö sertéshizl munk P L sertéskiv vál takarékpé alkalmaz W N könyvn Iz a petr nagyváll mu foglalko hitközs ér kéziratgyűjte törté köny j hitk költségv 34 me 6 fordí szoc filantro cél kultu alapít hitkö Anyak terüle ort hitköz Németszentmi Őszcs Mária Val Valkánybes Bi Bánátko K Keres Ósagyszentp Ki Sáraf Perj Bog Új Sándor N Keglevich Bolgár kere köz tarto Lélek csa 1 fize Foglal sze nagykeres gazdál szabadp ta keres üg mu o magántisztvi vállal ip mé mag e hitközs világhábo t vezető Frie S főr Kass H e S S ale pénztá Fisc ell Goldsc gondn Woh J ti hitk ká Te L