13531.htm

CÍMSZÓ: Nagyszombat

SZÓCIKK: Nagyszombat (Trnava, Cs.-Szl.), rend. tan. város Pozsony vm., 15,163 lak. Egyike a legrégibb hitközségeknek, de történelmi múltjáról csak néhány adat áll rendelkezésre. E hiányos adatokból megállapítható, hogy N.-on mára XV. sz.-ban volt zsidó hitközség. (L. Nagyszombati zsidóégetés.) Évszázadokon keresztül jóformán semmit sem tudunk a hitközség életéről. Nagyon valószínű, hogy a török hódoltság ideje alatt a hitközségi élet teljesen szünetelt, aminek oka abban keresendő, hogy a törökök a zsidók egy részét rabságba hurcolták, más részét pedig olyan nagy adókkal sújtották, hogy a hitközség fenntartásának költségeit nem tudták fedezni. 1780 táján - mikor a zsidók helyzete kedvezőbbé vált - újból telepedtek ott le zsidók. Az elsők közül két ember neve ismeretes, Wolf Józsefé és Drechsler Smajeé, akik mindketten Sasvárról költöztek be. A hitközség első rabbija, akiről feljegyzés maradt, Nagyszombati Izsák (l. o.). A következő rabbi, akiről pontos adataink vannak, Szidou Simon, szül. Nádason 1815., megh. N.-an 1891.1855-ig Cifferen, azontúl haláláig N.-on működött és Osz Brisz és Sevet Simon címeken héber könyveket írt. A hitközség a múlt sz. első felében szépen fejlődött és tagjainak létszáma nagyon meggyarapodott. A magyarországi zsidóság egyetemes gyűlése után a hitközség egyik frakcióhoz sem csatlakozott, hanem megmaradt status quo ante alapon. A hitközség nagy temploma 1892., kisebb imaháza pedig 1914. épült a hitközség tagjainak hozzájárulásával. Híres jesivája, melyet messze vidékről is felkerestek a növendékek, a háború alatt megszűnt. Talmud Tórája jelenleg is működik. Az öt osztályos, három tanerős iskola 1850. létesült; első igazgatója Münk Adolf volt (1851-53). Jelenlegi igazgatója Gerő Ignác. A hitközség intézményei: a Chevra Kadisa, mely 1800. létesült s most Adler Vilmos elnöklete alatt áll. A Chevra Kadisa égisze alatt áll az Aggok Háza, melynek Messinger Ármin a vezetője. Legrégibb egyesület a szegények támogatását célzó Cedókó-egylet (alakult 1790.), melynek Nenrath Emil az elnöke. 1850-ben alakult a Nőegylet, melynek Klein Jenőné az elnöknője. Van ezenkívül egy Poel Cedek egylet, mely Neurath Mór elnöklete alatt áll, egy Pillér Egylet, amelynek Matzner Stefi az elnöke, egy Leányegylet, amelyet Singer Jolán és Stein Betti vezetnek: 1898 óta működik a Cion-egylet, melynek Adler Sándor az elnöke s végül 1898. létesült a Makkabea sport- és kulturegylet, melynek Diamant Ernő a vezetője. A hitközség tagjai közül többen létesítettek nagyobb arányú ipari és gazdasági vállalkozást, így: Fischer Adolf csokoládégyárat, Wertheimer Sándor szeszgyárat, Diamant Samu, Freuman N. és Seszler Lipót malátagyárat, Diamant Henrik téglagyárat létesítettek, mely gyárak együtt több száz munkást foglalkoztatnak. A hitközség tagjai közül Róth Zsigmond, Deutsch Sándor, Koppel Ignác és Messinger Hugó vezetnek nagyobb mintagazdaságokat. A hitközségben Stein Miksa főrabbinak van jelentősebb könyvtára. A hitközség területén Szidon Simon már említett könyvein kívül Stein M. Miksa főrabbi következő munkái jelentek meg: Magyar rabbik; Hagyomány; Evén Hameir; Jahrbuch (két kötet) és Alkalmi beszédek. A meglehetősen nagy költségvetéssel dolgozó hitközség anyakönyvi területéhez Zavar, Nagy- és Kisbresztován, Keresztár, Alsó-és Felsőloc, Bohunic, Ciffer, Bátony, Halmos. Tótújfalu, Kápolna és Csattá községek tartoznak. A hitközség lélekszáma 2200, a családok szama 500, adót 420-an fizetnek. Foglalkozás szerint a hitközség tagjai túlnyomórészt kereskedők, iparosok, de sok a vállalkozó és az intellektuális pályákon működő egyén. A hitközség mai vezetősége: Stein M. Miksa főrabbi, Frommer Ede orvos, elnök, Deutsch Károly gyáros, másodelnök, Rosenfeld Adolf iskolaszéki elnök, Neurath Emil kultuszelöljáró, Mecsinger Ármin és Wolf Gyula elöljárók, Magran Richárd pénztáros és Gerő Ignác jegyző.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3531. címszó a lexikon => 635. s köv. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13531.htm

CÍMSZÓ: Nagyszombat

SZÓCIKK: Nagyszombat Trnava, Cs.-Szl. , rend. tan. város Pozsony vm., 15,163 lak. Egyike a legrégibb hitközségeknek, de történelmi múltjáról csak néhány adat áll rendelkezésre. E hiányos adatokból megállapítható, hogy N.-on mára XV. sz.-ban volt zsidó hitközség. L. Nagyszombati zsidóégetés. Évszázadokon keresztül jóformán semmit sem tudunk a hitközség életéről. Nagyon valószínű, hogy a török hódoltság ideje alatt a hitközségi élet teljesen szünetelt, aminek oka abban keresendő, hogy a törökök a zsidók egy részét rabságba hurcolták, más részét pedig olyan nagy adókkal sújtották, hogy a hitközség fenntartásának költségeit nem tudták fedezni. 1780 táján - mikor a zsidók helyzete kedvezőbbé vált - újból telepedtek ott le zsidók. Az elsők közül két ember neve ismeretes, Wolf Józsefé és Drechsler Smajeé, akik mindketten Sasvárról költöztek be. A hitközség első rabbija, akiről feljegyzés maradt, Nagyszombati Izsák l. o. . A következő rabbi, akiről pontos adataink vannak, Szidou Simon, szül. Nádason 1815., megh. N.-an 1891.1855-ig Cifferen, azontúl haláláig N.-on működött és Osz Brisz és Sevet Simon címeken héber könyveket írt. A hitközség a múlt sz. első felében szépen fejlődött és tagjainak létszáma nagyon meggyarapodott. A magyarországi zsidóság egyetemes gyűlése után a hitközség egyik frakcióhoz sem csatlakozott, hanem megmaradt status quo ante alapon. A hitközség nagy temploma 1892., kisebb imaháza pedig 1914. épült a hitközség tagjainak hozzájárulásával. Híres jesivája, melyet messze vidékről is felkerestek a növendékek, a háború alatt megszűnt. Talmud Tórája jelenleg is működik. Az öt osztályos, három tanerős iskola 1850. létesült; első igazgatója Münk Adolf volt 1851-53 . Jelenlegi igazgatója Gerő Ignác. A hitközség intézményei: a Chevra Kadisa, mely 1800. létesült s most Adler Vilmos elnöklete alatt áll. A Chevra Kadisa égisze alatt áll az Aggok Háza, melynek Messinger Ármin a vezetője. Legrégibb egyesület a szegények támogatását célzó Cedókó-egylet alakult 1790. , melynek Nenrath Emil az elnöke. 1850-ben alakult a Nőegylet, melynek Klein Jenőné az elnöknője. Van ezenkívül egy Poel Cedek egylet, mely Neurath Mór elnöklete alatt áll, egy Pillér Egylet, amelynek Matzner Stefi az elnöke, egy Leányegylet, amelyet Singer Jolán és Stein Betti vezetnek: 1898 óta működik a Cion-egylet, melynek Adler Sándor az elnöke s végül 1898. létesült a Makkabea sport- és kulturegylet, melynek Diamant Ernő a vezetője. A hitközség tagjai közül többen létesítettek nagyobb arányú ipari és gazdasági vállalkozást, így: Fischer Adolf csokoládégyárat, Wertheimer Sándor szeszgyárat, Diamant Samu, Freuman N. és Seszler Lipót malátagyárat, Diamant Henrik téglagyárat létesítettek, mely gyárak együtt több száz munkást foglalkoztatnak. A hitközség tagjai közül Róth Zsigmond, Deutsch Sándor, Koppel Ignác és Messinger Hugó vezetnek nagyobb mintagazdaságokat. A hitközségben Stein Miksa főrabbinak van jelentősebb könyvtára. A hitközség területén Szidon Simon már említett könyvein kívül Stein M. Miksa főrabbi következő munkái jelentek meg: Magyar rabbik; Hagyomány; Evén Hameir; Jahrbuch két kötet és Alkalmi beszédek. A meglehetősen nagy költségvetéssel dolgozó hitközség anyakönyvi területéhez Zavar, Nagy- és Kisbresztován, Keresztár, Alsó-és Felsőloc, Bohunic, Ciffer, Bátony, Halmos. Tótújfalu, Kápolna és Csattá községek tartoznak. A hitközség lélekszáma 2200, a családok szama 500, adót 420-an fizetnek. Foglalkozás szerint a hitközség tagjai túlnyomórészt kereskedők, iparosok, de sok a vállalkozó és az intellektuális pályákon működő egyén. A hitközség mai vezetősége: Stein M. Miksa főrabbi, Frommer Ede orvos, elnök, Deutsch Károly gyáros, másodelnök, Rosenfeld Adolf iskolaszéki elnök, Neurath Emil kultuszelöljáró, Mecsinger Ármin és Wolf Gyula elöljárók, Magran Richárd pénztáros és Gerő Ignác jegyző.

13531.ht

CÍMSZÓ Nagyszomba

SZÓCIKK Nagyszomba Trnava Cs.-Szl rend tan váro Pozson vm. 15,16 lak Egyik legrégib hitközségeknek d történelm múltjáró csa néhán ada ál rendelkezésre hiányo adatokbó megállapítható hog N.-o már XV sz.-ba vol zsid hitközség L Nagyszombat zsidóégetés Évszázadoko keresztü jóformá semmi se tudun hitközsé életéről Nagyo valószínű hog törö hódoltsá idej alat hitközség éle teljese szünetelt amine ok abba keresendő hog törökö zsidó eg részé rabságb hurcolták má részé pedi olya nag adókka sújtották hog hitközsé fenntartásána költségei ne tudtá fedezni 178 tájá miko zsidó helyzet kedvezőbb vál újbó telepedte ot l zsidók A első közü ké embe nev ismeretes Wol József é Drechsle Smajeé aki mindkette Sasvárró költözte be hitközsé els rabbija akirő feljegyzé maradt Nagyszombat Izsá l o következ rabbi akirő ponto adatain vannak Szido Simon szül Nádaso 1815. megh N.-a 1891.1855-i Cifferen azontú halálái N.-o működöt é Os Bris é Seve Simo címeke hébe könyveke írt hitközsé múl sz els felébe szépe fejlődöt é tagjaina létszám nagyo meggyarapodott magyarország zsidósá egyeteme gyűlés utá hitközsé egyi frakcióho se csatlakozott hane megmarad statu qu ant alapon hitközsé nag templom 1892. kiseb imaház pedi 1914 épül hitközsé tagjaina hozzájárulásával Híre jesivája melye messz vidékrő i felkereste növendékek hábor alat megszűnt Talmu Tóráj jelenle i működik A ö osztályos háro tanerő iskol 1850 létesült els igazgatój Mün Adol vol 1851-5 Jelenleg igazgatój Ger Ignác hitközsé intézményei Chevr Kadisa mel 1800 létesül mos Adle Vilmo elnöklet alat áll Chevr Kadis égisz alat ál a Aggo Háza melyne Messinge Ármi vezetője Legrégib egyesüle szegénye támogatásá célz Cedókó-egyle alakul 1790 melyne Nenrat Emi a elnöke 1850-be alakul Nőegylet melyne Klei Jenőn a elnöknője Va ezenkívü eg Poe Cede egylet mel Neurat Mó elnöklet alat áll eg Pillé Egylet amelyne Matzne Stef a elnöke eg Leányegylet amelye Singe Jolá é Stei Bett vezetnek 189 ót működi Cion-egylet melyne Adle Sándo a elnök végü 1898 létesül Makkabe sport é kulturegylet melyne Diaman Ern vezetője hitközsé tagja közü többe létesítette nagyob arány ipar é gazdaság vállalkozást így Fische Adol csokoládégyárat Wertheime Sándo szeszgyárat Diaman Samu Freuma N é Seszle Lipó malátagyárat Diaman Henri téglagyára létesítettek mel gyára együt töb szá munkás foglalkoztatnak hitközsé tagja közü Rót Zsigmond Deutsc Sándor Koppe Igná é Messinge Hug vezetne nagyob mintagazdaságokat hitközségbe Stei Miks főrabbina va jelentőseb könyvtára hitközsé területé Szido Simo má említet könyvei kívü Stei M Miks főrabb következ munká jelente meg Magya rabbik Hagyomány Evé Hameir Jahrbuc ké köte é Alkalm beszédek meglehetőse nag költségvetésse dolgoz hitközsé anyakönyv területéhe Zavar Nagy é Kisbresztován Keresztár Alsó-é Felsőloc Bohunic Ciffer Bátony Halmos Tótújfalu Kápoln é Csatt községe tartoznak hitközsé lélekszám 2200 családo szam 500 adó 420-a fizetnek Foglalkozá szerin hitközsé tagja túlnyomórész kereskedők iparosok d so vállalkoz é a intellektuáli pályáko működ egyén hitközsé ma vezetősége Stei M Miks főrabbi Fromme Ed orvos elnök Deutsc Károl gyáros másodelnök Rosenfel Adol iskolaszék elnök Neurat Emi kultuszelöljáró Mecsinge Ármi é Wol Gyul elöljárók Magra Richár pénztáro é Ger Igná jegyző

13531.h

CÍMSZ Nagyszomb

SZÓCIK Nagyszomb Trnav Cs.-Sz ren ta vár Pozso vm 15,1 la Egyi legrégi hitközségekne történel múltjár cs néhá ad á rendelkezésr hiány adatokb megállapíthat ho N.- má X sz.-b vo zsi hitközsé Nagyszomba zsidóégeté Évszázadok kereszt jóform semm s tudu hitközs életérő Nagy valószín ho tör hódolts ide ala hitközsé él teljes szünetel amin o abb keresend ho török zsid e rész rabság hurcoltá m rész ped oly na adókk sújtottá ho hitközs fenntartásán költsége n tudt fedezn 17 táj mik zsid helyze kedvezőb vá újb telepedt o zsidó els köz k emb ne ismerete Wo Józse Drechsl Smaje ak mindkett Sasvárr költözt b hitközs el rabbij akir feljegyz marad Nagyszomba Izs követke rabb akir pont adatai vanna Szid Simo szü Nádas 1815 meg N.- 1891.1855- Ciffere azont halálá N.- működö O Bri Sev Sim címek héb könyvek ír hitközs mú s el feléb szép fejlődö tagjain létszá nagy meggyarapodot magyarorszá zsidós egyetem gyűlé ut hitközs egy frakcióh s csatlakozot han megmara stat q an alapo hitközs na templo 1892 kise imahá ped 191 épü hitközs tagjain hozzájárulásáva Hír jesiváj mely mess vidékr felkerest növendéke hábo ala megszűn Talm Tórá jelenl működi osztályo hár taner isko 185 létesül el igazgató Mü Ado vo 1851- Jelenle igazgató Ge Igná hitközs intézménye Chev Kadis me 180 létesü mo Adl Vilm elnökle ala ál Chev Kadi égis ala á Agg Ház melyn Messing Árm vezetőj Legrégi egyesül szegény támogatás cél Cedókó-egyl alaku 179 melyn Nenra Em elnök 1850-b alaku Nőegyle melyn Kle Jenő elnöknőj V ezenkív e Po Ced egyle me Neura M elnökle ala ál e Pill Egyle amelyn Matzn Ste elnök e Leányegyle amely Sing Jol Ste Bet vezetne 18 ó működ Cion-egyle melyn Adl Sánd elnö vég 189 létesü Makkab spor kulturegyle melyn Diama Er vezetőj hitközs tagj köz több létesített nagyo arán ipa gazdasá vállalkozás íg Fisch Ado csokoládégyára Wertheim Sánd szeszgyára Diama Sam Freum Seszl Lip malátagyára Diama Henr téglagyár létesítette me gyár együ tö sz munká foglalkoztatna hitközs tagj köz Ró Zsigmon Deuts Sándo Kopp Ign Messing Hu vezetn nagyo mintagazdaságoka hitközségb Ste Mik főrabbin v jelentőse könyvtár hitközs terület Szid Sim m említe könyve kív Ste Mik főrab követke munk jelent me Magy rabbi Hagyomán Ev Hamei Jahrbu k köt Alkal beszéde meglehetős na költségvetéss dolgo hitközs anyaköny területéh Zava Nag Kisbresztová Keresztá Alsó- Felsőlo Bohuni Ciffe Báton Halmo Tótújfal Kápol Csat község tartozna hitközs lélekszá 220 család sza 50 ad 420- fizetne Foglalkoz szeri hitközs tagj túlnyomórés kereskedő iparoso s vállalko intellektuál pályák műkö egyé hitközs m vezetőség Ste Mik főrabb Fromm E orvo elnö Deuts Káro gyáro másodelnö Rosenfe Ado iskolaszé elnö Neura Em kultuszelöljár Mecsing Árm Wo Gyu elöljáró Magr Richá pénztár Ge Ign jegyz

13531.

CÍMS Nagyszom

SZÓCI Nagyszom Trna Cs.-S re t vá Pozs v 15, l Egy legrég hitközségekn történe múltjá c néh a rendelkezés hián adatok megállapítha h N. m sz.- v zs hitközs Nagyszomb zsidóéget Évszázado keresz jófor sem tud hitköz életér Nag valószí h tö hódolt id al hitközs é telje szünete ami ab keresen h törö zsi rés rabsá hurcolt rés pe ol n adók sújtott h hitköz fenntartásá költség tud fedez 1 tá mi zsi helyz kedvező v új teleped zsid el kö em n ismeret W Józs Drechs Smaj a mindket Sasvár költöz hitköz e rabbi aki feljegy mara Nagyszomb Iz követk rab aki pon adata vann Szi Sim sz Náda 181 me N. 1891.1855 Ciffer azon halál N. működ Br Se Si címe hé könyve í hitköz m e felé szé fejlőd tagjai létsz nag meggyarapodo magyarorsz zsidó egyete gyűl u hitköz eg frakció csatlakozo ha megmar sta a alap hitköz n templ 189 kis imah pe 19 ép hitköz tagjai hozzájárulásáv Hí jesivá mel mes vidék felkeres növendék háb al megszű Tal Tór jelen működ osztály há tane isk 18 létesü e igazgat M Ad v 1851 Jelenl igazgat G Ign hitköz intézmény Che Kadi m 18 létes m Ad Vil elnökl al á Che Kad égi al Ag Há mely Messin Ár vezető Legrég egyesü szegén támogatá cé Cedókó-egy alak 17 mely Nenr E elnö 1850- alak Nőegyl mely Kl Jen elnöknő ezenkí P Ce egyl m Neur elnökl al á Pil Egyl amely Matz St elnö Leányegyl amel Sin Jo St Be vezetn 1 műkö Cion-egyl mely Ad Sán eln vé 18 létes Makka spo kulturegyl mely Diam E vezető hitköz tag kö töb létesítet nagy ará ip gazdas vállalkozá í Fisc Ad csokoládégyár Werthei Sán szeszgyár Diam Sa Freu Sesz Li malátagyár Diam Hen téglagyá létesített m gyá egy t s munk foglalkoztatn hitköz tag kö R Zsigmo Deut Sánd Kop Ig Messin H vezet nagy mintagazdaságok hitközség St Mi főrabbi jelentős könyvtá hitköz terüle Szi Si említ könyv kí St Mi főra követk mun jelen m Mag rabb Hagyomá E Hame Jahrb kö Alka beszéd meglehető n költségvetés dolg hitköz anyakön területé Zav Na Kisbresztov Kereszt Alsó Felsől Bohun Ciff Báto Halm Tótújfa Kápo Csa közsé tartozn hitköz léleksz 22 csalá sz 5 a 420 fizetn Foglalko szer hitköz tag túlnyomóré keresked iparos vállalk intellektuá pályá műk egy hitköz vezetősé St Mi főrab From orv eln Deut Kár gyár másodeln Rosenf Ad iskolasz eln Neur E kultuszelöljá Mecsin Ár W Gy elöljár Mag Rich pénztá G Ig jegy

13531

CÍM Nagyszo

SZÓC Nagyszo Trn Cs.- r v Poz 15 Eg legré hitközségek történ múltj né rendelkezé hiá adato megállapíth N sz. z hitköz Nagyszom zsidóége Évszázad keres jófo se tu hitkö életé Na valósz t hódol i a hitköz telj szünet am a kerese tör zs ré rabs hurcol ré p o adó sújtot hitkö fenntartás költsé tu fede t m zs hely kedvez ú telepe zsi e k e ismere Józ Drech Sma mindke Sasvá költö hitkö rabb ak feljeg mar Nagyszom I követ ra ak po adat van Sz Si s Nád 18 m N 1891.185 Ciffe azo halá N műkö B S S cím h könyv hitkö fel sz fejlő tagja léts na meggyarapod magyarors zsid egyet gyű hitkö e frakci csatlakoz h megma st ala hitkö temp 18 ki ima p 1 é hitkö tagja hozzájárulásá H jesiv me me vidé felkere növendé há a megsz Ta Tó jele műkö osztál h tan is 1 létes igazga A 185 Jelen igazga Ig hitkö intézmén Ch Kad 1 léte A Vi elnök a Ch Ka ég a A H mel Messi Á vezet Legré egyes szegé támogat c Cedókó-eg ala 1 mel Nen eln 1850 ala Nőegy mel K Je elnökn ezenk C egy Neu elnök a Pi Egy amel Mat S eln Leányegy ame Si J S B vezet műk Cion-egy mel A Sá el v 1 léte Makk sp kulturegy mel Dia vezet hitkö ta k tö létesíte nag ar i gazda vállalkoz Fis A csokoládégyá Werthe Sá szeszgyá Dia S Fre Ses L malátagyá Dia He téglagy létesítet gy eg mun foglalkoztat hitkö ta k Zsigm Deu Sán Ko I Messi veze nag mintagazdaságo hitközsé S M főrabb jelentő könyvt hitkö terül Sz S emlí köny k S M főr követ mu jele Ma rab Hagyom Ham Jahr k Alk beszé meglehet költségveté dol hitkö anyakö terület Za N Kisbreszto Keresz Als Felső Bohu Cif Bát Hal Tótújf Káp Cs közs tartoz hitkö léleks 2 csal s 42 fizet Foglalk sze hitkö ta túlnyomór kereske iparo vállal intellektu pály mű eg hitkö vezetős S M főra Fro or el Deu Ká gyá másodel Rosen A iskolas el Neu kultuszelölj Mecsi Á G elöljá Ma Ric pénzt I jeg

1353

CÍ Nagysz

SZÓ Nagysz Tr Cs. Po 1 E legr hitközsége törté múlt n rendelkez hi adat megállapít sz hitkö Nagyszo zsidóég Évszáza kere jóf s t hitk élet N valós hódo hitkö tel szüne a keres tö z r rab hurco r ad sújto hitk fenntartá költs t fed z hel kedve telep zs ismer Jó Drec Sm mindk Sasv költ hitk rab a felje ma Nagyszo köve r a p ada va S S Ná 1 1891.18 Ciff az hal műk cí köny hitk fe s fejl tagj lét n meggyarapo magyaror zsi egye gy hitk frakc csatlako megm s al hitk tem 1 k im hitk tagj hozzájárulás jesi m m vid felker növend h megs T T jel műk osztá ta i léte igazg 18 Jele igazg I hitk intézmé C Ka lét V elnö C K é me Mess veze Legr egye szeg támoga Cedókó-e al me Ne el 185 al Nőeg me J elnök ezen eg Ne elnö P Eg ame Ma el Leányeg am S veze mű Cion-eg me S e lét Mak s kultureg me Di veze hitk t t létesít na a gazd vállalko Fi csokoládégy Werth S szeszgy Di Fr Se malátagy Di H téglag létesíte g e mu foglalkozta hitk t Zsig De Sá K Mess vez na mintagazdaság hitközs főrab jelent könyv hitk terü S eml kön fő köve m jel M ra Hagyo Ha Jah Al besz meglehe költségvet do hitk anyak terüle Z Kisbreszt Keres Al Fels Boh Ci Bá Ha Tótúj Ká C köz tarto hitk lélek csa 4 fize Foglal sz hitk t túlnyomó keresk ipar válla intellekt pál m e hitk vezető főr Fr o e De K gy másode Rose iskola e Ne kultuszelöl Mecs elölj M Ri pénz je