13533.htm

CÍMSZÓ: Nagyszombat

SZÓCIKK: Alsó-és Felsőloc, Bohunic, Ciffer, Bátony, Halmos. Tótújfalu, Kápolna és Csattá községek tartoznak. A hitközség lélekszáma 2200, a családok szama 500, adót 420-an fizetnek. Foglalkozás szerint a hitközség tagjai túlnyomórészt kereskedők, iparosok, de sok a vállalkozó és az intellektuális pályákon működő egyén. A hitközség mai vezetősége: Stein M. Miksa főrabbi, Frommer Ede orvos, elnök, Deutsch Károly gyáros, másodelnök, Rosenfeld Adolf iskolaszéki elnök, Neurath Emil kultuszelöljáró, Mecsinger Ármin és Wolf Gyula elöljárók, Magran Richárd pénztáros és Gerő Ignác jegyző.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3533. címszó a lexikon => 636. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13533.htm

CÍMSZÓ: Nagyszombat

SZÓCIKK: Alsó-és Felsőloc, Bohunic, Ciffer, Bátony, Halmos. Tótújfalu, Kápolna és Csattá községek tartoznak. A hitközség lélekszáma 2200, a családok szama 500, adót 420-an fizetnek. Foglalkozás szerint a hitközség tagjai túlnyomórészt kereskedők, iparosok, de sok a vállalkozó és az intellektuális pályákon működő egyén. A hitközség mai vezetősége: Stein M. Miksa főrabbi, Frommer Ede orvos, elnök, Deutsch Károly gyáros, másodelnök, Rosenfeld Adolf iskolaszéki elnök, Neurath Emil kultuszelöljáró, Mecsinger Ármin és Wolf Gyula elöljárók, Magran Richárd pénztáros és Gerő Ignác jegyző.

13533.ht

CÍMSZÓ Nagyszomba

SZÓCIKK Alsó-é Felsőloc Bohunic Ciffer Bátony Halmos Tótújfalu Kápoln é Csatt községe tartoznak hitközsé lélekszám 2200 családo szam 500 adó 420-a fizetnek Foglalkozá szerin hitközsé tagja túlnyomórész kereskedők iparosok d so vállalkoz é a intellektuáli pályáko működ egyén hitközsé ma vezetősége Stei M Miks főrabbi Fromme Ed orvos elnök Deutsc Károl gyáros másodelnök Rosenfel Adol iskolaszék elnök Neurat Emi kultuszelöljáró Mecsinge Ármi é Wol Gyul elöljárók Magra Richár pénztáro é Ger Igná jegyző

13533.h

CÍMSZ Nagyszomb

SZÓCIK Alsó- Felsőlo Bohuni Ciffe Báton Halmo Tótújfal Kápol Csat község tartozna hitközs lélekszá 220 család sza 50 ad 420- fizetne Foglalkoz szeri hitközs tagj túlnyomórés kereskedő iparoso s vállalko intellektuál pályák műkö egyé hitközs m vezetőség Ste Mik főrabb Fromm E orvo elnö Deuts Káro gyáro másodelnö Rosenfe Ado iskolaszé elnö Neura Em kultuszelöljár Mecsing Árm Wo Gyu elöljáró Magr Richá pénztár Ge Ign jegyz

13533.

CÍMS Nagyszom

SZÓCI Alsó Felsől Bohun Ciff Báto Halm Tótújfa Kápo Csa közsé tartozn hitköz léleksz 22 csalá sz 5 a 420 fizetn Foglalko szer hitköz tag túlnyomóré keresked iparos vállalk intellektuá pályá műk egy hitköz vezetősé St Mi főrab From orv eln Deut Kár gyár másodeln Rosenf Ad iskolasz eln Neur E kultuszelöljá Mecsin Ár W Gy elöljár Mag Rich pénztá G Ig jegy

13533

CÍM Nagyszo

SZÓC Als Felső Bohu Cif Bát Hal Tótújf Káp Cs közs tartoz hitkö léleks 2 csal s 42 fizet Foglalk sze hitkö ta túlnyomór kereske iparo vállal intellektu pály mű eg hitkö vezetős S M főra Fro or el Deu Ká gyá másodel Rosen A iskolas el Neu kultuszelölj Mecsi Á G elöljá Ma Ric pénzt I jeg

1353

CÍ Nagysz

SZÓ Al Fels Boh Ci Bá Ha Tótúj Ká C köz tarto hitk lélek csa 4 fize Foglal sz hitk t túlnyomó keresk ipar válla intellekt pál m e hitk vezető főr Fr o e De K gy másode Rose iskola e Ne kultuszelöl Mecs elölj M Ri pénz je