13534.htm

CÍMSZÓ: Nagyszombati Izsák

SZÓCIKK: Nagyszombati Izsák (Tirnau Ájzék, Jicchok) rabbi. A XIV. sz. végén élt, megh. 1421 előtt. Nagyszombati rabbi volt, később a pozsonyi rabbiiskola feje, majd bécsi főrabbi. Életéről kevés hiteles adat maradt fenn, de annál több hagyomány szól róla a nép ajkán. Tudományos munkásságot fejtett ki a középkori zsidó irodalom véghanyatlása korában és ő az egyetlen magyar zsidó hittudós, akinek nevével az akkori európai zsidó hittudósok díszes sorában találkozunk. Német-zsidó nyelven és később héberül írt. Tanulmányait az ausztriai talmudiskolákban végezte, javarészt Bécsben, Klausner Ábrahám rabbinál, akit maga is főtanítójának nevez, aztán járt Bécsújhelyen Selómo ben Zekel rabbinál, meg egy Mehara nevű rabbinál, aki később mártírhalált halt. Tanítóinak követője volt és ő is főleg a vallási szokások felé fordította figyelmét és megírta Szidur Haminhógim (Vallási szokások) c. könyvét, amelyet főleg a hittudományokban járatlan tömegnek szánt (kézírásban megjelent 1400). Munkájában gyakorlati célokat tart szem előtt és minden teológiai fejtegetéstől mentesen csupán a zsinagógái év vallási szertartásainak és imarendjének ismertetésére szorítkozik. Az eltérő nézeteket és szükséges magyarázatokat jegyzetekben közli bizonyos tekintélyekre való hivatkozással. Könyvét nagy elismeréssel fogadták és hatása megmaradt a későbbi gyakorlatoknál és a liturgiánál egyaránt. Többféle kiadást ért meg, mindig bővítésekkel, olykor, mint imakönyvek toldaléka. Zsidó-német fordítással együtt megjelent Velencében (1601); Prágában, Amsterdamban (1662) és Majna-Frankfurtban (1686.) csak német-zsidó fordításban. Később német-zsidó és héber nyelven megjelent róla egy kis könyvecske: Isten újja. Nagyszerű esemény, amely megtörtént Nagyszombati Ájzek rabbival, a Szokások könyvének szerzőjével. A könyv azokból a hagyományokból táplálkozik, amelyek Ájzek rabbiról fennmaradtak és elmondja, hogy a rabbi leányába beleszeretett a nagyszombati özvegy hercegnő fia, de az megtagadta tőle a lánya kezét azzal, hogy csak zsidó talmudtudóshoz adja feleségül. Néhány esztendővel később beállított hozzá egy fiatal talmudtudós, aki kedvenc tanítványa lett és mikor az felfedte a rabbi előtt hercegi származását, a rabbi beváltotta ígéretét és a leányát hozzáadta. Egy napon volt dajkája egy anyajegyről felismerte a fiatal herceget, mire börtönbe vetették. Az anyja utóbb bocsánatot ígért neki, ha származását beismeri, de a vádlott mindvégig tagadott, mire királyi parancsra kivégezték. A szerencsétlen anyja emiatt bosszút tervezett a zsidók ellen, de álmában megjelent előtte a fia és irgalmat kért a zsidók számára, mire a hercegnő beérte annyival, hogy Nagyszombatból kiűzte a zsidókat. Ez a monda nyilván az 1494-i nagyszombati zsidóégetést és az 1537. végrehajtott kiűzetésüket akarja magyarázni


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3534. címszó a lexikon => 637. s köv. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13534.htm

CÍMSZÓ: Nagyszombati Izsák

SZÓCIKK: Nagyszombati Izsák Tirnau Ájzék, Jicchok rabbi. A XIV. sz. végén élt, megh. 1421 előtt. Nagyszombati rabbi volt, később a pozsonyi rabbiiskola feje, majd bécsi főrabbi. Életéről kevés hiteles adat maradt fenn, de annál több hagyomány szól róla a nép ajkán. Tudományos munkásságot fejtett ki a középkori zsidó irodalom véghanyatlása korában és ő az egyetlen magyar zsidó hittudós, akinek nevével az akkori európai zsidó hittudósok díszes sorában találkozunk. Német-zsidó nyelven és később héberül írt. Tanulmányait az ausztriai talmudiskolákban végezte, javarészt Bécsben, Klausner Ábrahám rabbinál, akit maga is főtanítójának nevez, aztán járt Bécsújhelyen Selómo ben Zekel rabbinál, meg egy Mehara nevű rabbinál, aki később mártírhalált halt. Tanítóinak követője volt és ő is főleg a vallási szokások felé fordította figyelmét és megírta Szidur Haminhógim Vallási szokások c. könyvét, amelyet főleg a hittudományokban járatlan tömegnek szánt kézírásban megjelent 1400 . Munkájában gyakorlati célokat tart szem előtt és minden teológiai fejtegetéstől mentesen csupán a zsinagógái év vallási szertartásainak és imarendjének ismertetésére szorítkozik. Az eltérő nézeteket és szükséges magyarázatokat jegyzetekben közli bizonyos tekintélyekre való hivatkozással. Könyvét nagy elismeréssel fogadták és hatása megmaradt a későbbi gyakorlatoknál és a liturgiánál egyaránt. Többféle kiadást ért meg, mindig bővítésekkel, olykor, mint imakönyvek toldaléka. Zsidó-német fordítással együtt megjelent Velencében 1601 ; Prágában, Amsterdamban 1662 és Majna-Frankfurtban 1686. csak német-zsidó fordításban. Később német-zsidó és héber nyelven megjelent róla egy kis könyvecske: Isten újja. Nagyszerű esemény, amely megtörtént Nagyszombati Ájzek rabbival, a Szokások könyvének szerzőjével. A könyv azokból a hagyományokból táplálkozik, amelyek Ájzek rabbiról fennmaradtak és elmondja, hogy a rabbi leányába beleszeretett a nagyszombati özvegy hercegnő fia, de az megtagadta tőle a lánya kezét azzal, hogy csak zsidó talmudtudóshoz adja feleségül. Néhány esztendővel később beállított hozzá egy fiatal talmudtudós, aki kedvenc tanítványa lett és mikor az felfedte a rabbi előtt hercegi származását, a rabbi beváltotta ígéretét és a leányát hozzáadta. Egy napon volt dajkája egy anyajegyről felismerte a fiatal herceget, mire börtönbe vetették. Az anyja utóbb bocsánatot ígért neki, ha származását beismeri, de a vádlott mindvégig tagadott, mire királyi parancsra kivégezték. A szerencsétlen anyja emiatt bosszút tervezett a zsidók ellen, de álmában megjelent előtte a fia és irgalmat kért a zsidók számára, mire a hercegnő beérte annyival, hogy Nagyszombatból kiűzte a zsidókat. Ez a monda nyilván az 1494-i nagyszombati zsidóégetést és az 1537. végrehajtott kiűzetésüket akarja magyarázni

13534.ht

CÍMSZÓ Nagyszombat Izsá

SZÓCIKK Nagyszombat Izsá Tirna Ájzék Jiccho rabbi XIV sz végé élt megh 142 előtt Nagyszombat rabb volt későb pozsony rabbiiskol feje maj bécs főrabbi Életérő kevé hitele ada marad fenn d anná töb hagyomán szó ról né ajkán Tudományo munkásságo fejtet k középkor zsid irodalo véghanyatlás korába é a egyetle magya zsid hittudós akine nevéve a akkor európa zsid hittudóso dísze sorába találkozunk Német-zsid nyelve é későb héberü írt Tanulmányai a ausztria talmudiskolákba végezte javarész Bécsben Klausne Ábrahá rabbinál aki mag i főtanítójána nevez aztá jár Bécsújhelye Selóm be Zeke rabbinál me eg Mehar nev rabbinál ak későb mártírhalál halt Tanítóina követőj vol é i főle vallás szokáso fel fordított figyelmé é megírt Szidu Haminhógi Vallás szokáso c könyvét amelye főle hittudományokba járatla tömegne szán kézírásba megjelen 140 Munkájába gyakorlat céloka tar sze előt é minde teológia fejtegetéstő mentese csupá zsinagógá é vallás szertartásaina é imarendjéne ismertetésér szorítkozik A eltér nézeteke é szüksége magyarázatoka jegyzetekbe közl bizonyo tekintélyekr val hivatkozással Könyvé nag elismerésse fogadtá é hatás megmarad később gyakorlatokná é liturgiáná egyaránt Többfél kiadás ér meg mindi bővítésekkel olykor min imakönyve toldaléka Zsidó-néme fordítássa együt megjelen Velencébe 160 Prágában Amsterdamba 166 é Majna-Frankfurtba 1686 csa német-zsid fordításban Későb német-zsid é hébe nyelve megjelen ról eg ki könyvecske Iste újja Nagyszer esemény amel megtörtén Nagyszombat Ájze rabbival Szokáso könyvéne szerzőjével köny azokbó hagyományokbó táplálkozik amelye Ájze rabbiró fennmaradta é elmondja hog rabb leányáb beleszeretet nagyszombat özveg hercegn fia d a megtagadt től lány kezé azzal hog csa zsid talmudtudósho adj feleségül Néhán esztendőve későb beállítot hozz eg fiata talmudtudós ak kedven tanítvány let é miko a felfedt rabb előt herceg származását rabb beváltott ígéreté é leányá hozzáadta Eg napo vol dajkáj eg anyajegyrő felismert fiata herceget mir börtönb vetették A anyj utób bocsánato ígér neki h származásá beismeri d vádlot mindvégi tagadott mir király parancsr kivégezték szerencsétle anyj emiat bosszú tervezet zsidó ellen d álmába megjelen előtt fi é irgalma kér zsidó számára mir hercegn beért annyival hog Nagyszombatbó kiűzt zsidókat E mond nyilvá a 1494- nagyszombat zsidóégetés é a 1537 végrehajtot kiűzetésüke akarj magyarázn

13534.h

CÍMSZ Nagyszomba Izs

SZÓCIK Nagyszomba Izs Tirn Ájzé Jicch rabb XI s vég él meg 14 előt Nagyszomba rab vol késő pozson rabbiisko fej ma béc főrabb Életér kev hitel ad mara fen ann tö hagyomá sz ró n ajká Tudomány munkásság fejte középko zsi irodal véghanyatlá koráb egyetl magy zsi hittudó akin nevév akko európ zsi hittudós dísz soráb találkozun Német-zsi nyelv késő héber ír Tanulmánya ausztri talmudiskolákb végezt javarés Bécsbe Klausn Ábrah rabbiná ak ma főtanítóján neve azt já Bécsújhely Seló b Zek rabbiná m e Meha ne rabbiná a késő mártírhalá hal Tanítóin követő vo fől vallá szokás fe fordítot figyelm megír Szid Haminhóg Vallá szokás könyvé amely fől hittudományokb járatl tömegn szá kézírásb megjele 14 Munkájáb gyakorla célok ta sz elő mind teológi fejtegetést mentes csup zsinagóg vallá szertartásain imarendjén ismertetésé szorítkozi elté nézetek szükség magyarázatok jegyzetekb köz bizony tekintélyek va hivatkozássa Könyv na elismeréss fogadt hatá megmara későb gyakorlatokn liturgián egyarán Többfé kiadá é me mind bővítésekke olyko mi imakönyv toldalék Zsidó-ném fordításs együ megjele Velencéb 16 Prágába Amsterdamb 16 Majna-Frankfurtb 168 cs német-zsi fordításba Késő német-zsi héb nyelv megjele ró e k könyvecsk Ist újj Nagysze esemén ame megtörté Nagyszomba Ájz rabbiva Szokás könyvén szerzőjéve kön azokb hagyományokb táplálkozi amely Ájz rabbir fennmaradt elmondj ho rab leányá beleszerete nagyszomba özve herceg fi megtagad tő lán kez azza ho cs zsi talmudtudósh ad feleségü Néhá esztendőv késő beállíto hoz e fiat talmudtudó a kedve tanítván le mik felfed rab elő herce származásá rab beváltot ígéret leány hozzáadt E nap vo dajká e anyajegyr felismer fiat hercege mi börtön vetetté any utó bocsánat ígé nek származás beismer vádlo mindvég tagadot mi királ parancs kivégezté szerencsétl any emia bossz terveze zsid elle álmáb megjele előt f irgalm ké zsid számár mi herceg beér annyiva ho Nagyszombatb kiűz zsidóka mon nyilv 1494 nagyszomba zsidóégeté 153 végrehajto kiűzetésük akar magyaráz

13534.

CÍMS Nagyszomb Iz

SZÓCI Nagyszomb Iz Tir Ájz Jicc rab X vé é me 1 elő Nagyszomb ra vo kés pozso rabbiisk fe m bé főrab Életé ke hite a mar fe an t hagyom s r ajk Tudomán munkássá fejt középk zs iroda véghanyatl korá egyet mag zs hittud aki nevé akk euró zs hittudó dís sorá találkozu Német-zs nyel kés hébe í Tanulmány ausztr talmudiskolák végez javaré Bécsb Klaus Ábra rabbin a m főtanítójá nev az j Bécsújhel Sel Ze rabbin Meh n rabbin kés mártírhal ha Tanítói követ v fő vall szoká f fordíto figyel megí Szi Haminhó Vall szoká könyv amel fő hittudományok járat tömeg sz kézírás megjel 1 Munkájá gyakorl célo t s el min teológ fejtegetés mente csu zsinagó vall szertartásai imarendjé ismertetés szorítkoz elt nézete szüksé magyarázato jegyzetek kö bizon tekintélye v hivatkozáss Köny n elismerés fogad hat megmar késő gyakorlatok liturgiá egyará Többf kiad m min bővítésekk olyk m imaköny toldalé Zsidó-né fordítás egy megjel Velencé 1 Prágáb Amsterdam 1 Majna-Frankfurt 16 c német-zs fordításb Kés német-zs hé nyel megjel r könyvecs Is új Nagysz esemé am megtört Nagyszomb Áj rabbiv Szoká könyvé szerzőjév kö azok hagyományok táplálkoz amel Áj rabbi fennmarad elmond h ra leány beleszeret nagyszomb özv herce f megtaga t lá ke azz h c zs talmudtudós a feleség Néh esztendő kés beállít ho fia talmudtud kedv tanítvá l mi felfe ra el herc származás ra beválto ígére leán hozzáad na v dajk anyajegy felisme fia herceg m börtö vetett an ut bocsána íg ne származá beisme vádl mindvé tagado m kirá paranc kivégezt szerencsét an emi boss tervez zsi ell álmá megjel elő irgal k zsi számá m herce beé annyiv h Nagyszombat kiű zsidók mo nyil 149 nagyszomb zsidóéget 15 végrehajt kiűzetésü aka magyará

13534

CÍM Nagyszom I

SZÓC Nagyszom I Ti Áj Jic ra v m el Nagyszom r v ké pozs rabbiis f b főra Élet k hit ma f a hagyo aj Tudomá munkáss fej közép z irod véghanyat kor egye ma z hittu ak nev ak eur z hittud dí sor találkoz Német-z nye ké héb Tanulmán auszt talmudiskolá vége javar Bécs Klau Ábr rabbi főtanítój ne a Bécsújhe Se Z rabbi Me rabbi ké mártírha h Tanító köve f val szok fordít figye meg Sz Haminh Val szok köny ame f hittudományo jára töme s kézírá megje Munkáj gyakor cél e mi teoló fejtegeté ment cs zsinag val szertartása imarendj ismerteté szorítko el nézet szüks magyarázat jegyzete k bizo tekintély hivatkozás Kön elismeré foga ha megma kés gyakorlato liturgi egyar Több kia mi bővítések oly imakön toldal Zsidó-n fordítá eg megje Velenc Prágá Amsterda Majna-Frankfur 1 német-z fordítás Ké német-z h nye megje könyvec I ú Nagys esem a megtör Nagyszom Á rabbi Szok könyv szerzőjé k azo hagyományo táplálko ame Á rabb fennmara elmon r leán beleszere nagyszom öz herc megtag l k az z talmudtudó felesé Né esztend ké beállí h fi talmudtu ked tanítv m felf r e her származá r bevált ígér leá hozzáa n daj anyajeg felism fi herce bört vetet a u bocsán í n származ beism vád mindv tagad kir paran kivégez szerencsé a em bos terve zs el álm megje el irga zs szám herc be annyi Nagyszomba ki zsidó m nyi 14 nagyszom zsidóége 1 végrehaj kiűzetés ak magyar

1353

CÍ Nagyszo

SZÓ Nagyszo T Á Ji r e Nagyszo k poz rabbii főr Éle hi m hagy a Tudom munkás fe közé iro véghanya ko egy m hitt a ne a eu hittu d so találko Német- ny k hé Tanulmá ausz talmudiskol vég java Béc Kla Áb rabb főtanító n Bécsújh S rabb M rabb k mártírh Tanít köv va szo fordí figy me S Hamin Va szo kön am hittudomány jár töm kézír megj Munká gyako cé m teol fejteget men c zsina va szertartás imarend ismertet szorítk e néze szük magyaráza jegyzet biz tekintél hivatkozá Kö elismer fog h megm ké gyakorlat liturg egya Töb ki m bővítése ol imakö tolda Zsidó- fordít e megj Velen Prág Amsterd Majna-Frankfu német- fordítá K német- ny megj könyve Nagy ese megtö Nagyszo rabb Szo köny szerzőj az hagyomány táplálk am rab fennmar elmo leá beleszer nagyszo ö her megta a talmudtud feles N eszten k beáll f talmudt ke tanít fel he származ bevál ígé le hozzá da anyaje felis f herc bör vete bocsá szárma beis vá mind taga ki para kivége szerencs e bo terv z e ál megj e irg z szá her b anny Nagyszomb k zsid ny 1 nagyszo zsidóég végreha kiűzeté a magya