13537.htm

CÍMSZÓ: Nagytétény

SZÓCIKK: Nagytétény, nagyk. Pest-Pilis-Solt Kiskun vm. 5120 lak. Ha a szájhagyománynak hinni lehet, akkor N. egyike Magyarország legrégibb hitközségeinek. Állítólag már a török uralom idején szervezett közösségben éltek itt a zsidók. Ezt a feltevést azonban egyetlen pozitív adat sem támogatja. Annyi bizonyos, hogy N.-ben már száz évvel ezelőtt rabbi működött. A jelenlegi rabbi, Ungár Rezső 1885 óta vezeti a hitközséget, előtte Tauber Salamon 30 évig volt rabbi, s még két elődjéről, akik ugyancsak hosszú ideig működtek, vannak feljegyzések. Egy temploma van a hitközségnek, amely kb. 150 évvel ezelőtt épült. Van még Chevra Kadisája és Nőegylete. Előbbi élén Kammer Vilmos kormányfőtanácsos áll, az utóbbit Ungár Rezsőné vezeti. A hitközségből származott néhai Schermann Adolf volt budapesti tiszti főorvos. A társadalmi és gazdasági életben szerepet játszanak Kammer Vilmos vezérigazgató, Szegő József az Első Magyar Óragyár főmérnöke és Burger Zsigmond fakereskedő. A hitközség anyakönyvi területéhez Budafok, Albertfalva és Törökbálint tartoznak. Lélekszáma 150, családok száma 47, adófizetőké 44. Foglalkozás szerint: 1 nagykereskedő, 1 gazdálkodó, 11 kereskedő, 1 orvos, 7 magántisztviselő, 2 vállalkozó-igazgató, 6 iparos és 1 mérnök. A világháborúban 16-an vettek részt és 3-an estek el. Az orthodox hitközség mai vezetősége: Ungár Rezső főrabbi, Burger Zsigmond elnök és Kammer Vilmos alelnök.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3537. címszó a lexikon => 637. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13537.htm

CÍMSZÓ: Nagytétény

SZÓCIKK: Nagytétény, nagyk. Pest-Pilis-Solt Kiskun vm. 5120 lak. Ha a szájhagyománynak hinni lehet, akkor N. egyike Magyarország legrégibb hitközségeinek. Állítólag már a török uralom idején szervezett közösségben éltek itt a zsidók. Ezt a feltevést azonban egyetlen pozitív adat sem támogatja. Annyi bizonyos, hogy N.-ben már száz évvel ezelőtt rabbi működött. A jelenlegi rabbi, Ungár Rezső 1885 óta vezeti a hitközséget, előtte Tauber Salamon 30 évig volt rabbi, s még két elődjéről, akik ugyancsak hosszú ideig működtek, vannak feljegyzések. Egy temploma van a hitközségnek, amely kb. 150 évvel ezelőtt épült. Van még Chevra Kadisája és Nőegylete. Előbbi élén Kammer Vilmos kormányfőtanácsos áll, az utóbbit Ungár Rezsőné vezeti. A hitközségből származott néhai Schermann Adolf volt budapesti tiszti főorvos. A társadalmi és gazdasági életben szerepet játszanak Kammer Vilmos vezérigazgató, Szegő József az Első Magyar Óragyár főmérnöke és Burger Zsigmond fakereskedő. A hitközség anyakönyvi területéhez Budafok, Albertfalva és Törökbálint tartoznak. Lélekszáma 150, családok száma 47, adófizetőké 44. Foglalkozás szerint: 1 nagykereskedő, 1 gazdálkodó, 11 kereskedő, 1 orvos, 7 magántisztviselő, 2 vállalkozó-igazgató, 6 iparos és 1 mérnök. A világháborúban 16-an vettek részt és 3-an estek el. Az orthodox hitközség mai vezetősége: Ungár Rezső főrabbi, Burger Zsigmond elnök és Kammer Vilmos alelnök.

13537.ht

CÍMSZÓ Nagytétén

SZÓCIKK Nagytétény nagyk Pest-Pilis-Sol Kisku vm 512 lak H szájhagyományna hinn lehet akko N egyik Magyarorszá legrégib hitközségeinek Állítóla má törö uralo idejé szervezet közösségbe élte it zsidók Ez feltevés azonba egyetle pozití ada se támogatja Anny bizonyos hog N.-be má szá évve ezelőt rabb működött jelenleg rabbi Ungá Rezs 188 ót vezet hitközséget előtt Taube Salamo 3 évi vol rabbi mé ké elődjéről aki ugyancsa hossz idei működtek vanna feljegyzések Eg templom va hitközségnek amel kb 15 évve ezelőt épült Va mé Chevr Kadisáj é Nőegylete Előbb élé Kamme Vilmo kormányfőtanácso áll a utóbbi Ungá Rezsőn vezeti hitközségbő származot néha Scherman Adol vol budapest tiszt főorvos társadalm é gazdaság életbe szerepe játszana Kamme Vilmo vezérigazgató Szeg Józse a Els Magya Óragyá főmérnök é Burge Zsigmon fakereskedő hitközsé anyakönyv területéhe Budafok Albertfalv é Törökbálin tartoznak Lélekszám 150 családo szám 47 adófizetők 44 Foglalkozá szerint nagykereskedő gazdálkodó 1 kereskedő orvos magántisztviselő vállalkozó-igazgató iparo é mérnök világháborúba 16-a vette rész é 3-a este el A orthodo hitközsé ma vezetősége Ungá Rezs főrabbi Burge Zsigmon elnö é Kamme Vilmo alelnök

13537.h

CÍMSZ Nagytété

SZÓCIK Nagytétén nagy Pest-Pilis-So Kisk v 51 la szájhagyományn hin lehe akk egyi Magyarorsz legrégi hitközségeine Állítól m tör ural idej szerveze közösségb élt i zsidó E feltevé azonb egyetl pozit ad s támogatj Ann bizonyo ho N.-b m sz évv ezelő rab működöt jelenle rabb Ung Rez 18 ó veze hitközsége előt Taub Salam év vo rabb m k elődjérő ak ugyancs hoss ide működte vann feljegyzése E templo v hitközségne ame k 1 évv ezelő épül V m Chev Kadisá Nőegylet Előb él Kamm Vilm kormányfőtanács ál utóbb Ung Rezső vezet hitközségb származo néh Scherma Ado vo budapes tisz főorvo társadal gazdasá életb szerep játszan Kamm Vilm vezérigazgat Sze Józs El Magy Óragy főmérnö Burg Zsigmo fakeresked hitközs anyaköny területéh Budafo Albertfal Törökbáli tartozna Lélekszá 15 család szá 4 adófizető 4 Foglalkoz szerin nagykeresked gazdálkod keresked orvo magántisztvisel vállalkozó-igazgat ipar mérnö világháborúb 16- vett rés 3- est e orthod hitközs m vezetőség Ung Rez főrabb Burg Zsigmo eln Kamm Vilm alelnö

13537.

CÍMS Nagytét

SZÓCI Nagytété nag Pest-Pilis-S Kis 5 l szájhagyomány hi leh ak egy Magyarors legrég hitközségein Állító tö ura ide szervez közösség él zsid feltev azon egyet pozi a támogat An bizony h N.- s év ezel ra működö jelenl rab Un Re 1 vez hitközség elő Tau Sala é v rab elődjér a ugyanc hos id működt van feljegyzés templ hitközségn am év ezel épü Che Kadis Nőegyle Elő é Kam Vil kormányfőtanác á utób Un Rezs veze hitközség származ né Scherm Ad v budape tis főorv társada gazdas élet szere játsza Kam Vil vezérigazga Sz Józ E Mag Órag főmérn Bur Zsigm fakereske hitköz anyakön területé Budaf Albertfa Törökbál tartozn Léleksz 1 csalá sz adófizet Foglalko szeri nagykereske gazdálko kereske orv magántisztvise vállalkozó-igazga ipa mérn világháború 16 vet ré 3 es ortho hitköz vezetősé Un Re főrab Bur Zsigm el Kam Vil aleln

13537

CÍM Nagyté

SZÓC Nagytét na Pest-Pilis- Ki szájhagyomán h le a eg Magyaror legré hitközségei Állít t ur id szerve közössé é zsi felte azo egye poz támoga A bizon N. é eze r működ jelen ra U R ve hitközsé el Ta Sal ra elődjé ugyan ho i működ va feljegyzé temp hitközség a é eze ép Ch Kadi Nőegyl El Ka Vi kormányfőtaná utó U Rez vez hitközsé szárma n Scher A budap ti főor társad gazda éle szer játsz Ka Vi vezérigazg S Jó Ma Óra főmér Bu Zsig fakeresk hitkö anyakö terület Buda Albertf Törökbá tartoz Léleks csal s adófize Foglalk szer nagykeresk gazdálk keresk or magántisztvis vállalkozó-igazg ip mér világhábor 1 ve r e orth hitkö vezetős U R főra Bu Zsig e Ka Vi alel

1353

CÍ Nagyt

SZÓ Nagyté n Pest-Pilis K szájhagyomá l e Magyaro legr hitközsége Állí u i szerv közöss zs felt az egy po támog bizo N ez műkö jele r v hitközs e T Sa r elődj ugya h műkö v feljegyz tem hitközsé ez é C Kad Nőegy E K V kormányfőtan ut Re ve hitközs szárm Sche buda t főo társa gazd él sze játs K V vezérigaz J M Ór főmé B Zsi fakeres hitk anyak terüle Bud Albert Törökb tarto Lélek csa adófiz Foglal sze nagykeres gazdál keres o magántisztvi vállalkozó-igaz i mé világhábo v ort hitk vezető főr B Zsi K V ale