13538.htm

CÍMSZÓ: Nagyvárad

SZÓCIKK: Nagyvárad (Oradea, R.), törv. hat. joggal felruházott város, Bihar vm., 64,169 lakossal (1910. évi népszámlálás). A kongresszusi alapon álló hitközség 1870. alakult, illetve vált ki az addig egy hitközségben élő N.-i zsidóság közül. A monumentális művészi templomot a nürnbergi zsinagóga mintájára 1878. építtették. A terveket Bús Dávid volt városi főmérnök készítette, az építkezést Rimanóczi Kálmán építész vezette. A költségeket egyrészt az örökös templomi ülések árából, másrészt nagyobb bankkölcsön útján teremtették elő. 1903-ban létesítette a hitközség négyosztályú héttanerős elemi iskoláját, 1920. pedig a hitközség rohamos fejlődésének eredményeképpen tető alá került a zsidó líceum (reálgimnázium) is, melynek 300-nál több növendéke van. A líceum eddig még nem kapott nyilvánossági jogot, úgy, hogy a hitközség csak a legnagyobb anyagi áldozatok árán tudja fenntartani. Két nagyszerű szociális intézménye is van a hitközségnek: a Popper Ákos bizottsági elnöklete alatt álló Fiúárvaház, melyben 25 árva gyermekről gondoskodnak és az Aggokháza (bizottsági elnöke: Vajda Sándor), melyben hat aggastyánt ápolnak. A hitközséggel egyidejűleg létesült a Chevra Kadisa, mely Erdélynek legrendezettebb és legápoltabb sírkertjeit tartja fenn. Külön Talmud Tórája nincs a hitközségnek, de a líceum 7. és 8-ik osztályú növendékei számára Kecskeméti Lipót főrabbi (l. o.) tart előadásokat a rabbinikus irodalomból. A háború után rohamosan fejlődött a hitközség, a tagok létszáma 800-ról szinte ugrásszerűen emelkedett 1600-ra. A hitközség élén mindig kiváló nagyműveltségű rabbik állottak. Első főrabbija az 1909. elhalálozott Rosenberg Sándor volt, aki N. után Kaposvárott, majd Aradon lett főrabbi és irodalmi munkásságát az IMIT-ben (l. o.) fejtette ki. Utána a később New-Yorkba meghívott Kohut Sándor, majd Kecskeméti Lipót következett. Kecskeméti agilitása teremtette meg az elemi iskolát és a líceumot. A hitközségnek templomán kívül több értékes háza is van, melyeket azonban mintegy 2 milliós leies bankkölcsön terhel. A templomot az 1927.évi diákzavargások alkalmával szétdúlták. A templomdúlás emlékére a hitközség gyásznapot tart. A N.-i hitközség tagjai közül többen töltenek be előkelő pozíciót s úgy a kulturális, mint a gazdasági és társadalmi életben sokan visznek jelentős szerepet. Ezek: Fornét Miklós főtörzsorvos, Gerő Ármin N. főkapitánya, Grosz Menyhért a László páholy főmestere, Moskovits József a Keresk. és Iparkamara elnöke, Sarkadi Lajos kamarai titkár, Flegmann Ármin a Kereskedelmi Csarnok ügyv. elnöke, Farkas István a Keresk. Csarnok elnöke, Róth János a városi telefon létesítője, Elek Mór Bihar vm., Váradi Lajos pedig a város közélelmezésének vezetője volt a háború alatt, Konrád Béla a Biharmegyei Orvos, Gyógyszerész és Természettudományi Egyesület elnöke, Grósz Frigyes szemorvos, aki ingyenes szemkórházat létesített és Grosz Albert városi főorvos. Nagy ipari vállalatok: az Erdős Zsigmond által alapított Phöbus vasöntöde R. T., mely 250 munkást foglalkoztat; a 30 éve fennálló, jelenleg ifj. Moskovits Mór által vezetett Moskovits-ipartelepek (szesz-esszencia és élesztőgyár) 50 munkással, a 40 éve fennálló Léderer Kálmán R. T. (malom, szeszgyár, marhahizlaló), a Derby cipőgyár (alapító: Moskovits Farkas) és a Carmen cipőgyár (vezetője: Steiner N.) - mindkettő 200-200 munkással dolgozik -, végül a Sonnenfeld Adolf R. T. (könyvnyomda és dobozgyár), mely 150 embernek ad kenyeret. N.-ről származott el Munkácsy Bernát a Pesti Izr. Hitközség tanfelügyelője, a M. Tud. Akadémia rendes tagja, továbbá Schreiner Márton a berlini Lehranstalt tanára, Neumann Ármin udvari tanácsos, Szatmári Mór szerkesztő és Dési Géza országgy. képviselő. A hitközség évi költségvetése 6.000,000 lei, hitéleti célra 1.516,000, filantropikus célra 710,000, kulturális célra 2.520,000 és adminisztrációra 1 295,000 leit költ a hitközség. Négy nagy, főleg kulturális célú alapítványt kezel a hitközség. A hitközség iskoláinak egy 1600 kötetes könyvtár van. A hitközség lélekszáma 9000, a családok száma 1600, az adófizetőké 1600. Foglalkozás szerint: 45 nagykereskedő, 15 gazdálkodó, 17 gyógyszerész, 20 tanító, 864 kereskedő, 90 ügyvéd, 16 köztisztviselő, 5 művész, 30 munkás, 30 nagyiparos, 74 orvos, 125 magántisztviselő 25 vállalkozó, 107 iparos, 41 mérnök, 12 író és hírlapíró, 34 magánzó és 60 egyéb foglalkozású van a hitközség tagjai között. A világháborúban részt vett tagjai közül 41-en haltak hősi halált. A hitközség mai vezetősége: Kecskeméti Lipót főrabbi, Konrád Béla elnök, az elnökség tagjai: Kabos Béla, Moskovits Henrik, Adorján Ármin, Szemere Miklós, Fehér Márton, Flegmann Ármin, Schwarc Mór, Lévai Béla, Vidor Manó, Erdélyi Jenő, Faragó Miklós, Popper Ákos, Gerő Zsigmond, Schwarc Ernő, Székely Sándor, Vajda Sándor, Meer Soma, Percei Adolf, Láng Sámuel, Vámos Dezső, Schiller Sámuel; elöljárósági tagok: Kiss Dávid, Ellbogen Dávid, Horvát Emmanuel, Grünwald Jenő, Markovits József, Lédig Miklós, Büchler Márton, Stern Soma gondnokok és Beck Nándor, Boros Jenő, Eichner Sándor, Faludi Miksa, Farkas István, Gerő Sándor, Erdős Zsigmond, Goldner Hermán, Ehrenstein Béla, Incze Lipót, László Márton, Lichtmann Miksa, Polden Richárd, Rácz Rezső, Stern Ödön, Schwarc Gyula, Vadász Gyula, Waiszlovich Emil. Rabbihelyettes: Grün Márton, főkántor: Weisz Jenő, titkár: Réti Ignác. A N.-iorthodox hitközség Budapest után a régi Nagy-Magyarország legnagyobb hitközsége volt. A hitközség - mint a jegyzőkönyvekből kitűnik - 1722. alakult meg. Hatalmas iramban fejlődött a hitközség és ez a fejlődési folyamat nem akadt meg 1870, sem, amikor az anyahitközségből többen kiválva kongresszusi hitközséget alapítottak. A hitközség fennállása folyamán három hatalmas templomot építtetett, amelyeken kívül még 16 imaház áll a hitközségi tagok rendelkezésére. A hitközség létesített még leány- és fiú elemi iskolákat, polgári fiú- és leányiskolát s egy 1.600,000 leies alapítvánnyal meg vetette az ipariskola alapját is, mely nemsokára tető alá kerül. Van ezen kívül még a hitközségnek óvodája, Chinuch Neorim iskolája, ötosztályos Talmud Tórája és nagy látogatottsága jesivája. Intézményei: a Chevra Kadisa, a Nőegylet, a Leányegylet, a Hachnoszasz Orchim egyesület, a Hitközségi Tisztviselők Betegsegélyző Egyesülete, árvaház, tanoncotthon, népkonyha, az 1867. alakult Chevra Machzike Tóra, amely talmudtudósokat segélyez. (Vezetősége: Schwartz József egyleti rabbi, Schwartz Hermann elnök, Moskovits Izidor alelnök, Schwartz J. Jakab alapítványi gondnok, Salzberger Ignátz és Neumann Lipót gondnokok, Mezey Albert pénztárnok, Vadász Zsigmond ellenőr, Lévy Lázár titkár.) A hitközség nagyarányú fejlődését első sorban is elnökeinek agilitása mozdította elő. Az utolsó három évtizedben kiváló elnökök álltak a hitközség élén, így Ullmann Izidor, aki az elemi és polgári iskolákat és a hitközség székházát létesítette. Utóda Ullmann Sándor továbbfejlesztette ezeket az intézményeket, Leitner Lázár az adminisztrációt fektette modern alapokra. Enssbaum Sámuel elnöksége alatt a cionisták jutottak többségbe a hitközségvezetésében. Az ő kezdeményezésére épült fel a harmadik templom, létesült az árvaház, a tanoncotthon, a Zsidó Kisbank és számos más intézmény. A jelenlegi elnök Reich József másfél éve áll a hitközség élén és elődeinek nyomdokában haladva munkálkodik a hitközség további fejlődésón. A hitközség évi 15.000,000 leies költségvetéssel dolgozik, jótékony célokra évente 1.200,000 leit költ, nagyobb összeggel támogatja a palesztinai munkát, az idegen jesivákban és külföldi egyetemeken tanuló ifjúságot, a zsidó sajtót, a zsidó társadalom által megteremtett bankot és tüdőszanatóriumot. A hitközség lélekszáma kb. 25,000, a családok és tagok száma kb. 5000. A hitközség mai vezetősége: Reich József elnök, Silbermann József pénzügyi elöljáró, Mittelmann Jakab kultuszelöljáró, Freund Hermán árvaházi elnök, Kohn Dávid pénztárnok, Friedmann Fülöp ellenőr, Wasserstrom Sándor gazdasági elöljáró, Hirsch Henrik főjegyző. A hitközség adminisztrációjának hatalmas munkáját 162 tisztviselő intézi.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3538. címszó a lexikon => 637. s köv. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13538.htm

CÍMSZÓ: Nagyvárad

SZÓCIKK: Nagyvárad Oradea, R. , törv. hat. joggal felruházott város, Bihar vm., 64,169 lakossal 1910. évi népszámlálás . A kongresszusi alapon álló hitközség 1870. alakult, illetve vált ki az addig egy hitközségben élő N.-i zsidóság közül. A monumentális művészi templomot a nürnbergi zsinagóga mintájára 1878. építtették. A terveket Bús Dávid volt városi főmérnök készítette, az építkezést Rimanóczi Kálmán építész vezette. A költségeket egyrészt az örökös templomi ülések árából, másrészt nagyobb bankkölcsön útján teremtették elő. 1903-ban létesítette a hitközség négyosztályú héttanerős elemi iskoláját, 1920. pedig a hitközség rohamos fejlődésének eredményeképpen tető alá került a zsidó líceum reálgimnázium is, melynek 300-nál több növendéke van. A líceum eddig még nem kapott nyilvánossági jogot, úgy, hogy a hitközség csak a legnagyobb anyagi áldozatok árán tudja fenntartani. Két nagyszerű szociális intézménye is van a hitközségnek: a Popper Ákos bizottsági elnöklete alatt álló Fiúárvaház, melyben 25 árva gyermekről gondoskodnak és az Aggokháza bizottsági elnöke: Vajda Sándor , melyben hat aggastyánt ápolnak. A hitközséggel egyidejűleg létesült a Chevra Kadisa, mely Erdélynek legrendezettebb és legápoltabb sírkertjeit tartja fenn. Külön Talmud Tórája nincs a hitközségnek, de a líceum 7. és 8-ik osztályú növendékei számára Kecskeméti Lipót főrabbi l. o. tart előadásokat a rabbinikus irodalomból. A háború után rohamosan fejlődött a hitközség, a tagok létszáma 800-ról szinte ugrásszerűen emelkedett 1600-ra. A hitközség élén mindig kiváló nagyműveltségű rabbik állottak. Első főrabbija az 1909. elhalálozott Rosenberg Sándor volt, aki N. után Kaposvárott, majd Aradon lett főrabbi és irodalmi munkásságát az IMIT-ben l. o. fejtette ki. Utána a később New-Yorkba meghívott Kohut Sándor, majd Kecskeméti Lipót következett. Kecskeméti agilitása teremtette meg az elemi iskolát és a líceumot. A hitközségnek templomán kívül több értékes háza is van, melyeket azonban mintegy 2 milliós leies bankkölcsön terhel. A templomot az 1927.évi diákzavargások alkalmával szétdúlták. A templomdúlás emlékére a hitközség gyásznapot tart. A N.-i hitközség tagjai közül többen töltenek be előkelő pozíciót s úgy a kulturális, mint a gazdasági és társadalmi életben sokan visznek jelentős szerepet. Ezek: Fornét Miklós főtörzsorvos, Gerő Ármin N. főkapitánya, Grosz Menyhért a László páholy főmestere, Moskovits József a Keresk. és Iparkamara elnöke, Sarkadi Lajos kamarai titkár, Flegmann Ármin a Kereskedelmi Csarnok ügyv. elnöke, Farkas István a Keresk. Csarnok elnöke, Róth János a városi telefon létesítője, Elek Mór Bihar vm., Váradi Lajos pedig a város közélelmezésének vezetője volt a háború alatt, Konrád Béla a Biharmegyei Orvos, Gyógyszerész és Természettudományi Egyesület elnöke, Grósz Frigyes szemorvos, aki ingyenes szemkórházat létesített és Grosz Albert városi főorvos. Nagy ipari vállalatok: az Erdős Zsigmond által alapított Phöbus vasöntöde R. T., mely 250 munkást foglalkoztat; a 30 éve fennálló, jelenleg ifj. Moskovits Mór által vezetett Moskovits-ipartelepek szesz-esszencia és élesztőgyár 50 munkással, a 40 éve fennálló Léderer Kálmán R. T. malom, szeszgyár, marhahizlaló , a Derby cipőgyár alapító: Moskovits Farkas és a Carmen cipőgyár vezetője: Steiner N. - mindkettő 200-200 munkással dolgozik -, végül a Sonnenfeld Adolf R. T. könyvnyomda és dobozgyár , mely 150 embernek ad kenyeret. N.-ről származott el Munkácsy Bernát a Pesti Izr. Hitközség tanfelügyelője, a M. Tud. Akadémia rendes tagja, továbbá Schreiner Márton a berlini Lehranstalt tanára, Neumann Ármin udvari tanácsos, Szatmári Mór szerkesztő és Dési Géza országgy. képviselő. A hitközség évi költségvetése 6.000,000 lei, hitéleti célra 1.516,000, filantropikus célra 710,000, kulturális célra 2.520,000 és adminisztrációra 1 295,000 leit költ a hitközség. Négy nagy, főleg kulturális célú alapítványt kezel a hitközség. A hitközség iskoláinak egy 1600 kötetes könyvtár van. A hitközség lélekszáma 9000, a családok száma 1600, az adófizetőké 1600. Foglalkozás szerint: 45 nagykereskedő, 15 gazdálkodó, 17 gyógyszerész, 20 tanító, 864 kereskedő, 90 ügyvéd, 16 köztisztviselő, 5 művész, 30 munkás, 30 nagyiparos, 74 orvos, 125 magántisztviselő 25 vállalkozó, 107 iparos, 41 mérnök, 12 író és hírlapíró, 34 magánzó és 60 egyéb foglalkozású van a hitközség tagjai között. A világháborúban részt vett tagjai közül 41-en haltak hősi halált. A hitközség mai vezetősége: Kecskeméti Lipót főrabbi, Konrád Béla elnök, az elnökség tagjai: Kabos Béla, Moskovits Henrik, Adorján Ármin, Szemere Miklós, Fehér Márton, Flegmann Ármin, Schwarc Mór, Lévai Béla, Vidor Manó, Erdélyi Jenő, Faragó Miklós, Popper Ákos, Gerő Zsigmond, Schwarc Ernő, Székely Sándor, Vajda Sándor, Meer Soma, Percei Adolf, Láng Sámuel, Vámos Dezső, Schiller Sámuel; elöljárósági tagok: Kiss Dávid, Ellbogen Dávid, Horvát Emmanuel, Grünwald Jenő, Markovits József, Lédig Miklós, Büchler Márton, Stern Soma gondnokok és Beck Nándor, Boros Jenő, Eichner Sándor, Faludi Miksa, Farkas István, Gerő Sándor, Erdős Zsigmond, Goldner Hermán, Ehrenstein Béla, Incze Lipót, László Márton, Lichtmann Miksa, Polden Richárd, Rácz Rezső, Stern Ödön, Schwarc Gyula, Vadász Gyula, Waiszlovich Emil. Rabbihelyettes: Grün Márton, főkántor: Weisz Jenő, titkár: Réti Ignác. A N.-iorthodox hitközség Budapest után a régi Nagy-Magyarország legnagyobb hitközsége volt. A hitközség - mint a jegyzőkönyvekből kitűnik - 1722. alakult meg. Hatalmas iramban fejlődött a hitközség és ez a fejlődési folyamat nem akadt meg 1870, sem, amikor az anyahitközségből többen kiválva kongresszusi hitközséget alapítottak. A hitközség fennállása folyamán három hatalmas templomot építtetett, amelyeken kívül még 16 imaház áll a hitközségi tagok rendelkezésére. A hitközség létesített még leány- és fiú elemi iskolákat, polgári fiú- és leányiskolát s egy 1.600,000 leies alapítvánnyal meg vetette az ipariskola alapját is, mely nemsokára tető alá kerül. Van ezen kívül még a hitközségnek óvodája, Chinuch Neorim iskolája, ötosztályos Talmud Tórája és nagy látogatottsága jesivája. Intézményei: a Chevra Kadisa, a Nőegylet, a Leányegylet, a Hachnoszasz Orchim egyesület, a Hitközségi Tisztviselők Betegsegélyző Egyesülete, árvaház, tanoncotthon, népkonyha, az 1867. alakult Chevra Machzike Tóra, amely talmudtudósokat segélyez. Vezetősége: Schwartz József egyleti rabbi, Schwartz Hermann elnök, Moskovits Izidor alelnök, Schwartz J. Jakab alapítványi gondnok, Salzberger Ignátz és Neumann Lipót gondnokok, Mezey Albert pénztárnok, Vadász Zsigmond ellenőr, Lévy Lázár titkár. A hitközség nagyarányú fejlődését első sorban is elnökeinek agilitása mozdította elő. Az utolsó három évtizedben kiváló elnökök álltak a hitközség élén, így Ullmann Izidor, aki az elemi és polgári iskolákat és a hitközség székházát létesítette. Utóda Ullmann Sándor továbbfejlesztette ezeket az intézményeket, Leitner Lázár az adminisztrációt fektette modern alapokra. Enssbaum Sámuel elnöksége alatt a cionisták jutottak többségbe a hitközségvezetésében. Az ő kezdeményezésére épült fel a harmadik templom, létesült az árvaház, a tanoncotthon, a Zsidó Kisbank és számos más intézmény. A jelenlegi elnök Reich József másfél éve áll a hitközség élén és elődeinek nyomdokában haladva munkálkodik a hitközség további fejlődésón. A hitközség évi 15.000,000 leies költségvetéssel dolgozik, jótékony célokra évente 1.200,000 leit költ, nagyobb összeggel támogatja a palesztinai munkát, az idegen jesivákban és külföldi egyetemeken tanuló ifjúságot, a zsidó sajtót, a zsidó társadalom által megteremtett bankot és tüdőszanatóriumot. A hitközség lélekszáma kb. 25,000, a családok és tagok száma kb. 5000. A hitközség mai vezetősége: Reich József elnök, Silbermann József pénzügyi elöljáró, Mittelmann Jakab kultuszelöljáró, Freund Hermán árvaházi elnök, Kohn Dávid pénztárnok, Friedmann Fülöp ellenőr, Wasserstrom Sándor gazdasági elöljáró, Hirsch Henrik főjegyző. A hitközség adminisztrációjának hatalmas munkáját 162 tisztviselő intézi.

13538.ht

CÍMSZÓ Nagyvára

SZÓCIKK Nagyvára Oradea R törv hat jogga felruházot város Biha vm. 64,16 lakossa 1910 év népszámlálá kongresszus alapo áll hitközsé 1870 alakult illetv vál k a addi eg hitközségbe él N.- zsidósá közül monumentáli művész templomo nürnberg zsinagóg mintájár 1878 építtették terveke Bú Dávi vol város főmérnö készítette a építkezés Rimanócz Kálmá építés vezette költségeke egyrész a örökö templom ülése árából másrész nagyob bankkölcsö útjá teremtetté elő 1903-ba létesített hitközsé négyosztály héttanerő elem iskoláját 1920 pedi hitközsé rohamo fejlődéséne eredményeképpe tet al kerül zsid líceu reálgimnáziu is melyne 300-ná töb növendék van líceu eddi mé ne kapot nyilvánosság jogot úgy hog hitközsé csa legnagyob anyag áldozato árá tudj fenntartani Ké nagyszer szociáli intézmény i va hitközségnek Poppe Áko bizottság elnöklet alat áll Fiúárvaház melybe 2 árv gyermekrő gondoskodna é a Aggokház bizottság elnöke Vajd Sándo melybe ha aggastyán ápolnak hitközségge egyidejűle létesül Chevr Kadisa mel Erdélyne legrendezetteb é legápoltab sírkertjei tartj fenn Külö Talmu Tóráj ninc hitközségnek d líceu 7 é 8-i osztály növendéke számár Kecskemét Lipó főrabb l o tar előadásoka rabbiniku irodalomból hábor utá rohamosa fejlődöt hitközség tago létszám 800-ró szint ugrásszerűe emelkedet 1600-ra hitközsé élé mindi kivál nagyműveltség rabbi állottak Els főrabbij a 1909 elhalálozot Rosenber Sándo volt ak N utá Kaposvárott maj Arado let főrabb é irodalm munkásságá a IMIT-be l o fejtett ki Után későb New-Yorkb meghívot Kohu Sándor maj Kecskemét Lipó következett Kecskemét agilitás teremtett me a elem iskolá é líceumot hitközségne templomá kívü töb értéke ház i van melyeke azonba minteg millió leie bankkölcsö terhel templomo a 1927.év diákzavargáso alkalmáva szétdúlták templomdúlá emlékér hitközsé gyásznapo tart N.- hitközsé tagja közü többe töltene b előkel pozíció úg kulturális min gazdaság é társadalm életbe soka viszne jelentő szerepet Ezek Forné Mikló főtörzsorvos Ger Ármi N főkapitánya Gros Menyhér Lászl páhol főmestere Moskovit Józse Keresk é Iparkamar elnöke Sarkad Lajo kamara titkár Flegman Ármi Kereskedelm Csarno ügyv elnöke Farka Istvá Keresk Csarno elnöke Rót Jáno város telefo létesítője Ele Mó Biha vm. Várad Lajo pedi váro közélelmezéséne vezetőj vol hábor alatt Konrá Bél Biharmegye Orvos Gyógyszerés é Természettudomány Egyesüle elnöke Grós Frigye szemorvos ak ingyene szemkórháza létesítet é Gros Alber város főorvos Nag ipar vállalatok a Erdő Zsigmon álta alapítot Phöbu vasöntöd R T. mel 25 munkás foglalkoztat 3 év fennálló jelenle ifj Moskovit Mó álta vezetet Moskovits-ipartelepe szesz-esszenci é élesztőgyá 5 munkással 4 év fennáll Lédere Kálmá R T malom szeszgyár marhahizlal Derb cipőgyá alapító Moskovit Farka é Carme cipőgyá vezetője Steine N mindkett 200-20 munkássa dolgozi - végü Sonnenfel Adol R T könyvnyomd é dobozgyá mel 15 emberne a kenyeret N.-rő származot e Munkács Berná Pest Izr Hitközsé tanfelügyelője M Tud Akadémi rende tagja tovább Schreine Márto berlin Lehranstal tanára Neuman Ármi udvar tanácsos Szatmár Mó szerkeszt é Dés Géz országgy képviselő hitközsé év költségvetés 6.000,00 lei hitélet célr 1.516,000 filantropiku célr 710,000 kulturáli célr 2.520,00 é adminisztrációr 295,00 lei köl hitközség Nég nagy főle kulturáli cél alapítvány keze hitközség hitközsé iskoláina eg 160 kötete könyvtá van hitközsé lélekszám 9000 családo szám 1600 a adófizetők 1600 Foglalkozá szerint 4 nagykereskedő 1 gazdálkodó 1 gyógyszerész 2 tanító 86 kereskedő 9 ügyvéd 1 köztisztviselő művész 3 munkás 3 nagyiparos 7 orvos 12 magántisztvisel 2 vállalkozó 10 iparos 4 mérnök 1 ír é hírlapíró 3 magánz é 6 egyé foglalkozás va hitközsé tagja között világháborúba rész vet tagja közü 41-e halta hős halált hitközsé ma vezetősége Kecskemét Lipó főrabbi Konrá Bél elnök a elnöksé tagjai Kabo Béla Moskovit Henrik Adorjá Ármin Szemer Miklós Fehé Márton Flegman Ármin Schwar Mór Léva Béla Vido Manó Erdély Jenő Farag Miklós Poppe Ákos Ger Zsigmond Schwar Ernő Székel Sándor Vajd Sándor Mee Soma Perce Adolf Lán Sámuel Vámo Dezső Schille Sámuel elöljáróság tagok Kis Dávid Ellboge Dávid Horvá Emmanuel Grünwal Jenő Markovit József Lédi Miklós Büchle Márton Ster Som gondnoko é Bec Nándor Boro Jenő Eichne Sándor Falud Miksa Farka István Ger Sándor Erdő Zsigmond Goldne Hermán Ehrenstei Béla Incz Lipót Lászl Márton Lichtman Miksa Polde Richárd Rác Rezső Ster Ödön Schwar Gyula Vadás Gyula Waiszlovic Emil Rabbihelyettes Grü Márton főkántor Weis Jenő titkár Rét Ignác N.-iorthodo hitközsé Budapes utá rég Nagy-Magyarorszá legnagyob hitközség volt hitközsé min jegyzőkönyvekbő kitűni 1722 alakul meg Hatalma iramba fejlődöt hitközsé é e fejlődés folyama ne akad me 1870 sem amiko a anyahitközségbő többe kiválv kongresszus hitközsége alapítottak hitközsé fennállás folyamá háro hatalma templomo építtetett amelyeke kívü mé 1 imahá ál hitközség tago rendelkezésére hitközsé létesítet mé leány é fi elem iskolákat polgár fiú é leányiskolá eg 1.600,00 leie alapítvánnya me vetett a ipariskol alapjá is mel nemsokár tet al kerül Va eze kívü mé hitközségne óvodája Chinuc Neori iskolája ötosztályo Talmu Tóráj é nag látogatottság jesivája Intézményei Chevr Kadisa Nőegylet Leányegylet Hachnoszas Orchi egyesület Hitközség Tisztviselő Betegsegélyz Egyesülete árvaház tanoncotthon népkonyha a 1867 alakul Chevr Machzik Tóra amel talmudtudósoka segélyez Vezetősége Schwart Józse egylet rabbi Schwart Herman elnök Moskovit Izido alelnök Schwart J Jaka alapítvány gondnok Salzberge Ignát é Neuman Lipó gondnokok Meze Alber pénztárnok Vadás Zsigmon ellenőr Lév Lázá titkár hitközsé nagyarány fejlődésé els sorba i elnökeine agilitás mozdított elő A utols háro évtizedbe kivál elnökö állta hitközsé élén íg Ullman Izidor ak a elem é polgár iskoláka é hitközsé székházá létesítette Utód Ullman Sándo továbbfejlesztett ezeke a intézményeket Leitne Lázá a adminisztráció fektett moder alapokra Enssbau Sámue elnökség alat cionistá jutotta többségb hitközségvezetésében A kezdeményezésér épül fe harmadi templom létesül a árvaház tanoncotthon Zsid Kisban é számo má intézmény jelenleg elnö Reic Józse másfé év ál hitközsé élé é elődeine nyomdokába haladv munkálkodi hitközsé tovább fejlődésón hitközsé év 15.000,00 leie költségvetésse dolgozik jótékon célokr évent 1.200,00 lei költ nagyob összegge támogatj palesztina munkát a idege jesivákba é külföld egyetemeke tanul ifjúságot zsid sajtót zsid társadalo álta megteremtet banko é tüdőszanatóriumot hitközsé lélekszám kb 25,000 családo é tago szám kb 5000 hitközsé ma vezetősége Reic Józse elnök Silberman Józse pénzügy elöljáró Mittelman Jaka kultuszelöljáró Freun Hermá árvaház elnök Koh Dávi pénztárnok Friedman Fülö ellenőr Wasserstro Sándo gazdaság elöljáró Hirsc Henri főjegyző hitközsé adminisztrációjána hatalma munkájá 16 tisztvisel intézi

13538.h

CÍMSZ Nagyvár

SZÓCIK Nagyvár Orade tör ha jogg felruházo váro Bih vm 64,1 lakoss 191 é népszámlál kongresszu alap ál hitközs 187 alakul illet vá add e hitközségb é N. zsidós közü monumentál művés templom nürnber zsinagó mintájá 187 építtetté tervek B Dáv vo váro főmérn készített építkezé Rimanóc Kálm építé vezett költségek egyrés örök templo ülés árábó másrés nagyo bankkölcs útj teremtett el 1903-b létesítet hitközs négyosztál héttaner ele iskolájá 192 ped hitközs roham fejlődésén eredményeképp te a kerü zsi líce reálgimnázi i melyn 300-n tö növendé va líce edd m n kapo nyilvánossá jogo úg ho hitközs cs legnagyo anya áldozat ár tud fenntartan K nagysze szociál intézmén v hitközségne Popp Ák bizottsá elnökle ala ál Fiúárvahá melyb ár gyermekr gondoskodn Aggokhá bizottsá elnök Vaj Sánd melyb h aggastyá ápolna hitközségg egyidejűl létesü Chev Kadis me Erdélyn legrendezette legápolta sírkertje tart fen Kül Talm Tórá nin hitközségne líce 8- osztál növendék számá Kecskemé Lip főrab ta előadások rabbinik irodalombó hábo ut rohamos fejlődö hitközsé tag létszá 800-r szin ugrásszerű emelkede 1600-r hitközs él mind kivá nagyműveltsé rabb állotta El főrabbi 190 elhalálozo Rosenbe Sánd vol a ut Kaposvárot ma Arad le főrab irodal munkásság IMIT-b fejtet k Utá késő New-York meghívo Koh Sándo ma Kecskemé Lip következet Kecskemé agilitá teremtet m ele iskol líceumo hitközségn templom kív tö érték há va melyek azonb minte milli lei bankkölcs terhe templom 1927.é diákzavargás alkalmáv szétdúltá templomdúl emléké hitközs gyásznap tar N. hitközs tagj köz több tölten előke pozíci ú kulturáli mi gazdasá társadal életb sok viszn jelent szerepe Eze Forn Mikl főtörzsorvo Ge Árm főkapitány Gro Menyhé Lász páho főmester Moskovi Józs Keres Iparkama elnök Sarka Laj kamar titká Flegma Árm Kereskedel Csarn ügy elnök Fark Istv Keres Csarn elnök Ró Ján váro telef létesítőj El M Bih vm Vára Laj ped vár közélelmezésén vezető vo hábo alat Konr Bé Biharmegy Orvo Gyógyszeré Természettudomán Egyesül elnök Gró Frigy szemorvo a ingyen szemkórház létesíte Gro Albe váro főorvo Na ipa vállalato Erd Zsigmo ált alapíto Phöb vasöntö T me 2 munká foglalkozta é fennáll jelenl if Moskovi M ált vezete Moskovits-ipartelep szesz-esszenc élesztőgy munkássa é fennál Léder Kálm malo szeszgyá marhahizla Der cipőgy alapít Moskovi Fark Carm cipőgy vezetőj Stein mindket 200-2 munkáss dolgoz vég Sonnenfe Ado könyvnyom dobozgy me 1 embern kenyere N.-r származo Munkác Bern Pes Iz Hitközs tanfelügyelőj Tu Akadém rend tagj továb Schrein Márt berli Lehransta tanár Neuma Árm udva tanácso Szatmá M szerkesz Dé Gé országg képvisel hitközs é költségveté 6.000,0 le hitéle cél 1.516,00 filantropik cél 710,00 kulturál cél 2.520,0 adminisztráció 295,0 le kö hitközsé Né nag fől kulturál cé alapítván kez hitközsé hitközs iskoláin e 16 kötet könyvt va hitközs lélekszá 900 család szá 160 adófizető 160 Foglalkoz szerin nagykeresked gazdálkod gyógyszerés tanít 8 keresked ügyvé köztisztvisel művés munká nagyiparo orvo 1 magántisztvise vállalkoz 1 iparo mérnö í hírlapír magán egy foglalkozá v hitközs tagj közöt világháborúb rés ve tagj köz 41- halt hő halál hitközs m vezetőség Kecskemé Lip főrabb Konr Bé elnö elnöks tagja Kab Bél Moskovi Henri Adorj Ármi Szeme Mikló Feh Márto Flegma Ármi Schwa Mó Lév Bél Vid Man Erdél Jen Fara Mikló Popp Áko Ge Zsigmon Schwa Ern Széke Sándo Vaj Sándo Me Som Perc Adol Lá Sámue Vám Dezs Schill Sámue elöljárósá tago Ki Dávi Ellbog Dávi Horv Emmanue Grünwa Jen Markovi Józse Léd Mikló Büchl Márto Ste So gondnok Be Nándo Bor Jen Eichn Sándo Falu Miks Fark Istvá Ge Sándo Erd Zsigmon Goldn Hermá Ehrenste Bél Inc Lipó Lász Márto Lichtma Miks Pold Richár Rá Rezs Ste Ödö Schwa Gyul Vadá Gyul Waiszlovi Emi Rabbihelyette Gr Márto főkánto Wei Jen titká Ré Igná N.-iorthod hitközs Budape ut ré Nagy-Magyarorsz legnagyo hitközsé vol hitközs mi jegyzőkönyvekb kitűn 172 alaku me Hatalm iramb fejlődö hitközs fejlődé folyam n aka m 187 se amik anyahitközségb több kivál kongresszu hitközség alapította hitközs fennállá folyam hár hatalm templom építtetet amelyek kív m imah á hitközsé tag rendelkezésér hitközs létesíte m leán f ele iskoláka polgá fi leányiskol e 1.600,0 lei alapítvánny m vetet iparisko alapj i me nemsoká te a kerü V ez kív m hitközségn óvodáj Chinu Neor iskoláj ötosztály Talm Tórá na látogatottsá jesiváj Intézménye Chev Kadis Nőegyle Leányegyle Hachnosza Orch egyesüle Hitközsé Tisztvisel Betegsegély Egyesület árvahá tanoncottho népkonyh 186 alaku Chev Machzi Tór ame talmudtudósok segélye Vezetőség Schwar Józs egyle rabb Schwar Herma elnö Moskovi Izid alelnö Schwar Jak alapítván gondno Salzberg Igná Neuma Lip gondnoko Mez Albe pénztárno Vadá Zsigmo ellenő Lé Láz titká hitközs nagyarán fejlődés el sorb elnökein agilitá mozdítot el utol hár évtizedb kivá elnök állt hitközs élé í Ullma Izido a ele polgá iskolák hitközs székház létesített Utó Ullma Sánd továbbfejlesztet ezek intézményeke Leitn Láz adminisztráci fektet mode alapokr Enssba Sámu elnöksé ala cionist jutott többség hitközségvezetésébe kezdeményezésé épü f harmad templo létesü árvahá tanoncottho Zsi Kisba szám m intézmén jelenle eln Rei Józs másf é á hitközs él elődein nyomdokáb halad munkálkod hitközs továb fejlődésó hitközs é 15.000,0 lei költségvetéss dolgozi jótéko célok éven 1.200,0 le köl nagyo összegg támogat palesztin munká ideg jesivákb külföl egyetemek tanu ifjúságo zsi sajtó zsi társadal ált megteremte bank tüdőszanatóriumo hitközs lélekszá k 25,00 család tag szá k 500 hitközs m vezetőség Rei Józs elnö Silberma Józs pénzüg elöljár Mittelma Jak kultuszelöljár Freu Herm árvahá elnö Ko Dáv pénztárno Friedma Fül ellenő Wasserstr Sánd gazdasá elöljár Hirs Henr főjegyz hitközs adminisztrációján hatalm munkáj 1 tisztvise intéz

13538.

CÍMS Nagyvá

SZÓCI Nagyvá Orad tö h jog felruház vár Bi v 64, lakos 19 népszámlá kongressz ala á hitköz 18 alaku ille v ad hitközség N zsidó köz monumentá művé templo nürnbe zsinag mintáj 18 építtett terve Dá v vár főmér készítet építkez Rimanó Kál épít vezet költsége egyré örö templ ülé áráb másré nagy bankkölc út teremtet e 1903- létesíte hitköz négyosztá héttane el iskoláj 19 pe hitköz roha fejlődésé eredményekép t ker zs líc reálgimnáz mely 300- t növend v líc ed kap nyilvánoss jog ú h hitköz c legnagy any áldoza á tu fenntarta nagysz szociá intézmé hitközségn Pop Á bizotts elnökl al á Fiúárvah mely á gyermek gondoskod Aggokh bizotts elnö Va Sán mely aggasty ápoln hitközség egyidejű létes Che Kadi m Erdély legrendezett legápolt sírkertj tar fe Kü Tal Tór ni hitközségn líc 8 osztá növendé szám Kecskem Li főra t előadáso rabbini irodalomb háb u rohamo fejlőd hitközs ta létsz 800- szi ugrásszer emelked 1600- hitköz é min kiv nagyművelts rab állott E főrabb 19 elhaláloz Rosenb Sán vo u Kaposváro m Ara l főra iroda munkássá IMIT- fejte Ut kés New-Yor meghív Ko Sánd m Kecskem Li következe Kecskem agilit teremte el isko líceum hitközség templo kí t érté h v melye azon mint mill le bankkölc terh templo 1927. diákzavargá alkalmá szétdúlt templomdú emlék hitköz gyászna ta N hitköz tag kö töb tölte elők pozíc kulturál m gazdas társada élet so visz jelen szerep Ez For Mik főtörzsorv G Ár főkapitán Gr Menyh Lás páh főmeste Moskov Józ Kere Iparkam elnö Sark La kama titk Flegm Ár Kereskede Csar üg elnö Far Ist Kere Csar elnö R Já vár tele létesítő E Bi v Vár La pe vá közélelmezésé vezet v háb ala Kon B Biharmeg Orv Gyógyszer Természettudomá Egyesü elnö Gr Frig szemorv ingye szemkórhá létesít Gr Alb vár főorv N ip vállalat Er Zsigm ál alapít Phö vasönt m munk foglalkozt fennál jelen i Moskov ál vezet Moskovits-ipartele szesz-esszen élesztőg munkáss fenná Léde Kál mal szeszgy marhahizl De cipőg alapí Moskov Far Car cipőg vezető Stei mindke 200- munkás dolgo vé Sonnenf Ad könyvnyo dobozg m ember kenyer N.- származ Munká Ber Pe I Hitköz tanfelügyelő T Akadé ren tag tová Schrei Már berl Lehranst taná Neum Ár udv tanács Szatm szerkes D G ország képvise hitköz költségvet 6.000, l hitél cé 1.516,0 filantropi cé 710,0 kulturá cé 2.520, adminisztráci 295, l k hitközs N na fő kulturá c alapítvá ke hitközs hitköz iskolái 1 köte könyv v hitköz léleksz 90 csalá sz 16 adófizet 16 Foglalko szeri nagykereske gazdálko gyógyszeré taní kereske ügyv köztisztvise művé munk nagyipar orv magántisztvis vállalko ipar mérn hírlapí magá eg foglalkoz hitköz tag közö világháború ré v tag kö 41 hal h halá hitköz vezetősé Kecskem Li főrab Kon B eln elnök tagj Ka Bé Moskov Henr Ador Árm Szem Mikl Fe Márt Flegm Árm Schw M Lé Bé Vi Ma Erdé Je Far Mikl Pop Ák G Zsigmo Schw Er Szék Sánd Va Sánd M So Per Ado L Sámu Vá Dez Schil Sámu elöljárós tag K Dáv Ellbo Dáv Hor Emmanu Grünw Je Markov Józs Lé Mikl Büch Márt St S gondno B Nánd Bo Je Eich Sánd Fal Mik Far Istv G Sánd Er Zsigmo Gold Herm Ehrenst Bé In Lip Lás Márt Lichtm Mik Pol Richá R Rez St Öd Schw Gyu Vad Gyu Waiszlov Em Rabbihelyett G Márt főkánt We Je titk R Ign N.-iortho hitköz Budap u r Nagy-Magyarors legnagy hitközs vo hitköz m jegyzőkönyvek kitű 17 alak m Hatal iram fejlőd hitköz fejlőd folya ak 18 s ami anyahitközség töb kivá kongressz hitközsé alapított hitköz fennáll folya há hatal templo építtete amelye kí ima hitközs ta rendelkezésé hitköz létesít leá el iskolák polg f leányisko 1.600, le alapítvánn vete iparisk alap m nemsok t ker e kí hitközség óvodá Chin Neo iskolá ötosztál Tal Tór n látogatotts jesivá Intézmény Che Kadi Nőegyl Leányegyl Hachnosz Orc egyesül Hitközs Tisztvise Betegsegél Egyesüle árvah tanoncotth népkony 18 alak Che Machz Tó am talmudtudóso segély Vezetősé Schwa Józ egyl rab Schwa Herm eln Moskov Izi aleln Schwa Ja alapítvá gondn Salzber Ign Neum Li gondnok Me Alb pénztárn Vad Zsigm ellen L Lá titk hitköz nagyará fejlődé e sor elnökei agilit mozdíto e uto há évtized kiv elnö áll hitköz él Ullm Izid el polg iskolá hitköz székhá létesítet Ut Ullm Sán továbbfejleszte eze intézmények Leit Lá adminisztrác fekte mod alapok Enssb Sám elnöks al cionis jutot többsé hitközségvezetéséb kezdeményezés ép harma templ létes árvah tanoncotth Zs Kisb szá intézmé jelenl el Re Józ más hitköz é elődei nyomdoká hala munkálko hitköz tová fejlődés hitköz 15.000, le költségvetés dolgoz jóték célo éve 1.200, l kö nagy összeg támoga paleszti munk ide jesivák külfö egyeteme tan ifjúság zs sajt zs társada ál megteremt ban tüdőszanatórium hitköz léleksz 25,0 csalá ta sz 50 hitköz vezetősé Re Józ eln Silberm Józ pénzü elöljá Mittelm Ja kultuszelöljá Fre Her árvah eln K Dá pénztárn Friedm Fü ellen Wasserst Sán gazdas elöljá Hir Hen főjegy hitköz adminisztrációjá hatal munká tisztvis inté

13538

CÍM Nagyv

SZÓC Nagyv Ora t jo felruhá vá B 64 lako 1 népszáml kongress al hitkö 1 alak ill a hitközsé zsid kö monument műv templ nürnb zsina mintá 1 építtet terv D vá főmé készíte építke Riman Ká épí veze költség egyr ör temp ül árá másr nag bankköl ú teremte 1903 létesít hitkö négyoszt héttan e iskolá 1 p hitkö roh fejlődés eredményeké ke z lí reálgimná mel 300 növen lí e ka nyilvános jo hitkö legnag an áldoz t fenntart nagys szoci intézm hitközség Po bizott elnök a Fiúárva mel gyerme gondosko Aggok bizott eln V Sá mel aggast ápol hitközsé egyidej léte Ch Kad Erdél legrendezet legápol sírkert ta f K Ta Tó n hitközség lí oszt növend szá Kecske L főr előadás rabbin irodalom há roham fejlő hitköz t léts 800 sz ugrássze emelke 1600 hitkö mi ki nagyművelt ra állot főrab 1 elhalálo Rosen Sá v Kaposvár Ar főr irod munkáss IMIT fejt U ké New-Yo meghí K Sán Kecske L következ Kecske agili teremt e isk líceu hitközsé templ k ért mely azo min mil l bankköl ter templ 1927 diákzavarg alkalm szétdúl templomd emlé hitkö gyászn t hitkö ta k tö tölt elő pozí kulturá gazda társad éle s vis jele szere E Fo Mi főtörzsor Á főkapitá G Meny Lá pá főmest Mosko Jó Ker Iparka eln Sar L kam tit Fleg Á Keresked Csa ü eln Fa Is Ker Csa eln J vá tel létesít B Vá L p v közélelmezés veze há al Ko Biharme Or Gyógysze Természettudom Egyes eln G Fri szemor ingy szemkórh létesí G Al vá főor i vállala E Zsig á alapí Ph vasön mun foglalkoz fenná jele Mosko á veze Moskovits-ipartel szesz-essze élesztő munkás fenn Léd Ká ma szeszg marhahiz D cipő alap Mosko Fa Ca cipő vezet Ste mindk 200 munká dolg v Sonnen A könyvny doboz embe kenye N. szárma Munk Be P Hitkö tanfelügyel Akad re ta tov Schre Má ber Lehrans tan Neu Á ud tanác Szat szerke orszá képvis hitkö költségve 6.000 hité c 1.516, filantrop c 710, kultur c 2.520 adminisztrác 295 hitköz n f kultur alapítv k hitköz hitkö iskolá köt köny hitkö léleks 9 csal s 1 adófize 1 Foglalk szer nagykeresk gazdálk gyógyszer tan keresk ügy köztisztvis műv mun nagyipa or magántisztvi vállalk ipa mér hírlap mag e foglalko hitkö ta köz világhábor r ta k 4 ha hal hitkö vezetős Kecske L főra Ko el elnö tag K B Mosko Hen Ado Ár Sze Mik F Már Fleg Ár Sch L B V M Erd J Fa Mik Po Á Zsigm Sch E Szé Sán V Sán S Pe Ad Sám V De Schi Sám elöljáró ta Dá Ellb Dá Ho Emman Grün J Marko Józ L Mik Büc Már S gondn Nán B J Eic Sán Fa Mi Fa Ist Sán E Zsigm Gol Her Ehrens B I Li Lá Már Licht Mi Po Rich Re S Ö Sch Gy Va Gy Waiszlo E Rabbihelyet Már főkán W J tit Ig N.-iorth hitkö Buda Nagy-Magyaror legnag hitköz v hitkö jegyzőkönyve kit 1 ala Hata ira fejlő hitkö fejlő foly a 1 am anyahitközsé tö kiv kongress hitközs alapítot hitkö fennál foly h hata templ építtet amely k im hitköz t rendelkezés hitkö létesí le e iskolá pol leányisk 1.600 l alapítván vet iparis ala nemso ke k hitközsé óvod Chi Ne iskol ötosztá Ta Tó látogatott jesiv Intézmén Ch Kad Nőegy Leányegy Hachnos Or egyesü Hitköz Tisztvis Betegsegé Egyesül árva tanoncott népkon 1 ala Ch Mach T a talmudtudós segél Vezetős Schw Jó egy ra Schw Her el Mosko Iz alel Schw J alapítv gond Salzbe Ig Neu L gondno M Al pénztár Va Zsig elle L tit hitkö nagyar fejlőd so elnöke agili mozdít ut h évtize ki eln ál hitkö é Ull Izi e pol iskol hitkö székh létesíte U Ull Sá továbbfejleszt ez intézménye Lei L adminisztrá fekt mo alapo Enss Sá elnök a cioni juto többs hitközségvezetésé kezdeményezé é harm temp léte árva tanoncott Z Kis sz intézm jelen e R Jó má hitkö előde nyomdok hal munkálk hitkö tov fejlődé hitkö 15.000 l költségveté dolgo jóté cél év 1.200 k nag össze támog paleszt mun id jesivá külf egyetem ta ifjúsá z saj z társad á megterem ba tüdőszanatóriu hitkö léleks 25, csal t s 5 hitkö vezetős R Jó el Silber Jó pénz elölj Mittel J kultuszelölj Fr He árva el D pénztár Fried F elle Wassers Sá gazda elölj Hi He főjeg hitkö adminisztrációj hata munk tisztvi int

1353

CÍ Nagy

SZÓ Nagy Or j felruh v 6 lak népszám kongres a hitk ala il hitközs zsi k monumen mű temp nürn zsin mint építte ter v főm készít építk Rima K ép vez költsé egy ö tem ü ár más na bankkö teremt 190 létesí hitk négyosz hétta iskol hitk ro fejlődé eredmények k l reálgimn me 30 növe l k nyilváno j hitk legna a áldo fenntar nagy szoc intéz hitközsé P bizot elnö Fiúárv me gyerm gondosk Aggo bizot el S me aggas ápo hitközs egyide lét C Ka Erdé legrendeze legápo sírker t T T hitközsé l osz növen sz Kecsk fő előadá rabbi irodalo h roha fejl hitkö lét 80 s ugrássz emelk 160 hitk m k nagyművel r állo főra elhalál Rose S Kaposvá A fő iro munkás IMI fej k New-Y megh Sá Kecsk követke Kecsk agil terem is líce hitközs temp ér mel az mi mi bankkö te temp 192 diákzavar alkal szétdú templom eml hitk gyász hitk t t töl el poz kultur gazd társa él vi jel szer F M főtörzso főkapit Men L p főmes Mosk J Ke Ipark el Sa ka ti Fle Kereske Cs el F I Ke Cs el v te létesí V közélelmezé vez h a K Biharm O Gyógysz Természettudo Egye el Fr szemo ing szemkór létes A v főo vállal Zsi alap P vasö mu foglalko fenn jel Mosk vez Moskovits-iparte szesz-essz éleszt munká fen Lé K m szesz marhahi cip ala Mosk F C cip veze St mind 20 munk dol Sonne könyvn dobo emb keny N szárm Mun B Hitk tanfelügye Aka r t to Schr M be Lehran ta Ne u taná Sza szerk orsz képvi hitk költségv 6.00 hit 1.516 filantro 710 kultu 2.52 adminisztrá 29 hitkö kultu alapít hitkö hitk iskol kö kön hitk lélek csa adófiz Foglal sze nagykeres gazdál gyógysze ta keres üg köztisztvi mű mu nagyip o magántisztv vállal ip mé hírla ma foglalk hitk t kö világhábo t h ha hitk vezető Kecsk főr K e eln ta Mosk He Ad Á Sz Mi Má Fle Á Sc Er F Mi P Zsig Sc Sz Sá Sá P A Sá D Sch Sá elöljár t D Ell D H Emma Grü Mark Jó Mi Bü Má gond Ná Ei Sá F M F Is Sá Zsig Go He Ehren L L Má Lich M P Ric R Sc G V G Waiszl Rabbihelye Má főká ti I N.-iort hitk Bud Nagy-Magyaro legna hitkö hitk jegyzőkönyv ki al Hat ir fejl hitk fejl fol a anyahitközs t ki kongres hitköz alapíto hitk fenná fol hat temp építte amel i hitkö rendelkezé hitk létes l iskol po leányis 1.60 alapítvá ve ipari al nems k hitközs óvo Ch N isko ötoszt T T látogatot jesi Intézmé C Ka Nőeg Leányeg Hachno O egyes Hitkö Tisztvi Betegseg Egyesü árv tanoncot népko al C Mac talmudtudó segé Vezető Sch J eg r Sch He e Mosk I ale Sch alapít gon Salzb I Ne gondn A pénztá V Zsi ell ti hitk nagya fejlő s elnök agil mozdí u évtiz k el á hitk Ul Iz po isko hitk szék létesít Ul S továbbfejlesz e intézmény Le adminisztr fek m alap Ens S elnö cion jut több hitközségvezetés kezdeményez har tem lét árv tanoncot Ki s intéz jele J m hitk előd nyomdo ha munkál hitk to fejlőd hitk 15.00 költségvet dolg jót cé é 1.20 na össz támo palesz mu i jesiv kül egyete t ifjús sa társa megtere b tüdőszanatóri hitk lélek 25 csa hitk vezető J e Silbe J pén elöl Mitte kultuszelöl F H árv e pénztá Frie ell Wasser S gazd elöl H H fője hitk adminisztráció hat mun tisztv in