13540.htm

CÍMSZÓ: Nagyvárad

SZÓCIKK: "kereskedő, 90 ügyvéd, 16 köztisztviselő, 5 művész, 30 munkás, 30 nagyiparos, 74 orvos, 125 magántisztviselő 25 vállalkozó, 107 iparos, 41 mérnök, 12 író és hírlapíró, 34 magánzó és 60 egyéb foglalkozású van a hitközség tagjai között. A világháborúban részt vett tagjai közül 41-en haltak hősi halált. A hitközség mai vezetősége: Kecskeméti Lipót főrabbi, Konrád Béla elnök, az elnökség tagjai: Kabos Béla, Moskovits Henrik, Adorján Ármin, Szemere Miklós, Fehér Márton, Flegmann Ármin, Schwarc Mór, Lévai Béla, Vidor Manó, Erdélyi Jenő, Faragó Miklós, Popper Ákos, Gerő Zsigmond, Schwarc Ernő, Székely Sándor, Vajda Sándor, Meer Soma, Percei Adolf, Láng Sámuel, Vámos Dezső, Schiller Sámuel; elöljárósági tagok: Kiss Dávid, Ellbogen Dávid, Horvát Emmanuel, Grünwald Jenő, Markovits József, Lédig Miklós, Büchler Márton, Stern Soma gondnokok és Beck Nándor, Boros Jenő, Eichner Sándor, Faludi Miksa, Farkas István, Gerő Sándor, Erdős Zsigmond, Goldner Hermán, Ehrenstein Béla, Incze Lipót, László Márton, Lichtmann Miksa, Polden Richárd, Rácz Rezső, Stern Ödön, Schwarc Gyula, Vadász Gyula, Waiszlovich Emil. Rabbihelyettes: Grün Márton, főkántor: Weisz Jenő, titkár: Réti Ignác. A N.-iorthodox hitközség Budapest után a régi Nagy-Magyarország legnagyobb hitközsége volt. A hitközség - mint a jegyzőkönyvekből kitűnik - 1722. alakult meg. Hatalmas iramban fejlődött a hitközség és ez a fejlődési folyamat nem akadt meg 1870, sem, amikor az anyahitközségből többen kiválva kongresszusi hitközséget alapítottak. A hitközség fennállása folyamán három hatalmas templomot építtetett, amelyeken kívül még 16 imaház áll a hitközségi tagok rendelkezésére. A hitközség létesített még leány- és fiú elemi iskolákat, polgári fiú- és leányiskolát s egy 1.600,000 leies alapítvánnyal meg vetette az ipariskola alapját is, mely nemsokára tető alá kerül. Van ezen kívül még a hitközségnek óvodája, Chinuch Neorim iskolája, ötosztályos Talmud Tórája és nagy látogatottsága jesivája. Intézményei: a Chevra Kadisa, a Nőegylet, a Leányegylet, a Hachnoszasz Orchim egyesület, a Hitközségi Tisztviselők Betegsegélyző Egyesülete, árvaház, tanoncotthon, népkonyha, az 1867. alakult Chevra Machzike Tóra, amely talmudtudósokat segélyez. (Vezetősége: Schwartz József egyleti rabbi, Schwartz Hermann elnök, Moskovits Izidor alelnök, Schwartz J. Jakab alapítványi gondnok, Salzberger Ignátz és Neumann Lipót gondnokok, Mezey Albert pénztárnok, Vadász Zsigmond ellenőr, Lévy Lázár titkár.) A hitközség nagyarányú fejlődését első sorban is elnökeinek agilitása mozdította elő. Az utolsó három évtizedben kiváló elnökök álltak a hitközség élén, így Ullmann Izidor, aki az elemi és polgári iskolákat és a hitközség székházát létesítette. Utóda Ullmann Sándor továbbfejlesztette ezeket az intézményeket, Leitner Lázár az adminisztrációt fektette modern alapokra. Enssbaum Sámuel elnöksége alatt a cionisták jutottak többségbe a hitközségvezetésében. Az ő kezdeményezésére épült fel a harmadik templom, létesült az árvaház, a tanoncotthon, a Zsidó Kisbank és számos más"


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3540. címszó a lexikon => 638. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13540.htm

CÍMSZÓ: Nagyvárad

SZÓCIKK: kereskedő, 90 ügyvéd, 16 köztisztviselő, 5 művész, 30 munkás, 30 nagyiparos, 74 orvos, 125 magántisztviselő 25 vállalkozó, 107 iparos, 41 mérnök, 12 író és hírlapíró, 34 magánzó és 60 egyéb foglalkozású van a hitközség tagjai között. A világháborúban részt vett tagjai közül 41-en haltak hősi halált. A hitközség mai vezetősége: Kecskeméti Lipót főrabbi, Konrád Béla elnök, az elnökség tagjai: Kabos Béla, Moskovits Henrik, Adorján Ármin, Szemere Miklós, Fehér Márton, Flegmann Ármin, Schwarc Mór, Lévai Béla, Vidor Manó, Erdélyi Jenő, Faragó Miklós, Popper Ákos, Gerő Zsigmond, Schwarc Ernő, Székely Sándor, Vajda Sándor, Meer Soma, Percei Adolf, Láng Sámuel, Vámos Dezső, Schiller Sámuel; elöljárósági tagok: Kiss Dávid, Ellbogen Dávid, Horvát Emmanuel, Grünwald Jenő, Markovits József, Lédig Miklós, Büchler Márton, Stern Soma gondnokok és Beck Nándor, Boros Jenő, Eichner Sándor, Faludi Miksa, Farkas István, Gerő Sándor, Erdős Zsigmond, Goldner Hermán, Ehrenstein Béla, Incze Lipót, László Márton, Lichtmann Miksa, Polden Richárd, Rácz Rezső, Stern Ödön, Schwarc Gyula, Vadász Gyula, Waiszlovich Emil. Rabbihelyettes: Grün Márton, főkántor: Weisz Jenő, titkár: Réti Ignác. A N.-iorthodox hitközség Budapest után a régi Nagy-Magyarország legnagyobb hitközsége volt. A hitközség - mint a jegyzőkönyvekből kitűnik - 1722. alakult meg. Hatalmas iramban fejlődött a hitközség és ez a fejlődési folyamat nem akadt meg 1870, sem, amikor az anyahitközségből többen kiválva kongresszusi hitközséget alapítottak. A hitközség fennállása folyamán három hatalmas templomot építtetett, amelyeken kívül még 16 imaház áll a hitközségi tagok rendelkezésére. A hitközség létesített még leány- és fiú elemi iskolákat, polgári fiú- és leányiskolát s egy 1.600,000 leies alapítvánnyal meg vetette az ipariskola alapját is, mely nemsokára tető alá kerül. Van ezen kívül még a hitközségnek óvodája, Chinuch Neorim iskolája, ötosztályos Talmud Tórája és nagy látogatottsága jesivája. Intézményei: a Chevra Kadisa, a Nőegylet, a Leányegylet, a Hachnoszasz Orchim egyesület, a Hitközségi Tisztviselők Betegsegélyző Egyesülete, árvaház, tanoncotthon, népkonyha, az 1867. alakult Chevra Machzike Tóra, amely talmudtudósokat segélyez. Vezetősége: Schwartz József egyleti rabbi, Schwartz Hermann elnök, Moskovits Izidor alelnök, Schwartz J. Jakab alapítványi gondnok, Salzberger Ignátz és Neumann Lipót gondnokok, Mezey Albert pénztárnok, Vadász Zsigmond ellenőr, Lévy Lázár titkár. A hitközség nagyarányú fejlődését első sorban is elnökeinek agilitása mozdította elő. Az utolsó három évtizedben kiváló elnökök álltak a hitközség élén, így Ullmann Izidor, aki az elemi és polgári iskolákat és a hitközség székházát létesítette. Utóda Ullmann Sándor továbbfejlesztette ezeket az intézményeket, Leitner Lázár az adminisztrációt fektette modern alapokra. Enssbaum Sámuel elnöksége alatt a cionisták jutottak többségbe a hitközségvezetésében. Az ő kezdeményezésére épült fel a harmadik templom, létesült az árvaház, a tanoncotthon, a Zsidó Kisbank és számos más

13540.ht

CÍMSZÓ Nagyvára

SZÓCIKK kereskedő 9 ügyvéd 1 köztisztviselő művész 3 munkás 3 nagyiparos 7 orvos 12 magántisztvisel 2 vállalkozó 10 iparos 4 mérnök 1 ír é hírlapíró 3 magánz é 6 egyé foglalkozás va hitközsé tagja között világháborúba rész vet tagja közü 41-e halta hős halált hitközsé ma vezetősége Kecskemét Lipó főrabbi Konrá Bél elnök a elnöksé tagjai Kabo Béla Moskovit Henrik Adorjá Ármin Szemer Miklós Fehé Márton Flegman Ármin Schwar Mór Léva Béla Vido Manó Erdély Jenő Farag Miklós Poppe Ákos Ger Zsigmond Schwar Ernő Székel Sándor Vajd Sándor Mee Soma Perce Adolf Lán Sámuel Vámo Dezső Schille Sámuel elöljáróság tagok Kis Dávid Ellboge Dávid Horvá Emmanuel Grünwal Jenő Markovit József Lédi Miklós Büchle Márton Ster Som gondnoko é Bec Nándor Boro Jenő Eichne Sándor Falud Miksa Farka István Ger Sándor Erdő Zsigmond Goldne Hermán Ehrenstei Béla Incz Lipót Lászl Márton Lichtman Miksa Polde Richárd Rác Rezső Ster Ödön Schwar Gyula Vadás Gyula Waiszlovic Emil Rabbihelyettes Grü Márton főkántor Weis Jenő titkár Rét Ignác N.-iorthodo hitközsé Budapes utá rég Nagy-Magyarorszá legnagyob hitközség volt hitközsé min jegyzőkönyvekbő kitűni 1722 alakul meg Hatalma iramba fejlődöt hitközsé é e fejlődés folyama ne akad me 1870 sem amiko a anyahitközségbő többe kiválv kongresszus hitközsége alapítottak hitközsé fennállás folyamá háro hatalma templomo építtetett amelyeke kívü mé 1 imahá ál hitközség tago rendelkezésére hitközsé létesítet mé leány é fi elem iskolákat polgár fiú é leányiskolá eg 1.600,00 leie alapítvánnya me vetett a ipariskol alapjá is mel nemsokár tet al kerül Va eze kívü mé hitközségne óvodája Chinuc Neori iskolája ötosztályo Talmu Tóráj é nag látogatottság jesivája Intézményei Chevr Kadisa Nőegylet Leányegylet Hachnoszas Orchi egyesület Hitközség Tisztviselő Betegsegélyz Egyesülete árvaház tanoncotthon népkonyha a 1867 alakul Chevr Machzik Tóra amel talmudtudósoka segélyez Vezetősége Schwart Józse egylet rabbi Schwart Herman elnök Moskovit Izido alelnök Schwart J Jaka alapítvány gondnok Salzberge Ignát é Neuman Lipó gondnokok Meze Alber pénztárnok Vadás Zsigmon ellenőr Lév Lázá titkár hitközsé nagyarány fejlődésé els sorba i elnökeine agilitás mozdított elő A utols háro évtizedbe kivál elnökö állta hitközsé élén íg Ullman Izidor ak a elem é polgár iskoláka é hitközsé székházá létesítette Utód Ullman Sándo továbbfejlesztett ezeke a intézményeket Leitne Lázá a adminisztráció fektett moder alapokra Enssbau Sámue elnökség alat cionistá jutotta többségb hitközségvezetésében A kezdeményezésér épül fe harmadi templom létesül a árvaház tanoncotthon Zsid Kisban é számo má

13540.h

CÍMSZ Nagyvár

SZÓCIK keresked ügyvé köztisztvisel művés munká nagyiparo orvo 1 magántisztvise vállalkoz 1 iparo mérnö í hírlapír magán egy foglalkozá v hitközs tagj közöt világháborúb rés ve tagj köz 41- halt hő halál hitközs m vezetőség Kecskemé Lip főrabb Konr Bé elnö elnöks tagja Kab Bél Moskovi Henri Adorj Ármi Szeme Mikló Feh Márto Flegma Ármi Schwa Mó Lév Bél Vid Man Erdél Jen Fara Mikló Popp Áko Ge Zsigmon Schwa Ern Széke Sándo Vaj Sándo Me Som Perc Adol Lá Sámue Vám Dezs Schill Sámue elöljárósá tago Ki Dávi Ellbog Dávi Horv Emmanue Grünwa Jen Markovi Józse Léd Mikló Büchl Márto Ste So gondnok Be Nándo Bor Jen Eichn Sándo Falu Miks Fark Istvá Ge Sándo Erd Zsigmon Goldn Hermá Ehrenste Bél Inc Lipó Lász Márto Lichtma Miks Pold Richár Rá Rezs Ste Ödö Schwa Gyul Vadá Gyul Waiszlovi Emi Rabbihelyette Gr Márto főkánto Wei Jen titká Ré Igná N.-iorthod hitközs Budape ut ré Nagy-Magyarorsz legnagyo hitközsé vol hitközs mi jegyzőkönyvekb kitűn 172 alaku me Hatalm iramb fejlődö hitközs fejlődé folyam n aka m 187 se amik anyahitközségb több kivál kongresszu hitközség alapította hitközs fennállá folyam hár hatalm templom építtetet amelyek kív m imah á hitközsé tag rendelkezésér hitközs létesíte m leán f ele iskoláka polgá fi leányiskol e 1.600,0 lei alapítvánny m vetet iparisko alapj i me nemsoká te a kerü V ez kív m hitközségn óvodáj Chinu Neor iskoláj ötosztály Talm Tórá na látogatottsá jesiváj Intézménye Chev Kadis Nőegyle Leányegyle Hachnosza Orch egyesüle Hitközsé Tisztvisel Betegsegély Egyesület árvahá tanoncottho népkonyh 186 alaku Chev Machzi Tór ame talmudtudósok segélye Vezetőség Schwar Józs egyle rabb Schwar Herma elnö Moskovi Izid alelnö Schwar Jak alapítván gondno Salzberg Igná Neuma Lip gondnoko Mez Albe pénztárno Vadá Zsigmo ellenő Lé Láz titká hitközs nagyarán fejlődés el sorb elnökein agilitá mozdítot el utol hár évtizedb kivá elnök állt hitközs élé í Ullma Izido a ele polgá iskolák hitközs székház létesített Utó Ullma Sánd továbbfejlesztet ezek intézményeke Leitn Láz adminisztráci fektet mode alapokr Enssba Sámu elnöksé ala cionist jutott többség hitközségvezetésébe kezdeményezésé épü f harmad templo létesü árvahá tanoncottho Zsi Kisba szám m

13540.

CÍMS Nagyvá

SZÓCI kereske ügyv köztisztvise művé munk nagyipar orv magántisztvis vállalko ipar mérn hírlapí magá eg foglalkoz hitköz tag közö világháború ré v tag kö 41 hal h halá hitköz vezetősé Kecskem Li főrab Kon B eln elnök tagj Ka Bé Moskov Henr Ador Árm Szem Mikl Fe Márt Flegm Árm Schw M Lé Bé Vi Ma Erdé Je Far Mikl Pop Ák G Zsigmo Schw Er Szék Sánd Va Sánd M So Per Ado L Sámu Vá Dez Schil Sámu elöljárós tag K Dáv Ellbo Dáv Hor Emmanu Grünw Je Markov Józs Lé Mikl Büch Márt St S gondno B Nánd Bo Je Eich Sánd Fal Mik Far Istv G Sánd Er Zsigmo Gold Herm Ehrenst Bé In Lip Lás Márt Lichtm Mik Pol Richá R Rez St Öd Schw Gyu Vad Gyu Waiszlov Em Rabbihelyett G Márt főkánt We Je titk R Ign N.-iortho hitköz Budap u r Nagy-Magyarors legnagy hitközs vo hitköz m jegyzőkönyvek kitű 17 alak m Hatal iram fejlőd hitköz fejlőd folya ak 18 s ami anyahitközség töb kivá kongressz hitközsé alapított hitköz fennáll folya há hatal templo építtete amelye kí ima hitközs ta rendelkezésé hitköz létesít leá el iskolák polg f leányisko 1.600, le alapítvánn vete iparisk alap m nemsok t ker e kí hitközség óvodá Chin Neo iskolá ötosztál Tal Tór n látogatotts jesivá Intézmény Che Kadi Nőegyl Leányegyl Hachnosz Orc egyesül Hitközs Tisztvise Betegsegél Egyesüle árvah tanoncotth népkony 18 alak Che Machz Tó am talmudtudóso segély Vezetősé Schwa Józ egyl rab Schwa Herm eln Moskov Izi aleln Schwa Ja alapítvá gondn Salzber Ign Neum Li gondnok Me Alb pénztárn Vad Zsigm ellen L Lá titk hitköz nagyará fejlődé e sor elnökei agilit mozdíto e uto há évtized kiv elnö áll hitköz él Ullm Izid el polg iskolá hitköz székhá létesítet Ut Ullm Sán továbbfejleszte eze intézmények Leit Lá adminisztrác fekte mod alapok Enssb Sám elnöks al cionis jutot többsé hitközségvezetéséb kezdeményezés ép harma templ létes árvah tanoncotth Zs Kisb szá

13540

CÍM Nagyv

SZÓC keresk ügy köztisztvis műv mun nagyipa or magántisztvi vállalk ipa mér hírlap mag e foglalko hitkö ta köz világhábor r ta k 4 ha hal hitkö vezetős Kecske L főra Ko el elnö tag K B Mosko Hen Ado Ár Sze Mik F Már Fleg Ár Sch L B V M Erd J Fa Mik Po Á Zsigm Sch E Szé Sán V Sán S Pe Ad Sám V De Schi Sám elöljáró ta Dá Ellb Dá Ho Emman Grün J Marko Józ L Mik Büc Már S gondn Nán B J Eic Sán Fa Mi Fa Ist Sán E Zsigm Gol Her Ehrens B I Li Lá Már Licht Mi Po Rich Re S Ö Sch Gy Va Gy Waiszlo E Rabbihelyet Már főkán W J tit Ig N.-iorth hitkö Buda Nagy-Magyaror legnag hitköz v hitkö jegyzőkönyve kit 1 ala Hata ira fejlő hitkö fejlő foly a 1 am anyahitközsé tö kiv kongress hitközs alapítot hitkö fennál foly h hata templ építtet amely k im hitköz t rendelkezés hitkö létesí le e iskolá pol leányisk 1.600 l alapítván vet iparis ala nemso ke k hitközsé óvod Chi Ne iskol ötosztá Ta Tó látogatott jesiv Intézmén Ch Kad Nőegy Leányegy Hachnos Or egyesü Hitköz Tisztvis Betegsegé Egyesül árva tanoncott népkon 1 ala Ch Mach T a talmudtudós segél Vezetős Schw Jó egy ra Schw Her el Mosko Iz alel Schw J alapítv gond Salzbe Ig Neu L gondno M Al pénztár Va Zsig elle L tit hitkö nagyar fejlőd so elnöke agili mozdít ut h évtize ki eln ál hitkö é Ull Izi e pol iskol hitkö székh létesíte U Ull Sá továbbfejleszt ez intézménye Lei L adminisztrá fekt mo alapo Enss Sá elnök a cioni juto többs hitközségvezetésé kezdeményezé é harm temp léte árva tanoncott Z Kis sz

1354

CÍ Nagy

SZÓ keres üg köztisztvi mű mu nagyip o magántisztv vállal ip mé hírla ma foglalk hitk t kö világhábo t h ha hitk vezető Kecsk főr K e eln ta Mosk He Ad Á Sz Mi Má Fle Á Sc Er F Mi P Zsig Sc Sz Sá Sá P A Sá D Sch Sá elöljár t D Ell D H Emma Grü Mark Jó Mi Bü Má gond Ná Ei Sá F M F Is Sá Zsig Go He Ehren L L Má Lich M P Ric R Sc G V G Waiszl Rabbihelye Má főká ti I N.-iort hitk Bud Nagy-Magyaro legna hitkö hitk jegyzőkönyv ki al Hat ir fejl hitk fejl fol a anyahitközs t ki kongres hitköz alapíto hitk fenná fol hat temp építte amel i hitkö rendelkezé hitk létes l iskol po leányis 1.60 alapítvá ve ipari al nems k hitközs óvo Ch N isko ötoszt T T látogatot jesi Intézmé C Ka Nőeg Leányeg Hachno O egyes Hitkö Tisztvi Betegseg Egyesü árv tanoncot népko al C Mac talmudtudó segé Vezető Sch J eg r Sch He e Mosk I ale Sch alapít gon Salzb I Ne gondn A pénztá V Zsi ell ti hitk nagya fejlő s elnök agil mozdí u évtiz k el á hitk Ul Iz po isko hitk szék létesít Ul S továbbfejlesz e intézmény Le adminisztr fek m alap Ens S elnö cion jut több hitközségvezetés kezdeményez har tem lét árv tanoncot Ki s