13541.htm

CÍMSZÓ: Nagyvárad

SZÓCIKK: intézmény. A jelenlegi elnök Reich József másfél éve áll a hitközség élén és elődeinek nyomdokában haladva munkálkodik a hitközség további fejlődésón. A hitközség évi 15.000,000 leies költségvetéssel dolgozik, jótékony célokra évente 1.200,000 leit költ, nagyobb összeggel támogatja a palesztinai munkát, az idegen jesivákban és külföldi egyetemeken tanuló ifjúságot, a zsidó sajtót, a zsidó társadalom által megteremtett bankot és tüdőszanatóriumot. A hitközség lélekszáma kb. 25,000, a családok és tagok száma kb. 5000. A hitközség mai vezetősége: Reich József elnök, Silbermann József pénzügyi elöljáró, Mittelmann Jakab kultuszelöljáró, Freund Hermán árvaházi elnök, Kohn Dávid pénztárnok, Friedmann Fülöp ellenőr, Wasserstrom Sándor gazdasági elöljáró, Hirsch Henrik főjegyző. A hitközség adminisztrációjának hatalmas munkáját 162 tisztviselő intézi.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3541. címszó a lexikon => 639. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13541.htm

CÍMSZÓ: Nagyvárad

SZÓCIKK: intézmény. A jelenlegi elnök Reich József másfél éve áll a hitközség élén és elődeinek nyomdokában haladva munkálkodik a hitközség további fejlődésón. A hitközség évi 15.000,000 leies költségvetéssel dolgozik, jótékony célokra évente 1.200,000 leit költ, nagyobb összeggel támogatja a palesztinai munkát, az idegen jesivákban és külföldi egyetemeken tanuló ifjúságot, a zsidó sajtót, a zsidó társadalom által megteremtett bankot és tüdőszanatóriumot. A hitközség lélekszáma kb. 25,000, a családok és tagok száma kb. 5000. A hitközség mai vezetősége: Reich József elnök, Silbermann József pénzügyi elöljáró, Mittelmann Jakab kultuszelöljáró, Freund Hermán árvaházi elnök, Kohn Dávid pénztárnok, Friedmann Fülöp ellenőr, Wasserstrom Sándor gazdasági elöljáró, Hirsch Henrik főjegyző. A hitközség adminisztrációjának hatalmas munkáját 162 tisztviselő intézi.

13541.ht

CÍMSZÓ Nagyvára

SZÓCIKK intézmény jelenleg elnö Reic Józse másfé év ál hitközsé élé é elődeine nyomdokába haladv munkálkodi hitközsé tovább fejlődésón hitközsé év 15.000,00 leie költségvetésse dolgozik jótékon célokr évent 1.200,00 lei költ nagyob összegge támogatj palesztina munkát a idege jesivákba é külföld egyetemeke tanul ifjúságot zsid sajtót zsid társadalo álta megteremtet banko é tüdőszanatóriumot hitközsé lélekszám kb 25,000 családo é tago szám kb 5000 hitközsé ma vezetősége Reic Józse elnök Silberman Józse pénzügy elöljáró Mittelman Jaka kultuszelöljáró Freun Hermá árvaház elnök Koh Dávi pénztárnok Friedman Fülö ellenőr Wasserstro Sándo gazdaság elöljáró Hirsc Henri főjegyző hitközsé adminisztrációjána hatalma munkájá 16 tisztvisel intézi

13541.h

CÍMSZ Nagyvár

SZÓCIK intézmén jelenle eln Rei Józs másf é á hitközs él elődein nyomdokáb halad munkálkod hitközs továb fejlődésó hitközs é 15.000,0 lei költségvetéss dolgozi jótéko célok éven 1.200,0 le köl nagyo összegg támogat palesztin munká ideg jesivákb külföl egyetemek tanu ifjúságo zsi sajtó zsi társadal ált megteremte bank tüdőszanatóriumo hitközs lélekszá k 25,00 család tag szá k 500 hitközs m vezetőség Rei Józs elnö Silberma Józs pénzüg elöljár Mittelma Jak kultuszelöljár Freu Herm árvahá elnö Ko Dáv pénztárno Friedma Fül ellenő Wasserstr Sánd gazdasá elöljár Hirs Henr főjegyz hitközs adminisztrációján hatalm munkáj 1 tisztvise intéz

13541.

CÍMS Nagyvá

SZÓCI intézmé jelenl el Re Józ más hitköz é elődei nyomdoká hala munkálko hitköz tová fejlődés hitköz 15.000, le költségvetés dolgoz jóték célo éve 1.200, l kö nagy összeg támoga paleszti munk ide jesivák külfö egyeteme tan ifjúság zs sajt zs társada ál megteremt ban tüdőszanatórium hitköz léleksz 25,0 csalá ta sz 50 hitköz vezetősé Re Józ eln Silberm Józ pénzü elöljá Mittelm Ja kultuszelöljá Fre Her árvah eln K Dá pénztárn Friedm Fü ellen Wasserst Sán gazdas elöljá Hir Hen főjegy hitköz adminisztrációjá hatal munká tisztvis inté

13541

CÍM Nagyv

SZÓC intézm jelen e R Jó má hitkö előde nyomdok hal munkálk hitkö tov fejlődé hitkö 15.000 l költségveté dolgo jóté cél év 1.200 k nag össze támog paleszt mun id jesivá külf egyetem ta ifjúsá z saj z társad á megterem ba tüdőszanatóriu hitkö léleks 25, csal t s 5 hitkö vezetős R Jó el Silber Jó pénz elölj Mittel J kultuszelölj Fr He árva el D pénztár Fried F elle Wassers Sá gazda elölj Hi He főjeg hitkö adminisztrációj hata munk tisztvi int

1354

CÍ Nagy

SZÓ intéz jele J m hitk előd nyomdo ha munkál hitk to fejlőd hitk 15.00 költségvet dolg jót cé é 1.20 na össz támo palesz mu i jesiv kül egyete t ifjús sa társa megtere b tüdőszanatóri hitk lélek 25 csa hitk vezető J e Silbe J pén elöl Mitte kultuszelöl F H árv e pénztá Frie ell Wasser S gazd elöl H H fője hitk adminisztráció hat mun tisztv in