13542.htm

CÍMSZÓ: Nagyvázsony

SZÓCIKK: Nagyvázsony, nagyk. Veszprém vm.-ben 2010 lak. A n.-i (kongresszusi) hitközség múltjára vonatkozólag csak nagyon gyér adatok állnak rendelkezésre. A hitközség a XIX. sz.ban alakult, de alapítói ismeretlenek. A hitközségnek van egy temploma, Chevra Kadisája és Nőegylete. Évi költségvetése 1200 pengő, melyet teljes egészében szociális és filantropikus célokra fordít. Anyakönyvi területéhez Mencshely, Nemesleányfalu, Németbarnag, Tótvázsony, Nagy- és Kishidegkút és Úrkút községek tartoznak. A hitközség lélekszáma 44, a családok száma 13, adót 11-en fizetnek. Foglalkozás szerint: 1 tanító, 7 kereskedő, 2 orvos, 2 iparos és 1 egyéb. A világháborúban részt vett hitközségi tagok közül 4-en estek el. A hitközség elnöke és pénztárosa Weisz Márkus, az anyakönyvet Ecker György nyug. állami tanító vezeti.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3542. címszó a lexikon => 639. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13542.htm

CÍMSZÓ: Nagyvázsony

SZÓCIKK: Nagyvázsony, nagyk. Veszprém vm.-ben 2010 lak. A n.-i kongresszusi hitközség múltjára vonatkozólag csak nagyon gyér adatok állnak rendelkezésre. A hitközség a XIX. sz.ban alakult, de alapítói ismeretlenek. A hitközségnek van egy temploma, Chevra Kadisája és Nőegylete. Évi költségvetése 1200 pengő, melyet teljes egészében szociális és filantropikus célokra fordít. Anyakönyvi területéhez Mencshely, Nemesleányfalu, Németbarnag, Tótvázsony, Nagy- és Kishidegkút és Úrkút községek tartoznak. A hitközség lélekszáma 44, a családok száma 13, adót 11-en fizetnek. Foglalkozás szerint: 1 tanító, 7 kereskedő, 2 orvos, 2 iparos és 1 egyéb. A világháborúban részt vett hitközségi tagok közül 4-en estek el. A hitközség elnöke és pénztárosa Weisz Márkus, az anyakönyvet Ecker György nyug. állami tanító vezeti.

13542.ht

CÍMSZÓ Nagyvázson

SZÓCIKK Nagyvázsony nagyk Veszpré vm.-be 201 lak n.- kongresszus hitközsé múltjár vonatkozóla csa nagyo gyé adato állna rendelkezésre hitközsé XIX sz.ba alakult d alapító ismeretlenek hitközségne va eg temploma Chevr Kadisáj é Nőegylete Év költségvetés 120 pengő melye telje egészébe szociáli é filantropiku célokr fordít Anyakönyv területéhe Mencshely Nemesleányfalu Németbarnag Tótvázsony Nagy é Kishidegkú é Úrkú községe tartoznak hitközsé lélekszám 44 családo szám 13 adó 11-e fizetnek Foglalkozá szerint tanító kereskedő orvos iparo é egyéb világháborúba rész vet hitközség tago közü 4-e este el hitközsé elnök é pénztáros Weis Márkus a anyakönyve Ecke Györg nyug állam tanít vezeti

13542.h

CÍMSZ Nagyvázso

SZÓCIK Nagyvázson nagy Veszpr vm.-b 20 la n. kongresszu hitközs múltjá vonatkozól cs nagy gy adat álln rendelkezésr hitközs XI sz.b alakul alapít ismeretlene hitközségn v e templom Chev Kadisá Nőegylet É költségveté 12 peng mely telj egészéb szociál filantropik célok fordí Anyaköny területéh Mencshel Nemesleányfal Németbarna Tótvázson Nag Kishidegk Úrk község tartozna hitközs lélekszá 4 család szá 1 ad 11- fizetne Foglalkoz szerin tanít keresked orvo ipar egyé világháborúb rés ve hitközsé tag köz 4- est e hitközs elnö pénztáro Wei Márku anyakönyv Eck Györ nyu álla taní vezet

13542.

CÍMS Nagyvázs

SZÓCI Nagyvázso nag Veszp vm.- 2 l n kongressz hitköz múltj vonatkozó c nag g ada áll rendelkezés hitköz X sz. alaku alapí ismeretlen hitközség templo Che Kadis Nőegyle költségvet 1 pen mel tel egészé szociá filantropi célo ford Anyakön területé Mencshe Nemesleányfa Németbarn Tótvázso Na Kishideg Úr közsé tartozn hitköz léleksz csalá sz a 11 fizetn Foglalko szeri taní kereske orv ipa egy világháború ré v hitközs ta kö 4 es hitköz eln pénztár We Márk anyaköny Ec Gyö ny áll tan veze

13542

CÍM Nagyváz

SZÓC Nagyvázs na Vesz vm. kongress hitkö múlt vonatkoz na ad ál rendelkezé hitkö sz alak alap ismeretle hitközsé templ Ch Kadi Nőegyl költségve pe me te egész szoci filantrop cél for Anyakö terület Mencsh Nemesleányf Németbar Tótvázs N Kishide Ú közs tartoz hitkö léleks csal s 1 fizet Foglalk szer tan keresk or ip eg világhábor r hitköz t k e hitkö el pénztá W Már anyakön E Gy n ál ta vez

1354

CÍ Nagyvá

SZÓ Nagyváz n Ves vm kongres hitk múl vonatko n a á rendelkez hitk s ala ala ismeretl hitközs temp C Kad Nőegy költségv p m t egés szoc filantro cé fo Anyak terüle Mencs Nemesleány Németba Tótváz Kishid köz tarto hitk lélek csa fize Foglal sze ta keres o i e világhábo hitkö hitk e pénzt Má anyakö G á t ve