13544.htm

CÍMSZÓ: Naményi

SZEMÉLYNÉV: Naményi Lajos

SZÓCIKK: "N. Lajos, orvos-író, pszichiáter, Neumann Ede (1. o.) fia, szül. Nagykanizsán 1892. Az egyetemet Budapesten és Münchenben végezte, majd az orvosdoktori diploma elnyerése után a Budapest-Angyalföldi m. kir. állami elmegyógyintézet orvosává nevezték ki. Tagja több hazai és külföldi orvostudományi társaságnak. Sok értékes szakértekezése és pszichiátriai tanulmánya jelent meg hazai és külföldi orvosi szakfolyóiratokban, tudományos művei: Neue Forschungen über den Stoffwechsel bei progressiver Paralyse (1914); Psychiatria és faj egészségtan (1925); Az eugénikai terméketlenítés kérdéséhez (1926); Eugénika és gyógypedagógia (1926); Szociálpszichiátriai határkérdések (1927)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3544. címszó a lexikon => 639. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13544.htm

CÍMSZÓ: Naményi

SZEMÉLYNÉV: Naményi Lajos

SZÓCIKK: N. Lajos, orvos-író, pszichiáter, Neumann Ede 1. o. fia, szül. Nagykanizsán 1892. Az egyetemet Budapesten és Münchenben végezte, majd az orvosdoktori diploma elnyerése után a Budapest-Angyalföldi m. kir. állami elmegyógyintézet orvosává nevezték ki. Tagja több hazai és külföldi orvostudományi társaságnak. Sok értékes szakértekezése és pszichiátriai tanulmánya jelent meg hazai és külföldi orvosi szakfolyóiratokban, tudományos művei: Neue Forschungen über den Stoffwechsel bei progressiver Paralyse 1914 ; Psychiatria és faj egészségtan 1925 ; Az eugénikai terméketlenítés kérdéséhez 1926 ; Eugénika és gyógypedagógia 1926 ; Szociálpszichiátriai határkérdések 1927 .

13544.ht

CÍMSZÓ Namény

SZEMÉLYNÉV Namény Lajo

SZÓCIKK N Lajos orvos-író pszichiáter Neuman Ed 1 o fia szül Nagykanizsá 1892 A egyeteme Budapeste é Münchenbe végezte maj a orvosdoktor diplom elnyerés utá Budapest-Angyalföld m kir állam elmegyógyintéze orvosáv nevezté ki Tagj töb haza é külföld orvostudomány társaságnak So értéke szakértekezés é pszichiátria tanulmány jelen me haza é külföld orvos szakfolyóiratokban tudományo művei Neu Forschunge übe de Stoffwechse be progressive Paralys 191 Psychiatri é fa egészségta 192 A eugénika terméketleníté kérdéséhe 192 Eugénik é gyógypedagógi 192 Szociálpszichiátria határkérdése 192

13544.h

CÍMSZ Namén

SZEMÉLYNÉ Namén Laj

SZÓCIK Lajo orvos-ír pszichiáte Neuma E fi szü Nagykanizs 189 egyetem Budapest Münchenb végezt ma orvosdokto diplo elnyeré ut Budapest-Angyalföl ki álla elmegyógyintéz orvosá nevezt k Tag tö haz külföl orvostudomán társaságna S érték szakértekezé pszichiátri tanulmán jele m haz külföl orvo szakfolyóiratokba tudomány műve Ne Forschung üb d Stoffwechs b progressiv Paraly 19 Psychiatr f egészségt 19 eugénik terméketlenít kérdéséh 19 Eugéni gyógypedagóg 19 Szociálpszichiátri határkérdés 19

13544.

CÍMS Namé

SZEMÉLYN Namé La

SZÓCI Laj orvos-í pszichiát Neum f sz Nagykaniz 18 egyete Budapes München végez m orvosdokt dipl elnyer u Budapest-Angyalfö k áll elmegyógyinté orvos nevez Ta t ha külfö orvostudomá társaságn érté szakértekez pszichiátr tanulmá jel ha külfö orv szakfolyóiratokb tudomán műv N Forschun ü Stoffwech progressi Paral 1 Psychiat egészség 1 eugéni terméketlení kérdésé 1 Eugén gyógypedagó 1 Szociálpszichiátr határkérdé 1

13544

CÍM Nam

SZEMÉLY Nam L

SZÓC La orvos- pszichiá Neu s Nagykani 1 egyet Budape Münche vége orvosdok dip elnye Budapest-Angyalf ál elmegyógyint orvo neve T h külf orvostudom társaság ért szakérteke pszichiát tanulm je h külf or szakfolyóiratok tudomá mű Forschu Stoffwec progress Para Psychia egészsé eugén terméketlen kérdés Eugé gyógypedag Szociálpszichiát határkérd

1354

CÍ Na

SZEMÉL Na

SZÓ L orvos pszichi Ne Nagykan egye Budap Münch vég orvosdo di elny Budapest-Angyal á elmegyógyin orv nev kül orvostudo társasá ér szakértek pszichiá tanul j kül o szakfolyóirato tudom m Forsch Stoffwe progres Par Psychi egészs eugé terméketle kérdé Eug gyógypeda Szociálpszichiá határkér