13546.htm

CÍMSZÓ: Napi zsoltárok

SZÓCIKK: Napi Zsoltárok. A reggeli (sacharisz) ima befejező részében az olenu ima után egy-egy úgynevezett napizsoltárt mondanak, még pedig azokat, melyeket a leviták énekeltek e napokon a Jeruzsálemi Szentélyben. Vasárnap a 24. Zsoltárt, hétfőn a 48., kedden a 82., szerdán a 94., csütörtökön a 81., pénteken a 93. és szombaton a 92. Zsoltárt mondják. Némely rítusban esténként külön Zsoltár is szerepel, így vasárnapon a 25., hétfőn a 32., kedden a 38., szerdán az 51., csütörtökön a 86., pénteken és szombaton este ez elmarad. A napi zsoltárok után mindig az árvák kadisa következik.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3546. címszó a lexikon => 639. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13546.htm

CÍMSZÓ: Napi zsoltárok

SZÓCIKK: Napi Zsoltárok. A reggeli sacharisz ima befejező részében az olenu ima után egy-egy úgynevezett napizsoltárt mondanak, még pedig azokat, melyeket a leviták énekeltek e napokon a Jeruzsálemi Szentélyben. Vasárnap a 24. Zsoltárt, hétfőn a 48., kedden a 82., szerdán a 94., csütörtökön a 81., pénteken a 93. és szombaton a 92. Zsoltárt mondják. Némely rítusban esténként külön Zsoltár is szerepel, így vasárnapon a 25., hétfőn a 32., kedden a 38., szerdán az 51., csütörtökön a 86., pénteken és szombaton este ez elmarad. A napi zsoltárok után mindig az árvák kadisa következik.

13546.ht

CÍMSZÓ Nap zsoltáro

SZÓCIKK Nap Zsoltárok reggel sacharis im befejez részébe a olen im utá egy-eg úgynevezet napizsoltár mondanak mé pedi azokat melyeke levitá énekelte napoko Jeruzsálem Szentélyben Vasárna 24 Zsoltárt hétfő 48. kedde 82. szerdá 94. csütörtökö 81. pénteke 93 é szombato 92 Zsoltár mondják Némel rítusba esténkén külö Zsoltá i szerepel íg vasárnapo 25. hétfő 32. kedde 38. szerdá a 51. csütörtökö 86. pénteke é szombato est e elmarad nap zsoltáro utá mindi a árvá kadis következik

13546.h

CÍMSZ Na zsoltár

SZÓCIK Na Zsoltáro regge sachari i befeje részéb ole i ut egy-e úgyneveze napizsoltá mondana m ped azoka melyek levit énekelt napok Jeruzsále Szentélybe Vasárn 2 Zsoltár hétf 48 kedd 82 szerd 94 csütörtök 81 péntek 9 szombat 9 Zsoltá mondjá Néme rítusb esténké kül Zsolt szerepe í vasárnap 25 hétf 32 kedd 38 szerd 51 csütörtök 86 péntek szombat es elmara na zsoltár ut mind árv kadi következi

13546.

CÍMS N zsoltá

SZÓCI N Zsoltár regg sachar befej részé ol u egy- úgynevez napizsolt mondan pe azok melye levi énekel napo Jeruzsál Szentélyb Vasár Zsoltá hét 4 ked 8 szer 9 csütörtö 8 pénte szomba Zsolt mondj Ném rítus esténk kü Zsol szerep vasárna 2 hét 3 ked 3 szer 5 csütörtö 8 pénte szomba e elmar n zsoltá u min ár kad következ

13546

CÍM zsolt

SZÓC Zsoltá reg sacha befe rész o egy úgyneve napizsol monda p azo mely lev éneke nap Jeruzsá Szentély Vasá Zsolt hé ke sze csütört pént szomb Zsol mond Né rítu estén k Zso szere vasárn hé ke sze csütört pént szomb elma zsolt mi á ka követke

1354

CÍ zsol

SZÓ Zsolt re sach bef rés eg úgynev napizso mond az mel le ének na Jeruzs Szentél Vas Zsol h k sz csütör pén szom Zso mon N rít esté Zs szer vasár h k sz csütör pén szom elm zsol m k követk