13547.htm

CÍMSZÓ: Naschér

SZEMÉLYNÉV: Naschér Sinai

SZÓCIKK: "Naschér Sinai Simon, teológus, szül. Liptószentmiklóson 1841. márc. 16., megh. Baján 1901. júl. 25. Baján és Berlinben tanult s az utóbbi helyen a Hochschulén avatták rabbivá, az egyetemen filozófiai doktorrá. 1866. Berlinben hitszónok-rabbivá választották, de betegsége következtében visszavonult 1880. Németre fordította Reviczky Gyula költeményeit: Auswahl von Gedichten c. Fontosabb tudományos művei: Über jüdische Kanzelexegese (1860, a Ben-Chananjában); Worte des Dankes (1860); Unsere Richtung, Glauben ist Denken (1860); Der Gaon Hai; Zur Geschichte der semitischen Sprachforschung (1867); Die Sentenz bei Juden und Arabern (1868); Einfluss der deutschen Philosophie auf die Volksbildung (1872); Wissenschaftliche Vorträge über Kunst und Philosophie (1875); Das Judentum der Aufklärung. Reden für die gebildeten aller Confessionen (1876); Franz Deák (1877); Die jüdische Gemeinde in ihrer Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft (1877); Moses Naschér (1879)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3547. címszó a lexikon => 639. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13547.htm

CÍMSZÓ: Naschér

SZEMÉLYNÉV: Naschér Sinai

SZÓCIKK: Naschér Sinai Simon, teológus, szül. Liptószentmiklóson 1841. márc. 16., megh. Baján 1901. júl. 25. Baján és Berlinben tanult s az utóbbi helyen a Hochschulén avatták rabbivá, az egyetemen filozófiai doktorrá. 1866. Berlinben hitszónok-rabbivá választották, de betegsége következtében visszavonult 1880. Németre fordította Reviczky Gyula költeményeit: Auswahl von Gedichten c. Fontosabb tudományos művei: Über jüdische Kanzelexegese 1860, a Ben-Chananjában ; Worte des Dankes 1860 ; Unsere Richtung, Glauben ist Denken 1860 ; Der Gaon Hai; Zur Geschichte der semitischen Sprachforschung 1867 ; Die Sentenz bei Juden und Arabern 1868 ; Einfluss der deutschen Philosophie auf die Volksbildung 1872 ; Wissenschaftliche Vorträge über Kunst und Philosophie 1875 ; Das Judentum der Aufklärung. Reden für die gebildeten aller Confessionen 1876 ; Franz Deák 1877 ; Die jüdische Gemeinde in ihrer Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft 1877 ; Moses Naschér 1879 .

13547.ht

CÍMSZÓ Nasché

SZEMÉLYNÉV Nasché Sina

SZÓCIKK Nasché Sina Simon teológus szül Liptószentmiklóso 1841 márc 16. megh Bajá 1901 júl 25 Bajá é Berlinbe tanul a utóbb helye Hochschulé avattá rabbivá a egyeteme filozófia doktorrá 1866 Berlinbe hitszónok-rabbiv választották d betegség következtébe visszavonul 1880 Németr fordított Reviczk Gyul költeményeit Auswah vo Gedichte c Fontosab tudományo művei Übe jüdisch Kanzelexeges 1860 Ben-Chananjába Wort de Danke 186 Unser Richtung Glaube is Denke 186 De Gao Hai Zu Geschicht de semitische Sprachforschun 186 Di Senten be Jude un Araber 186 Einflus de deutsche Philosophi au di Volksbildun 187 Wissenschaftlich Vorträg übe Kuns un Philosophi 187 Da Judentu de Aufklärung Rede fü di gebildete alle Confessione 187 Fran Deá 187 Di jüdisch Gemeind i ihre Vergangenheit Gegenwar un Zukunf 187 Mose Nasché 187

13547.h

CÍMSZ Nasch

SZEMÉLYNÉ Nasch Sin

SZÓCIK Nasch Sin Simo teológu szü Liptószentmiklós 184 már 16 meg Baj 190 jú 2 Baj Berlinb tanu utób hely Hochschul avatt rabbiv egyetem filozófi doktorr 186 Berlinb hitszónok-rabbi választottá betegsé következtéb visszavonu 188 Német fordítot Revicz Gyu költeményei Auswa v Gedicht Fontosa tudomány műve Üb jüdisc Kanzelexege 186 Ben-Chananjáb Wor d Dank 18 Unse Richtun Glaub i Denk 18 D Ga Ha Z Geschich d semitisch Sprachforschu 18 D Sente b Jud u Arabe 18 Einflu d deutsch Philosoph a d Volksbildu 18 Wissenschaftlic Vorträ üb Kun u Philosoph 18 D Judent d Aufklärun Red f d gebildet all Confession 18 Fra De 18 D jüdisc Gemein ihr Vergangenhei Gegenwa u Zukun 18 Mos Nasch 18

13547.

CÍMS Nasc

SZEMÉLYN Nasc Si

SZÓCI Nasc Si Sim teológ sz Liptószentmikló 18 má 1 me Ba 19 j Ba Berlin tan utó hel Hochschu avat rabbi egyete filozóf doktor 18 Berlin hitszónok-rabb választott betegs következté visszavon 18 Néme fordíto Revic Gy költeménye Ausw Gedich Fontos tudomán műv Ü jüdis Kanzelexeg 18 Ben-Chananjá Wo Dan 1 Uns Richtu Glau Den 1 G H Geschic semitisc Sprachforsch 1 Sent Ju Arab 1 Einfl deutsc Philosop Volksbild 1 Wissenschaftli Vortr ü Ku Philosop 1 Juden Aufkläru Re gebilde al Confessio 1 Fr D 1 jüdis Gemei ih Vergangenhe Gegenw Zuku 1 Mo Nasc 1

13547

CÍM Nas

SZEMÉLY Nas S

SZÓC Nas S Si teoló s Liptószentmikl 1 m m B 1 B Berli ta ut he Hochsch ava rabb egyet filozó dokto 1 Berli hitszónok-rab választot beteg következt visszavo 1 Ném fordít Revi G költemény Aus Gedic Fonto tudomá mű jüdi Kanzelexe 1 Ben-Chananj W Da Un Richt Gla De Geschi semitis Sprachforsc Sen J Ara Einf deuts Philoso Volksbil Wissenschaftl Vort K Philoso Jude Aufklär R gebild a Confessi F jüdi Geme i Vergangenh Gegen Zuk M Nas

1354

CÍ Na

SZEMÉL Na

SZÓ Na S teol Liptószentmik Berl t u h Hochsc av rab egye filoz dokt Berl hitszónok-ra választo bete következ visszav Né fordí Rev költemén Au Gedi Font tudom m jüd Kanzelex Ben-Chanan D U Rich Gl D Gesch semiti Sprachfors Se Ar Ein deut Philos Volksbi Wissenschaft Vor Philos Jud Aufklä gebil Confess jüd Gem Vergangen Gege Zu Na