13550.htm

CÍMSZÓ: Natonek

SZEMÉLYNÉV: Natonek József

SZÓCIKK: "Natonek József, rabbi, szül. Komlódon 1813., megh. Bátorban 1892. nov. 25. Zágrábban és Nikolsburgban tanult. Rabbidiplomáját Pozsonyban szerezte a Chászám Szófer jesiváján. Előbb Nagysurányban volt az iskola vezetője, azután Jászberényben volt rabbi s midőn 1857. a király itt látogatást tett, magyarnyelvű szónoklattal üdvözölte. 1861-67 közt székesfehérvári főrabbi volt s a hitközség minden intézményét és kulturális nívóját rendkívüli mértékben emelte. Később önként lemondott, hogy életét a zsidóság Palesztinába való visszatérésének megvalósítására szentelje. N.-et ma már úgy tekintik, mint a legrégibb tudatos cionistát Herzl előtt. Gyakorlati téren megvalósítani akarta a thorni fennálló Chevrasz Jisuv Erec Jiszroel (Palesztinába való visszatelepítési egyesület) eszméit s evégből érintkezésbe lépett Parisban az Allianceszal, Londonban Montefloréval. Konstantinápolyban a nagy vezírrel, tárgyalt, aki rendszerint udvari hordszéket és díszkíséretet küldött érte. Memorandumában kidolgozta a szentföldi kolonizáció tervét, de betegsége és a közben kitört krétai zavarok megakadályozzák a további tárgyalásokat. Súlyos betegsége alatt az összes konstantinápolyi zsinagógákban imádkoztak érte. Később gégesorvadást is kapott s Budapesten telepedett meg, ahol Wahrmannal barátságot tartott fenn. N. főérdeme, hogy az Alliance és Rothschild a palesztinai kolonizálás gondolatát az ő maghintése nyomán valósították meg. 1870-ben Budapesten szerkesztette a Das einige Israel c. hetilapot, mely az első cionista lapnak mondható. Művei: Selóse Kemócim. Abhandlungen diversen Inhalts (Prag 1859); R. Mose Szófer u. der Magier Ben Chananjah (Prag 1865): Wissenschaft-Religion. Eine pro u. contra Beleuchtung des Materialismus, Darwin, Haeckel, Buchner etc. (Budapest 1876); Sir ha-Sirim. Das Hohelied, mit Holländers deutscher Übersetzung und Commentar (Ofen 1871); Das erhabene Frauenlob (Budapest 1876). Ezenkívül Paux József püspökkel egy héber-magyar-latin-német-francia szótáron dolgozott, melyből Pentaglotte c. az A betű meg is jelent. (V. ö. vejének, Blumberger József kerületi jegyzőnek művét: N. J. 1902.)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3550. címszó a lexikon => 639. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13550.htm

CÍMSZÓ: Natonek

SZEMÉLYNÉV: Natonek József

SZÓCIKK: Natonek József, rabbi, szül. Komlódon 1813., megh. Bátorban 1892. nov. 25. Zágrábban és Nikolsburgban tanult. Rabbidiplomáját Pozsonyban szerezte a Chászám Szófer jesiváján. Előbb Nagysurányban volt az iskola vezetője, azután Jászberényben volt rabbi s midőn 1857. a király itt látogatást tett, magyarnyelvű szónoklattal üdvözölte. 1861-67 közt székesfehérvári főrabbi volt s a hitközség minden intézményét és kulturális nívóját rendkívüli mértékben emelte. Később önként lemondott, hogy életét a zsidóság Palesztinába való visszatérésének megvalósítására szentelje. N.-et ma már úgy tekintik, mint a legrégibb tudatos cionistát Herzl előtt. Gyakorlati téren megvalósítani akarta a thorni fennálló Chevrasz Jisuv Erec Jiszroel Palesztinába való visszatelepítési egyesület eszméit s evégből érintkezésbe lépett Parisban az Allianceszal, Londonban Montefloréval. Konstantinápolyban a nagy vezírrel, tárgyalt, aki rendszerint udvari hordszéket és díszkíséretet küldött érte. Memorandumában kidolgozta a szentföldi kolonizáció tervét, de betegsége és a közben kitört krétai zavarok megakadályozzák a további tárgyalásokat. Súlyos betegsége alatt az összes konstantinápolyi zsinagógákban imádkoztak érte. Később gégesorvadást is kapott s Budapesten telepedett meg, ahol Wahrmannal barátságot tartott fenn. N. főérdeme, hogy az Alliance és Rothschild a palesztinai kolonizálás gondolatát az ő maghintése nyomán valósították meg. 1870-ben Budapesten szerkesztette a Das einige Israel c. hetilapot, mely az első cionista lapnak mondható. Művei: Selóse Kemócim. Abhandlungen diversen Inhalts Prag 1859 ; R. Mose Szófer u. der Magier Ben Chananjah Prag 1865 : Wissenschaft-Religion. Eine pro u. contra Beleuchtung des Materialismus, Darwin, Haeckel, Buchner etc. Budapest 1876 ; Sir ha-Sirim. Das Hohelied, mit Holländers deutscher Übersetzung und Commentar Ofen 1871 ; Das erhabene Frauenlob Budapest 1876 . Ezenkívül Paux József püspökkel egy héber-magyar-latin-német-francia szótáron dolgozott, melyből Pentaglotte c. az A betű meg is jelent. V. ö. vejének, Blumberger József kerületi jegyzőnek művét: N. J. 1902. .

13550.ht

CÍMSZÓ Natone

SZEMÉLYNÉV Natone Józse

SZÓCIKK Natone József rabbi szül Komlódo 1813. megh Bátorba 1892 nov 25 Zágrábba é Nikolsburgba tanult Rabbidiplomájá Pozsonyba szerezt Chászá Szófe jesiváján Előb Nagysurányba vol a iskol vezetője azutá Jászberénybe vol rabb midő 1857 királ it látogatás tett magyarnyelv szónoklatta üdvözölte 1861-6 köz székesfehérvár főrabb vol hitközsé minde intézményé é kulturáli nívójá rendkívül mértékbe emelte Későb önkén lemondott hog életé zsidósá Palesztináb val visszatéréséne megvalósításár szentelje N.-e m má úg tekintik min legrégib tudato cionistá Herz előtt Gyakorlat tére megvalósítan akart thorn fennáll Chevras Jisu Ere Jiszroe Palesztináb val visszatelepítés egyesüle eszméi evégbő érintkezésb lépet Parisba a Allianceszal Londonba Montefloréval Konstantinápolyba nag vezírrel tárgyalt ak rendszerin udvar hordszéke é díszkísérete küldöt érte Memorandumába kidolgozt szentföld kolonizáci tervét d betegség é közbe kitör kréta zavaro megakadályozzá tovább tárgyalásokat Súlyo betegség alat a össze konstantinápoly zsinagógákba imádkozta érte Későb gégesorvadás i kapot Budapeste telepedet meg aho Wahrmanna barátságo tartot fenn N főérdeme hog a Allianc é Rothschil palesztina kolonizálá gondolatá a maghintés nyomá valósítottá meg 1870-be Budapeste szerkesztett Da einig Israe c hetilapot mel a els cionist lapna mondható Művei Selós Kemócim Abhandlunge diverse Inhalt Pra 185 R Mos Szófe u de Magie Be Chananja Pra 186 Wissenschaft-Religion Ein pr u contr Beleuchtun de Materialismus Darwin Haeckel Buchne etc Budapes 187 Si ha-Sirim Da Hohelied mi Holländer deutsche Übersetzun un Commenta Ofe 187 Da erhaben Frauenlo Budapes 187 Ezenkívü Pau Józse püspökke eg héber-magyar-latin-német-franci szótáro dolgozott melybő Pentaglott c a bet me i jelent V ö vejének Blumberge Józse kerület jegyzőne művét N J 1902

13550.h

CÍMSZ Naton

SZEMÉLYNÉ Naton Józs

SZÓCIK Naton Józse rabb szü Komlód 1813 meg Bátorb 189 no 2 Zágrább Nikolsburgb tanul Rabbidiplomáj Pozsonyb szerez Chász Szóf jesivájá Elő Nagysurányb vo isko vezetőj azut Jászberényb vo rab mid 185 kirá i látogatá tet magyarnyel szónoklatt üdvözölt 1861- kö székesfehérvá főrab vo hitközs mind intézmény kulturál nívój rendkívü mértékb emelt Késő önké lemondot ho élet zsidós Palesztiná va visszatérésén megvalósításá szentelj N.- m ú tekinti mi legrégi tudat cionist Her előt Gyakorla tér megvalósíta akar thor fennál Chevra Jis Er Jiszro Palesztiná va visszatelepíté egyesül eszmé evégb érintkezés lépe Parisb Alliancesza Londonb Montefloréva Konstantinápolyb na vezírre tárgyal a rendszeri udva hordszék díszkíséret küldö ért Memorandumáb kidolgoz szentföl kolonizác tervé betegsé közb kitö krét zavar megakadályozz továb tárgyalásoka Súly betegsé ala össz konstantinápol zsinagógákb imádkozt ért Késő gégesorvadá kapo Budapest telepede me ah Wahrmann barátság tarto fen főérdem ho Allian Rothschi palesztin kolonizál gondolat maghinté nyom valósított me 1870-b Budapest szerkesztet D eini Isra hetilapo me el cionis lapn mondhat Műve Seló Kemóci Abhandlung divers Inhal Pr 18 Mo Szóf d Magi B Chananj Pr 18 Wissenschaft-Religio Ei p cont Beleuchtu d Materialismu Darwi Haecke Buchn et Budape 18 S ha-Siri D Hohelie m Hollände deutsch Übersetzu u Comment Of 18 D erhabe Frauenl Budape 18 Ezenkív Pa Józs püspökk e héber-magyar-latin-német-franc szótár dolgozot melyb Pentaglot be m jelen vejéne Blumberg Józs kerüle jegyzőn művé 190

13550.

CÍMS Nato

SZEMÉLYN Nato Józ

SZÓCI Nato Józs rab sz Komló 181 me Bátor 18 n Zágráb Nikolsburg tanu Rabbidiplomá Pozsony szere Chás Szó jesiváj El Nagysurány v isk vezető azu Jászberény v ra mi 18 kir látogat te magyarnye szónoklat üdvözöl 1861 k székesfehérv főra v hitköz min intézmén kulturá nívó rendkív mérték emel Kés önk lemondo h éle zsidó Palesztin v visszatérésé megvalósítás szentel N. tekint m legrég tuda cionis He elő Gyakorl té megvalósít aka tho fenná Chevr Ji E Jiszr Palesztin v visszatelepít egyesü eszm evég érintkezé lép Paris Alliancesz London Monteflorév Konstantinápoly n vezírr tárgya rendszer udv hordszé díszkísére küld ér Memorandumá kidolgo szentfö kolonizá terv betegs köz kit kré zava megakadályoz tová tárgyalások Súl betegs al öss konstantinápo zsinagógák imádkoz ér Kés gégesorvad kap Budapes teleped m a Wahrman barátsá tart fe főérde h Allia Rothsch paleszti kolonizá gondola maghint nyo valósítot m 1870- Budapes szerkeszte ein Isr hetilap m e cioni lap mondha Műv Sel Kemóc Abhandlun diver Inha P 1 M Szó Mag Chanan P 1 Wissenschaft-Religi E con Beleucht Materialism Darw Haeck Buch e Budap 1 ha-Sir Hoheli Holländ deutsc Übersetz Commen O 1 erhab Frauen Budap 1 Ezenkí P Józ püspök héber-magyar-latin-német-fran szótá dolgozo mely Pentaglo b jele vején Blumber Józ kerül jegyző műv 19

13550

CÍM Nat

SZEMÉLY Nat Jó

SZÓC Nat Józ ra s Koml 18 m Báto 1 Zágrá Nikolsbur tan Rabbidiplom Pozson szer Chá Sz jesivá E Nagysurán is vezet az Jászberén r m 1 ki látoga t magyarny szónokla üdvözö 186 székesfehér főr hitkö mi intézmé kultur nív rendkí mérté eme Ké ön lemond él zsid Paleszti visszatérés megvalósítá szente N tekin legré tud cioni H el Gyakor t megvalósí ak th fenn Chev J Jisz Paleszti visszatelepí egyes esz evé érintkez lé Pari Alliances Londo Montefloré Konstantinápol vezír tárgy rendsze ud hordsz díszkísér kül é Memorandum kidolg szentf koloniz ter beteg kö ki kr zav megakadályo tov tárgyaláso Sú beteg a ös konstantináp zsinagógá imádko é Ké gégesorva ka Budape telepe Wahrma baráts tar f főérd Alli Rothsc paleszt koloniz gondol maghin ny valósíto 1870 Budape szerkeszt ei Is hetila cion la mondh Mű Se Kemó Abhandlu dive Inh Sz Ma Chana Wissenschaft-Relig co Beleuch Materialis Dar Haec Buc Buda ha-Si Hohel Hollän deuts Überset Comme erha Fraue Buda Ezenk Jó püspö héber-magyar-latin-német-fra szót dolgoz mel Pentagl jel vejé Blumbe Jó kerü jegyz mű 1

1355

CÍ Na

SZEMÉL Na J

SZÓ Na Jó r Kom 1 Bát Zágr Nikolsbu ta Rabbidiplo Pozso sze Ch S jesiv Nagysurá i veze a Jászberé k látog magyarn szónokl üdvöz 18 székesfehé fő hitk m intézm kultu ní rendk mért em K ö lemon é zsi Paleszt visszatéré megvalósít szent teki legr tu cion e Gyako megvalós a t fen Che Jis Paleszt visszatelep egye es ev érintke l Par Alliance Lond Monteflor Konstantinápo vezí tárg rendsz u hords díszkísé kü Memorandu kidol szent koloni te bete k k k za megakadály to tárgyalás S bete ö konstantiná zsinagóg imádk K gégesorv k Budap telep Wahrm barát ta főér All Roths palesz koloni gondo maghi n valósít 187 Budap szerkesz e I hetil cio l mond M S Kem Abhandl div In S M Chan Wissenschaft-Reli c Beleuc Materiali Da Hae Bu Bud ha-S Hohe Hollä deut Überse Comm erh Frau Bud Ezen J püsp héber-magyar-latin-német-fr szó dolgo me Pentag je vej Blumb J ker jegy m