13556.htm

CÍMSZÓ: Nechemia könyve

SZÓCIKK: Nechemia Könyve. A bibliai könyve egyéb «szent iratok» csoportjába tartozó könyv. Héber neve: Nechem jo. (N. volt a restaurált államnak részben megalapítója.) A liturgiában nem kapott szerepet. A világirodalom első memoárja. Jellegzetes régi stílusánál, értékes történeti adatainál fogva, melyek főleg az új restaurált állam berendezkedésére vonatkoznak. A könyv 13 fejezetből áll. Az Imit Bibliájában N.-ét Herzog Manó (az ifjúsági kiadásban Eisler Mátyás), a Frenkel-féle Bibliában pedig Edelstein Bertalan fordították.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3556. címszó a lexikon => 640. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13556.htm

CÍMSZÓ: Nechemia könyve

SZÓCIKK: Nechemia Könyve. A bibliai könyve egyéb szent iratok csoportjába tartozó könyv. Héber neve: Nechem jo. N. volt a restaurált államnak részben megalapítója. A liturgiában nem kapott szerepet. A világirodalom első memoárja. Jellegzetes régi stílusánál, értékes történeti adatainál fogva, melyek főleg az új restaurált állam berendezkedésére vonatkoznak. A könyv 13 fejezetből áll. Az Imit Bibliájában N.-ét Herzog Manó az ifjúsági kiadásban Eisler Mátyás , a Frenkel-féle Bibliában pedig Edelstein Bertalan fordították.

13556.ht

CÍMSZÓ Nechemi könyv

SZÓCIKK Nechemi Könyve biblia könyv egyé szen irato csoportjáb tartoz könyv Hébe neve Neche jo N vol restaurál államna részbe megalapítója liturgiába ne kapot szerepet világirodalo els memoárja Jellegzete rég stílusánál értéke történet adatainá fogva melye főle a ú restaurál álla berendezkedésér vonatkoznak köny 1 fejezetbő áll A Imi Bibliájába N.-é Herzo Man a ifjúság kiadásba Eisle Mátyá Frenkel-fél Bibliába pedi Edelstei Bertala fordították

13556.h

CÍMSZ Nechem köny

SZÓCIK Nechem Könyv bibli köny egy sze irat csoportjá tarto köny Héb nev Nech j vo restaurá államn részb megalapítój liturgiáb n kapo szerepe világirodal el memoárj Jellegzet ré stílusáná érték történe adatain fogv mely fől restaurá áll berendezkedésé vonatkozna kön fejezetb ál Im Bibliájáb N.- Herz Ma ifjúsá kiadásb Eisl Máty Frenkel-fé Bibliáb ped Edelste Bertal fordítottá

13556.

CÍMS Neche kön

SZÓCI Neche Köny bibl kön eg sz ira csoportj tart kön Hé ne Nec v restaur állam rész megalapító liturgiá kap szerep világiroda e memoár Jellegze r stílusán érté történ adatai fog mel fő restaur ál berendezkedés vonatkozn kö fejezet á I Bibliájá N. Her M ifjús kiadás Eis Mát Frenkel-f Bibliá pe Edelst Berta fordított

13556

CÍM Nech kö

SZÓC Nech Kön bib kö e s ir csoport tar kö H n Ne restau álla rés megalapít liturgi ka szere világirod memoá Jellegz stílusá ért törté adata fo me f restau á berendezkedé vonatkoz k fejeze Bibliáj N He ifjú kiadá Ei Má Frenkel- Bibli p Edels Bert fordítot

1355

CÍ Nec k

SZÓ Nec Kö bi k i csopor ta k N resta áll ré megalapí liturg k szer világiro memo Jelleg stílus ér tört adat f m resta berendezked vonatko fejez Bibliá H ifj kiad E M Frenkel Bibl Edel Ber fordíto