13565.htm

CÍMSZÓ: Neményi

SZEMÉLYNÉV: Neményi Imre

SZÓCIKK: "N. Imre, volt államtitkár, N. Ambrus öccse, szül. Rákospalotán 1862. aug. 21. Tanítói pályára lépett, majd elvégezte az egyetem filozófiai fakultását és a tanügyi adminisztráció szolgálatába lépett. Előbb a szerajevói magyar iskolák igazgatója, majd több helyen iskolaigazgató, 1893. pedig Csanád m. tanfelügyelője lett. 1900-ban a minisztériumba osztották be és min. tanácsossá lépett elő. Ebben a hatáskörében ő vezette az óvodák, népiskolák, polgári iskolák, óvónő- és tanítóképzők összes személyzeti ügyeit és ezen intézmények szervezete is alája tartozott. 1918-ban államtitkári címet kapott s ez állásában megmaradt Lovászy minisztersége alatt is, míg később nyugalomba vonult. 1919-ben megalapította a Magyar Királyság pártját, melynek egyideig elnöke volt. Később a Veres Pálné leánygimnázium kurátora, a református leánygimnázium h. Elnöke és a Magyar Közalkalmazottak Lapjának szerkesztője volt. Művei: Az eltévesztett irány (1891); Leányiskoláink fogyatkozásai (1891); Apácai Cseri János, mint pedagógus (1893); Sajátlagosságok a pedagógiai világból (1893); Szemelvények Apácai Cseri János pedagógiai műveiből (1902); Ifjúsági könyvtárak és ifjúsági olvasmányok a nevelés szolgálatában (1902); Állami népoktatás (1903); Népfőiskolák (1921)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3565. címszó a lexikon => 641. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13565.htm

CÍMSZÓ: Neményi

SZEMÉLYNÉV: Neményi Imre

SZÓCIKK: N. Imre, volt államtitkár, N. Ambrus öccse, szül. Rákospalotán 1862. aug. 21. Tanítói pályára lépett, majd elvégezte az egyetem filozófiai fakultását és a tanügyi adminisztráció szolgálatába lépett. Előbb a szerajevói magyar iskolák igazgatója, majd több helyen iskolaigazgató, 1893. pedig Csanád m. tanfelügyelője lett. 1900-ban a minisztériumba osztották be és min. tanácsossá lépett elő. Ebben a hatáskörében ő vezette az óvodák, népiskolák, polgári iskolák, óvónő- és tanítóképzők összes személyzeti ügyeit és ezen intézmények szervezete is alája tartozott. 1918-ban államtitkári címet kapott s ez állásában megmaradt Lovászy minisztersége alatt is, míg később nyugalomba vonult. 1919-ben megalapította a Magyar Királyság pártját, melynek egyideig elnöke volt. Később a Veres Pálné leánygimnázium kurátora, a református leánygimnázium h. Elnöke és a Magyar Közalkalmazottak Lapjának szerkesztője volt. Művei: Az eltévesztett irány 1891 ; Leányiskoláink fogyatkozásai 1891 ; Apácai Cseri János, mint pedagógus 1893 ; Sajátlagosságok a pedagógiai világból 1893 ; Szemelvények Apácai Cseri János pedagógiai műveiből 1902 ; Ifjúsági könyvtárak és ifjúsági olvasmányok a nevelés szolgálatában 1902 ; Állami népoktatás 1903 ; Népfőiskolák 1921 .

13565.ht

CÍMSZÓ Nemény

SZEMÉLYNÉV Nemény Imr

SZÓCIKK N Imre vol államtitkár N Ambru öccse szül Rákospalotá 1862 aug 21 Tanító pályár lépett maj elvégezt a egyete filozófia fakultásá é tanügy adminisztráci szolgálatáb lépett Előb szerajevó magya iskolá igazgatója maj töb helye iskolaigazgató 1893 pedi Csaná m tanfelügyelőj lett 1900-ba minisztériumb osztottá b é min tanácsoss lépet elő Ebbe hatáskörébe vezett a óvodák népiskolák polgár iskolák óvónő é tanítóképző össze személyzet ügyei é eze intézménye szervezet i aláj tartozott 1918-ba államtitkár címe kapot e állásába megmarad Lovász miniszterség alat is mí későb nyugalomb vonult 1919-be megalapított Magya Királysá pártját melyne egyidei elnök volt Későb Vere Páln leánygimnáziu kurátora reformátu leánygimnáziu h Elnök é Magya Közalkalmazotta Lapjána szerkesztőj volt Művei A eltévesztet irán 189 Leányiskoláin fogyatkozása 189 Apáca Cser János min pedagógu 189 Sajátlagosságo pedagógia világbó 189 Szemelvénye Apáca Cser Jáno pedagógia műveibő 190 Ifjúság könyvtára é ifjúság olvasmányo nevelé szolgálatába 190 Állam népoktatá 190 Népfőiskolá 192

13565.h

CÍMSZ Nemén

SZEMÉLYNÉ Nemén Im

SZÓCIK Imr vo államtitká Ambr öccs szü Rákospalot 186 au 2 Tanít pályá lépet ma elvégez egyet filozófi fakultás tanüg adminisztrác szolgálatá lépet Elő szerajev magy iskol igazgatój ma tö hely iskolaigazgat 189 ped Csan tanfelügyelő let 1900-b minisztérium osztott mi tanácsos lépe el Ebb hatásköréb vezet óvodá népiskolá polgá iskolá óvón tanítóképz össz személyze ügye ez intézmény szerveze alá tartozot 1918-b államtitká cím kapo állásáb megmara Lovás minisztersé ala i m késő nyugalom vonul 1919-b megalapítot Magy Királys pártjá melyn egyide elnö vol Késő Ver Pál leánygimnázi kurátor reformát leánygimnázi Elnö Magy Közalkalmazott Lapján szerkesztő vol Műve eltéveszte irá 18 Leányiskolái fogyatkozás 18 Apác Cse Jáno mi pedagóg 18 Sajátlagosság pedagógi világb 18 Szemelvény Apác Cse Ján pedagógi műveib 19 Ifjúsá könyvtár ifjúsá olvasmány nevel szolgálatáb 19 Álla népoktat 19 Népfőiskol 19

13565.

CÍMS Nemé

SZEMÉLYN Nemé I

SZÓCI Im v államtitk Amb öcc sz Rákospalo 18 a Taní pály lépe m elvége egye filozóf fakultá tanü adminisztrá szolgálat lépe El szeraje mag isko igazgató m t hel iskolaigazga 18 pe Csa tanfelügyel le 1900- minisztériu osztot m tanácso lép e Eb hatásköré veze óvod népiskol polg iskol óvó tanítókép öss személyz ügy e intézmén szervez al tartozo 1918- államtitk cí kap állásá megmar Lová miniszters al kés nyugalo vonu 1919- megalapíto Mag Király pártj mely egyid eln vo Kés Ve Pá leánygimnáz kuráto reformá leánygimnáz Eln Mag Közalkalmazot Lapjá szerkeszt vo Műv eltéveszt ir 1 Leányiskolá fogyatkozá 1 Apá Cs Ján m pedagó 1 Sajátlagossá pedagóg világ 1 Szemelvén Apá Cs Já pedagóg művei 1 Ifjús könyvtá ifjús olvasmán neve szolgálatá 1 Áll népokta 1 Népfőisko 1

13565

CÍM Nem

SZEMÉLY Nem

SZÓC I államtit Am öc s Rákospal 1 Tan pál lép elvég egy filozó fakult tan adminisztr szolgála lép E szeraj ma isk igazgat he iskolaigazg 1 p Cs tanfelügye l 1900 minisztéri oszto tanács lé E hatáskör vez óvo népisko pol isko óv tanítóké ös személy üg intézmé szerve a tartoz 1918 államtit c ka állás megma Lov miniszter a ké nyugal von 1919 megalapít Ma Királ párt mel egyi el v Ké V P leánygimná kurát reform leánygimná El Ma Közalkalmazo Lapj szerkesz v Mű eltévesz i Leányiskol fogyatkoz Ap C Já pedag Sajátlagoss pedagó vilá Szemelvé Ap C J pedagó műve Ifjú könyvt ifjú olvasmá nev szolgálat Ál népokt Népfőisk

1356

CÍ Ne

SZEMÉL Ne

SZÓ államti A ö Rákospa Ta pá lé elvé eg filoz fakul ta adminiszt szolgál lé szera m is igazga h iskolaigaz C tanfelügy 190 minisztér oszt tanác l hatáskö ve óv népisk po isk ó tanítók ö személ ü intézm szerv tarto 191 államti k állá megm Lo miniszte k nyuga vo 191 megalapí M Kirá pár me egy e K leánygimn kurá refor leánygimn E M Közalkalmaz Lap szerkes M eltéves Leányisko fogyatko A J peda Sajátlagos pedag vil Szemelv A pedag műv Ifj könyv ifj olvasm ne szolgála Á népok Népfőis