13566.htm

CÍMSZÓ: Nemes

SZEMÉLYNÉV: Nemes Lipót

SZÓCIKK: Nemes, 1. Lipót, gyermektanulmányi író, szül. Körmenden 1886. Előbb tanító az angyalföldi nyomortanyákon, azután polgáriskolai tanár lett. A Magyar Gyermektanulmányi Társaság titkára, az iskolai gyermekvédelmi központ igazgatója és a gyermekvédelmi kongresszus főtitkára. A proletárgyermek sorsát megírta A kültelki gyermek élete és jövője és Pedagógiai és gyermektanulmányi szempontok gyermekvédelmi rendszerünkben c. műveiben. Az országos gyermektanulmányi kongresszus kiadta naplóját A gyermekmentés útjai címen. A Turáni Szövetség megbízásából a helszingforszi iskolaügyi kongresszuson előadást tartott Az iskola küzdelme a gyermek elzüllésének megelőzése érdekében címen. Munkatársa A gyermek c. folyóiratnak.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3566. címszó a lexikon => 641. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13566.htm

CÍMSZÓ: Nemes

SZEMÉLYNÉV: Nemes Lipót

SZÓCIKK: Nemes, 1. Lipót, gyermektanulmányi író, szül. Körmenden 1886. Előbb tanító az angyalföldi nyomortanyákon, azután polgáriskolai tanár lett. A Magyar Gyermektanulmányi Társaság titkára, az iskolai gyermekvédelmi központ igazgatója és a gyermekvédelmi kongresszus főtitkára. A proletárgyermek sorsát megírta A kültelki gyermek élete és jövője és Pedagógiai és gyermektanulmányi szempontok gyermekvédelmi rendszerünkben c. műveiben. Az országos gyermektanulmányi kongresszus kiadta naplóját A gyermekmentés útjai címen. A Turáni Szövetség megbízásából a helszingforszi iskolaügyi kongresszuson előadást tartott Az iskola küzdelme a gyermek elzüllésének megelőzése érdekében címen. Munkatársa A gyermek c. folyóiratnak.

13566.ht

CÍMSZÓ Neme

SZEMÉLYNÉV Neme Lipó

SZÓCIKK Nemes 1 Lipót gyermektanulmány író szül Körmende 1886 Előb tanít a angyalföld nyomortanyákon azutá polgáriskola taná lett Magya Gyermektanulmány Társasá titkára a iskola gyermekvédelm közpon igazgatój é gyermekvédelm kongresszu főtitkára proletárgyerme sorsá megírt kültelk gyerme élet é jövőj é Pedagógia é gyermektanulmány szemponto gyermekvédelm rendszerünkbe c műveiben A országo gyermektanulmány kongresszu kiadt naplójá gyermekmenté útja címen Turán Szövetsé megbízásábó helszingforsz iskolaügy kongresszuso előadás tartot A iskol küzdelm gyerme elzülléséne megelőzés érdekébe címen Munkatárs gyerme c folyóiratnak

13566.h

CÍMSZ Nem

SZEMÉLYNÉ Nem Lip

SZÓCIK Neme Lipó gyermektanulmán ír szü Körmend 188 Elő taní angyalföl nyomortanyáko azut polgáriskol tan let Magy Gyermektanulmán Társas titkár iskol gyermekvédel közpo igazgató gyermekvédel kongressz főtitkár proletárgyerm sors megír kültel gyerm éle jövő Pedagógi gyermektanulmán szempont gyermekvédel rendszerünkb műveibe ország gyermektanulmán kongressz kiad naplój gyermekment útj címe Turá Szövets megbízásáb helszingfors iskolaüg kongresszus előadá tarto isko küzdel gyerm elzüllésén megelőzé érdekéb címe Munkatár gyerm folyóiratna

13566.

CÍMS Ne

SZEMÉLYN Ne Li

SZÓCI Nem Lip gyermektanulmá í sz Körmen 18 El tan angyalfö nyomortanyák azu polgárisko ta le Mag Gyermektanulmá Társa titká isko gyermekvéde közp igazgat gyermekvéde kongress főtitká proletárgyer sor megí külte gyer él jöv Pedagóg gyermektanulmá szempon gyermekvéde rendszerünk műveib orszá gyermektanulmá kongress kia napló gyermekmen út cím Tur Szövet megbízásá helszingfor iskolaü kongresszu előad tart isk küzde gyer elzüllésé megelőz érdeké cím Munkatá gyer folyóiratn

13566

CÍM N

SZEMÉLY N L

SZÓC Ne Li gyermektanulm s Körme 1 E ta angyalf nyomortanyá az polgárisk t l Ma Gyermektanulm Társ titk isk gyermekvéd köz igazga gyermekvéd kongres főtitk proletárgye so meg kült gye é jö Pedagó gyermektanulm szempo gyermekvéd rendszerün művei orsz gyermektanulm kongres ki napl gyermekme ú cí Tu Szöve megbízás helszingfo iskola kongressz előa tar is küzd gye elzüllés megelő érdek cí Munkat gye folyóirat

1356SZEMÉL

SZÓ N L gyermektanul Körm t angyal nyomortany a polgáris M Gyermektanul Tár tit is gyermekvé kö igazg gyermekvé kongre főtit proletárgy s me kül gy j Pedag gyermektanul szemp gyermekvé rendszerü műve ors gyermektanul kongre k nap gyermekm c T Szöv megbízá helszingf iskol kongress elő ta i küz gy elzüllé megel érde c Munka gy folyóira