13570.htm

CÍMSZÓ: Nemesek

SZÓCIKK: "Czigler Ármin (egerszalóki), budapesti ügyvéd, 1918 márc. 15. Czinczár Adolf (gyulai), gyulai nagykereskedő. 1913 szept. 15. Déchy Mór (marosdécsei), 1882 okt. 29. Derera Izrael (gyarmati), temesvári terménykereskedő, 1897 febr. 17. Deutsch Izidor (fehértemplomi), ezredes, 1918 júl. 11. Deutsch Sándor (halmi), az Osztrák-Magyar bank főtanácsának tagja, 1902 júl. 9. Névváltoztatás 1914 mára 18. Halmy-Deutschra. Deutsch Bernát és József (hatvani), nagybirtokosok, 1879 jan. 14. Sándor, József, Károly* és Béla* 1897 máj. 12. engedélyt kaptak a Hatvany-Deutsch kettős név viselésére. H.-D. Sándor, József, Károly és Béla nagybirtokosok és nagyiparosok 1908 okt. 23. bárói rangra emeltettek. Deutsch Antal (kemenesmihályfai), közgazdasági író, 1905 febr. 22. Deutsch Fülöp (macelji), zágrábi nagykereskedő, 1910 nov. 25. Dévay Ignác (füzérkomlósi), kúriai bíró, 1913 júl. 23. Dirsztay (dirsztai) báró; előbb Fischl; nemesség: Fischl Guttmann, budapesti nagykereskedő, 1884 szept. 3. Névváltoztatás Dirsztayra 1889 ápr. 19. Bárói rang adományozása Dirsztay László tb. török főkonzulnak 1905 nov. 30., kiterjesztve Dirsztay Ferencre is. Dóczy Lajos*, közös külügymin, udv. és min. tanácsos, bárói rang 1900 márc. 13. Dombováry, 1. Schulhof (dombóvári). Domokos Géza (vasmegyeri), földbirtokos, 1914 ápr. 19. Domony (domonyi), 1. Brüll (domonyi). Ecsery (nagyecseri), 1. Ránitz. Egry (Engel) Aurél* (egerszegi), udv. tanácsos, budapesti ügyvéd, 1916 okt. Eidlitz Hugó (felsősági), az Adria magyar folyam- és tengerhajózási r.-t. igazgatója, 1907 jún. 18. Eisenstadter Simon (buzási), temesvári nagykereskedő 1872 máj. 2. Elek Pál* (malomszegi), a Magyar Keresk. r.-t. vezérigazgatója, 1900 ápr. 10. Elek Lipót (ujnépi), kereskedelmi tanácsos, 1904 máj. 2. Engel Adolf (csepregi), pécsi nagykereskedő, 1886 márc. 29. Eugel Miksa (cserkúti), földbirtokos, 1895 szept. 7. Engel Aurél* (egerszegi), udv. tanácsos, budapesti ügyvéd, 1916 okt. nevének Egryre való átváltoztatásával (l. o.). Engel József (peskodári), nagykereskedő, nyitrai lakos, 1904 dec. 16. Engel Adolf (Jánosi), pécsi lakos, 1887 máj, 5. Enyedy Béni* (nagyenyedi), a Magyar Agrár- és járadékbank műszaki tanácsosa, 1905 dec. 3. Fábri Samu (vámosatyai), a Magyar Agrár- és Járadékbank igazgatója, 1907 dec. 8. Farkas (bisztrai) Márton, Hermann, Imre, Samu, Aladár és Alfréd marosvásárhelyi lakosok, 1910 okt. 5. Farkasházy (farkasházi), Fischer (farkasházi) "


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3570. címszó a lexikon => 643. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13570.htm

CÍMSZÓ: Nemesek

SZÓCIKK: Czigler Ármin egerszalóki , budapesti ügyvéd, 1918 márc. 15. Czinczár Adolf gyulai , gyulai nagykereskedő. 1913 szept. 15. Déchy Mór marosdécsei , 1882 okt. 29. Derera Izrael gyarmati , temesvári terménykereskedő, 1897 febr. 17. Deutsch Izidor fehértemplomi , ezredes, 1918 júl. 11. Deutsch Sándor halmi , az Osztrák-Magyar bank főtanácsának tagja, 1902 júl. 9. Névváltoztatás 1914 mára 18. Halmy-Deutschra. Deutsch Bernát és József hatvani , nagybirtokosok, 1879 jan. 14. Sándor, József, Károly* és Béla* 1897 máj. 12. engedélyt kaptak a Hatvany-Deutsch kettős név viselésére. H.-D. Sándor, József, Károly és Béla nagybirtokosok és nagyiparosok 1908 okt. 23. bárói rangra emeltettek. Deutsch Antal kemenesmihályfai , közgazdasági író, 1905 febr. 22. Deutsch Fülöp macelji , zágrábi nagykereskedő, 1910 nov. 25. Dévay Ignác füzérkomlósi , kúriai bíró, 1913 júl. 23. Dirsztay dirsztai báró; előbb Fischl; nemesség: Fischl Guttmann, budapesti nagykereskedő, 1884 szept. 3. Névváltoztatás Dirsztayra 1889 ápr. 19. Bárói rang adományozása Dirsztay László tb. török főkonzulnak 1905 nov. 30., kiterjesztve Dirsztay Ferencre is. Dóczy Lajos*, közös külügymin, udv. és min. tanácsos, bárói rang 1900 márc. 13. Dombováry, 1. Schulhof dombóvári . Domokos Géza vasmegyeri , földbirtokos, 1914 ápr. 19. Domony domonyi , 1. Brüll domonyi . Ecsery nagyecseri , 1. Ránitz. Egry Engel Aurél* egerszegi , udv. tanácsos, budapesti ügyvéd, 1916 okt. Eidlitz Hugó felsősági , az Adria magyar folyam- és tengerhajózási r.-t. igazgatója, 1907 jún. 18. Eisenstadter Simon buzási , temesvári nagykereskedő 1872 máj. 2. Elek Pál* malomszegi , a Magyar Keresk. r.-t. vezérigazgatója, 1900 ápr. 10. Elek Lipót ujnépi , kereskedelmi tanácsos, 1904 máj. 2. Engel Adolf csepregi , pécsi nagykereskedő, 1886 márc. 29. Eugel Miksa cserkúti , földbirtokos, 1895 szept. 7. Engel Aurél* egerszegi , udv. tanácsos, budapesti ügyvéd, 1916 okt. nevének Egryre való átváltoztatásával l. o. . Engel József peskodári , nagykereskedő, nyitrai lakos, 1904 dec. 16. Engel Adolf Jánosi , pécsi lakos, 1887 máj, 5. Enyedy Béni* nagyenyedi , a Magyar Agrár- és járadékbank műszaki tanácsosa, 1905 dec. 3. Fábri Samu vámosatyai , a Magyar Agrár- és Járadékbank igazgatója, 1907 dec. 8. Farkas bisztrai Márton, Hermann, Imre, Samu, Aladár és Alfréd marosvásárhelyi lakosok, 1910 okt. 5. Farkasházy farkasházi , Fischer farkasházi

13570.ht

CÍMSZÓ Nemese

SZÓCIKK Czigle Ármi egerszalók budapest ügyvéd 191 márc 15 Czinczá Adol gyula gyula nagykereskedő 191 szept 15 Déch Mó marosdécse 188 okt 29 Derer Izrae gyarmat temesvár terménykereskedő 189 febr 17 Deutsc Izido fehértemplom ezredes 191 júl 11 Deutsc Sándo halm a Osztrák-Magya ban főtanácsána tagja 190 júl 9 Névváltoztatá 191 már 18 Halmy-Deutschra Deutsc Berná é Józse hatvan nagybirtokosok 187 jan 14 Sándor József Károly é Béla 189 máj 12 engedély kapta Hatvany-Deutsc kettő né viselésére H.-D Sándor József Károl é Bél nagybirtokoso é nagyiparoso 190 okt 23 báró rangr emeltettek Deutsc Anta kemenesmihályfa közgazdaság író 190 febr 22 Deutsc Fülö macelj zágráb nagykereskedő 191 nov 25 Déva Igná füzérkomlós kúria bíró 191 júl 23 Dirszta dirszta báró előb Fischl nemesség Fisch Guttmann budapest nagykereskedő 188 szept 3 Névváltoztatá Dirsztayr 188 ápr 19 Báró ran adományozás Dirszta Lászl tb törö főkonzulna 190 nov 30. kiterjesztv Dirszta Ferencr is Dócz Lajos* közö külügymin udv é min tanácsos báró ran 190 márc 13 Dombováry 1 Schulho dombóvár Domoko Géz vasmegyer földbirtokos 191 ápr 19 Domon domony 1 Brül domony Ecser nagyecser 1 Ránitz Egr Enge Aurél egerszeg udv tanácsos budapest ügyvéd 191 okt Eidlit Hug felsőság a Adri magya folyam é tengerhajózás r.-t igazgatója 190 jún 18 Eisenstadte Simo buzás temesvár nagykeresked 187 máj 2 Ele Pál malomszeg Magya Keresk r.-t vezérigazgatója 190 ápr 10 Ele Lipó ujnép kereskedelm tanácsos 190 máj 2 Enge Adol csepreg pécs nagykereskedő 188 márc 29 Euge Miks cserkút földbirtokos 189 szept 7 Enge Aurél egerszeg udv tanácsos budapest ügyvéd 191 okt nevéne Egryr val átváltoztatásáva l o Enge Józse peskodár nagykereskedő nyitra lakos 190 dec 16 Enge Adol János pécs lakos 188 máj 5 Enyed Béni nagyenyed Magya Agrár é járadékban műszak tanácsosa 190 dec 3 Fábr Sam vámosatya Magya Agrár é Járadékban igazgatója 190 dec 8 Farka bisztra Márton Hermann Imre Samu Aladá é Alfré marosvásárhely lakosok 191 okt 5 Farkasház farkasház Fische farkasház

13570.h

CÍMSZ Nemes

SZÓCIK Czigl Árm egerszaló budapes ügyvé 19 már 1 Czincz Ado gyul gyul nagykeresked 19 szep 1 Déc M marosdécs 18 ok 2 Dere Izra gyarma temesvá terménykeresked 18 feb 1 Deuts Izid fehértemplo ezrede 19 jú 1 Deuts Sánd hal Osztrák-Magy ba főtanácsán tagj 19 jú Névváltoztat 19 má 1 Halmy-Deutschr Deuts Bern Józs hatva nagybirtokoso 18 ja 1 Sándo Józse Károl Bél 18 má 1 engedél kapt Hatvany-Deuts kett n viselésér H.- Sándo Józse Káro Bé nagybirtokos nagyiparos 19 ok 2 bár rang emeltette Deuts Ant kemenesmihályf közgazdasá ír 19 feb 2 Deuts Fül macel zágrá nagykeresked 19 no 2 Dév Ign füzérkomló kúri bír 19 jú 2 Dirszt dirszt bár elő Fisch nemessé Fisc Guttman budapes nagykeresked 18 szep Névváltoztat Dirsztay 18 áp 1 Bár ra adományozá Dirszt Lász t tör főkonzuln 19 no 30 kiterjeszt Dirszt Ferenc i Dóc Lajos köz külügymi ud mi tanácso bár ra 19 már 1 Dombovár Schulh dombóvá Domok Gé vasmegye földbirtoko 19 áp 1 Domo domon Brü domon Ecse nagyecse Ránit Eg Eng Auré egersze ud tanácso budapes ügyvé 19 ok Eidli Hu felsősá Adr magy folya tengerhajózá r.- igazgatój 19 jú 1 Eisenstadt Sim buzá temesvá nagykereske 18 má El Pá malomsze Magy Keres r.- vezérigazgatój 19 áp 1 El Lip ujné kereskedel tanácso 19 má Eng Ado csepre péc nagykeresked 18 már 2 Eug Mik cserkú földbirtoko 18 szep Eng Auré egersze ud tanácso budapes ügyvé 19 ok nevén Egry va átváltoztatásáv Eng Józs peskodá nagykeresked nyitr lako 19 de 1 Eng Ado Jáno péc lako 18 má Enye Bén nagyenye Magy Agrá járadékba műsza tanácsos 19 de Fáb Sa vámosaty Magy Agrá Járadékba igazgatój 19 de Fark bisztr Márto Herman Imr Sam Alad Alfr marosvásárhel lakoso 19 ok Farkashá farkashá Fisch farkashá

13570.

CÍMS Neme

SZÓCI Czig Ár egerszal budape ügyv 1 má Czinc Ad gyu gyu nagykereske 1 sze Dé marosdéc 1 o Der Izr gyarm temesv terménykereske 1 fe Deut Izi fehértempl ezred 1 j Deut Sán ha Osztrák-Mag b főtanácsá tag 1 j Névváltozta 1 m Halmy-Deutsch Deut Ber Józ hatv nagybirtokos 1 j Sánd Józs Káro Bé 1 m engedé kap Hatvany-Deut ket viselésé H. Sánd Józs Kár B nagybirtoko nagyiparo 1 o bá ran emeltett Deut An kemenesmihály közgazdas í 1 fe Deut Fü mace zágr nagykereske 1 n Dé Ig füzérkoml kúr bí 1 j Dirsz dirsz bá el Fisc nemess Fis Guttma budape nagykereske 1 sze Névváltozta Dirszta 1 á Bá r adományoz Dirsz Lás tö főkonzul 1 n 3 kiterjesz Dirsz Feren Dó Lajo kö külügym u m tanács bá r 1 má Dombová Schul dombóv Domo G vasmegy földbirtok 1 á Dom domo Br domo Ecs nagyecs Ráni E En Aur egersz u tanács budape ügyv 1 o Eidl H felsős Ad mag foly tengerhajóz r. igazgató 1 j Eisenstad Si buz temesv nagykeresk 1 m E P malomsz Mag Kere r. vezérigazgató 1 á E Li ujn kereskede tanács 1 m En Ad csepr pé nagykereske 1 má Eu Mi cserk földbirtok 1 sze En Aur egersz u tanács budape ügyv 1 o nevé Egr v átváltoztatásá En Józ peskod nagykereske nyit lak 1 d En Ad Ján pé lak 1 m Eny Bé nagyeny Mag Agr járadékb műsz tanácso 1 d Fá S vámosat Mag Agr Járadékb igazgató 1 d Far biszt Márt Herma Im Sa Ala Alf marosvásárhe lakos 1 o Farkash farkash Fisc farkash

13570

CÍM Nem

SZÓC Czi Á egersza budap ügy m Czin A gy gy nagykeresk sz D marosdé De Iz gyar temes terménykeresk f Deu Iz fehértemp ezre Deu Sá h Osztrák-Ma főtanács ta Névváltozt Halmy-Deutsc Deu Be Jó hat nagybirtoko Sán Józ Kár B enged ka Hatvany-Deu ke viselés H Sán Józ Ká nagybirtok nagyipar b ra emeltet Deu A kemenesmihál közgazda f Deu F mac zág nagykeresk D I füzérkom kú b Dirs dirs b e Fis nemes Fi Guttm budap nagykeresk sz Névváltozt Dirszt B adományo Dirs Lá t főkonzu kiterjes Dirs Fere D Laj k külügy tanác b m Dombov Schu dombó Dom vasmeg földbirto Do dom B dom Ec nagyec Rán E Au egers tanác budap ügy Eid felső A ma fol tengerhajó r igazgat Eisensta S bu temes nagykeres maloms Ma Ker r vezérigazgat L uj keresked tanác E A csep p nagykeresk m E M cser földbirto sz E Au egers tanác budap ügy nev Eg átváltoztatás E Jó pesko nagykeresk nyi la E A Já p la En B nagyen Ma Ag járadék műs tanács F vámosa Ma Ag Járadék igazgat Fa bisz Már Herm I S Al Al marosvásárh lako Farkas farkas Fis farkas

1357

CÍ Ne

SZÓ Cz egersz buda üg Czi g g nagykeres s marosd D I gya teme terménykeres De I fehértem ezr De S Osztrák-M főtanác t Névváltoz Halmy-Deuts De B J ha nagybirtok Sá Jó Ká enge k Hatvany-De k viselé Sá Jó K nagybirto nagyipa r emelte De kemenesmihá közgazd De ma zá nagykeres füzérko k Dir dir Fi neme F Gutt buda nagykeres s Névváltoz Dirsz adomány Dir L főkonz kiterje Dir Fer La külüg taná Dombo Sch domb Do vasme földbirt D do do E nagye Rá A eger taná buda üg Ei fels m fo tengerhaj igazga Eisenst b teme nagykere malom M Ke vezérigazga u kereske taná cse nagykeres cse földbirt s A eger taná buda üg ne E átváltoztatá J pesk nagykeres ny l J l E nagye M A járadé mű tanác vámos M A Járadé igazga F bis Má Her A A marosvásár lak Farka farka Fi farka