13571.htm

CÍMSZÓ: Nemesek

SZÓCIKK: Peger Ferenc (merczyfalvi és temeszsadányi), nagybirtokos, 1887 jún. 18. Fehér Imre (ujbárdi), 1918 máj. 1. Fehér Miksa (nagyabonyi), a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank ügyvezető igazgatója, 1918 máj. 17. Fejér László (mátészalkai), min. oszt. tanácsos, 1917 jún. 10. Fekete Sámuel (szatmári), szatmár megyei főorvos, 1886 júl. 18. Feledy Dezső (mezőtelegdi), a Bihar-Szilágyi Olajipar r.-t. igazgató-helyettese, 1910 júl. 31. Feledy Miksa (oroszpataki), építész, 1910 máj. 24. Feleky Hugó (magyarfeleki), 1910 ápr. 17. Fellner Frigyes* (németvölgyi), a Magyar Agrár- és Járadékbank ügyvezető igazgatója s egyetemi rendkívüli tanár, 1917 jan. 26. Fellner Sándor (toronyi), budapesti műépítész, 1905 febr. 15. Felsőványi (felsőványi), 1. Femi (felsőványi). Fenyvessy Adolf* (zalai), az országgyűlési gyorsiroda főnöke, 1899 jan. Fialka Gusztáv (gavosdiai), kórházi igazgató főorvos, 1911 máj. 29. Fischer Móric (farkasházi), herendi porcellángyáros 1866 ápr. 22. A család utóbb Farkasházyra változtatta nevét. Fischer N. (járaki), 1914 márc. 30. Fischer Ignác (tóvárosi), nagyiparos, 1892 márc. 25. Fischl, 1. Dirsztay (dirsztai) báró. Flesch Alajos (beősi), 1873 ápr. 17. Flesch Mór (borsai), budapesti nagykereskedő, 1884 aug. 7. Frankel (vasvári) Gottlieb és Henrik, cégtulajdonosok, 1905 febr. 14. Franki József (bocsári), tőzsdetanácsos, 1914 jan. 6. Franki Ede (nagysárói), földbirt. 1910 júl. 13. Franki Vilmos (széphelyi), párkányi és Henrik hathalmi lakos, 1914 ápr. 21. Franko Endre (biharszentandrási), nagyváradi ügyvéd, 1918 jan. 13. Freudiger Mózes (óbudai), a pesti aut. orth. hitközség elnöke, 1910 okt. 26. Freund Henrik (tószegi), budapesti nagykereskedő, 1884 okt. 6. Névváltoztatás 1909 okt. 7. Tószeghyre. Friedrich Vilmos (nyitrazsámbokréti), kir. tan., orvos, egyetemi m. tanár, 1913 nov. 14. Frommer Eudolf (fegyverneki), a budapesti Fegyver- és Gépgyár r.-t. igazgatója, 1914 márc. 17. Frigyesy Adolf* (rácalmási), az Adria bizt. társ. vezértitkára, 1896 jún. 6. Fürst Jakab (maróthi), budapesti nagykereskedő, 1898 nov. 25. Gajáry, 1. Bettelheim. Gans Mór (ludasi), lapszerkesztő, 1867 júl. 12. Gara Leó (nyíregyházai), Szabolcsvármegye tb. főorvosa, 1913 máj. 19. Gara Miklós (dánszentmiklósi), budapesti lakos, 1913 dec. 29. Geist Lajos (szergényi), szombathelyi lakos, gyáros, 1913 jan. 7.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3571. címszó a lexikon => 643. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13571.htm

CÍMSZÓ: Nemesek

SZÓCIKK: Peger Ferenc merczyfalvi és temeszsadányi , nagybirtokos, 1887 jún. 18. Fehér Imre ujbárdi , 1918 máj. 1. Fehér Miksa nagyabonyi , a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank ügyvezető igazgatója, 1918 máj. 17. Fejér László mátészalkai , min. oszt. tanácsos, 1917 jún. 10. Fekete Sámuel szatmári , szatmár megyei főorvos, 1886 júl. 18. Feledy Dezső mezőtelegdi , a Bihar-Szilágyi Olajipar r.-t. igazgató-helyettese, 1910 júl. 31. Feledy Miksa oroszpataki , építész, 1910 máj. 24. Feleky Hugó magyarfeleki , 1910 ápr. 17. Fellner Frigyes* németvölgyi , a Magyar Agrár- és Járadékbank ügyvezető igazgatója s egyetemi rendkívüli tanár, 1917 jan. 26. Fellner Sándor toronyi , budapesti műépítész, 1905 febr. 15. Felsőványi felsőványi , 1. Femi felsőványi . Fenyvessy Adolf* zalai , az országgyűlési gyorsiroda főnöke, 1899 jan. Fialka Gusztáv gavosdiai , kórházi igazgató főorvos, 1911 máj. 29. Fischer Móric farkasházi , herendi porcellángyáros 1866 ápr. 22. A család utóbb Farkasházyra változtatta nevét. Fischer N. járaki , 1914 márc. 30. Fischer Ignác tóvárosi , nagyiparos, 1892 márc. 25. Fischl, 1. Dirsztay dirsztai báró. Flesch Alajos beősi , 1873 ápr. 17. Flesch Mór borsai , budapesti nagykereskedő, 1884 aug. 7. Frankel vasvári Gottlieb és Henrik, cégtulajdonosok, 1905 febr. 14. Franki József bocsári , tőzsdetanácsos, 1914 jan. 6. Franki Ede nagysárói , földbirt. 1910 júl. 13. Franki Vilmos széphelyi , párkányi és Henrik hathalmi lakos, 1914 ápr. 21. Franko Endre biharszentandrási , nagyváradi ügyvéd, 1918 jan. 13. Freudiger Mózes óbudai , a pesti aut. orth. hitközség elnöke, 1910 okt. 26. Freund Henrik tószegi , budapesti nagykereskedő, 1884 okt. 6. Névváltoztatás 1909 okt. 7. Tószeghyre. Friedrich Vilmos nyitrazsámbokréti , kir. tan., orvos, egyetemi m. tanár, 1913 nov. 14. Frommer Eudolf fegyverneki , a budapesti Fegyver- és Gépgyár r.-t. igazgatója, 1914 márc. 17. Frigyesy Adolf* rácalmási , az Adria bizt. társ. vezértitkára, 1896 jún. 6. Fürst Jakab maróthi , budapesti nagykereskedő, 1898 nov. 25. Gajáry, 1. Bettelheim. Gans Mór ludasi , lapszerkesztő, 1867 júl. 12. Gara Leó nyíregyházai , Szabolcsvármegye tb. főorvosa, 1913 máj. 19. Gara Miklós dánszentmiklósi , budapesti lakos, 1913 dec. 29. Geist Lajos szergényi , szombathelyi lakos, gyáros, 1913 jan. 7.

13571.ht

CÍMSZÓ Nemese

SZÓCIKK Pege Feren merczyfalv é temeszsadány nagybirtokos 188 jún 18 Fehé Imr ujbárd 191 máj 1 Fehé Miks nagyabony Pest Magya Kereskedelm Ban ügyvezet igazgatója 191 máj 17 Fejé Lászl mátészalka min oszt tanácsos 191 jún 10 Feket Sámue szatmár szatmá megye főorvos 188 júl 18 Feled Dezs mezőtelegd Bihar-Szilágy Olajipa r.-t igazgató-helyettese 191 júl 31 Feled Miks oroszpatak építész 191 máj 24 Felek Hug magyarfelek 191 ápr 17 Fellne Frigyes németvölgy Magya Agrár é Járadékban ügyvezet igazgatój egyetem rendkívül tanár 191 jan 26 Fellne Sándo torony budapest műépítész 190 febr 15 Felsővány felsővány 1 Fem felsővány Fenyvess Adolf zala a országgyűlés gyorsirod főnöke 189 jan Fialk Gusztá gavosdia kórház igazgat főorvos 191 máj 29 Fische Móri farkasház herend porcellángyáro 186 ápr 22 csalá utób Farkasházyr változtatt nevét Fische N járak 191 márc 30 Fische Igná tóváros nagyiparos 189 márc 25 Fischl 1 Dirszta dirszta báró Flesc Alajo beős 187 ápr 17 Flesc Mó borsa budapest nagykereskedő 188 aug 7 Franke vasvár Gottlie é Henrik cégtulajdonosok 190 febr 14 Frank Józse bocsár tőzsdetanácsos 191 jan 6 Frank Ed nagysáró földbirt 191 júl 13 Frank Vilmo széphely párkány é Henri hathalm lakos 191 ápr 21 Frank Endr biharszentandrás nagyvárad ügyvéd 191 jan 13 Freudige Móze óbuda pest aut orth hitközsé elnöke 191 okt 26 Freun Henri tószeg budapest nagykereskedő 188 okt 6 Névváltoztatá 190 okt 7 Tószeghyre Friedric Vilmo nyitrazsámbokrét kir tan. orvos egyetem m tanár 191 nov 14 Fromme Eudol fegyvernek budapest Fegyver é Gépgyá r.-t igazgatója 191 márc 17 Frigyes Adolf rácalmás a Adri bizt társ vezértitkára 189 jún 6 Fürs Jaka maróth budapest nagykereskedő 189 nov 25 Gajáry 1 Bettelheim Gan Mó ludas lapszerkesztő 186 júl 12 Gar Le nyíregyháza Szabolcsvármegy tb főorvosa 191 máj 19 Gar Mikló dánszentmiklós budapest lakos 191 dec 29 Geis Lajo szergény szombathely lakos gyáros 191 jan 7

13571.h

CÍMSZ Nemes

SZÓCIK Peg Fere merczyfal temeszsadán nagybirtoko 18 jú 1 Feh Im ujbár 19 má Feh Mik nagyabon Pes Magy Kereskedel Ba ügyveze igazgatój 19 má 1 Fej Lász mátészalk mi osz tanácso 19 jú 1 Feke Sámu szatmá szatm megy főorvo 18 jú 1 Fele Dez mezőteleg Bihar-Szilág Olajip r.- igazgató-helyettes 19 jú 3 Fele Mik oroszpata építés 19 má 2 Fele Hu magyarfele 19 áp 1 Felln Frigye németvölg Magy Agrá Járadékba ügyveze igazgató egyete rendkívü taná 19 ja 2 Felln Sánd toron budapes műépítés 19 feb 1 Felsőván felsőván Fe felsőván Fenyves Adol zal országgyűlé gyorsiro főnök 18 ja Fial Guszt gavosdi kórhá igazga főorvo 19 má 2 Fisch Mór farkashá heren porcellángyár 18 áp 2 csal utó Farkasházy változtat nevé Fisch jára 19 már 3 Fisch Ign tóváro nagyiparo 18 már 2 Fisch Dirszt dirszt bár Fles Alaj beő 18 áp 1 Fles M bors budapes nagykeresked 18 au Frank vasvá Gottli Henri cégtulajdonoso 19 feb 1 Fran Józs bocsá tőzsdetanácso 19 ja Fran E nagysár földbir 19 jú 1 Fran Vilm széphel párkán Henr hathal lako 19 áp 2 Fran End biharszentandrá nagyvára ügyvé 19 ja 1 Freudig Móz óbud pes au ort hitközs elnök 19 ok 2 Freu Henr tósze budapes nagykeresked 18 ok Névváltoztat 19 ok Tószeghyr Friedri Vilm nyitrazsámbokré ki tan orvo egyete taná 19 no 1 Fromm Eudo fegyverne budapes Fegyve Gépgy r.- igazgatój 19 már 1 Frigye Adol rácalmá Adr biz tár vezértitkár 18 jú Für Jak marót budapes nagykeresked 18 no 2 Gajár Bettelhei Ga M luda lapszerkeszt 18 jú 1 Ga L nyíregyház Szabolcsvármeg t főorvos 19 má 1 Ga Mikl dánszentmikló budapes lako 19 de 2 Gei Laj szergén szombathel lako gyáro 19 ja

13571.

CÍMS Neme

SZÓCI Pe Fer merczyfa temeszsadá nagybirtok 1 j Fe I ujbá 1 m Fe Mi nagyabo Pe Mag Kereskede B ügyvez igazgató 1 m Fe Lás mátészal m os tanács 1 j Fek Sám szatm szat meg főorv 1 j Fel De mezőtele Bihar-Szilá Olaji r. igazgató-helyette 1 j Fel Mi oroszpat építé 1 m Fel H magyarfel 1 á Fell Frigy németvöl Mag Agr Járadékb ügyvez igazgat egyet rendkív tan 1 j Fell Sán toro budape műépíté 1 fe Felsővá felsővá F felsővá Fenyve Ado za országgyűl gyorsir főnö 1 j Fia Gusz gavosd kórh igazg főorv 1 m Fisc Mó farkash here porcellángyá 1 á csa ut Farkasház változta nev Fisc jár 1 má Fisc Ig tóvár nagyipar 1 má Fisc Dirsz dirsz bá Fle Ala be 1 á Fle bor budape nagykereske 1 a Fran vasv Gottl Henr cégtulajdonos 1 fe Fra Józ bocs tőzsdetanács 1 j Fra nagysá földbi 1 j Fra Vil széphe párká Hen hatha lak 1 á Fra En biharszentandr nagyvár ügyv 1 j Freudi Mó óbu pe a or hitköz elnö 1 o Fre Hen tósz budape nagykereske 1 o Névváltozta 1 o Tószeghy Friedr Vil nyitrazsámbokr k ta orv egyet tan 1 n From Eud fegyvern budape Fegyv Gépg r. igazgató 1 má Frigy Ado rácalm Ad bi tá vezértitká 1 j Fü Ja maró budape nagykereske 1 n Gajá Bettelhe G lud lapszerkesz 1 j G nyíregyhá Szabolcsvárme főorvo 1 m G Mik dánszentmikl budape lak 1 d Ge La szergé szombathe lak gyár 1 j

13571

CÍM Nem

SZÓC P Fe merczyf temeszsad nagybirto F ujb F M nagyab P Ma Keresked ügyve igazgat F Lá mátésza o tanác Fe Sá szat sza me főor Fe D mezőtel Bihar-Szil Olaj r igazgató-helyett Fe M oroszpa épít Fe magyarfe Fel Frig németvö Ma Ag Járadék ügyve igazga egye rendkí ta Fel Sá tor budap műépít f Felsőv felsőv felsőv Fenyv Ad z országgyű gyorsi főn Fi Gus gavos kór igaz főor Fis M farkas her porcellángy cs u Farkashá változt ne Fis já m Fis I tóvá nagyipa m Fis Dirs dirs b Fl Al b Fl bo budap nagykeresk Fra vas Gott Hen cégtulajdono f Fr Jó boc tőzsdetanác Fr nagys földb Fr Vi széph párk He hath la Fr E biharszentand nagyvá ügy Freud M ób p o hitkö eln Fr He tós budap nagykeresk Névváltozt Tószegh Fried Vi nyitrazsámbok t or egye ta Fro Eu fegyver budap Fegy Gép r igazgat m Frig Ad rácal A b t vezértitk F J mar budap nagykeresk Gaj Bettelh lu lapszerkes nyíregyh Szabolcsvárm főorv Mi dánszentmik budap la G L szerg szombath la gyá

1357

CÍ Ne

SZÓ F merczy temeszsa nagybirt uj nagya M Kereske ügyv igazga L mátész taná F S sza sz m főo F mezőte Bihar-Szi Ola igazgató-helyet F oroszp épí F magyarf Fe Fri németv M A Járadé ügyv igazg egy rendk t Fe S to buda műépí Felső felső felső Feny A országgy gyors fő F Gu gavo kó iga főo Fi farka he porcelláng c Farkash változ n Fi j Fi tóv nagyip Fi Dir dir F A F b buda nagykeres Fr va Got He cégtulajdon F J bo tőzsdetaná F nagy föld F V szép pár H hat l F biharszentan nagyv üg Freu ó hitk el F H tó buda nagykeres Névváltoz Tószeg Frie V nyitrazsámbo o egy t Fr E fegyve buda Feg Gé igazga Fri A ráca vezértit ma buda nagykeres Ga Bettel l lapszerke nyíregy Szabolcsvár főor M dánszentmi buda l szer szombat l gy