13572.htm

CÍMSZÓ: Nemesek

SZÓCIKK: "Glück Mór (marosváraljai), alvinoi lakos, 1879 jan. 4. Gold Zsigmond (tatai), az Osztrák-Magyar Bank főtanácsának tagja, 1900 febr. 4, Goldberger Sámuel (budai), 1867 nov. 1. Gomperz Miksa (dentaii, budapesti és Zsigmond bécsi lakosok, 1905 febr. 14. Kiterjesztés Gomperz Emil nagykereskedőre, 1908 szept. 10. Gosztonyi Gyula (abalehotai), nagybirtokos 1911 febr. 20. Gotthüf Ede (miskolci), temesvári gyáros és nagykereskedő. Greger Miksa, londoni nagykereskedő, 1878 ápr. 19. Groedel (gyulafalvi és bogdáni) báró; nemesség 1903 jún. 16. Ármin, Bernát és Albert máramarosszigeti nagykereskedők; báróság 1905 szept. 11. Grosz Lajos* (csatári), 1878 febr. 21. Névváltoztatás 1882 márc. 4. Csatáryra. Gross (gatályi és szécsényi) Jenő, Andor és Ferenc, 1910 aug. 15. Grosz Jenő (üszögi), tiszaluci földbirtokos, 1910 aug. 15. Sándor és Imre földbirtokosok, 1911 máj. 31. Névváltoztatás Nagyra 1917 nov. 3. Gutmann (gelsei és beliscsei) báró; nemesség Henrik, nagykanizsai lakos, 1869 dec. 26.; báróság: Vilmos*, Ödön*, László* és Aladár*, nagybirtokosok 1904 szept. 16. Győry (felpéci) Jenő és Károly, 1910 aug. 21 Halmy-Deutsch (halmi), 1. Deutsch (halmi). Hámos (hámosfalvi), 1. Hertzka (hámosfalvi) Haraszti Tivadar (szelevényi), földbirtokos, 1904 márc. 19. Harkányi (taktaharkányi), báró; nemesség: 1867 febr. 15. Harkányi (előbb Koppely) Fülöpnek: báróság: Frigyes* és Károlynak*, 1895 okt. 24. Hatvány báró; előbb Deutsch, utóbb Hatvany- Deutsch. Névváltoztatás Károly részére 1911 ápr. 22. Ferenc* és Lajos* részére 1917 márc. 19. Havas Emil (kisunyomi), bécsi lakos, 1910 aug. 17. Hazai báró; nemesség: Ödön budapesti háztulajdonos, 1902 jan. 13.; báróság: Samu* honvédelmi miniszternek, 1912 szept. 10. Hédervári Soma (hévizgyörki), Újpest r.-t. város főorvosa, 1908 febr. 14. Hercz Zsigmond* (királdi), a magyar általános kőszénbánya r.-t. vezérigazgatója, 1896 okt. 1. Névváltoztatás Királdyra 1905 júl. 24. Herczegh József (hercegfalvi), József a Nicholson gépgyár r.-t. vezérigazgatója. Herczel (pusztapéteri) báró; báróság: Manó, 1901 máj. 27. Hertzka Károly (hámosfalvi), budapesti orvos, 1912 febr. 9. Fia Róbert* nevét Hámosra változtatta. Herzog (esetei) báró; nemesség: Péter, budapesti nagykereskedő, 1886 szept. 3.; báróság 1904 jan. 2. Hetecs Mór (galgóci), kereskedelmi tanácsos és Antal ügyvéd, 1910 ápr. 7. Hetényi Ákos (csanádi), apostagi földbirtokos, 1912 jún. 10. Hevesy (hevesi), 1. Bischitz (hevesi). "


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3572. címszó a lexikon => 644. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13572.htm

CÍMSZÓ: Nemesek

SZÓCIKK: Glück Mór marosváraljai , alvinoi lakos, 1879 jan. 4. Gold Zsigmond tatai , az Osztrák-Magyar Bank főtanácsának tagja, 1900 febr. 4, Goldberger Sámuel budai , 1867 nov. 1. Gomperz Miksa dentaii, budapesti és Zsigmond bécsi lakosok, 1905 febr. 14. Kiterjesztés Gomperz Emil nagykereskedőre, 1908 szept. 10. Gosztonyi Gyula abalehotai , nagybirtokos 1911 febr. 20. Gotthüf Ede miskolci , temesvári gyáros és nagykereskedő. Greger Miksa, londoni nagykereskedő, 1878 ápr. 19. Groedel gyulafalvi és bogdáni báró; nemesség 1903 jún. 16. Ármin, Bernát és Albert máramarosszigeti nagykereskedők; báróság 1905 szept. 11. Grosz Lajos* csatári , 1878 febr. 21. Névváltoztatás 1882 márc. 4. Csatáryra. Gross gatályi és szécsényi Jenő, Andor és Ferenc, 1910 aug. 15. Grosz Jenő üszögi , tiszaluci földbirtokos, 1910 aug. 15. Sándor és Imre földbirtokosok, 1911 máj. 31. Névváltoztatás Nagyra 1917 nov. 3. Gutmann gelsei és beliscsei báró; nemesség Henrik, nagykanizsai lakos, 1869 dec. 26.; báróság: Vilmos*, Ödön*, László* és Aladár*, nagybirtokosok 1904 szept. 16. Győry felpéci Jenő és Károly, 1910 aug. 21 Halmy-Deutsch halmi , 1. Deutsch halmi . Hámos hámosfalvi , 1. Hertzka hámosfalvi Haraszti Tivadar szelevényi , földbirtokos, 1904 márc. 19. Harkányi taktaharkányi , báró; nemesség: 1867 febr. 15. Harkányi előbb Koppely Fülöpnek: báróság: Frigyes* és Károlynak*, 1895 okt. 24. Hatvány báró; előbb Deutsch, utóbb Hatvany- Deutsch. Névváltoztatás Károly részére 1911 ápr. 22. Ferenc* és Lajos* részére 1917 márc. 19. Havas Emil kisunyomi , bécsi lakos, 1910 aug. 17. Hazai báró; nemesség: Ödön budapesti háztulajdonos, 1902 jan. 13.; báróság: Samu* honvédelmi miniszternek, 1912 szept. 10. Hédervári Soma hévizgyörki , Újpest r.-t. város főorvosa, 1908 febr. 14. Hercz Zsigmond* királdi , a magyar általános kőszénbánya r.-t. vezérigazgatója, 1896 okt. 1. Névváltoztatás Királdyra 1905 júl. 24. Herczegh József hercegfalvi , József a Nicholson gépgyár r.-t. vezérigazgatója. Herczel pusztapéteri báró; báróság: Manó, 1901 máj. 27. Hertzka Károly hámosfalvi , budapesti orvos, 1912 febr. 9. Fia Róbert* nevét Hámosra változtatta. Herzog esetei báró; nemesség: Péter, budapesti nagykereskedő, 1886 szept. 3.; báróság 1904 jan. 2. Hetecs Mór galgóci , kereskedelmi tanácsos és Antal ügyvéd, 1910 ápr. 7. Hetényi Ákos csanádi , apostagi földbirtokos, 1912 jún. 10. Hevesy hevesi , 1. Bischitz hevesi .

13572.ht

CÍMSZÓ Nemese

SZÓCIKK Glüc Mó marosváralja alvino lakos 187 jan 4 Gol Zsigmon tata a Osztrák-Magya Ban főtanácsána tagja 190 febr 4 Goldberge Sámue buda 186 nov 1 Gomper Miks dentaii budapest é Zsigmon bécs lakosok 190 febr 14 Kiterjeszté Gomper Emi nagykereskedőre 190 szept 10 Gosztony Gyul abalehota nagybirtoko 191 febr 20 Gotthü Ed miskolc temesvár gyáro é nagykereskedő Grege Miksa london nagykereskedő 187 ápr 19 Groede gyulafalv é bogdán báró nemessé 190 jún 16 Ármin Berná é Alber máramarossziget nagykereskedők bárósá 190 szept 11 Gros Lajos csatár 187 febr 21 Névváltoztatá 188 márc 4 Csatáryra Gros gatály é szécsény Jenő Ando é Ferenc 191 aug 15 Gros Jen üszög tiszaluc földbirtokos 191 aug 15 Sándo é Imr földbirtokosok 191 máj 31 Névváltoztatá Nagyr 191 nov 3 Gutman gelse é beliscse báró nemessé Henrik nagykanizsa lakos 186 dec 26. báróság Vilmos* Ödön* László é Aladár* nagybirtokoso 190 szept 16 Győr felpéc Jen é Károly 191 aug 2 Halmy-Deutsc halm 1 Deutsc halm Hámo hámosfalv 1 Hertzk hámosfalv Haraszt Tivada szelevény földbirtokos 190 márc 19 Harkány taktaharkány báró nemesség 186 febr 15 Harkány előb Koppel Fülöpnek báróság Frigyes é Károlynak* 189 okt 24 Hatván báró előb Deutsch utób Hatvany Deutsch Névváltoztatá Károl részér 191 ápr 22 Ferenc é Lajos részér 191 márc 19 Hava Emi kisunyom bécs lakos 191 aug 17 Haza báró nemesség Ödö budapest háztulajdonos 190 jan 13. báróság Samu honvédelm miniszternek 191 szept 10 Hédervár Som hévizgyörk Újpes r.-t váro főorvosa 190 febr 14 Herc Zsigmond királd magya általáno kőszénbány r.-t vezérigazgatója 189 okt 1 Névváltoztatá Királdyr 190 júl 24 Herczeg Józse hercegfalv Józse Nicholso gépgyá r.-t vezérigazgatója Hercze pusztapéter báró báróság Manó 190 máj 27 Hertzk Károl hámosfalv budapest orvos 191 febr 9 Fi Róbert nevé Hámosr változtatta Herzo esete báró nemesség Péter budapest nagykereskedő 188 szept 3. bárósá 190 jan 2 Hetec Mó galgóc kereskedelm tanácso é Anta ügyvéd 191 ápr 7 Hetény Áko csanád apostag földbirtokos 191 jún 10 Heves heves 1 Bischit heves

13572.h

CÍMSZ Nemes

SZÓCIK Glü M marosváralj alvin lako 18 ja Go Zsigmo tat Osztrák-Magy Ba főtanácsán tagj 19 feb Goldberg Sámu bud 18 no Gompe Mik dentai budapes Zsigmo béc lakoso 19 feb 1 Kiterjeszt Gompe Em nagykereskedőr 19 szep 1 Goszton Gyu abalehot nagybirtok 19 feb 2 Gotth E miskol temesvá gyár nagykeresked Greg Miks londo nagykeresked 18 áp 1 Groed gyulafal bogdá bár nemess 19 jú 1 Ármi Bern Albe máramarosszige nagykereskedő bárós 19 szep 1 Gro Lajo csatá 18 feb 2 Névváltoztat 18 már Csatáryr Gro gatál szécsén Jen And Feren 19 au 1 Gro Je üszö tiszalu földbirtoko 19 au 1 Sánd Im földbirtokoso 19 má 3 Névváltoztat Nagy 19 no Gutma gels beliscs bár nemess Henri nagykanizs lako 18 de 26 bárósá Vilmos Ödön Lászl Aladár nagybirtokos 19 szep 1 Győ felpé Je Károl 19 au Halmy-Deuts hal Deuts hal Hám hámosfal Hertz hámosfal Harasz Tivad szelevén földbirtoko 19 már 1 Harkán taktaharkán bár nemessé 18 feb 1 Harkán elő Koppe Fülöpne bárósá Frigye Károlynak 18 ok 2 Hatvá bár elő Deutsc utó Hatvan Deutsc Névváltoztat Káro részé 19 áp 2 Feren Lajo részé 19 már 1 Hav Em kisunyo béc lako 19 au 1 Haz bár nemessé Öd budapes háztulajdono 19 ja 13 bárósá Sam honvédel miniszterne 19 szep 1 Hédervá So hévizgyör Újpe r.- vár főorvos 19 feb 1 Her Zsigmon királ magy általán kőszénbán r.- vezérigazgatój 18 ok Névváltoztat Királdy 19 jú 2 Hercze Józs hercegfal Józs Nichols gépgy r.- vezérigazgatój Hercz pusztapéte bár bárósá Man 19 má 2 Hertz Káro hámosfal budapes orvo 19 feb F Róber nev Hámos változtatt Herz eset bár nemessé Péte budapes nagykeresked 18 szep 3 bárós 19 ja Hete M galgó kereskedel tanács Ant ügyvé 19 áp Hetén Ák csaná aposta földbirtoko 19 jú 1 Heve heve Bischi heve

13572.

CÍMS Neme

SZÓCI Gl marosváral alvi lak 1 j G Zsigm ta Osztrák-Mag B főtanácsá tag 1 fe Goldber Sám bu 1 n Gomp Mi denta budape Zsigm bé lakos 1 fe Kiterjesz Gomp E nagykereskedő 1 sze Goszto Gy abaleho nagybirto 1 fe Gott misko temesv gyá nagykereske Gre Mik lond nagykereske 1 á Groe gyulafa bogd bá nemes 1 j Árm Ber Alb máramarosszig nagykeresked báró 1 sze Gr Laj csat 1 fe Névváltozta 1 má Csatáry Gr gatá szécsé Je An Fere 1 a Gr J üsz tiszal földbirtok 1 a Sán I földbirtokos 1 m Névváltozta Nag 1 n Gutm gel belisc bá nemes Henr nagykaniz lak 1 d 2 bárós Vilmo Ödö Lász Aladá nagybirtoko 1 sze Gy felp J Káro 1 a Halmy-Deut ha Deut ha Há hámosfa Hert hámosfa Haras Tiva szelevé földbirtok 1 má Harká taktaharká bá nemess 1 fe Harká el Kopp Fülöpn bárós Frigy Károlyna 1 o Hatv bá el Deuts ut Hatva Deuts Névváltozta Kár rész 1 á Fere Laj rész 1 má Ha E kisuny bé lak 1 a Ha bá nemess Ö budape háztulajdon 1 j 1 bárós Sa honvéde minisztern 1 sze Héderv S hévizgyö Újp r. vá főorvo 1 fe He Zsigmo kirá mag általá kőszénbá r. vezérigazgató 1 o Névváltozta Királd 1 j Hercz Józ hercegfa Józ Nichol gépg r. vezérigazgató Herc pusztapét bá bárós Ma 1 m Hert Kár hámosfa budape orv 1 fe Róbe ne Hámo változtat Her ese bá nemess Pét budape nagykereske 1 sze báró 1 j Het galg kereskede tanác An ügyv 1 á Heté Á csan apost földbirtok 1 j Hev hev Bisch hev

13572

CÍM Nem

SZÓC G marosvára alv la Zsig t Osztrák-Ma főtanács ta f Goldbe Sá b Gom M dent budap Zsig b lako f Kiterjes Gom nagykeresked sz Goszt G abaleh nagybirt f Got misk temes gy nagykeresk Gr Mi lon nagykeresk Gro gyulaf bog b neme Ár Be Al máramarosszi nagykereske bár sz G La csa f Névváltozt m Csatár G gat szécs J A Fer G üs tisza földbirto Sá földbirtoko Névváltozt Na Gut ge belis b neme Hen nagykani la báró Vilm Öd Lás Alad nagybirtok sz G fel Kár Halmy-Deu h Deu h H hámosf Her hámosf Hara Tiv szelev földbirto m Hark taktahark b nemes f Hark e Kop Fülöp báró Frig Károlyn Hat b e Deut u Hatv Deut Névváltozt Ká rés Fer La rés m H kisun b la H b nemes budap háztulajdo báró S honvéd miniszter sz Héder hévizgy Új r v főorv f H Zsigm kir ma által kőszénb r vezérigazgat Névváltozt Királ Herc Jó hercegf Jó Nicho gép r vezérigazgat Her pusztapé b báró M Her Ká hámosf budap or f Rób n Hám változta He es b nemes Pé budap nagykeresk sz bár He gal keresked taná A ügy Het csa apos földbirto He he Bisc he

1357

CÍ Ne

SZÓ marosvár al l Zsi Osztrák-M főtanác t Goldb S Go den buda Zsi lak Kiterje Go nagykereske s Gosz abale nagybir Go mis teme g nagykeres G M lo nagykeres Gr gyula bo nem Á B A máramarossz nagykeresk bá s L cs Névváltoz Csatá ga széc Fe ü tisz földbirt S földbirtok Névváltoz N Gu g beli nem He nagykan l bár Vil Ö Lá Ala nagybirto s fe Ká Halmy-De De hámos He hámos Har Ti szele földbirt Har taktahar neme Har Ko Fülö bár Fri Károly Ha Deu Hat Deu Névváltoz K ré Fe L ré kisu l neme buda háztulajd bár honvé miniszte s Héde hévizg Ú főor Zsig ki m álta kőszén vezérigazga Névváltoz Kirá Her J herceg J Nich gé vezérigazga He pusztap bár He K hámos buda o Ró Há változt H e neme P buda nagykeres s bá H ga kereske tan üg He cs apo földbirt H h Bis h