13574.htm

CÍMSZÓ: Nemesek

SZÓCIKK: "Korányi (tolcsvai), báró; nemesség: Frigyes* budapesti egyetemi orvostanár s Adolf, budapesti ügyvédnek 1884 febr. 2. Báróság: Frigyes* részére 1908 nov. 21. Kornfeld, báró; Zsigmond főrendiházi tag, a budapesti áru- és értéktőzsde s a Magyar Általános Hitelbank elnöke, 1909 febr. 22. Kornhaber Adolf (pilisi), ezredes, 1909 febr. 5. Königswarter Hermann* (csabacsüdi) báró, 1897 márc. 13. Körner Oszkár, műiparos, 1916 okt. 16. Körösi (királyhalmi), 1. Neumann (királyhalmi). Kőrösy József (szántói), a székesfővárosi statisztikai hivatal főnöke, 1896 jún. 6. Kramer (szinóbányai), Jakab, Rezső és József, 1906 ápr. 7. Krausz Simon (érdi), a Magyar Bank és Kereskedelmi rt. vezérigazgatója, 1915 szept. Krausz Mayer (megyeri), földbirtokos és gyártulajdonos, 1882 szept. 3. Névváltoztatás 1900 szept. 16. Megyerire. Kromer Sámuel (ballai), gyártulajdonos, deósi lakos, 1885 dec. 21. Kuffner (diószegi), báró, nemesség: Károly diószegi cukorgyáros részére 1896 máj. 13. Báróság: 1904 dec. 7. Kunffy Adolf (somogytúri), 1912 jan. 25. Landau Gusztáv (létai), min. tan. nevének Létayra való átváltoztatásával, 1900 ápr. 16. Landauer Lipót, nagykereskedő s Béla Hontmegye első aljegyzője, tb. főjegyző, 1905 febr. 24. Langer Bódog (surányi), az ungvölgyi h. é. vasútüzlet igazgatója, 1905 okt. 20. László Fülöp* (lombosi), festőművész, 1912 febr. 16. Lázár Bernát (szegvári), zalaszegvári lakos, 1885 máj. 31. Lederer Henrik ezredes (borszczewkai), 1916 jól. 5. Hősi halált halt Miksa ezredes kiskora árvája, Miklós, 1918 febr. 11. Leitner Ernő (ujpanádi), az aradi állami gyermekmenhely főorvosa, 1917 aug. 24 Leitner Zsigmond, a Magyar takarékpénztárak közp. Jelzálogbankja vezérigazg., 1913 ápr. 14. Létai (létai), 1. Landau (ótai). Lévay (kisteleki), báró, nemesség: Henrik*, az Első magyar biztosító társaság vezérigazgatója. Báróság: Henriknek 1897 ápr. 22., átruházva Istvánra*, 1905 aug. 21. Lichtenberg Kornél* (mindszenti), egyetemi m. tanár, 1906. Liebermann Leó* (szentlőrinci), budapesti egyetemi tanár, 1905 jún. 6. Liebner József* (kakucsi), nagybirtokos, 1896 dec. 19. Linzer Károly* (ilnefalvi), budapesti gyáros, 1884 aug. 7. Löti Sándor és Izidor (kelenföldi), gyárosok, 1906 febr. 11. Lukács József* (szegedi), az Angol-osztrák bank budapesti fiókjának igazgatója, 1899 máj. 1.; átruházás Lessner Richárd min. titkárra a Lukács-Lessner kettős névvel, 1913 jan. 11. Lustig-Balázs Hugó (alsólendvai), 1910 nov. 16. Madarassy-Beck (madarasi) báró, 1. Beck (magyari) "


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3574. címszó a lexikon => 645. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13574.htm

CÍMSZÓ: Nemesek

SZÓCIKK: Korányi tolcsvai , báró; nemesség: Frigyes* budapesti egyetemi orvostanár s Adolf, budapesti ügyvédnek 1884 febr. 2. Báróság: Frigyes* részére 1908 nov. 21. Kornfeld, báró; Zsigmond főrendiházi tag, a budapesti áru- és értéktőzsde s a Magyar Általános Hitelbank elnöke, 1909 febr. 22. Kornhaber Adolf pilisi , ezredes, 1909 febr. 5. Königswarter Hermann* csabacsüdi báró, 1897 márc. 13. Körner Oszkár, műiparos, 1916 okt. 16. Körösi királyhalmi , 1. Neumann királyhalmi . Kőrösy József szántói , a székesfővárosi statisztikai hivatal főnöke, 1896 jún. 6. Kramer szinóbányai , Jakab, Rezső és József, 1906 ápr. 7. Krausz Simon érdi , a Magyar Bank és Kereskedelmi rt. vezérigazgatója, 1915 szept. Krausz Mayer megyeri , földbirtokos és gyártulajdonos, 1882 szept. 3. Névváltoztatás 1900 szept. 16. Megyerire. Kromer Sámuel ballai , gyártulajdonos, deósi lakos, 1885 dec. 21. Kuffner diószegi , báró, nemesség: Károly diószegi cukorgyáros részére 1896 máj. 13. Báróság: 1904 dec. 7. Kunffy Adolf somogytúri , 1912 jan. 25. Landau Gusztáv létai , min. tan. nevének Létayra való átváltoztatásával, 1900 ápr. 16. Landauer Lipót, nagykereskedő s Béla Hontmegye első aljegyzője, tb. főjegyző, 1905 febr. 24. Langer Bódog surányi , az ungvölgyi h. é. vasútüzlet igazgatója, 1905 okt. 20. László Fülöp* lombosi , festőművész, 1912 febr. 16. Lázár Bernát szegvári , zalaszegvári lakos, 1885 máj. 31. Lederer Henrik ezredes borszczewkai , 1916 jól. 5. Hősi halált halt Miksa ezredes kiskora árvája, Miklós, 1918 febr. 11. Leitner Ernő ujpanádi , az aradi állami gyermekmenhely főorvosa, 1917 aug. 24 Leitner Zsigmond, a Magyar takarékpénztárak közp. Jelzálogbankja vezérigazg., 1913 ápr. 14. Létai létai , 1. Landau ótai . Lévay kisteleki , báró, nemesség: Henrik*, az Első magyar biztosító társaság vezérigazgatója. Báróság: Henriknek 1897 ápr. 22., átruházva Istvánra*, 1905 aug. 21. Lichtenberg Kornél* mindszenti , egyetemi m. tanár, 1906. Liebermann Leó* szentlőrinci , budapesti egyetemi tanár, 1905 jún. 6. Liebner József* kakucsi , nagybirtokos, 1896 dec. 19. Linzer Károly* ilnefalvi , budapesti gyáros, 1884 aug. 7. Löti Sándor és Izidor kelenföldi , gyárosok, 1906 febr. 11. Lukács József* szegedi , az Angol-osztrák bank budapesti fiókjának igazgatója, 1899 máj. 1.; átruházás Lessner Richárd min. titkárra a Lukács-Lessner kettős névvel, 1913 jan. 11. Lustig-Balázs Hugó alsólendvai , 1910 nov. 16. Madarassy-Beck madarasi báró, 1. Beck magyari

13574.ht

CÍMSZÓ Nemese

SZÓCIKK Korány tolcsva báró nemesség Frigyes budapest egyetem orvostaná Adolf budapest ügyvédne 188 febr 2 Báróság Frigyes részér 190 nov 21 Kornfeld báró Zsigmon főrendiház tag budapest áru é értéktőzsd Magya Általáno Hitelban elnöke 190 febr 22 Kornhabe Adol pilis ezredes 190 febr 5 Königswarte Hermann csabacsüd báró 189 márc 13 Körne Oszkár műiparos 191 okt 16 Körös királyhalm 1 Neuman királyhalm Kőrös Józse szántó székesfőváros statisztika hivata főnöke 189 jún 6 Krame szinóbánya Jakab Rezs é József 190 ápr 7 Kraus Simo érd Magya Ban é Kereskedelm rt vezérigazgatója 191 szept Kraus Maye megyer földbirtoko é gyártulajdonos 188 szept 3 Névváltoztatá 190 szept 16 Megyerire Krome Sámue balla gyártulajdonos deós lakos 188 dec 21 Kuffne diószeg báró nemesség Károl diószeg cukorgyáro részér 189 máj 13 Báróság 190 dec 7 Kunff Adol somogytúr 191 jan 25 Landa Gusztá léta min tan nevéne Létayr val átváltoztatásával 190 ápr 16 Landaue Lipót nagykeresked Bél Hontmegy els aljegyzője tb főjegyző 190 febr 24 Lange Bódo surány a ungvölgy h é vasútüzle igazgatója 190 okt 20 Lászl Fülöp lombos festőművész 191 febr 16 Lázá Berná szegvár zalaszegvár lakos 188 máj 31 Ledere Henri ezrede borszczewka 191 jól 5 Hős halál hal Miks ezrede kiskor árvája Miklós 191 febr 11 Leitne Ern ujpanád a arad állam gyermekmenhel főorvosa 191 aug 2 Leitne Zsigmond Magya takarékpénztára közp Jelzálogbankj vezérigazg. 191 ápr 14 Léta léta 1 Landa óta Léva kistelek báró nemesség Henrik* a Els magya biztosít társasá vezérigazgatója Báróság Henrikne 189 ápr 22. átruházv Istvánra* 190 aug 21 Lichtenber Kornél mindszent egyetem m tanár 1906 Lieberman Leó szentlőrinc budapest egyetem tanár 190 jún 6 Liebne József kakucs nagybirtokos 189 dec 19 Linze Károly ilnefalv budapest gyáros 188 aug 7 Löt Sándo é Izido kelenföld gyárosok 190 febr 11 Lukác József szeged a Angol-osztrá ban budapest fiókjána igazgatója 189 máj 1. átruházá Lessne Richár min titkárr Lukács-Lessne kettő névvel 191 jan 11 Lustig-Baláz Hug alsólendva 191 nov 16 Madarassy-Bec madaras báró 1 Bec magyar

13574.h

CÍMSZ Nemes

SZÓCIK Korán tolcsv bár nemessé Frigye budapes egyete orvostan Adol budapes ügyvédn 18 feb Bárósá Frigye részé 19 no 2 Kornfel bár Zsigmo főrendihá ta budapes ár értéktőzs Magy Általán Hitelba elnök 19 feb 2 Kornhab Ado pili ezrede 19 feb Königswart Herman csabacsü bár 18 már 1 Körn Oszká műiparo 19 ok 1 Körö királyhal Neuma királyhal Kőrö Józs szánt székesfőváro statisztik hivat főnök 18 jú Kram szinóbány Jaka Rez Józse 19 áp Krau Sim ér Magy Ba Kereskedel r vezérigazgatój 19 szep Krau May megye földbirtok gyártulajdono 18 szep Névváltoztat 19 szep 1 Megyerir Krom Sámu ball gyártulajdono deó lako 18 de 2 Kuffn diósze bár nemessé Káro diósze cukorgyár részé 18 má 1 Bárósá 19 de Kunf Ado somogytú 19 ja 2 Land Guszt lét mi ta nevén Létay va átváltoztatásáva 19 áp 1 Landau Lipó nagykereske Bé Hontmeg el aljegyzőj t főjegyz 19 feb 2 Lang Bód surán ungvölg vasútüzl igazgatój 19 ok 2 Lász Fülö lombo festőművés 19 feb 1 Láz Bern szegvá zalaszegvá lako 18 má 3 Leder Henr ezred borszczewk 19 jó Hő halá ha Mik ezred kisko árváj Mikló 19 feb 1 Leitn Er ujpaná ara álla gyermekmenhe főorvos 19 au Leitn Zsigmon Magy takarékpénztár köz Jelzálogbank vezérigazg 19 áp 1 Lét lét Land ót Lév kistele bár nemessé Henrik El magy biztosí társas vezérigazgatój Bárósá Henrikn 18 áp 22 átruház Istvánra 19 au 2 Lichtenbe Korné mindszen egyete taná 190 Lieberma Le szentlőrin budapes egyete taná 19 jú Liebn Józse kakuc nagybirtoko 18 de 1 Linz Károl ilnefal budapes gyáro 18 au Lö Sánd Izid kelenföl gyároso 19 feb 1 Luká Józse szege Angol-osztr ba budapes fiókján igazgatój 18 má 1 átruház Lessn Richá mi titkár Lukács-Lessn kett névve 19 ja 1 Lustig-Balá Hu alsólendv 19 no 1 Madarassy-Be madara bár Be magya

13574.

CÍMS Neme

SZÓCI Korá tolcs bá nemess Frigy budape egyet orvosta Ado budape ügyvéd 1 fe Bárós Frigy rész 1 n Kornfe bá Zsigm főrendih t budape á értéktőz Mag Általá Hitelb elnö 1 fe Kornha Ad pil ezred 1 fe Königswar Herma csabacs bá 1 má Kör Oszk műipar 1 o Kör királyha Neum királyha Kőr Józ szán székesfővár statiszti hiva főnö 1 j Kra szinóbán Jak Re Józs 1 á Kra Si é Mag B Kereskede vezérigazgató 1 sze Kra Ma megy földbirto gyártulajdon 1 sze Névváltozta 1 sze Megyeri Kro Sám bal gyártulajdon de lak 1 d Kuff diósz bá nemess Kár diósz cukorgyá rész 1 m Bárós 1 d Kun Ad somogyt 1 j Lan Gusz lé m t nevé Léta v átváltoztatásáv 1 á Landa Lip nagykeresk B Hontme e aljegyző főjegy 1 fe Lan Bó surá ungvöl vasútüz igazgató 1 o Lás Fül lomb festőművé 1 fe Lá Ber szegv zalaszegv lak 1 m Lede Hen ezre borszczew 1 j H hal h Mi ezre kisk árvá Mikl 1 fe Leit E ujpan ar áll gyermekmenh főorvo 1 a Leit Zsigmo Mag takarékpénztá kö Jelzálogban vezérigaz 1 á Lé lé Lan ó Lé kistel bá nemess Henri E mag biztos társa vezérigazgató Bárós Henrik 1 á 2 átruhá Istvánr 1 a Lichtenb Korn mindsze egyet tan 19 Lieberm L szentlőri budape egyet tan 1 j Lieb Józs kaku nagybirtok 1 d Lin Káro ilnefa budape gyár 1 a L Sán Izi kelenfö gyáros 1 fe Luk Józs szeg Angol-oszt b budape fiókjá igazgató 1 m átruhá Less Rich m titká Lukács-Less ket névv 1 j Lustig-Bal H alsólend 1 n Madarassy-B madar bá B magy

13574

CÍM Nem

SZÓC Kor tolc b nemes Frig budap egye orvost Ad budap ügyvé f Báró Frig rés Kornf b Zsig főrendi budap értéktő Ma Által Hitel eln f Kornh A pi ezre f Königswa Herm csabac b m Kö Osz műipa Kö királyh Neu királyh Kő Jó szá székesfővá statiszt hiv főn Kr szinóbá Ja R Józ Kr S Ma Keresked vezérigazgat sz Kr M meg földbirt gyártulajdo sz Névváltozt sz Megyer Kr Sá ba gyártulajdo d la Kuf diós b nemes Ká diós cukorgy rés Báró Ku A somogy La Gus l nev Lét átváltoztatásá Land Li nagykeres Hontm aljegyz főjeg f La B sur ungvö vasútü igazgat Lá Fü lom festőműv f L Be szeg zalaszeg la Led He ezr borszcze ha M ezr kis árv Mik f Lei ujpa a ál gyermekmen főorv Lei Zsigm Ma takarékpénzt k Jelzálogba vezériga L l La L kiste b nemes Henr ma bizto társ vezérigazgat Báró Henri átruh István Lichten Kor mindsz egye ta 1 Lieber szentlőr budap egye ta Lie Józ kak nagybirto Li Kár ilnef budap gyá Sá Iz kelenf gyáro f Lu Józ sze Angol-osz budap fiókj igazgat átruh Les Ric titk Lukács-Les ke név Lustig-Ba alsólen Madarassy- mada b mag

1357

CÍ Ne

SZÓ Ko tol neme Fri buda egy orvos A buda ügyv Bár Fri ré Korn Zsi főrend buda értékt M Álta Hite el Korn p ezr Königsw Her csaba K Os műip K király Ne király K J sz székesfőv statisz hi fő K szinób J Jó K M Kereske vezérigazga s K me földbir gyártulajd s Névváltoz s Megye K S b gyártulajd l Ku dió neme K dió cukorg ré Bár K somog L Gu ne Lé átváltoztatás Lan L nagykere Hont aljegy fője L su ungv vasút igazga L F lo festőmű B sze zalasze l Le H ez borszcz h ez ki ár Mi Le ujp á gyermekme főor Le Zsig M takarékpénz Jelzálogb vezérig L kist neme Hen m bizt tár vezérigazga Bár Henr átru Istvá Lichte Ko minds egy t Liebe szentlő buda egy t Li Jó ka nagybirt L Ká ilne buda gy S I kelen gyár L Jó sz Angol-os buda fiók igazga átru Le Ri tit Lukács-Le k né Lustig-B alsóle Madarassy mad ma