13575.htm

CÍMSZÓ: Nemesek

SZÓCIKK: "Máday Lajos (csacai), trencsénmegyei birtokos, 1884 ápr. 21. Máday Izidor (marosi), min. tan., 1899 febr. 17. Mándy Ignác (kántorjánosi), kántorjánosi 1896 okt. 10. Manheimer Leó (kallói), a Borsod-miskolci gőzmalom vezérigazgatója, 1914 ápr. 10. Mauthner Ödön* (jánoshegyi) udv. szállító, nagymagkereskedő, 1914 febr. 11. Mayer Salamon (csengeri), szatmármegyei földbirtokos, 1876 jún. 21. Megyeri (megyeri), 1. Krausz (megyeri). Meixner Emil (örsödi), ügyvéd, a budapesti Jótékony nőegylet titkára, 1917 jún. 6. Mezey Gyula* (mezőcsáti), az Árvay és társa budapesti cég tulajdonosa, 1913 júl. 25. Mihályi Ignác (rétalapi), nagybérlő és komárommegyei földbirtokos, 1895 szept. 25. Montagh Sándor (nagybánhegyesi), földbirtokos, 1913 jún. 15. Moskovitz Mór (zempléni), 1867 jún. 29; Lajos a Magyar-francia bizt. társ. vezérigazgatója, 1887 ápr. 3. Müller Jakab (rétfalvi) ny. főtörzsorvos, 1899 júl. 9. Müller József (újlaki), az Újlaki tégla és mészégető r.-t. igazgatója, 1911 nov. 11. Nagy Sándor (dévaványai) országgyűlési képviselő, 1911 máj. 31. Nagy (üszögi) 1. Grosz (üszögi). Nászai Mór (rákosi), budapesti kereskedelmi tanácsos, 1889 nov. 12. Nemes Marcel* (jánoshalmi), kir. tan., 1910 jún. 15. Németh Lipót (mohácsi), mohácsi ügyvéd, 1904 febr. 10. Neuberger Bódog (hliniki), fiumei fakereskedő, 1994 máj. 3. Neugebauer László (aszódi), 1891 júl. 16. Neugebauer Viktor (karai), min. tan., Máv. igazgató, 1907 jan. 18. Neumann Hermann (héthársi), miskolci kereskedő, 1918 júl. 2. Neumann Frigyes (gárdonyi), budapesti nagykereskedő, 1888 febr. 15. Neumann Miksa (királyhalmi), a budapesti áru- és értéktőzsde alelnöke s fia Körösi Kálmán, 1903 jún. 19. Neumann Miksa (margittai), a Magyar jelzáloghitelbank igazgatója, 1913 febr. 20. Neumann Rafael (nagyhantai). budapesti ügyvéd, 1906 márc. 1. Neuman (végvári) báró; nemesség: Adolf és Dániel aradi gyárosok, 1903 márc. 14.; báróság: ifj. Adolf, id. Adolf és Dániel, 1913 okt. L. a bárói családok között. Ohrenstein (beocsini), báró ; nemesség: Henrik a beocsini Unió cementgyár r.-t. alelnöke, 1908 okt. 12.; báróság: 1910 nov. 24. L. bárói családok között. Ormody Vilmos* (ormódi), az Első Magyar Alt. bizt. társaság igazgatója, 1897 nov. 30. Orosdy Fülöp* (orosdi) báró, nagykereskedő, 1905 febr. 15. Ország Róbert* (máriabesnyői), a Magyar Bank és Keresk. r.-t. igazgatója, 1918 aug. 6. "


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3575. címszó a lexikon => 645. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13575.htm

CÍMSZÓ: Nemesek

SZÓCIKK: Máday Lajos csacai , trencsénmegyei birtokos, 1884 ápr. 21. Máday Izidor marosi , min. tan., 1899 febr. 17. Mándy Ignác kántorjánosi , kántorjánosi 1896 okt. 10. Manheimer Leó kallói , a Borsod-miskolci gőzmalom vezérigazgatója, 1914 ápr. 10. Mauthner Ödön* jánoshegyi udv. szállító, nagymagkereskedő, 1914 febr. 11. Mayer Salamon csengeri , szatmármegyei földbirtokos, 1876 jún. 21. Megyeri megyeri , 1. Krausz megyeri . Meixner Emil örsödi , ügyvéd, a budapesti Jótékony nőegylet titkára, 1917 jún. 6. Mezey Gyula* mezőcsáti , az Árvay és társa budapesti cég tulajdonosa, 1913 júl. 25. Mihályi Ignác rétalapi , nagybérlő és komárommegyei földbirtokos, 1895 szept. 25. Montagh Sándor nagybánhegyesi , földbirtokos, 1913 jún. 15. Moskovitz Mór zempléni , 1867 jún. 29; Lajos a Magyar-francia bizt. társ. vezérigazgatója, 1887 ápr. 3. Müller Jakab rétfalvi ny. főtörzsorvos, 1899 júl. 9. Müller József újlaki , az Újlaki tégla és mészégető r.-t. igazgatója, 1911 nov. 11. Nagy Sándor dévaványai országgyűlési képviselő, 1911 máj. 31. Nagy üszögi 1. Grosz üszögi . Nászai Mór rákosi , budapesti kereskedelmi tanácsos, 1889 nov. 12. Nemes Marcel* jánoshalmi , kir. tan., 1910 jún. 15. Németh Lipót mohácsi , mohácsi ügyvéd, 1904 febr. 10. Neuberger Bódog hliniki , fiumei fakereskedő, 1994 máj. 3. Neugebauer László aszódi , 1891 júl. 16. Neugebauer Viktor karai , min. tan., Máv. igazgató, 1907 jan. 18. Neumann Hermann héthársi , miskolci kereskedő, 1918 júl. 2. Neumann Frigyes gárdonyi , budapesti nagykereskedő, 1888 febr. 15. Neumann Miksa királyhalmi , a budapesti áru- és értéktőzsde alelnöke s fia Körösi Kálmán, 1903 jún. 19. Neumann Miksa margittai , a Magyar jelzáloghitelbank igazgatója, 1913 febr. 20. Neumann Rafael nagyhantai . budapesti ügyvéd, 1906 márc. 1. Neuman végvári báró; nemesség: Adolf és Dániel aradi gyárosok, 1903 márc. 14.; báróság: ifj. Adolf, id. Adolf és Dániel, 1913 okt. L. a bárói családok között. Ohrenstein beocsini , báró ; nemesség: Henrik a beocsini Unió cementgyár r.-t. alelnöke, 1908 okt. 12.; báróság: 1910 nov. 24. L. bárói családok között. Ormody Vilmos* ormódi , az Első Magyar Alt. bizt. társaság igazgatója, 1897 nov. 30. Orosdy Fülöp* orosdi báró, nagykereskedő, 1905 febr. 15. Ország Róbert* máriabesnyői , a Magyar Bank és Keresk. r.-t. igazgatója, 1918 aug. 6.

13575.ht

CÍMSZÓ Nemese

SZÓCIKK Máda Lajo csaca trencsénmegye birtokos 188 ápr 21 Máda Izido maros min tan. 189 febr 17 Mánd Igná kántorjános kántorjános 189 okt 10 Manheime Le kalló Borsod-miskolc gőzmalo vezérigazgatója 191 ápr 10 Mauthne Ödön jánoshegy udv szállító nagymagkereskedő 191 febr 11 Maye Salamo csenger szatmármegye földbirtokos 187 jún 21 Megyer megyer 1 Kraus megyer Meixne Emi örsöd ügyvéd budapest Jótékon nőegyle titkára 191 jún 6 Meze Gyula mezőcsát a Árva é társ budapest cé tulajdonosa 191 júl 25 Mihály Igná rétalap nagybérl é komárommegye földbirtokos 189 szept 25 Montag Sándo nagybánhegyes földbirtokos 191 jún 15 Moskovit Mó zemplén 186 jún 29 Lajo Magyar-franci bizt társ vezérigazgatója 188 ápr 3 Mülle Jaka rétfalv ny főtörzsorvos 189 júl 9 Mülle Józse újlak a Újlak tégl é mészéget r.-t igazgatója 191 nov 11 Nag Sándo dévaványa országgyűlés képviselő 191 máj 31 Nag üszög 1 Gros üszög Násza Mó rákos budapest kereskedelm tanácsos 188 nov 12 Neme Marcel jánoshalm kir tan. 191 jún 15 Német Lipó mohács mohács ügyvéd 190 febr 10 Neuberge Bódo hlinik fiume fakereskedő 199 máj 3 Neugebaue Lászl aszód 189 júl 16 Neugebaue Vikto kara min tan. Máv igazgató 190 jan 18 Neuman Herman héthárs miskolc kereskedő 191 júl 2 Neuman Frigye gárdony budapest nagykereskedő 188 febr 15 Neuman Miks királyhalm budapest áru é értéktőzsd alelnök fi Körös Kálmán 190 jún 19 Neuman Miks margitta Magya jelzáloghitelban igazgatója 191 febr 20 Neuman Rafae nagyhanta budapest ügyvéd 190 márc 1 Neuma végvár báró nemesség Adol é Dánie arad gyárosok 190 márc 14. báróság ifj Adolf id Adol é Dániel 191 okt L báró családo között Ohrenstei beocsin bár nemesség Henri beocsin Uni cementgyá r.-t alelnöke 190 okt 12. báróság 191 nov 24 L báró családo között Ormod Vilmos ormód a Els Magya Alt bizt társasá igazgatója 189 nov 30 Orosd Fülöp orosd báró nagykereskedő 190 febr 15 Orszá Róbert máriabesnyő Magya Ban é Keresk r.-t igazgatója 191 aug 6

13575.h

CÍMSZ Nemes

SZÓCIK Mád Laj csac trencsénmegy birtoko 18 áp 2 Mád Izid maro mi tan 18 feb 1 Mán Ign kántorjáno kántorjáno 18 ok 1 Manheim L kall Borsod-miskol gőzmal vezérigazgatój 19 áp 1 Mauthn Ödö jánosheg ud szállít nagymagkeresked 19 feb 1 May Salam csenge szatmármegy földbirtoko 18 jú 2 Megye megye Krau megye Meixn Em örsö ügyvé budapes Jótéko nőegyl titkár 19 jú Mez Gyul mezőcsá Árv tár budapes c tulajdonos 19 jú 2 Mihál Ign rétala nagybér komárommegy földbirtoko 18 szep 2 Monta Sánd nagybánhegye földbirtoko 19 jú 1 Moskovi M zemplé 18 jú 2 Laj Magyar-franc biz tár vezérigazgatój 18 áp Müll Jak rétfal n főtörzsorvo 18 jú Müll Józs újla Újla tég mészége r.- igazgatój 19 no 1 Na Sánd dévavány országgyűlé képvisel 19 má 3 Na üszö Gro üszö Nász M ráko budapes kereskedel tanácso 18 no 1 Nem Marce jánoshal ki tan 19 jú 1 Néme Lip mohác mohác ügyvé 19 feb 1 Neuberg Bód hlini fium fakeresked 19 má Neugebau Lász aszó 18 jú 1 Neugebau Vikt kar mi tan Má igazgat 19 ja 1 Neuma Herma héthár miskol keresked 19 jú Neuma Frigy gárdon budapes nagykeresked 18 feb 1 Neuma Mik királyhal budapes ár értéktőzs alelnö f Körö Kálmá 19 jú 1 Neuma Mik margitt Magy jelzáloghitelba igazgatój 19 feb 2 Neuma Rafa nagyhant budapes ügyvé 19 már Neum végvá bár nemessé Ado Dáni ara gyároso 19 már 14 bárósá if Adol i Ado Dánie 19 ok bár család közöt Ohrenste beocsi bá nemessé Henr beocsi Un cementgy r.- alelnök 19 ok 12 bárósá 19 no 2 bár család közöt Ormo Vilmo ormó El Magy Al biz társas igazgatój 18 no 3 Oros Fülö oros bár nagykeresked 19 feb 1 Orsz Róber máriabesny Magy Ba Keres r.- igazgatój 19 au

13575.

CÍMS Neme

SZÓCI Má La csa trencsénmeg birtok 1 á Má Izi mar m ta 1 fe Má Ig kántorján kántorján 1 o Manhei kal Borsod-misko gőzma vezérigazgató 1 á Mauth Öd jánoshe u szállí nagymagkereske 1 fe Ma Sala cseng szatmármeg földbirtok 1 j Megy megy Kra megy Meix E örs ügyv budape Jóték nőegy titká 1 j Me Gyu mezőcs Ár tá budape tulajdono 1 j Mihá Ig rétal nagybé komárommeg földbirtok 1 sze Mont Sán nagybánhegy földbirtok 1 j Moskov zempl 1 j La Magyar-fran bi tá vezérigazgató 1 á Mül Ja rétfa főtörzsorv 1 j Mül Józ újl Újl té mészég r. igazgató 1 n N Sán dévaván országgyűl képvise 1 m N üsz Gr üsz Nás rák budape kereskede tanács 1 n Ne Marc jánosha k ta 1 j Ném Li mohá mohá ügyv 1 fe Neuber Bó hlin fiu fakereske 1 m Neugeba Lás asz 1 j Neugeba Vik ka m ta M igazga 1 j Neum Herm héthá misko kereske 1 j Neum Frig gárdo budape nagykereske 1 fe Neum Mi királyha budape á értéktőz aleln Kör Kálm 1 j Neum Mi margit Mag jelzáloghitelb igazgató 1 fe Neum Raf nagyhan budape ügyv 1 má Neu végv bá nemess Ad Dán ar gyáros 1 má 1 bárós i Ado Ad Dáni 1 o bá csalá közö Ohrenst beocs b nemess Hen beocs U cementg r. alelnö 1 o 1 bárós 1 n bá csalá közö Orm Vilm orm E Mag A bi társa igazgató 1 n Oro Fül oro bá nagykereske 1 fe Ors Róbe máriabesn Mag B Kere r. igazgató 1 a

13575

CÍM Nem

SZÓC M L cs trencsénme birto M Iz ma t f M I kántorjá kántorjá Manhe ka Borsod-misk gőzm vezérigazgat Maut Ö jánosh száll nagymagkeresk f M Sal csen szatmárme földbirto Meg meg Kr meg Mei ör ügy budap Jóté nőeg titk M Gy mezőc Á t budap tulajdon Mih I réta nagyb komáromme földbirto sz Mon Sá nagybánheg földbirto Mosko zemp L Magyar-fra b t vezérigazgat Mü J rétf főtörzsor Mü Jó új Új t mészé r igazgat Sá dévavá országgyű képvis üs G üs Ná rá budap keresked tanác N Mar jánosh t Né L moh moh ügy f Neube B hli fi fakeresk Neugeb Lá as Neugeb Vi k t igazg Neu Her héth misk keresk Neu Fri gárd budap nagykeresk f Neu M királyh budap értéktő alel Kö Kál Neu M margi Ma jelzáloghitel igazgat f Neu Ra nagyha budap ügy m Ne vég b nemes A Dá a gyáro m báró Ad A Dán b csal köz Ohrens beoc nemes He beoc cement r aleln báró b csal köz Or Vil or Ma b társ igazgat Or Fü or b nagykeresk f Or Rób máriabes Ma Ker r igazgat

1357

CÍ Ne

SZÓ c trencsénm birt I m kántorj kántorj Manh k Borsod-mis gőz vezérigazga Mau jános szál nagymagkeres Sa cse szatmárm földbirt Me me K me Me ö üg buda Jót nőe tit G mező buda tulajdo Mi rét nagy komáromm földbirt s Mo S nagybánhe földbirt Mosk zem Magyar-fr vezérigazga M rét főtörzso M J ú Ú mész igazga S dévav országgy képvi ü ü N r buda kereske taná Ma jános N mo mo üg Neub hl f fakeres Neuge L a Neuge V igaz Ne He hét mis keres Ne Fr gár buda nagykeres Ne király buda értékt ale K Ká Ne marg M jelzáloghite igazga Ne R nagyh buda üg N vé neme D gyár bár A Dá csa kö Ohren beo neme H beo cemen alel bár csa kö O Vi o M tár igazga O F o nagykeres O Ró máriabe M Ke igazga