13577.htm

CÍMSZÓ: Nemesek

SZÓCIKK: "Schwarz Gusztáv* (szászi), udv. tanácsos, egyetemi tanár, 1911 jan. 15. Schwartz Ferenc (fancsikai). biharmegyei nagybirtokos, 1911 dec. 15. Sebes Lipót (szarvasi), honvédezredes, 1916. Sebestyén Dávid (székelyhídi), kolozsvári építési vállalkozó, 1912 júl. 16. Séthi (bicskei), előbb Schiffer, 1918. Simon Jakab (boglári), 1908 jan. 16. Singer Gusztáv (severini), ezredes, 1917. Sommer Ignác (csapi), nagykanizsai lakos, 1913 jún. 19. Sonnenberg Imre, budapesti kereskedő, 1897 aug. 8. Söpkéz Richárd* (nagymarosi), a Banca Marmarosh, Blank et Comp. bukaresti bejelentett cég igazgatója, 1914 júl. 11. Spitz Gyula (szorkolai), a Magyar északkeleti vasút vezérfelügyelője, 1884 febr. 1., nevének Ságira való változtatásával. Spitzer Ottó, horvát-szlavón főállamügyész, 1894 dec. 80., nevének Krajcsovicsra való változtatásával. Stein Manó és Félix (szilli), nagybirtokosok, 1910 nov. 16. Stein Lajos (mecsekjánosi), törvényhatósági bizottsági tag, a Baranyamegyei Gazdasági Egylet alelnöke, 1914 febr. 11. Steiner Lipót (ópályi), nagyváradi lakos, 1884 dec. 26. Steiner Mihály (péterházi), ógyallai lakos és földbirtokos, 1905 febr. 22. Steiner Ferenc (gertenyesi), az aradi Áru- és értéktőzsde elnöke, 1918 szept. 5. Stauber József (nagydorogi), aradi lapszerkesztő, 1910 jún. Stein Náthán (zombori), pesti házbirtokos, 1870 jún. 3. Sternthal Salamon (nagypéli), 1904 nov. 16. Strasser Rezső- és Béla (győrvári), cégtulajdonosok, 1905 febr. 14. Strasser Nándor (kisbáti), budapesti lakos, földbirtokos, 1908 febr. 20. Strasser Alfréd (sánci), bécsi lakos, 1911 febr. 12. Szalárdi Mór (rákosfalvi), orvos, 1909 máj. 5. Szalkay (szálkai), 1. Schwartz (szálkai). Szászy-Schwarz (szászi), 1. Schwarz (szászi). Szászy Béla (szászi) min. tan., 1916 jan. 9. Szeghő Ignác (vágmogyoródi), kúriai bíró 1918 ápr. 21. Szende Károly (szendrői), az Első magyar ált. bizt. társaság vezérigazgató helyettese, 1908 máj. 20. Szilágyi Mór (peszerényi), balassagyarmati ügyvéd, 1912 ápr. 3. Szili Adolf (szilsárkányi), egyetemi tanár, 1902 dec. 2. Szirmai Oszkár (nagysárosi), a fiumei kőolaj-finomítógyár vezető igazgatója, 1904 szept. 2. Szurday (szurdai), 1. Weiss (szurdai). Telkes Simon (kelenföldi), keresk. min. főszámtan., 1907 szept. 17. Tevén Zsigmond (dévényi), a gyöngyösi takarékpénztár vezérigazgatója, 1912 jún. 20. Thaller, Ignác (drágái), horvát- szlavón-dalmát orsz. főorvos, 1910 ápr. 23.; Thaller Emánuel, "


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3577. címszó a lexikon => 646. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13577.htm

CÍMSZÓ: Nemesek

SZÓCIKK: Schwarz Gusztáv* szászi , udv. tanácsos, egyetemi tanár, 1911 jan. 15. Schwartz Ferenc fancsikai . biharmegyei nagybirtokos, 1911 dec. 15. Sebes Lipót szarvasi , honvédezredes, 1916. Sebestyén Dávid székelyhídi , kolozsvári építési vállalkozó, 1912 júl. 16. Séthi bicskei , előbb Schiffer, 1918. Simon Jakab boglári , 1908 jan. 16. Singer Gusztáv severini , ezredes, 1917. Sommer Ignác csapi , nagykanizsai lakos, 1913 jún. 19. Sonnenberg Imre, budapesti kereskedő, 1897 aug. 8. Söpkéz Richárd* nagymarosi , a Banca Marmarosh, Blank et Comp. bukaresti bejelentett cég igazgatója, 1914 júl. 11. Spitz Gyula szorkolai , a Magyar északkeleti vasút vezérfelügyelője, 1884 febr. 1., nevének Ságira való változtatásával. Spitzer Ottó, horvát-szlavón főállamügyész, 1894 dec. 80., nevének Krajcsovicsra való változtatásával. Stein Manó és Félix szilli , nagybirtokosok, 1910 nov. 16. Stein Lajos mecsekjánosi , törvényhatósági bizottsági tag, a Baranyamegyei Gazdasági Egylet alelnöke, 1914 febr. 11. Steiner Lipót ópályi , nagyváradi lakos, 1884 dec. 26. Steiner Mihály péterházi , ógyallai lakos és földbirtokos, 1905 febr. 22. Steiner Ferenc gertenyesi , az aradi Áru- és értéktőzsde elnöke, 1918 szept. 5. Stauber József nagydorogi , aradi lapszerkesztő, 1910 jún. Stein Náthán zombori , pesti házbirtokos, 1870 jún. 3. Sternthal Salamon nagypéli , 1904 nov. 16. Strasser Rezső- és Béla győrvári , cégtulajdonosok, 1905 febr. 14. Strasser Nándor kisbáti , budapesti lakos, földbirtokos, 1908 febr. 20. Strasser Alfréd sánci , bécsi lakos, 1911 febr. 12. Szalárdi Mór rákosfalvi , orvos, 1909 máj. 5. Szalkay szálkai , 1. Schwartz szálkai . Szászy-Schwarz szászi , 1. Schwarz szászi . Szászy Béla szászi min. tan., 1916 jan. 9. Szeghő Ignác vágmogyoródi , kúriai bíró 1918 ápr. 21. Szende Károly szendrői , az Első magyar ált. bizt. társaság vezérigazgató helyettese, 1908 máj. 20. Szilágyi Mór peszerényi , balassagyarmati ügyvéd, 1912 ápr. 3. Szili Adolf szilsárkányi , egyetemi tanár, 1902 dec. 2. Szirmai Oszkár nagysárosi , a fiumei kőolaj-finomítógyár vezető igazgatója, 1904 szept. 2. Szurday szurdai , 1. Weiss szurdai . Telkes Simon kelenföldi , keresk. min. főszámtan., 1907 szept. 17. Tevén Zsigmond dévényi , a gyöngyösi takarékpénztár vezérigazgatója, 1912 jún. 20. Thaller, Ignác drágái , horvát- szlavón-dalmát orsz. főorvos, 1910 ápr. 23.; Thaller Emánuel,

13577.ht

CÍMSZÓ Nemese

SZÓCIKK Schwar Gusztáv szász udv tanácsos egyetem tanár 191 jan 15 Schwart Feren fancsika biharmegye nagybirtokos 191 dec 15 Sebe Lipó szarvas honvédezredes 1916 Sebestyé Dávi székelyhíd kolozsvár építés vállalkozó 191 júl 16 Séth bicske előb Schiffer 1918 Simo Jaka boglár 190 jan 16 Singe Gusztá severin ezredes 1917 Somme Igná csap nagykanizsa lakos 191 jún 19 Sonnenber Imre budapest kereskedő 189 aug 8 Söpké Richárd nagymaros Banc Marmarosh Blan e Comp bukarest bejelentet cé igazgatója 191 júl 11 Spit Gyul szorkola Magya északkelet vasú vezérfelügyelője 188 febr 1. nevéne Ságir val változtatásával Spitze Ottó horvát-szlavó főállamügyész 189 dec 80. nevéne Krajcsovicsr val változtatásával Stei Man é Féli szill nagybirtokosok 191 nov 16 Stei Lajo mecsekjános törvényhatóság bizottság tag Baranyamegye Gazdaság Egyle alelnöke 191 febr 11 Steine Lipó ópály nagyvárad lakos 188 dec 26 Steine Mihál péterház ógyalla lako é földbirtokos 190 febr 22 Steine Feren gertenyes a arad Áru é értéktőzsd elnöke 191 szept 5 Staube Józse nagydorog arad lapszerkesztő 191 jún Stei Náthá zombor pest házbirtokos 187 jún 3 Sterntha Salamo nagypél 190 nov 16 Strasse Rezső é Bél győrvár cégtulajdonosok 190 febr 14 Strasse Nándo kisbát budapest lakos földbirtokos 190 febr 20 Strasse Alfré sánc bécs lakos 191 febr 12 Szalárd Mó rákosfalv orvos 190 máj 5 Szalka szálka 1 Schwart szálka Szászy-Schwar szász 1 Schwar szász Szász Bél szász min tan. 191 jan 9 Szegh Igná vágmogyoród kúria bír 191 ápr 21 Szend Károl szendrő a Els magya ált bizt társasá vezérigazgat helyettese 190 máj 20 Szilágy Mó peszerény balassagyarmat ügyvéd 191 ápr 3 Szil Adol szilsárkány egyetem tanár 190 dec 2 Szirma Oszká nagysáros fiume kőolaj-finomítógyá vezet igazgatója 190 szept 2 Szurda szurda 1 Weis szurda Telke Simo kelenföld keresk min főszámtan. 190 szept 17 Tevé Zsigmon dévény gyöngyös takarékpénztá vezérigazgatója 191 jún 20 Thaller Igná drágá horvát szlavón-dalmá orsz főorvos 191 ápr 23. Thalle Emánuel

13577.h

CÍMSZ Nemes

SZÓCIK Schwa Gusztá szás ud tanácso egyete taná 19 ja 1 Schwar Fere fancsik biharmegy nagybirtoko 19 de 1 Seb Lip szarva honvédezrede 191 Sebesty Dáv székelyhí kolozsvá építé vállalkoz 19 jú 1 Sét bicsk elő Schiffe 191 Sim Jak boglá 19 ja 1 Sing Guszt severi ezrede 191 Somm Ign csa nagykanizs lako 19 jú 1 Sonnenbe Imr budapes keresked 18 au Söpk Richár nagymaro Ban Marmaros Bla Com bukares bejelente c igazgatój 19 jú 1 Spi Gyu szorkol Magy északkele vas vezérfelügyelőj 18 feb 1 nevén Sági va változtatásáva Spitz Ott horvát-szlav főállamügyés 18 de 80 nevén Krajcsovics va változtatásáva Ste Ma Fél szil nagybirtokoso 19 no 1 Ste Laj mecsekjáno törvényhatósá bizottsá ta Baranyamegy Gazdasá Egyl alelnök 19 feb 1 Stein Lip ópál nagyvára lako 18 de 2 Stein Mihá péterhá ógyall lak földbirtoko 19 feb 2 Stein Fere gertenye ara Ár értéktőzs elnök 19 szep Staub Józs nagydoro ara lapszerkeszt 19 jú Ste Náth zombo pes házbirtoko 18 jú Sternth Salam nagypé 19 no 1 Strass Rezs Bé győrvá cégtulajdonoso 19 feb 1 Strass Nánd kisbá budapes lako földbirtoko 19 feb 2 Strass Alfr sán béc lako 19 feb 1 Szalár M rákosfal orvo 19 má Szalk szálk Schwar szálk Szászy-Schwa szás Schwa szás Szás Bé szás mi tan 19 ja Szeg Ign vágmogyoró kúri bí 19 áp 2 Szen Káro szendr El magy ál biz társas vezérigazga helyettes 19 má 2 Szilág M peszerén balassagyarma ügyvé 19 áp Szi Ado szilsárkán egyete taná 19 de Szirm Oszk nagysáro fium kőolaj-finomítógy veze igazgatój 19 szep Szurd szurd Wei szurd Telk Sim kelenföl keres mi főszámtan 19 szep 1 Tev Zsigmo dévén gyöngyö takarékpénzt vezérigazgatój 19 jú 2 Thalle Ign drág horvá szlavón-dalm ors főorvo 19 áp 23 Thall Emánue

13577.

CÍMS Neme

SZÓCI Schw Guszt szá u tanács egyet tan 1 j Schwa Fer fancsi biharmeg nagybirtok 1 d Se Li szarv honvédezred 19 Sebest Dá székelyh kolozsv épít vállalko 1 j Sé bics el Schiff 19 Si Ja bogl 1 j Sin Gusz sever ezred 19 Som Ig cs nagykaniz lak 1 j Sonnenb Im budape kereske 1 a Söp Richá nagymar Ba Marmaro Bl Co bukare bejelent igazgató 1 j Sp Gy szorko Mag északkel va vezérfelügyelő 1 fe nevé Ság v változtatásáv Spit Ot horvát-szla főállamügyé 1 d 8 nevé Krajcsovic v változtatásáv St M Fé szi nagybirtokos 1 n St La mecsekján törvényhatós bizotts t Baranyameg Gazdas Egy alelnö 1 fe Stei Li ópá nagyvár lak 1 d Stei Mih péterh ógyal la földbirtok 1 fe Stei Fer gerteny ar Á értéktőz elnö 1 sze Stau Józ nagydor ar lapszerkesz 1 j St Nát zomb pe házbirtok 1 j Sternt Sala nagyp 1 n Stras Rez B győrv cégtulajdonos 1 fe Stras Nán kisb budape lak földbirtok 1 fe Stras Alf sá bé lak 1 fe Szalá rákosfa orv 1 m Szal szál Schwa szál Szászy-Schw szá Schw szá Szá B szá m ta 1 j Sze Ig vágmogyor kúr b 1 á Sze Kár szend E mag á bi társa vezérigazg helyette 1 m Szilá peszeré balassagyarm ügyv 1 á Sz Ad szilsárká egyet tan 1 d Szir Osz nagysár fiu kőolaj-finomítóg vez igazgató 1 sze Szur szur We szur Tel Si kelenfö kere m főszámta 1 sze Te Zsigm dévé gyöngy takarékpénz vezérigazgató 1 j Thall Ig drá horv szlavón-dal or főorv 1 á 2 Thal Emánu

13577

CÍM Nem

SZÓC Sch Gusz sz tanác egye ta Schw Fe fancs biharme nagybirto S L szar honvédezre 1 Sebes D székely kolozs épí vállalk S bic e Schif 1 S J bog Si Gus seve ezre 1 So I c nagykani la Sonnen I budap keresk Sö Rich nagyma B Marmar B C bukar bejelen igazgat S G szork Ma északke v vezérfelügyel f nev Sá változtatásá Spi O horvát-szl főállamügy nev Krajcsovi változtatásá S F sz nagybirtoko S L mecsekjá törvényható bizott Baranyame Gazda Eg aleln f Ste L óp nagyvá la Ste Mi péter ógya l földbirto f Ste Fe gerten a értéktő eln sz Sta Jó nagydo a lapszerkes S Ná zom p házbirto Stern Sal nagy Stra Re győr cégtulajdono f Stra Ná kis budap la földbirto f Stra Al s b la f Szal rákosf or Sza szá Schw szá Szászy-Sch sz Sch sz Sz sz t Sz I vágmogyo kú Sz Ká szen ma b társ vezérigaz helyett Szil peszer balassagyar ügy S A szilsárk egye ta Szi Os nagysá fi kőolaj-finomító ve igazgat sz Szu szu W szu Te S kelenf ker főszámt sz T Zsig dév gyöng takarékpén vezérigazgat Thal I dr hor szlavón-da o főor Tha Emán

1357

CÍ Ne

SZÓ Sc Gus s taná egy t Sch F fanc biharm nagybirt sza honvédezr Sebe székel koloz ép vállal bi Schi bo S Gu sev ezr S nagykan l Sonne buda keres S Ric nagym Marma buka bejele igazga szor M északk vezérfelügye ne S változtatás Sp horvát-sz főállamüg ne Krajcsov változtatás s nagybirtok mecsekj törvényhat bizot Baranyam Gazd E alel St ó nagyv l St M péte ógy földbirt St F gerte értékt el s St J nagyd lapszerke N zo házbirt Ster Sa nag Str R győ cégtulajdon Str N ki buda l földbirt Str A l Sza rákos o Sz sz Sch sz Szászy-Sc s Sc s S s S vágmogy k S K sze m tár vezériga helyet Szi pesze balassagya üg szilsár egy t Sz O nagys f kőolaj-finomít v igazga s Sz sz sz T kelen ke főszám s Zsi dé gyön takarékpé vezérigazga Tha d ho szlavón-d főo Th Emá