13579.htm

CÍMSZÓ: Nemess

SZEMÉLYNÉV: Nemess Zsigmond

SZÓCIKK: Nemess Zsigmond, ügyvéd, író és politikus, szül. Aradon 1856. Egyetemi tanulmányainak befejezése után 1885. ügyvédi irodát nyitott Aradon. 1903-ban, majd 1905., később 1910. a Torontálmegyei Facset képviselővé választotta, előbb szabadelvű, később munkapárti programmal. Tisza István, Khuen-Héderváry Károly és Lukács László bizalmasai közé tartozott. A parlamentben az igazságügyi bizottság tagja, az ügyvédi rendtartásról szóló törvény előadója volt és pénzügyi, jogi és közgazdasági kérdésekhez szólt hozzá. Mint bűnügyi védő is sok sikert aratott. Évtizedekig az aradi törvényhatósági bizottság tagja, huszonegy éven át az aradi zsidó hitközség elnöke volt. Ő létesítette az aradi Öregek Otthonát, ezt a mintaszerű, zsidó emberbaráti intézményt, önálló munkája: A regalejog megváltása (Budapest 1890). A Jogtudományi Közlönynek és az Ügyvédek Lapjának évtizedeken át volt munkatársa. 1919 óta visszavonult minden közéleti tevékenységtől.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3579. címszó a lexikon => 647. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13579.htm

CÍMSZÓ: Nemess

SZEMÉLYNÉV: Nemess Zsigmond

SZÓCIKK: Nemess Zsigmond, ügyvéd, író és politikus, szül. Aradon 1856. Egyetemi tanulmányainak befejezése után 1885. ügyvédi irodát nyitott Aradon. 1903-ban, majd 1905., később 1910. a Torontálmegyei Facset képviselővé választotta, előbb szabadelvű, később munkapárti programmal. Tisza István, Khuen-Héderváry Károly és Lukács László bizalmasai közé tartozott. A parlamentben az igazságügyi bizottság tagja, az ügyvédi rendtartásról szóló törvény előadója volt és pénzügyi, jogi és közgazdasági kérdésekhez szólt hozzá. Mint bűnügyi védő is sok sikert aratott. Évtizedekig az aradi törvényhatósági bizottság tagja, huszonegy éven át az aradi zsidó hitközség elnöke volt. Ő létesítette az aradi Öregek Otthonát, ezt a mintaszerű, zsidó emberbaráti intézményt, önálló munkája: A regalejog megváltása Budapest 1890 . A Jogtudományi Közlönynek és az Ügyvédek Lapjának évtizedeken át volt munkatársa. 1919 óta visszavonult minden közéleti tevékenységtől.

13579.ht

CÍMSZÓ Nemes

SZEMÉLYNÉV Nemes Zsigmon

SZÓCIKK Nemes Zsigmond ügyvéd ír é politikus szül Arado 1856 Egyetem tanulmányaina befejezés utá 1885 ügyvéd irodá nyitot Aradon 1903-ban maj 1905. későb 1910 Torontálmegye Facse képviselőv választotta előb szabadelvű későb munkapárt programmal Tisz István Khuen-Hédervár Károl é Lukác Lászl bizalmasa köz tartozott parlamentbe a igazságügy bizottsá tagja a ügyvéd rendtartásró szól törvén előadój vol é pénzügyi jog é közgazdaság kérdésekhe szól hozzá Min bűnügy véd i so siker aratott Évtizedeki a arad törvényhatóság bizottsá tagja huszoneg éve á a arad zsid hitközsé elnök volt létesített a arad Örege Otthonát ez mintaszerű zsid emberbarát intézményt önáll munkája regalejo megváltás Budapes 189 Jogtudomány Közlönyne é a Ügyvéde Lapjána évtizedeke á vol munkatársa 191 ót visszavonul minde közélet tevékenységtől

13579.h

CÍMSZ Neme

SZEMÉLYNÉ Neme Zsigmo

SZÓCIK Neme Zsigmon ügyvé í politiku szü Arad 185 Egyete tanulmányain befejezé ut 188 ügyvé irod nyito Arado 1903-ba ma 1905 késő 191 Torontálmegy Facs képviselő választott elő szabadelv késő munkapár programma Tis Istvá Khuen-Hédervá Káro Luká Lász bizalmas kö tartozot parlamentb igazságüg bizotts tagj ügyvé rendtartásr szó törvé előadó vo pénzügy jo közgazdasá kérdésekh szó hozz Mi bűnüg vé s sike aratot Évtizedek ara törvényhatósá bizotts tagj huszone év ara zsi hitközs elnö vol létesítet ara Öreg Otthoná e mintaszer zsi emberbará intézmény önál munkáj regalej megváltá Budape 18 Jogtudomán Közlönyn Ügyvéd Lapján évtizedek vo munkatárs 19 ó visszavonu mind közéle tevékenységtő

13579.

CÍMS Nem

SZEMÉLYN Nem Zsigm

SZÓCI Nem Zsigmo ügyv politik sz Ara 18 Egyet tanulmányai befejez u 18 ügyv iro nyit Arad 1903-b m 190 kés 19 Torontálmeg Fac képvisel választot el szabadel kés munkapá programm Ti Istv Khuen-Héderv Kár Luk Lás bizalma k tartozo parlament igazságü bizott tag ügyv rendtartás sz törv előad v pénzüg j közgazdas kérdések sz hoz M bűnü v sik arato Évtizede ar törvényhatós bizott tag huszon é ar zs hitköz eln vo létesíte ar Öre Otthon mintasze zs emberbar intézmén öná munká regale megvált Budap 1 Jogtudomá Közlöny Ügyvé Lapjá évtizede v munkatár 1 visszavon min közél tevékenységt

13579

CÍM Ne

SZEMÉLY Ne Zsig

SZÓC Ne Zsigm ügy politi s Ar 1 Egye tanulmánya befeje 1 ügy ir nyi Ara 1903- 19 ké 1 Torontálme Fa képvise választo e szabade ké munkap program T Ist Khuen-Héder Ká Lu Lá bizalm tartoz parlamen igazság bizot ta ügy rendtartá s tör előa pénzü közgazda kérdése s ho bűn si arat Évtized a törvényható bizot ta huszo a z hitkö el v létesít a Ör Ottho mintasz z emberba intézmé ön munk regal megvál Buda Jogtudom Közlön Ügyv Lapj évtized munkatá visszavo mi közé tevékenység

1357

CÍ N

SZEMÉL N Zsi

SZÓ N Zsig üg polit A Egy tanulmány befej üg i ny Ar 1903 1 k Torontálm F képvis választ szabad k munka progra Is Khuen-Héde K L L bizal tarto parlame igazsá bizo t üg rendtart tö elő pénz közgazd kérdés h bű s ara Évtize törvényhat bizo t husz hitk e létesí Ö Otth mintas emberb intézm ö mun rega megvá Bud Jogtudo Közlö Ügy Lap évtize munkat visszav m köz tevékenysé