13580.htm

CÍMSZÓ: Nemesszalók

SZÓCIKK: Nemesszalók, nagyk. Veszprém vm. 1219 lak. A N.-i (orthodox) hitközség - mint a régi jegyzőkönyvekből kitűnik - 1750. alakult. Alapítói s egyben első elöljárói Hoffman, Altstädter Márton és Gut Adolf kereskedők voltak, kik a közeli falvakból költöztek N.-ra. Az első rabbi Mayer Ábrahám volt, aki hosszú áldásos működés után N.-on halt meg. A hitközségnek két régi kisebb temploma van, továbbá Talmud Tórája, melyet 10 növendék látogat. Intézményei: a Chevra Kadisa, a Nőegylet és a Cedéké-egylet. A hitközség tagjai közül nagyobb mintagazdaságot Szóld Manó létesített, aki 2400 hold földön gazdálkodik. A hitközség kb. 1000 pengős évi költségvetéssel dolgozik, melynek egy részét szociális és filantropikus célokra fordítja. A hitközség anyakönyvi területéhez Külsővat, Gergőéi, Vinár, Mihályháza, Acsád, Nagy- és Kispirit, Csögle, Egeralja, Nyárád, Mezőlak, Békás, Felső- és Alsógörzsöny, Adorjánháza, Dabrony, Vid, Kis- és Nagyszőlős, Vécse, Magyargencs, Kemeneshőgyész, Egyházaskesző, Várkesző, Merse, Kemenesszentpéter és Szergény községek tartoznak. A hitközség lélekszáma 200, a családok száma 85, adót 78-an fizetnek. Foglalkozás szerint: 2 gazdálkodó, 1 szabadpályán levő, 50 kereskedő, 1 orvos, 16 magántisztviselő, 2 iparos és 4 magánzó. A világháborúban a hitközségnek 2 tagja esett el. A hitközség mai vezetősége: Schück Dávid főrabbi, Szóld Manó díszelnök, Weltner Ármin elnök, Stern Mór alelnök és Friebert József gondnok.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3580. címszó a lexikon => 647. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13580.htm

CÍMSZÓ: Nemesszalók

SZÓCIKK: Nemesszalók, nagyk. Veszprém vm. 1219 lak. A N.-i orthodox hitközség - mint a régi jegyzőkönyvekből kitűnik - 1750. alakult. Alapítói s egyben első elöljárói Hoffman, Altstädter Márton és Gut Adolf kereskedők voltak, kik a közeli falvakból költöztek N.-ra. Az első rabbi Mayer Ábrahám volt, aki hosszú áldásos működés után N.-on halt meg. A hitközségnek két régi kisebb temploma van, továbbá Talmud Tórája, melyet 10 növendék látogat. Intézményei: a Chevra Kadisa, a Nőegylet és a Cedéké-egylet. A hitközség tagjai közül nagyobb mintagazdaságot Szóld Manó létesített, aki 2400 hold földön gazdálkodik. A hitközség kb. 1000 pengős évi költségvetéssel dolgozik, melynek egy részét szociális és filantropikus célokra fordítja. A hitközség anyakönyvi területéhez Külsővat, Gergőéi, Vinár, Mihályháza, Acsád, Nagy- és Kispirit, Csögle, Egeralja, Nyárád, Mezőlak, Békás, Felső- és Alsógörzsöny, Adorjánháza, Dabrony, Vid, Kis- és Nagyszőlős, Vécse, Magyargencs, Kemeneshőgyész, Egyházaskesző, Várkesző, Merse, Kemenesszentpéter és Szergény községek tartoznak. A hitközség lélekszáma 200, a családok száma 85, adót 78-an fizetnek. Foglalkozás szerint: 2 gazdálkodó, 1 szabadpályán levő, 50 kereskedő, 1 orvos, 16 magántisztviselő, 2 iparos és 4 magánzó. A világháborúban a hitközségnek 2 tagja esett el. A hitközség mai vezetősége: Schück Dávid főrabbi, Szóld Manó díszelnök, Weltner Ármin elnök, Stern Mór alelnök és Friebert József gondnok.

13580.ht

CÍMSZÓ Nemesszaló

SZÓCIKK Nemesszalók nagyk Veszpré vm 121 lak N.- orthodo hitközsé min rég jegyzőkönyvekbő kitűni 1750 alakult Alapító egybe els elöljáró Hoffman Altstädte Márto é Gu Adol kereskedő voltak ki közel falvakbó költözte N.-ra A els rabb Maye Ábrahá volt ak hossz áldáso működé utá N.-o hal meg hitközségne ké rég kiseb templom van tovább Talmu Tórája melye 1 növendé látogat Intézményei Chevr Kadisa Nőegyle é Cedéké-egylet hitközsé tagja közü nagyob mintagazdaságo Szól Man létesített ak 240 hol földö gazdálkodik hitközsé kb 100 pengő év költségvetésse dolgozik melyne eg részé szociáli é filantropiku célokr fordítja hitközsé anyakönyv területéhe Külsővat Gergőéi Vinár Mihályháza Acsád Nagy é Kispirit Csögle Egeralja Nyárád Mezőlak Békás Felső é Alsógörzsöny Adorjánháza Dabrony Vid Kis é Nagyszőlős Vécse Magyargencs Kemeneshőgyész Egyházaskesző Várkesző Merse Kemenesszentpéte é Szergén községe tartoznak hitközsé lélekszám 200 családo szám 85 adó 78-a fizetnek Foglalkozá szerint gazdálkodó szabadpályá levő 5 kereskedő orvos 1 magántisztviselő iparo é magánzó világháborúba hitközségne tagj eset el hitközsé ma vezetősége Schüc Dávi főrabbi Szól Man díszelnök Weltne Ármi elnök Ster Mó alelnö é Frieber Józse gondnok

13580.h

CÍMSZ Nemesszal

SZÓCIK Nemesszaló nagy Veszpr v 12 la N. orthod hitközs mi ré jegyzőkönyvekb kitűn 175 alakul Alapít egyb el elöljár Hoffma Altstädt Márt G Ado keresked volta k köze falvakb költözt N.-r el rab May Ábrah vol a hoss áldás működ ut N.- ha me hitközségn k ré kise templo va továb Talm Tóráj mely növend látoga Intézménye Chev Kadis Nőegyl Cedéké-egyle hitközs tagj köz nagyo mintagazdaság Szó Ma létesítet a 24 ho föld gazdálkodi hitközs k 10 peng é költségvetéss dolgozi melyn e rész szociál filantropik célok fordítj hitközs anyaköny területéh Külsőva Gergőé Viná Mihályház Acsá Nag Kispiri Csögl Egeralj Nyárá Mezőla Béká Fels Alsógörzsön Adorjánház Dabron Vi Ki Nagyszőlő Vécs Magyargenc Kemeneshőgyés Egyházaskesz Várkesz Mers Kemenesszentpét Szergé község tartozna hitközs lélekszá 20 család szá 8 ad 78- fizetne Foglalkoz szerin gazdálkod szabadpály lev keresked orvo magántisztvisel ipar magánz világháborúb hitközségn tag ese e hitközs m vezetőség Schü Dáv főrabb Szó Ma díszelnö Weltn Árm elnö Ste M aleln Friebe Józs gondno

13580.

CÍMS Nemessza

SZÓCI Nemesszal nag Veszp 1 l N ortho hitköz m r jegyzőkönyvek kitű 17 alaku Alapí egy e elöljá Hoffm Altstäd Már Ad kereske volt köz falvak költöz N.- e ra Ma Ábra vo hos áldá műkö u N. h m hitközség r kis templ v tová Tal Tórá mel növen látog Intézmény Che Kadi Nőegy Cedéké-egyl hitköz tag kö nagy mintagazdasá Sz M létesíte 2 h föl gazdálkod hitköz 1 pen költségvetés dolgoz mely rés szociá filantropi célo fordít hitköz anyakön területé Külsőv Gergő Vin Mihályhá Acs Na Kispir Csög Egeral Nyár Mezől Bék Fel Alsógörzsö Adorjánhá Dabro V K Nagyszől Véc Magyargen Kemeneshőgyé Egyházaskes Várkes Mer Kemenesszentpé Szerg közsé tartozn hitköz léleksz 2 csalá sz a 78 fizetn Foglalko szeri gazdálko szabadpál le kereske orv magántisztvise ipa magán világháború hitközség ta es hitköz vezetősé Sch Dá főrab Sz M díszeln Welt Ár eln St alel Frieb Józ gondn

13580

CÍM Nemessz

SZÓC Nemessza na Vesz orth hitkö jegyzőkönyve kit 1 alak Alap eg elölj Hoff Altstä Má A keresk vol kö falva költö N. r M Ábr v ho áld műk N hitközsé ki temp tov Ta Tór me növe láto Intézmén Ch Kad Nőeg Cedéké-egy hitkö ta k nag mintagazdas S létesít fö gazdálko hitkö pe költségveté dolgo mel ré szoci filantrop cél fordí hitkö anyakö terület Külső Gerg Vi Mihályh Ac N Kispi Csö Egera Nyá Mező Bé Fe Alsógörzs Adorjánh Dabr Nagysző Vé Magyarge Kemeneshőgy Egyházaske Várke Me Kemenesszentp Szer közs tartoz hitkö léleks csal s 7 fizet Foglalk szer gazdálk szabadpá l keresk or magántisztvis ip magá világhábor hitközsé t e hitkö vezetős Sc D főra S díszel Wel Á el S ale Frie Jó gond

1358

CÍ Nemess

SZÓ Nemessz n Ves ort hitk jegyzőkönyv ki ala Ala e elöl Hof Altst M keres vo k falv költ N Áb h ál mű hitközs k tem to T Tó m növ lát Intézmé C Ka Nőe Cedéké-eg hitk t na mintagazda létesí f gazdálk hitk p költségvet dolg me r szoc filantro cé ford hitk anyak terüle Küls Ger V Mihály A Kisp Cs Eger Ny Mez B F Alsógörz Adorján Dab Nagysz V Magyarg Kemeneshőg Egyházask Várk M Kemenesszent Sze köz tarto hitk lélek csa fize Foglal sze gazdál szabadp keres o magántisztvi i mag világhábo hitközs hitk vezető S főr dísze We e al Fri J gon