13581.htm

CÍMSZÓ: Német elöljáró nevek

SZÓCIKK: Német elöljáró nevek. II. József császár (l. Egyenjogosító törekvések) 1787. júl. 23. elrendelte, hogy minden zsidó, aki eddig semmiféle vezeték-, vagy ismeretes elöljáró nevet nem viselt, 1788 januárjától fogva német elöljáró nevet köteles magának választani A császári rendelet azon rendetlenségek elhárítására tartotta ezt szükségesnek, amelyek e nevek hiányában előfordultak úgy a magán-, mint a nyilvános életben. Kimondta, hogy az új német nevek többé meg nem változtathatók és a régebbi zsidó nevek, amelyek a lakóhelyek után vették eredetüket, megszüntetendők. 1787 nov. végéig tartozott minden zsidó családfő különbeni tíz forint bírság terhe alatt a névváltoztatását német nyelvű írásban bejelenteni a helyi tanácsnál. A bejelentést pedig a megyei kiküldöttek és a megyében lévő főrabbi pecsétjével és aláírásával kellett ellátni. A iratot a helység elöljárósága őrizte meg. u. L.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3581. címszó a lexikon => 647. s köv. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13581.htm

CÍMSZÓ: Német elöljáró nevek

SZÓCIKK: Német elöljáró nevek. II. József császár l. Egyenjogosító törekvések 1787. júl. 23. elrendelte, hogy minden zsidó, aki eddig semmiféle vezeték-, vagy ismeretes elöljáró nevet nem viselt, 1788 januárjától fogva német elöljáró nevet köteles magának választani A császári rendelet azon rendetlenségek elhárítására tartotta ezt szükségesnek, amelyek e nevek hiányában előfordultak úgy a magán-, mint a nyilvános életben. Kimondta, hogy az új német nevek többé meg nem változtathatók és a régebbi zsidó nevek, amelyek a lakóhelyek után vették eredetüket, megszüntetendők. 1787 nov. végéig tartozott minden zsidó családfő különbeni tíz forint bírság terhe alatt a névváltoztatását német nyelvű írásban bejelenteni a helyi tanácsnál. A bejelentést pedig a megyei kiküldöttek és a megyében lévő főrabbi pecsétjével és aláírásával kellett ellátni. A iratot a helység elöljárósága őrizte meg. u. L.

13581.ht

CÍMSZÓ Néme elöljár neve

SZÓCIKK Néme elöljár nevek II Józse császá l Egyenjogosít törekvése 1787 júl 23 elrendelte hog minde zsidó ak eddi semmifél vezeték- vag ismerete elöljár neve ne viselt 178 januárjátó fogv néme elöljár neve kötele magána választan császár rendele azo rendetlensége elhárításár tartott ez szükségesnek amelye neve hiányába előfordulta úg magán- min nyilváno életben Kimondta hog a ú néme neve több me ne változtatható é régebb zsid nevek amelye lakóhelye utá vetté eredetüket megszüntetendők 178 nov végéi tartozot minde zsid családf különben tí forin bírsá terh alat névváltoztatásá néme nyelv írásba bejelenten hely tanácsnál bejelentés pedi megye kiküldötte é megyébe lév főrabb pecsétjéve é aláírásáva kellet ellátni irato helysé elöljáróság őrizt meg u L

13581.h

CÍMSZ Ném elöljá nev

SZÓCIK Ném elöljá neve I Józs csász Egyenjogosí törekvés 178 jú 2 elrendelt ho mind zsid a edd semmifé vezeték va ismeret elöljá nev n visel 17 januárját fog ném elöljá nev kötel magán választa császá rendel az rendetlenség elhárításá tartot e szükségesne amely nev hiányáb előfordult ú magán mi nyilván életbe Kimondt ho ném nev töb m n változtathat régeb zsi neve amely lakóhely ut vett eredetüke megszüntetendő 17 no végé tartozo mind zsi család különbe t fori bírs ter ala névváltoztatás ném nyel írásb bejelente hel tanácsná bejelenté ped megy kiküldött megyéb lé főrab pecsétjév aláírásáv kelle ellátn irat helys elöljárósá őriz me

13581.

CÍMS Né elölj ne

SZÓCI Né elölj nev Józ csás Egyenjogos törekvé 17 j elrendel h min zsi ed semmif vezeté v ismere elölj ne vise 1 januárjá fo né elölj ne köte magá választ csász rende a rendetlensé elhárítás tarto szükségesn amel ne hiányá előfordul magá m nyilvá életb Kimond h né ne tö változtatha rége zs nev amel lakóhel u vet eredetük megszüntetend 1 n vég tartoz min zs csalá különb for bír te al névváltoztatá né nye írás bejelent he tanácsn bejelent pe meg kiküldöt megyé l főra pecsétjé aláírásá kell ellát ira hely elöljárós őri m

13581

CÍM N elöl n

SZÓC N elöl ne Jó csá Egyenjogo törekv 1 elrende mi zs e semmi vezet ismer elöl n vis januárj f n elöl n köt mag válasz csás rend rendetlens elhárítá tart szükséges ame n hiány előfordu mag nyilv élet Kimon n n t változtath rég z ne ame lakóhe ve eredetü megszünteten vé tarto mi z csal külön fo bí t a névváltoztat n ny írá bejelen h tanács bejelen p me kiküldö megy főr pecsétj aláírás kel ellá ir hel elöljáró őr

1358

CÍ elö

SZÓ elö n J cs Egyenjog törek elrend m z semm veze isme elö vi január elö kö ma válas csá ren rendetlen elhárít tar szüksége am hián előford ma nyil éle Kimo változtat ré n am lakóh v eredet megszüntete v tart m csa külö f b névváltozta n ír bejele tanác bejele m kiküld meg fő pecsét aláírá ke ell i he elöljár ő