13582.htm

CÍMSZÓ: Német elöljáró nevek

SZÓCIKK: előfordultak úgy a magán-, mint a nyilvános életben. Kimondta, hogy az új német nevek többé meg nem változtathatók és a régebbi zsidó nevek, amelyek a lakóhelyek után vették eredetüket, megszüntetendők. 1787 nov. végéig tartozott minden zsidó családfő különbeni tíz forint bírság terhe alatt a névváltoztatását német nyelvű írásban bejelenteni a helyi tanácsnál. A bejelentést pedig a megyei kiküldöttek és a megyében lévő főrabbi pecsétjével és aláírásával kellett ellátni. A iratot a helység elöljárósága őrizte meg. u. L.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3582. címszó a lexikon => 648. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13582.htm

CÍMSZÓ: Német elöljáró nevek

SZÓCIKK: előfordultak úgy a magán-, mint a nyilvános életben. Kimondta, hogy az új német nevek többé meg nem változtathatók és a régebbi zsidó nevek, amelyek a lakóhelyek után vették eredetüket, megszüntetendők. 1787 nov. végéig tartozott minden zsidó családfő különbeni tíz forint bírság terhe alatt a névváltoztatását német nyelvű írásban bejelenteni a helyi tanácsnál. A bejelentést pedig a megyei kiküldöttek és a megyében lévő főrabbi pecsétjével és aláírásával kellett ellátni. A iratot a helység elöljárósága őrizte meg. u. L.

13582.ht

CÍMSZÓ Néme elöljár neve

SZÓCIKK előfordulta úg magán- min nyilváno életben Kimondta hog a ú néme neve több me ne változtatható é régebb zsid nevek amelye lakóhelye utá vetté eredetüket megszüntetendők 178 nov végéi tartozot minde zsid családf különben tí forin bírsá terh alat névváltoztatásá néme nyelv írásba bejelenten hely tanácsnál bejelentés pedi megye kiküldötte é megyébe lév főrabb pecsétjéve é aláírásáva kellet ellátni irato helysé elöljáróság őrizt meg u L

13582.h

CÍMSZ Ném elöljá nev

SZÓCIK előfordult ú magán mi nyilván életbe Kimondt ho ném nev töb m n változtathat régeb zsi neve amely lakóhely ut vett eredetüke megszüntetendő 17 no végé tartozo mind zsi család különbe t fori bírs ter ala névváltoztatás ném nyel írásb bejelente hel tanácsná bejelenté ped megy kiküldött megyéb lé főrab pecsétjév aláírásáv kelle ellátn irat helys elöljárósá őriz me

13582.

CÍMS Né elölj ne

SZÓCI előfordul magá m nyilvá életb Kimond h né ne tö változtatha rége zs nev amel lakóhel u vet eredetük megszüntetend 1 n vég tartoz min zs csalá különb for bír te al névváltoztatá né nye írás bejelent he tanácsn bejelent pe meg kiküldöt megyé l főra pecsétjé aláírásá kell ellát ira hely elöljárós őri m

13582

CÍM N elöl n

SZÓC előfordu mag nyilv élet Kimon n n t változtath rég z ne ame lakóhe ve eredetü megszünteten vé tarto mi z csal külön fo bí t a névváltoztat n ny írá bejelen h tanács bejelen p me kiküldö megy főr pecsétj aláírás kel ellá ir hel elöljáró őr

1358

CÍ elö

SZÓ előford ma nyil éle Kimo változtat ré n am lakóh v eredet megszüntete v tart m csa külö f b névváltozta n ír bejele tanác bejele m kiküld meg fő pecsét aláírá ke ell i he elöljár ő