13584.htm

CÍMSZÓ: Németkeresztúr

SZÓCIKK: "Nemetkeresztúr (v. Sopronkeresztúr, most Deutschkreutz, A.). Sopronkeresztúr zsidó községe egyike az ú. n. «hét hitközség»-nek (l. Seva kehilosz). Már a XVII. sz. második felében volt ott zsidó község Lipschitz Márkusz nevű rabbival, aki 1678. onnan Bambergbe ment, ahol 1719. halt meg. A kurucháborúban, különösen 1704., a község sokat szenvedett a martalócoktól. 54 zsidó család lakott 1735. N.-on. 1777-ben a tűzvészben majd minden zsidóház és a templom is elpusztult. 1780-ban már 100 családja volt a községnek. Rabbik voltak: Kaufmann József 1735-36; Hamburger Juda Löw 1751 -82; Joab b. Jirmijahu 1783-1805; Moses Levi 1806-1837; Menachem Katz 1838-1891; Friedmann Dávid 1891. Új temploma herceg Esterházy támogatásával épült. Van ezenkívül egy Tiferesz Bachurim imaháza, Talmud Tórája. Jesivája 1860. létesült. Egy-tanerős népiskolája 1867. nyílt meg. Chevra Kadisája, a Bikur Cholim és a Nőegylete tanúskodnak még a N.-i hitélet és zsidó kulturális tevékenység fejlettségéről. Még két egylete van, a Malbis Arumim, amely a szegények felruházására és a Maskel Dol, amely a szegények fával való ellátására alakult. Itt született Dóczy Lajos (l. o.) s a világhírű zeneszerző Goldmark Károly is N.-on töltötte gyermekéveit. A hitközség lélekszáma 410, a családok száma 103, akik közül 70 -en fizetnek adót. Foglalkozás szerint következő a megoszlás: 2 nagykereskedő, 1 tanító, 20 kereskedő, 10 munkás, 10 iparos, 1 nagyiparos, 1 orvos, 3 magántisztviselő és 5 egyéb. A hitközség tagjai nagy számban - 150-en - vettek részt a világháborúban s közülük 17-en haltak hősi halált. A hitközség mai vezetősége: Kohn József rabbi, Dux Vilmos elnök, Gerstl Adolf alelnök Wittmann Salamon pénztárnok, Mosch Henrik és Bruckner Leopold elöljárók"


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3584. címszó a lexikon => 648. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13584.htm

CÍMSZÓ: Németkeresztúr

SZÓCIKK: Nemetkeresztúr v. Sopronkeresztúr, most Deutschkreutz, A. . Sopronkeresztúr zsidó községe egyike az ú. n. hét hitközség -nek l. Seva kehilosz . Már a XVII. sz. második felében volt ott zsidó község Lipschitz Márkusz nevű rabbival, aki 1678. onnan Bambergbe ment, ahol 1719. halt meg. A kurucháborúban, különösen 1704., a község sokat szenvedett a martalócoktól. 54 zsidó család lakott 1735. N.-on. 1777-ben a tűzvészben majd minden zsidóház és a templom is elpusztult. 1780-ban már 100 családja volt a községnek. Rabbik voltak: Kaufmann József 1735-36; Hamburger Juda Löw 1751 -82; Joab b. Jirmijahu 1783-1805; Moses Levi 1806-1837; Menachem Katz 1838-1891; Friedmann Dávid 1891. Új temploma herceg Esterházy támogatásával épült. Van ezenkívül egy Tiferesz Bachurim imaháza, Talmud Tórája. Jesivája 1860. létesült. Egy-tanerős népiskolája 1867. nyílt meg. Chevra Kadisája, a Bikur Cholim és a Nőegylete tanúskodnak még a N.-i hitélet és zsidó kulturális tevékenység fejlettségéről. Még két egylete van, a Malbis Arumim, amely a szegények felruházására és a Maskel Dol, amely a szegények fával való ellátására alakult. Itt született Dóczy Lajos l. o. s a világhírű zeneszerző Goldmark Károly is N.-on töltötte gyermekéveit. A hitközség lélekszáma 410, a családok száma 103, akik közül 70 -en fizetnek adót. Foglalkozás szerint következő a megoszlás: 2 nagykereskedő, 1 tanító, 20 kereskedő, 10 munkás, 10 iparos, 1 nagyiparos, 1 orvos, 3 magántisztviselő és 5 egyéb. A hitközség tagjai nagy számban - 150-en - vettek részt a világháborúban s közülük 17-en haltak hősi halált. A hitközség mai vezetősége: Kohn József rabbi, Dux Vilmos elnök, Gerstl Adolf alelnök Wittmann Salamon pénztárnok, Mosch Henrik és Bruckner Leopold elöljárók

13584.ht

CÍMSZÓ Németkeresztú

SZÓCIKK Nemetkeresztú v Sopronkeresztúr mos Deutschkreutz A Sopronkeresztú zsid község egyik a ú n hé hitközsé -ne l Sev kehilos Má XVII sz másodi felébe vol ot zsid közsé Lipschit Márkus nev rabbival ak 1678 onna Bambergb ment aho 1719 hal meg kurucháborúban különöse 1704. közsé soka szenvedet martalócoktól 5 zsid csalá lakot 1735 N.-on 1777-be tűzvészbe maj minde zsidóhá é templo i elpusztult 1780-ba má 10 családj vol községnek Rabbi voltak Kaufman Józse 1735-36 Hamburge Jud Lö 175 -82 Joa b Jirmijah 1783-1805 Mose Lev 1806-1837 Menache Kat 1838-1891 Friedman Dávi 1891 Ú templom herce Esterház támogatásáva épült Va ezenkívü eg Tiferes Bachuri imaháza Talmu Tórája Jesiváj 1860 létesült Egy-tanerő népiskoláj 1867 nyíl meg Chevr Kadisája Biku Choli é Nőegylet tanúskodna mé N.- hitéle é zsid kulturáli tevékenysé fejlettségéről Mé ké egylet van Malbi Arumim amel szegénye felruházásár é Maske Dol amel szegénye fáva val ellátásár alakult It születet Dócz Lajo l o világhír zeneszerz Goldmar Károl i N.-o töltött gyermekéveit hitközsé lélekszám 410 családo szám 103 aki közü 7 -e fizetne adót Foglalkozá szerin következ megoszlás nagykereskedő tanító 2 kereskedő 1 munkás 1 iparos nagyiparos orvos magántisztvisel é egyéb hitközsé tagja nag számba 150-e vette rész világháborúba közülü 17-e halta hős halált hitközsé ma vezetősége Koh Józse rabbi Du Vilmo elnök Gerst Adol alelnö Wittman Salamo pénztárnok Mosc Henri é Bruckne Leopol elöljáró

13584.h

CÍMSZ Németkereszt

SZÓCIK Nemetkereszt Sopronkeresztú mo Deutschkreut Sopronkereszt zsi közsé egyi h hitközs -n Se kehilo M XVI s másod feléb vo o zsi közs Lipschi Márku ne rabbiva a 167 onn Bamberg men ah 171 ha me kurucháborúba különös 1704 közs sok szenvede martalócoktó zsi csal lako 173 N.-o 1777-b tűzvészb ma mind zsidóh templ elpusztul 1780-b m 1 család vo községne Rabb volta Kaufma Józs 1735-3 Hamburg Ju L 17 -8 Jo Jirmija 1783-180 Mos Le 1806-183 Menach Ka 1838-189 Friedma Dáv 189 templo herc Esterhá támogatásáv épül V ezenkív e Tifere Bachur imaház Talm Tóráj Jesivá 186 létesül Egy-taner népiskolá 186 nyí me Chev Kadisáj Bik Chol Nőegyle tanúskodn m N. hitél zsi kulturál tevékenys fejlettségérő M k egyle va Malb Arumi ame szegény felruházásá Mask Do ame szegény fáv va ellátásá alakul I születe Dóc Laj világhí zeneszer Goldma Káro N.- töltöt gyermekévei hitközs lélekszá 41 család szá 10 ak köz - fizetn adó Foglalkoz szeri követke megoszlá nagykeresked tanít keresked munká iparo nagyiparo orvo magántisztvise egyé hitközs tagj na számb 150- vett rés világháborúb közül 17- halt hő halál hitközs m vezetőség Ko Józs rabb D Vilm elnö Gers Ado aleln Wittma Salam pénztárno Mos Henr Bruckn Leopo elöljár

13584.

CÍMS Németkeresz

SZÓCI Nemetkeresz Sopronkereszt m Deutschkreu Sopronkeresz zs közs egy hitköz - S kehil XV máso felé v zs köz Lipsch Márk n rabbiv 16 on Bamber me a 17 h m kurucháborúb különö 170 köz so szenved martalócokt zs csa lak 17 N.- 1777- tűzvész m min zsidó temp elpusztu 1780- csalá v községn Rab volt Kaufm Józ 1735- Hambur J 1 - J Jirmij 1783-18 Mo L 1806-18 Menac K 1838-18 Friedm Dá 18 templ her Esterh támogatásá épü ezenkí Tifer Bachu imahá Tal Tórá Jesiv 18 létesü Egy-tane népiskol 18 ny m Che Kadisá Bi Cho Nőegyl tanúskod N hité zs kulturá tevékeny fejlettségér egyl v Mal Arum am szegén felruházás Mas D am szegén fá v ellátás alaku szület Dó La világh zenesze Goldm Kár N. töltö gyermekéve hitköz léleksz 4 csalá sz 1 a kö fizet ad Foglalko szer követk megoszl nagykereske taní kereske munk ipar nagyipar orv magántisztvis egy hitköz tag n szám 150 vet ré világháború közü 17 hal h halá hitköz vezetősé K Józ rab Vil eln Ger Ad alel Wittm Sala pénztárn Mo Hen Bruck Leop elöljá

13584

CÍM Németkeres

SZÓC Nemetkeres Sopronkeresz Deutschkre Sopronkeres z köz eg hitkö kehi X más fel z kö Lipsc Már rabbi 1 o Bambe m 1 kurucháború külön 17 kö s szenve martalócok z cs la 1 N. 1777 tűzvés mi zsid tem elpuszt 1780 csal község Ra vol Kauf Jó 1735 Hambu Jirmi 1783-1 M 1806-1 Mena 1838-1 Fried D 1 temp he Ester támogatás ép ezenk Tife Bach imah Ta Tór Jesi 1 létes Egy-tan népisko 1 n Ch Kadis B Ch Nőegy tanúsko hit z kultur tevéken fejlettségé egy Ma Aru a szegé felruházá Ma a szegé f ellátá alak szüle D L világ zenesz Gold Ká N tölt gyermekév hitkö léleks csal s k fize a Foglalk sze követ megosz nagykeresk tan keresk mun ipa nagyipa or magántisztvi eg hitkö ta szá 15 ve r világhábor köz 1 ha hal hitkö vezetős Jó ra Vi el Ge A ale Witt Sal pénztár M He Bruc Leo elölj

1358

CÍ Németkere

SZÓ Nemetkere Sopronkeres Deutschkr Sopronkere kö e hitk keh má fe k Lips Má rabb Bamb kuruchábor külö 1 k szenv martalóco c l N 177 tűzvé m zsi te elpusz 178 csa közsé R vo Kau J 173 Hamb Jirm 1783- 1806- Men 1838- Frie tem h Este támogatá é ezen Tif Bac ima T Tó Jes léte Egy-ta népisk C Kadi C Nőeg tanúsk hi kultu tevéke fejlettség eg M Ar szeg felruház M szeg ellát ala szül vilá zenes Gol K töl gyermeké hitk lélek csa fiz Foglal sz köve megos nagykeres ta keres mu ip nagyip o magántisztv e hitk t sz 1 v világhábo kö h ha hitk vezető J r V e G al Wit Sa pénztá H Bru Le elöl