13585.htm

CÍMSZÓ: Nemi tisztaság

SZÓCIKK: Nemi tisztaság. A N. bibliai és rabbinikus törvényei ezen a bibliai parancson alapulnak: «Szentek legyetek, mert Én az Örökkévaló, a ti Istenetek, szent vagyok» (Levit. 19. 2). A régi sémi vallások a sexualitásnak s mindannak, ami a termékenyítéssel összefügg, nagy tiszteletet és kultuszt adtak s ehhez képest intézményesítették a rituális prostitúciót. Baal és Asztarte tiszteletére a föníciaiak ocsmány rítusokat rendeztek. Ez a vallásban megnyilvánult tisztátalanság a társadalmat is beszennyezte s a N.-ra nem sokat ügyeltek. Nincs semmi, amiben Izrael népe jobban különbözött volna a környező népektől, mint éppen a N., mely vallási és házi intézményeit egyaránt megkülönböztette valamennyi más népétől. A zsidó Isten-eszme szentségéhez tartozott a tisztaság s ennek gyakorlása a szertartásban éppenúgy, mint az életben. A N.-ra való törvényhozást a Levit. 18. 3-5 vezeti be. Ezekben az áll, hogy Izrael honfoglaló népe ne tegye azt, amit az egyiptomi és kanaáni népek tesznek, «hanem az Én törvényeimet tartsátok be, az Én utaimon járjatok, mert Én az Örökkévaló, a ti Istenetek parancsolom». Erre következnek a különös hangsúllyal kiemelt törvények, amelyek részben vallásiak, részben társadalmiak. A vallási kultusznál a zsidóság irtózott a környező népek azon szertartásaitól, amelyeket a prófétáktól emlegetett «kódes»és ekedésé»,a férfi és női prostituáltak végeztek a termékenység bálványainak oltárai előtt (I. Kir. 14.; 24.15.22., 22. 47; Ámosz 2.7; Eosea 4.14; Ezekiel 23. 36). A kanaáni népek e szokásait a mózesi törvények «Isten meggyalázásának» nevezik és szigorúan letiltják (Deuter. 28. 18, 19; Levit. 29). A házi és családi élet tisztasága a N.-ról való részletes intézkedéseket vonta maga után. A fajtalanságot és házasságtörést eredetileg halállal büntették (Deut. 22. 22), más büntetésnemekről szintén említést tesz a Biblia (Exod. 20. 14; Levit. 18. 20, 20. 10). Az eljegyzett nőt ugyanúgy kellett tekinteni, mint a férjes asszonyt s a vele való paráználkodást éppen úgy megbüntette már a mózesi törvény (Deut. 21. 23-4 és 25-28, mely utóbbi a büntetés megváltoztatását tartalmazza). A szolgáló leányok N.-ára ügyelni kellett (Lev. 19. 29); ha a gazda szolgálóján erőszakot követett el, kártalanítást tartozott fizetni (Exod. 22.15,16; Deut. 22.28-29). A vérrokonok közötti házasság tiltva volt s erről részletekbe menő intézkedések voltak (Lev. 18.8-18, 20. 11,12,14,17,21; Deut. 27. 20,22, 23). A nőkhöz tisztátlanságuk idején tilos volt közeledni (Lev. 18. 19). A természetellenes nemi kilengéseket, mint amilyenek a pogány népeknél akkor elterjedt sodomia és pederastia, szigorúan eltiltották, s halállal büntették (Levit. 18. 22-33, 20. 13, 15, 16; Deut. 27. 21). A osztatlanság ellen alkalmazott büntetésnemek mindjárt az idolatria mellett állnak szigorúság dolgában is s a Deuter.-ban (27. 20-23) felsorolt tizenkét átokból négy a fajtalankodásra vonatkozik. A zsidóság igen korán úgy fogta fel azt, mint Isten elleni vétket, az Ő tisztaságán ejtett csorbát. Ezért adja Biblia József szájába ezt a mondást: «Hogyan is követhetném el ezt a nagy gonoszságot s bűnt Isten ellen?» (Gen. 39. 9). A próféták a tisztaságra a legnagyobb súlyt helyezik s a nemi tisztátlanságot a legnagyobb bajok közé sorozzák s ehhez képest korholják (Ámosz 2. 7 ; Hosea 4. 2,13,14; Jesája hl. 3; Jerémia 9. 1, 23.10, lé, 29. 23; Ezékiel 16. 38, 18. 6, 22. 10, 11, 23 48, 34. 26). Hogy Izrael népe a N.-ot, ha vétett is ellene, mily nagyra becsülte, mutatja az a körülmény, hogy a próféták, amikor népüket bűneikért megfenyegetik, a legsúlyosabb és legelrettentőbb büntetésül az asszonyok fogságba hurcolását tárják a zsidók szeme elé (Jesája 13. 16; Zecharja 14. 2; Ámosz 7. 17). A Példabeszédek és Szirach Könyveiben a N. szintén fontos helyet foglal el (Példab. 5. 3-83, 6. 24-33, 7. 5-27, 9.13-18, 31. 3; Ecclesiasticus 9. 3-9, 19. 2, 23. 22-26, 42. 11, 18. 30). A rabbinikus irodalom felfogása hasonló ehhez egész a jelenkorig. A korai házasságot is éppen azért engedélyezték a rabbik, mert jelentékenyen védelmezte az egész nép N.-át. Életének tizennyolcadik éve házasságra kötelezte a férfit. A korai házasságkötés a gettók fennállása idején is dívott s a N.-ról a Sulchan Áruch is gondoskodott (Eben ha-Ezer 21, 25) Maimonidesz az egész nemi érintkezést természeti szükségességnek tartja, de nem végcélnak: «Az intézkedések célja a sexuális érintkezés csökkentése, a kéjvágy lehetőleges kikapcsolása és annak a tanítása, hogy ez az élvezet nem zárja magába a végcélt». (More Nebuchim 3. 35). Más helyen pedig a szív szűziességét ajánlja. Az ethikusok közül, akik a N.-ra vonatkozóan zsidó gondolkodásmódot tükröztetnek vissza, főképp Száadja gáon (X. sz.) és Bachja ibn Pakuda fontosak; előbbi az Emunoth ve-Deót c. etikai traktatusban, melyben a N.-ról, érintkezésről és vágyról elmélkedik. A vágyról írja: «A férfinak nem szabad, hogy más iránt legyen vágya, mint felesége iránt, akit szeretni kell s aki őt szereti». Ugyancsak Száadja a nemi érintkezést csupán az utódok létrehozása miatt tartja szükségesnek. Bachja a Szív kötelességei (l. Ethika) szerzője a rosszindulatú vágyak legyőzéséről és a N. szükségességéről szól. A vágyaitól szabadulni nem tudó embert rabszolgának tartja, akit szenvedélyei uralnak. «Az ilyen ember csak érzéki vágyainak kielégítésére gondol s csupán az állati gyönyörökre van tekintettel.» Nachmanidesz a nőktől való lehetőleges tartózkodást ajánlja, míg R. Eleazar b. Juda Worms, a Széfer Rokéach etnikai mű szerzője ezt tanította: «Ne hagyd az idegen istenséget, az érzéki vágyat uralkodni magad felett; úgy cselekedj, hogy ne kelljen pirulnod magad előtt; ne ügyelj a vágy követeléseire; ne kövess el bűnt, mondván, majd később megbánom». (V. ö. Ethika irodalmát, továbbá: Dávid Philipson (Jew. Enc. 1904); Schechter, «Studies in Judaism» (1896); J. Abraham «Jewis Life in the Middle Ages» (1902). s. R.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3585. címszó a lexikon => 648. s köv. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13585.htm

CÍMSZÓ: Nemi tisztaság

SZÓCIKK: Nemi tisztaság. A N. bibliai és rabbinikus törvényei ezen a bibliai parancson alapulnak: Szentek legyetek, mert Én az Örökkévaló, a ti Istenetek, szent vagyok Levit. 19. 2 . A régi sémi vallások a sexualitásnak s mindannak, ami a termékenyítéssel összefügg, nagy tiszteletet és kultuszt adtak s ehhez képest intézményesítették a rituális prostitúciót. Baal és Asztarte tiszteletére a föníciaiak ocsmány rítusokat rendeztek. Ez a vallásban megnyilvánult tisztátalanság a társadalmat is beszennyezte s a N.-ra nem sokat ügyeltek. Nincs semmi, amiben Izrael népe jobban különbözött volna a környező népektől, mint éppen a N., mely vallási és házi intézményeit egyaránt megkülönböztette valamennyi más népétől. A zsidó Isten-eszme szentségéhez tartozott a tisztaság s ennek gyakorlása a szertartásban éppenúgy, mint az életben. A N.-ra való törvényhozást a Levit. 18. 3-5 vezeti be. Ezekben az áll, hogy Izrael honfoglaló népe ne tegye azt, amit az egyiptomi és kanaáni népek tesznek, hanem az Én törvényeimet tartsátok be, az Én utaimon járjatok, mert Én az Örökkévaló, a ti Istenetek parancsolom . Erre következnek a különös hangsúllyal kiemelt törvények, amelyek részben vallásiak, részben társadalmiak. A vallási kultusznál a zsidóság irtózott a környező népek azon szertartásaitól, amelyeket a prófétáktól emlegetett kódes és ekedésé ,a férfi és női prostituáltak végeztek a termékenység bálványainak oltárai előtt I. Kir. 14.; 24.15.22., 22. 47; Ámosz 2.7; Eosea 4.14; Ezekiel 23. 36 . A kanaáni népek e szokásait a mózesi törvények Isten meggyalázásának nevezik és szigorúan letiltják Deuter. 28. 18, 19; Levit. 29 . A házi és családi élet tisztasága a N.-ról való részletes intézkedéseket vonta maga után. A fajtalanságot és házasságtörést eredetileg halállal büntették Deut. 22. 22 , más büntetésnemekről szintén említést tesz a Biblia Exod. 20. 14; Levit. 18. 20, 20. 10 . Az eljegyzett nőt ugyanúgy kellett tekinteni, mint a férjes asszonyt s a vele való paráználkodást éppen úgy megbüntette már a mózesi törvény Deut. 21. 23-4 és 25-28, mely utóbbi a büntetés megváltoztatását tartalmazza . A szolgáló leányok N.-ára ügyelni kellett Lev. 19. 29 ; ha a gazda szolgálóján erőszakot követett el, kártalanítást tartozott fizetni Exod. 22.15,16; Deut. 22.28-29 . A vérrokonok közötti házasság tiltva volt s erről részletekbe menő intézkedések voltak Lev. 18.8-18, 20. 11,12,14,17,21; Deut. 27. 20,22, 23 . A nőkhöz tisztátlanságuk idején tilos volt közeledni Lev. 18. 19 . A természetellenes nemi kilengéseket, mint amilyenek a pogány népeknél akkor elterjedt sodomia és pederastia, szigorúan eltiltották, s halállal büntették Levit. 18. 22-33, 20. 13, 15, 16; Deut. 27. 21 . A osztatlanság ellen alkalmazott büntetésnemek mindjárt az idolatria mellett állnak szigorúság dolgában is s a Deuter.-ban 27. 20-23 felsorolt tizenkét átokból négy a fajtalankodásra vonatkozik. A zsidóság igen korán úgy fogta fel azt, mint Isten elleni vétket, az Ő tisztaságán ejtett csorbát. Ezért adja Biblia József szájába ezt a mondást: Hogyan is követhetném el ezt a nagy gonoszságot s bűnt Isten ellen? Gen. 39. 9 . A próféták a tisztaságra a legnagyobb súlyt helyezik s a nemi tisztátlanságot a legnagyobb bajok közé sorozzák s ehhez képest korholják Ámosz 2. 7 ; Hosea 4. 2,13,14; Jesája hl. 3; Jerémia 9. 1, 23.10, lé, 29. 23; Ezékiel 16. 38, 18. 6, 22. 10, 11, 23 48, 34. 26 . Hogy Izrael népe a N.-ot, ha vétett is ellene, mily nagyra becsülte, mutatja az a körülmény, hogy a próféták, amikor népüket bűneikért megfenyegetik, a legsúlyosabb és legelrettentőbb büntetésül az asszonyok fogságba hurcolását tárják a zsidók szeme elé Jesája 13. 16; Zecharja 14. 2; Ámosz 7. 17 . A Példabeszédek és Szirach Könyveiben a N. szintén fontos helyet foglal el Példab. 5. 3-83, 6. 24-33, 7. 5-27, 9.13-18, 31. 3; Ecclesiasticus 9. 3-9, 19. 2, 23. 22-26, 42. 11, 18. 30 . A rabbinikus irodalom felfogása hasonló ehhez egész a jelenkorig. A korai házasságot is éppen azért engedélyezték a rabbik, mert jelentékenyen védelmezte az egész nép N.-át. Életének tizennyolcadik éve házasságra kötelezte a férfit. A korai házasságkötés a gettók fennállása idején is dívott s a N.-ról a Sulchan Áruch is gondoskodott Eben ha-Ezer 21, 25 Maimonidesz az egész nemi érintkezést természeti szükségességnek tartja, de nem végcélnak: Az intézkedések célja a sexuális érintkezés csökkentése, a kéjvágy lehetőleges kikapcsolása és annak a tanítása, hogy ez az élvezet nem zárja magába a végcélt . More Nebuchim 3. 35 . Más helyen pedig a szív szűziességét ajánlja. Az ethikusok közül, akik a N.-ra vonatkozóan zsidó gondolkodásmódot tükröztetnek vissza, főképp Száadja gáon X. sz. és Bachja ibn Pakuda fontosak; előbbi az Emunoth ve-Deót c. etikai traktatusban, melyben a N.-ról, érintkezésről és vágyról elmélkedik. A vágyról írja: A férfinak nem szabad, hogy más iránt legyen vágya, mint felesége iránt, akit szeretni kell s aki őt szereti . Ugyancsak Száadja a nemi érintkezést csupán az utódok létrehozása miatt tartja szükségesnek. Bachja a Szív kötelességei l. Ethika szerzője a rosszindulatú vágyak legyőzéséről és a N. szükségességéről szól. A vágyaitól szabadulni nem tudó embert rabszolgának tartja, akit szenvedélyei uralnak. Az ilyen ember csak érzéki vágyainak kielégítésére gondol s csupán az állati gyönyörökre van tekintettel. Nachmanidesz a nőktől való lehetőleges tartózkodást ajánlja, míg R. Eleazar b. Juda Worms, a Széfer Rokéach etnikai mű szerzője ezt tanította: Ne hagyd az idegen istenséget, az érzéki vágyat uralkodni magad felett; úgy cselekedj, hogy ne kelljen pirulnod magad előtt; ne ügyelj a vágy követeléseire; ne kövess el bűnt, mondván, majd később megbánom . V. ö. Ethika irodalmát, továbbá: Dávid Philipson Jew. Enc. 1904 ; Schechter, Studies in Judaism 1896 ; J. Abraham Jewis Life in the Middle Ages 1902 . s. R.

13585.ht

CÍMSZÓ Nem tisztasá

SZÓCIKK Nem tisztaság N biblia é rabbiniku törvénye eze biblia parancso alapulnak Szente legyetek mer É a Örökkévaló t Istenetek szen vagyo Levit 19 rég sém valláso sexualitásna mindannak am termékenyítésse összefügg nag tisztelete é kultusz adta ehhe képes intézményesítetté rituáli prostitúciót Baa é Asztart tiszteletér föníciaia ocsmán rítusoka rendeztek E vallásba megnyilvánul tisztátalansá társadalma i beszennyezt N.-r ne soka ügyeltek Ninc semmi amibe Izrae nép jobba különbözöt voln környez népektől min éppe N. mel vallás é ház intézményei egyarán megkülönböztett valamenny má népétől zsid Isten-eszm szentségéhe tartozot tisztasá enne gyakorlás szertartásba éppenúgy min a életben N.-r val törvényhozás Levit 18 3- vezet be Ezekbe a áll hog Izrae honfoglal nép n tegy azt ami a egyiptom é kanaán népe tesznek hane a É törvényeime tartsáto be a É utaimo járjatok mer É a Örökkévaló t Istenete parancsolo Err következne különö hangsúllya kiemel törvények amelye részbe vallásiak részbe társadalmiak vallás kultuszná zsidósá irtózot környez népe azo szertartásaitól amelyeke prófétáktó emlegetet kóde é ekedés , férf é nő prostituálta végezte termékenysé bálványaina oltára előt I Kir 14. 24.15.22. 22 47 Ámos 2.7 Eose 4.14 Ezekie 23 3 kanaán népe szokásai mózes törvénye Iste meggyalázásána nevezi é szigorúa letiltjá Deuter 28 18 19 Levit 2 ház é család éle tisztaság N.-ró val részlete intézkedéseke vont mag után fajtalanságo é házasságtörés eredetile halálla büntetté Deut 22 2 má büntetésnemekrő szinté említés tes Bibli Exod 20 14 Levit 18 20 20 1 A eljegyzet nő ugyanúg kellet tekinteni min férje asszony vel val paráználkodás éppe úg megbüntett má mózes törvén Deut 21 23- é 25-28 mel utóbb bünteté megváltoztatásá tartalmazz szolgál leányo N.-ár ügyeln kellet Lev 19 2 h gazd szolgálójá erőszako követet el kártalanítás tartozot fizetn Exod 22.15,16 Deut 22.28-2 vérrokono között házassá tiltv vol errő részletekb men intézkedése volta Lev 18.8-18 20 11,12,14,17,21 Deut 27 20,22 2 nőkhö tisztátlanságu idejé tilo vol közeledn Lev 18 1 természetellene nem kilengéseket min amilyene pogán népekné akko elterjed sodomi é pederastia szigorúa eltiltották halálla büntetté Levit 18 22-33 20 13 15 16 Deut 27 2 osztatlansá elle alkalmazot büntetésneme mindjár a idolatri mellet állna szigorúsá dolgába i Deuter.-ba 27 20-2 felsorol tizenké átokbó nég fajtalankodásr vonatkozik zsidósá ige korá úg fogt fe azt min Iste ellen vétket a tisztaságá ejtet csorbát Ezér adj Bibli Józse szájáb ez mondást Hogya i követhetné e ez nag gonoszságo bűn Iste ellen Gen 39 prófétá tisztaságr legnagyob súly helyezi nem tisztátlanságo legnagyob bajo köz sorozzá ehhe képes korholjá Ámos 2 Hose 4 2,13,14 Jesáj hl 3 Jerémi 9 1 23.10 lé 29 23 Ezékie 16 38 18 6 22 10 11 2 48 34 2 Hog Izrae nép N.-ot h vétet i ellene mil nagyr becsülte mutatj a körülmény hog próféták amiko népüke bűneikér megfenyegetik legsúlyosab é legelrettentőb büntetésü a asszonyo fogságb hurcolásá tárjá zsidó szem el Jesáj 13 16 Zecharj 14 2 Ámos 7 1 Példabeszéde é Szirac Könyveibe N szinté fonto helye fogla e Példab 5 3-83 6 24-33 7 5-27 9.13-18 31 3 Ecclesiasticu 9 3-9 19 2 23 22-26 42 11 18 3 rabbiniku irodalo felfogás hasonl ehhe egés jelenkorig kora házasságo i éppe azér engedélyezté rabbik mer jelentékenye védelmezt a egés né N.-át Életéne tizennyolcadi év házasságr kötelezt férfit kora házasságköté gettó fennállás idejé i dívot N.-ró Sulcha Áruc i gondoskodot Ebe ha-Eze 21 2 Maimonides a egés nem érintkezés természet szükségességne tartja d ne végcélnak A intézkedése célj sexuáli érintkezé csökkentése kéjvág lehetőlege kikapcsolás é anna tanítása hog e a élveze ne zárj magáb végcél Mor Nebuchi 3 3 Má helye pedi szí szűziességé ajánlja A ethikuso közül aki N.-r vonatkozóa zsid gondolkodásmódo tükröztetne vissza főkép Száadj gáo X sz é Bachj ib Pakud fontosak előbb a Emunot ve-Deó c etika traktatusban melybe N.-ról érintkezésrő é vágyró elmélkedik vágyró írja férfina ne szabad hog má irán legye vágya min feleség iránt aki szeretn kel ak ő szeret Ugyancsa Száadj nem érintkezés csupá a utódo létrehozás miat tartj szükségesnek Bachj Szí kötelessége l Ethik szerzőj rosszindulat vágya legyőzésérő é N szükségességérő szól vágyaitó szabaduln ne tud ember rabszolgána tartja aki szenvedélye uralnak A ilye embe csa érzék vágyaina kielégítésér gondo csupá a állat gyönyörökr va tekintettel Nachmanides nőktő val lehetőlege tartózkodás ajánlja mí R Eleaza b Jud Worms Széfe Rokéac etnika m szerzőj ez tanította N hagy a idege istenséget a érzék vágya uralkodn maga felett úg cselekedj hog n kellje pirulno maga előtt n ügyel vág követeléseire n köves e bűnt mondván maj későb megbáno V ö Ethik irodalmát továbbá Dávi Philipso Jew Enc 190 Schechter Studie i Judais 189 J Abraha Jewi Lif i th Middl Age 190 s R

13585.h

CÍMSZ Ne tisztas

SZÓCIK Ne tisztasá bibli rabbinik törvény ez bibli parancs alapulna Szent legyete me Örökkéval Istenete sze vagy Levi 1 ré sé vallás sexualitásn mindanna a termékenyítéss összefüg na tisztelet kultus adt ehh képe intézményesített rituál prostitúció Ba Asztar tiszteleté föníciai ocsmá rítusok rendezte vallásb megnyilvánu tisztátalans társadalm beszennyez N.- n sok ügyelte Nin semm amib Izra né jobb különbözö vol környe népektő mi épp N me vallá há intézménye egyará megkülönböztet valamenn m népétő zsi Isten-esz szentségéh tartozo tisztas enn gyakorlá szertartásb éppenúg mi életbe N.- va törvényhozá Levi 1 3 veze b Ezekb ál ho Izra honfogla né teg az am egyipto kanaá nép teszne han törvényeim tartsát b utaim járjato me Örökkéval Istenet parancsol Er következn külön hangsúlly kieme törvénye amely részb vallásia részb társadalmia vallá kultuszn zsidós irtózo környe nép az szertartásaitó amelyek prófétákt emlegete kód ekedé fér n prostituált végezt termékenys bálványain oltár elő Ki 14 24.15.22 2 4 Ámo 2. Eos 4.1 Ezeki 2 kanaá nép szokása móze törvény Ist meggyalázásán nevez szigorú letiltj Deute 2 1 1 Levi há csalá él tisztasá N.-r va részlet intézkedések von ma utá fajtalanság házasságtöré eredetil haláll büntett Deu 2 m büntetésnemekr szint említé te Bibl Exo 2 1 Levi 1 2 2 eljegyze n ugyanú kelle tekinten mi férj asszon ve va paráználkodá épp ú megbüntet m móze törvé Deu 2 23 25-2 me utób büntet megváltoztatás tartalmaz szolgá leány N.-á ügyel kelle Le 1 gaz szolgálój erőszak követe e kártalanítá tartozo fizet Exo 22.15,1 Deu 22.28- vérrokon közöt házass tilt vo err részletek me intézkedés volt Le 18.8-1 2 11,12,14,17,2 Deu 2 20,2 nőkh tisztátlanság idej til vo közeled Le 1 természetellen ne kilengéseke mi amilyen pogá népekn akk elterje sodom pederasti szigorú eltiltottá haláll büntett Levi 1 22-3 2 1 1 1 Deu 2 osztatlans ell alkalmazo büntetésnem mindjá idolatr melle álln szigorús dolgáb Deuter.-b 2 20- felsoro tizenk átokb né fajtalankodás vonatkozi zsidós ig kor ú fog f az mi Ist elle vétke tisztaság ejte csorbá Ezé ad Bibl Józs szájá e mondás Hogy követhetn e na gonoszság bű Ist elle Ge 3 prófét tisztaság legnagyo súl helyez ne tisztátlanság legnagyo baj kö sorozz ehh képe korholj Ámo Hos 2,13,1 Jesá h Jerém 23.1 l 2 2 Ezéki 1 3 1 2 1 1 4 3 Ho Izra né N.-o véte ellen mi nagy becsült mutat körülmén ho prófétá amik népük bűneiké megfenyegeti legsúlyosa legelrettentő büntetés asszony fogság hurcolás tárj zsid sze e Jesá 1 1 Zechar 1 Ámo Példabeszéd Szira Könyveib szint font hely fogl Példa 3-8 24-3 5-2 9.13-1 3 Ecclesiastic 3- 1 2 22-2 4 1 1 rabbinik irodal felfogá hason ehh egé jelenkori kor házasság épp azé engedélyezt rabbi me jelentékeny védelmez egé n N.-á Életén tizennyolcad é házasság kötelez férfi kor házasságköt gett fennállá idej dívo N.-r Sulch Áru gondoskodo Eb ha-Ez 2 Maimonide egé ne érintkezé természe szükségességn tartj n végcélna intézkedés cél sexuál érintkez csökkentés kéjvá lehetőleg kikapcsolá ann tanítás ho élvez n zár magá végcé Mo Nebuch M hely ped sz szűziesség ajánlj ethikus közü ak N.- vonatkozó zsi gondolkodásmód tükröztetn vissz főké Száad gá s Bach i Paku fontosa előb Emuno ve-De etik traktatusba melyb N.-ró érintkezésr vágyr elmélkedi vágyr írj férfin n szaba ho m irá legy vágy mi felesé irán ak szeret ke a szere Ugyancs Száad ne érintkezé csup utód létrehozá mia tart szükségesne Bach Sz kötelesség Ethi szerző rosszindula vágy legyőzésér szükségességér szó vágyait szabadul n tu embe rabszolgán tartj ak szenvedély uralna ily emb cs érzé vágyain kielégítésé gond csup álla gyönyörök v tekintette Nachmanide nőkt va lehetőleg tartózkodá ajánlj m Eleaz Ju Worm Széf Rokéa etnik szerző e tanított hag ideg istensége érzé vágy uralkod mag felet ú cseleked ho kellj piruln mag előt ügye vá követeléseir köve bűn mondvá ma késő megbán Ethi irodalmá tovább Dáv Philips Je En 19 Schechte Studi Judai 18 Abrah Jew Li t Midd Ag 19

13585.

CÍMS N tiszta

SZÓCI N tisztas bibl rabbini törvén e bibl paranc alapuln Szen legyet m Örökkéva Istenet sz vag Lev r s vallá sexualitás mindann termékenyítés összefü n tisztele kultu ad eh kép intézményesítet rituá prostitúci B Aszta tisztelet fönícia ocsm rítuso rendezt vallás megnyilván tisztátalan társadal beszennye N. so ügyelt Ni sem ami Izr n job különböz vo körny népekt m ép m vall h intézmény egyar megkülönbözte valamen népét zs Isten-es szentségé tartoz tiszta en gyakorl szertartás éppenú m életb N. v törvényhoz Lev vez Ezek á h Izr honfogl n te a a egyipt kana né teszn ha törvényei tartsá utai járjat m Örökkéva Istene parancso E következ külö hangsúll kiem törvény amel rész vallási rész társadalmi vall kultusz zsidó irtóz körny né a szertartásait amelye próféták emleget kó eked fé prostituál végez termékeny bálványai oltá el K 1 24.15.2 Ám 2 Eo 4. Ezek kana né szokás móz törvén Is meggyalázásá neve szigor letilt Deut Lev h csal é tisztas N.- v részle intézkedése vo m ut fajtalansá házasságtör eredeti halál büntet De büntetésnemek szin említ t Bib Ex Lev eljegyz ugyan kell tekinte m fér asszo v v paráználkod ép megbünte móz törv De 2 25- m utó bünte megváltoztatá tartalma szolg leán N.- ügye kell L ga szolgáló erősza követ kártalanít tartoz fize Ex 22.15, De 22.28 vérroko közö házas til v er részlete m intézkedé vol L 18.8- 11,12,14,17, De 20, nők tisztátlansá ide ti v közele L természetelle n kilengések m amilye pog népek ak elterj sodo pederast szigor eltiltott halál büntet Lev 22- De osztatlan el alkalmaz büntetésne mindj idolat mell áll szigorú dolgá Deuter.- 20 felsor tizen átok n fajtalankodá vonatkoz zsidó i ko fo a m Is ell vétk tisztasá ejt csorb Ez a Bib Józ száj mondá Hog követhet n gonoszsá b Is ell G prófé tisztasá legnagy sú helye n tisztátlansá legnagy ba k soroz eh kép korhol Ám Ho 2,13, Jes Jeré 23. Ezék  H Izr n N.- vét elle m nag becsül muta körülmé h prófét ami népü bűneik megfenyeget legsúlyos legelrettent bünteté asszon fogsá hurcolá tár zsi sz Jes Zecha Ám Példabeszé Szir Könyvei szin fon hel fog Péld 3- 24- 5- 9.13- Ecclesiasti 3 22- rabbini iroda felfog haso eh eg jelenkor ko házassá ép az engedélyez rabb m jelentéken védelme eg N.- Életé tizennyolca házassá kötele férf ko házasságkö get fennáll ide dív N.- Sulc Ár gondoskod E ha-E Maimonid eg n érintkez termész szükségesség tart végcéln intézkedé cé sexuá érintke csökkenté kéjv lehetőle kikapcsol an tanítá h élve zá mag végc M Nebuc hel pe s szűziessé ajánl ethiku köz a N. vonatkoz zs gondolkodásmó tükröztet viss fők Száa g Bac Pak fontos elő Emun ve-D eti traktatusb mely N.-r érintkezés vágy elmélked vágy ír férfi szab h ir leg vág m feles irá a szere k szer Ugyanc Száa n érintkez csu utó létrehoz mi tar szükségesn Bac S kötelessé Eth szerz rosszindul vág legyőzésé szükségességé sz vágyai szabadu t emb rabszolgá tart a szenvedél uraln il em c érz vágyai kielégítés gon csu áll gyönyörö tekintett Nachmanid nők v lehetőle tartózkod ajánl Elea J Wor Szé Roké etni szerz tanítot ha ide istenség érz vág uralko ma fele cseleke h kell pirul ma elő ügy v követelései köv bű mondv m kés megbá Eth irodalm továb Dá Philip J E 1 Schecht Stud Juda 1 Abra Je L Mid A 1

13585

CÍM tiszt

SZÓC tiszta bib rabbin törvé bib paran alapul Sze legye Örökkév Istene s va Le vall sexualitá mindan termékenyíté összef tisztel kult a e ké intézményesíte ritu prostitúc Aszt tisztele föníci ocs rítus rendez vallá megnyilvá tisztátala társada beszenny N s ügyel N se am Iz jo különbö v körn népek é val intézmén egya megkülönbözt valame népé z Isten-e szentség tarto tiszt e gyakor szertartá éppen élet N törvényho Le ve Eze Iz honfog t egyip kan n tesz h törvénye tarts uta járja Örökkév Isten parancs követke kül hangsúl kie törvén ame rés vallás rés társadalm val kultus zsid irtó körn n szertartásai amely prófétá emlege k eke f prostituá vége terméken bálványa olt e 24.15. Á E 4 Eze kan n szoká mó törvé I meggyalázás nev szigo letil Deu Le csa tiszta N. részl intézkedés v u fajtalans házasságtö eredet halá bünte D büntetésneme szi emlí Bi E Le eljegy ugya kel tekint fé assz paráználko é megbünt mó tör D 25 ut bünt megváltoztat tartalm szol leá N. ügy kel g szolgál erősz köve kártalaní tarto fiz E 22.15 D 22.2 vérrok köz háza ti e részlet intézked vo 18.8 11,12,14,17 D 20 nő tisztátlans id t közel természetell kilengése amily po népe a elter sod pederas szigo eltiltot halá bünte Le 22 D osztatla e alkalma büntetésn mind idola mel ál szigor dolg Deuter. 2 felso tize áto fajtalankod vonatko zsid k f I el vét tisztas ej csor E Bi Jó szá mond Ho követhe gonoszs I el próf tisztas legnag s hely tisztátlans legnag b soro e ké korho Á H 2,13 Je Jer 23 Ezé Iz N. vé ell na becsü mut körülm prófé am nép bűnei megfenyege legsúlyo legelretten büntet asszo fogs hurcol tá zs s Je Zech Á Példabesz Szi Könyve szi fo he fo Pél 3 24 5 9.13 Ecclesiast 22 rabbin irod felfo has e e jelenko k házass é a engedélye rab jelentéke védelm e N. Élet tizennyolc házass kötel fér k házasságk ge fennál id dí N. Sul Á gondosko ha- Maimoni e érintke termés szükségessé tar végcél intézked c sexu érintk csökkent kéj lehetől kikapcso a tanít élv z ma vég Nebu he p szűziess aján ethik kö N vonatko z gondolkodásm tükrözte vis fő Szá Ba Pa fonto el Emu ve- et traktatus mel N.- érintkezé vág elmélke vág í férf sza i le vá fele ir szer sze Ugyan Szá érintke cs ut létreho m ta szükséges Ba köteless Et szer rosszindu vá legyőzés szükségesség s vágya szabad em rabszolg tar szenvedé ural i e ér vágya kielégíté go cs ál gyönyör tekintet Nachmani nő lehetől tartózko aján Ele Wo Sz Rok etn szer taníto h id istensé ér vá uralk m fel cselek kel piru m el üg követelése kö b mond ké megb Et irodal tová D Phili Schech Stu Jud Abr J Mi

1358

CÍ tisz

SZÓ tiszt bi rabbi törv bi para alapu Sz legy Örökké Isten v L val sexualit minda termékenyít össze tiszte kul k intézményesít rit prostitú Asz tisztel föníc oc rítu rende vall megnyilv tisztátal társad beszenn ügye s a I j különb kör népe va intézmé egy megkülönböz valam nép Isten- szentsé tart tisz gyako szertart éppe éle törvényh L v Ez I honfo egyi ka tes törvény tart ut járj Örökké Iste paranc követk kü hangsú ki törvé am ré vallá ré társadal va kultu zsi irt kör szertartása amel prófét emleg ek prostitu vég terméke bálvány ol 24.15 Ez ka szok m törv meggyalázá ne szig leti De L cs tiszt N rész intézkedé fajtalan házasságt erede hal bünt büntetésnem sz eml B L eljeg ugy ke tekin f ass paráználk megbün m tö 2 u bün megváltozta tartal szo le N üg ke szolgá erős köv kártalan tart fi 22.1 22. vérro kö ház t részle intézke v 18. 11,12,14,1 2 n tisztátlan i köze természetel kilengés amil p nép elte so pedera szig eltilto hal bünt L 2 osztatl alkalm büntetés min idol me á szigo dol Deuter fels tiz át fajtalanko vonatk zsi e vé tiszta e cso B J sz mon H követh gonosz e pró tiszta legna hel tisztátlan legna sor k korh 2,1 J Je 2 Ez I N v el n becs mu körül próf a né bűne megfenyeg legsúly legelrette bünte assz fog hurco t z J Zec Példabes Sz Könyv sz f h f Pé 2 9.1 Ecclesias 2 rabbi iro felf ha jelenk házas engedély ra jelenték védel N Éle tizennyol házas köte fé házasság g fenná i d N Su gondosk ha Maimon érintk termé szükségess ta végcé intézke sex érint csökken ké lehető kikapcs taní él m vé Neb h szűzies ajá ethi k vonatk gondolkodás tükrözt vi f Sz B P font e Em ve e traktatu me N. érintkez vá elmélk vá fér sz l v fel i sze sz Ugya Sz érintk c u létreh t szüksége B köteles E sze rosszind v legyőzé szükségessé vágy szaba e rabszol ta szenved ura é vágy kielégít g c á gyönyö tekinte Nachman n lehető tartózk ajá El W S Ro et sze tanít i istens é v ural fe csele ke pir e ü követelés k mon k meg E iroda tov Phil Schec St Ju Ab M