13586.htm

CÍMSZÓ: Nemi tisztaság

SZÓCIKK: "Ez a vallásban megnyilvánult tisztátalanság a társadalmat is beszennyezte s a N.-ra nem sokat ügyeltek. Nincs semmi, amiben Izrael népe jobban különbözött volna a környező népektől, mint éppen a N., mely vallási és házi intézményeit egyaránt megkülönböztette valamennyi más népétől. A zsidó Isten-eszme szentségéhez tartozott a tisztaság s ennek gyakorlása a szertartásban éppenúgy, mint az életben. A N.-ra való törvényhozást a Levit. 18. 3-5 vezeti be. Ezekben az áll, hogy Izrael honfoglaló népe ne tegye azt, amit az egyiptomi és kanaáni népek tesznek, «hanem az Én törvényeimet tartsátok be, az Én utaimon járjatok, mert Én az Örökkévaló, a ti Istenetek parancsolom». Erre következnek a különös hangsúllyal kiemelt törvények, amelyek részben vallásiak, részben társadalmiak. A vallási kultusznál a zsidóság irtózott a környező népek azon szertartásaitól, amelyeket a prófétáktól emlegetett «kódes»és ekedésé»,a férfi és női prostituáltak végeztek a termékenység bálványainak oltárai előtt (I. Kir. 14.; 24.15.22., 22. 47; Ámosz 2.7; Eosea 4.14; Ezekiel 23. 36). A kanaáni népek e szokásait a mózesi törvények «Isten meggyalázásának» nevezik és szigorúan letiltják (Deuter. 28. 18, 19; Levit. 29). A házi és családi élet tisztasága a N.-ról való részletes intézkedéseket vonta maga után. A fajtalanságot és házasságtörést eredetileg halállal büntették (Deut. 22. 22), más büntetésnemekről szintén említést tesz a Biblia (Exod. 20. 14; Levit. 18. 20, 20. 10). Az eljegyzett nőt ugyanúgy kellett tekinteni, mint a férjes asszonyt s a vele való paráználkodást éppen úgy megbüntette már a mózesi törvény (Deut. 21. 23-4 és 25-28, mely utóbbi a büntetés megváltoztatását tartalmazza). A szolgáló leányok N.-ára ügyelni kellett (Lev. 19. 29); ha a gazda szolgálóján erőszakot követett el, kártalanítást tartozott fizetni (Exod. 22.15,16; Deut. 22.28-29). A vérrokonok közötti házasság tiltva volt s erről részletekbe menő intézkedések voltak (Lev. 18.8-18, 20. 11,12,14,17,21; Deut. 27. 20,22, 23). A nőkhöz tisztátlanságuk idején tilos volt közeledni (Lev. 18. 19). A természetellenes nemi kilengéseket, mint amilyenek a pogány népeknél akkor elterjedt sodomia és pederastia, szigorúan eltiltották, s halállal büntették (Levit. 18. 22-33, 20. 13, 15, 16; Deut. 27. 21). A osztatlanság ellen alkalmazott büntetésnemek mindjárt az idolatria mellett állnak szigorúság dolgában is s a Deuter.-ban (27. 20-23) felsorolt tizenkét átokból négy a fajtalankodásra vonatkozik. A zsidóság igen korán úgy fogta fel azt, mint Isten elleni vétket, az Ő tisztaságán ejtett csorbát. Ezért adja Biblia József szájába ezt a mondást: «Hogyan is követhetném el ezt a nagy gonoszságot s bűnt Isten ellen?» (Gen. 39. 9). A próféták a tisztaságra a legnagyobb súlyt helyezik s a nemi tisztátlanságot a legnagyobb bajok közé sorozzák s ehhez képest korholják (Ámosz 2. 7 ; Hosea 4. 2,13,14; Jesája hl. 3; Jerémia 9. 1, 23.10, lé, 29. 23; Ezékiel 16. 38, 18. 6, 22. 10, 11, 23 48, 34. 26). Hogy Izrael népe a N.-ot, ha vétett is ellene, mily nagyra becsülte, mutatja az a körülmény, hogy a próféták, amikor népüket bűneikért"


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3586. címszó a lexikon => 648. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13586.htm

CÍMSZÓ: Nemi tisztaság

SZÓCIKK: Ez a vallásban megnyilvánult tisztátalanság a társadalmat is beszennyezte s a N.-ra nem sokat ügyeltek. Nincs semmi, amiben Izrael népe jobban különbözött volna a környező népektől, mint éppen a N., mely vallási és házi intézményeit egyaránt megkülönböztette valamennyi más népétől. A zsidó Isten-eszme szentségéhez tartozott a tisztaság s ennek gyakorlása a szertartásban éppenúgy, mint az életben. A N.-ra való törvényhozást a Levit. 18. 3-5 vezeti be. Ezekben az áll, hogy Izrael honfoglaló népe ne tegye azt, amit az egyiptomi és kanaáni népek tesznek, hanem az Én törvényeimet tartsátok be, az Én utaimon járjatok, mert Én az Örökkévaló, a ti Istenetek parancsolom . Erre következnek a különös hangsúllyal kiemelt törvények, amelyek részben vallásiak, részben társadalmiak. A vallási kultusznál a zsidóság irtózott a környező népek azon szertartásaitól, amelyeket a prófétáktól emlegetett kódes és ekedésé ,a férfi és női prostituáltak végeztek a termékenység bálványainak oltárai előtt I. Kir. 14.; 24.15.22., 22. 47; Ámosz 2.7; Eosea 4.14; Ezekiel 23. 36 . A kanaáni népek e szokásait a mózesi törvények Isten meggyalázásának nevezik és szigorúan letiltják Deuter. 28. 18, 19; Levit. 29 . A házi és családi élet tisztasága a N.-ról való részletes intézkedéseket vonta maga után. A fajtalanságot és házasságtörést eredetileg halállal büntették Deut. 22. 22 , más büntetésnemekről szintén említést tesz a Biblia Exod. 20. 14; Levit. 18. 20, 20. 10 . Az eljegyzett nőt ugyanúgy kellett tekinteni, mint a férjes asszonyt s a vele való paráználkodást éppen úgy megbüntette már a mózesi törvény Deut. 21. 23-4 és 25-28, mely utóbbi a büntetés megváltoztatását tartalmazza . A szolgáló leányok N.-ára ügyelni kellett Lev. 19. 29 ; ha a gazda szolgálóján erőszakot követett el, kártalanítást tartozott fizetni Exod. 22.15,16; Deut. 22.28-29 . A vérrokonok közötti házasság tiltva volt s erről részletekbe menő intézkedések voltak Lev. 18.8-18, 20. 11,12,14,17,21; Deut. 27. 20,22, 23 . A nőkhöz tisztátlanságuk idején tilos volt közeledni Lev. 18. 19 . A természetellenes nemi kilengéseket, mint amilyenek a pogány népeknél akkor elterjedt sodomia és pederastia, szigorúan eltiltották, s halállal büntették Levit. 18. 22-33, 20. 13, 15, 16; Deut. 27. 21 . A osztatlanság ellen alkalmazott büntetésnemek mindjárt az idolatria mellett állnak szigorúság dolgában is s a Deuter.-ban 27. 20-23 felsorolt tizenkét átokból négy a fajtalankodásra vonatkozik. A zsidóság igen korán úgy fogta fel azt, mint Isten elleni vétket, az Ő tisztaságán ejtett csorbát. Ezért adja Biblia József szájába ezt a mondást: Hogyan is követhetném el ezt a nagy gonoszságot s bűnt Isten ellen? Gen. 39. 9 . A próféták a tisztaságra a legnagyobb súlyt helyezik s a nemi tisztátlanságot a legnagyobb bajok közé sorozzák s ehhez képest korholják Ámosz 2. 7 ; Hosea 4. 2,13,14; Jesája hl. 3; Jerémia 9. 1, 23.10, lé, 29. 23; Ezékiel 16. 38, 18. 6, 22. 10, 11, 23 48, 34. 26 . Hogy Izrael népe a N.-ot, ha vétett is ellene, mily nagyra becsülte, mutatja az a körülmény, hogy a próféták, amikor népüket bűneikért

13586.ht

CÍMSZÓ Nem tisztasá

SZÓCIKK E vallásba megnyilvánul tisztátalansá társadalma i beszennyezt N.-r ne soka ügyeltek Ninc semmi amibe Izrae nép jobba különbözöt voln környez népektől min éppe N. mel vallás é ház intézményei egyarán megkülönböztett valamenny má népétől zsid Isten-eszm szentségéhe tartozot tisztasá enne gyakorlás szertartásba éppenúgy min a életben N.-r val törvényhozás Levit 18 3- vezet be Ezekbe a áll hog Izrae honfoglal nép n tegy azt ami a egyiptom é kanaán népe tesznek hane a É törvényeime tartsáto be a É utaimo járjatok mer É a Örökkévaló t Istenete parancsolo Err következne különö hangsúllya kiemel törvények amelye részbe vallásiak részbe társadalmiak vallás kultuszná zsidósá irtózot környez népe azo szertartásaitól amelyeke prófétáktó emlegetet kóde é ekedés , férf é nő prostituálta végezte termékenysé bálványaina oltára előt I Kir 14. 24.15.22. 22 47 Ámos 2.7 Eose 4.14 Ezekie 23 3 kanaán népe szokásai mózes törvénye Iste meggyalázásána nevezi é szigorúa letiltjá Deuter 28 18 19 Levit 2 ház é család éle tisztaság N.-ró val részlete intézkedéseke vont mag után fajtalanságo é házasságtörés eredetile halálla büntetté Deut 22 2 má büntetésnemekrő szinté említés tes Bibli Exod 20 14 Levit 18 20 20 1 A eljegyzet nő ugyanúg kellet tekinteni min férje asszony vel val paráználkodás éppe úg megbüntett má mózes törvén Deut 21 23- é 25-28 mel utóbb bünteté megváltoztatásá tartalmazz szolgál leányo N.-ár ügyeln kellet Lev 19 2 h gazd szolgálójá erőszako követet el kártalanítás tartozot fizetn Exod 22.15,16 Deut 22.28-2 vérrokono között házassá tiltv vol errő részletekb men intézkedése volta Lev 18.8-18 20 11,12,14,17,21 Deut 27 20,22 2 nőkhö tisztátlanságu idejé tilo vol közeledn Lev 18 1 természetellene nem kilengéseket min amilyene pogán népekné akko elterjed sodomi é pederastia szigorúa eltiltották halálla büntetté Levit 18 22-33 20 13 15 16 Deut 27 2 osztatlansá elle alkalmazot büntetésneme mindjár a idolatri mellet állna szigorúsá dolgába i Deuter.-ba 27 20-2 felsorol tizenké átokbó nég fajtalankodásr vonatkozik zsidósá ige korá úg fogt fe azt min Iste ellen vétket a tisztaságá ejtet csorbát Ezér adj Bibli Józse szájáb ez mondást Hogya i követhetné e ez nag gonoszságo bűn Iste ellen Gen 39 prófétá tisztaságr legnagyob súly helyezi nem tisztátlanságo legnagyob bajo köz sorozzá ehhe képes korholjá Ámos 2 Hose 4 2,13,14 Jesáj hl 3 Jerémi 9 1 23.10 lé 29 23 Ezékie 16 38 18 6 22 10 11 2 48 34 2 Hog Izrae nép N.-ot h vétet i ellene mil nagyr becsülte mutatj a körülmény hog próféták amiko népüke bűneikér

13586.h

CÍMSZ Ne tisztas

SZÓCIK vallásb megnyilvánu tisztátalans társadalm beszennyez N.- n sok ügyelte Nin semm amib Izra né jobb különbözö vol környe népektő mi épp N me vallá há intézménye egyará megkülönböztet valamenn m népétő zsi Isten-esz szentségéh tartozo tisztas enn gyakorlá szertartásb éppenúg mi életbe N.- va törvényhozá Levi 1 3 veze b Ezekb ál ho Izra honfogla né teg az am egyipto kanaá nép teszne han törvényeim tartsát b utaim járjato me Örökkéval Istenet parancsol Er következn külön hangsúlly kieme törvénye amely részb vallásia részb társadalmia vallá kultuszn zsidós irtózo környe nép az szertartásaitó amelyek prófétákt emlegete kód ekedé fér n prostituált végezt termékenys bálványain oltár elő Ki 14 24.15.22 2 4 Ámo 2. Eos 4.1 Ezeki 2 kanaá nép szokása móze törvény Ist meggyalázásán nevez szigorú letiltj Deute 2 1 1 Levi há csalá él tisztasá N.-r va részlet intézkedések von ma utá fajtalanság házasságtöré eredetil haláll büntett Deu 2 m büntetésnemekr szint említé te Bibl Exo 2 1 Levi 1 2 2 eljegyze n ugyanú kelle tekinten mi férj asszon ve va paráználkodá épp ú megbüntet m móze törvé Deu 2 23 25-2 me utób büntet megváltoztatás tartalmaz szolgá leány N.-á ügyel kelle Le 1 gaz szolgálój erőszak követe e kártalanítá tartozo fizet Exo 22.15,1 Deu 22.28- vérrokon közöt házass tilt vo err részletek me intézkedés volt Le 18.8-1 2 11,12,14,17,2 Deu 2 20,2 nőkh tisztátlanság idej til vo közeled Le 1 természetellen ne kilengéseke mi amilyen pogá népekn akk elterje sodom pederasti szigorú eltiltottá haláll büntett Levi 1 22-3 2 1 1 1 Deu 2 osztatlans ell alkalmazo büntetésnem mindjá idolatr melle álln szigorús dolgáb Deuter.-b 2 20- felsoro tizenk átokb né fajtalankodás vonatkozi zsidós ig kor ú fog f az mi Ist elle vétke tisztaság ejte csorbá Ezé ad Bibl Józs szájá e mondás Hogy követhetn e na gonoszság bű Ist elle Ge 3 prófét tisztaság legnagyo súl helyez ne tisztátlanság legnagyo baj kö sorozz ehh képe korholj Ámo Hos 2,13,1 Jesá h Jerém 23.1 l 2 2 Ezéki 1 3 1 2 1 1 4 3 Ho Izra né N.-o véte ellen mi nagy becsült mutat körülmén ho prófétá amik népük bűneiké

13586.

CÍMS N tiszta

SZÓCI vallás megnyilván tisztátalan társadal beszennye N. so ügyelt Ni sem ami Izr n job különböz vo körny népekt m ép m vall h intézmény egyar megkülönbözte valamen népét zs Isten-es szentségé tartoz tiszta en gyakorl szertartás éppenú m életb N. v törvényhoz Lev vez Ezek á h Izr honfogl n te a a egyipt kana né teszn ha törvényei tartsá utai járjat m Örökkéva Istene parancso E következ külö hangsúll kiem törvény amel rész vallási rész társadalmi vall kultusz zsidó irtóz körny né a szertartásait amelye próféták emleget kó eked fé prostituál végez termékeny bálványai oltá el K 1 24.15.2 Ám 2 Eo 4. Ezek kana né szokás móz törvén Is meggyalázásá neve szigor letilt Deut Lev h csal é tisztas N.- v részle intézkedése vo m ut fajtalansá házasságtör eredeti halál büntet De büntetésnemek szin említ t Bib Ex Lev eljegyz ugyan kell tekinte m fér asszo v v paráználkod ép megbünte móz törv De 2 25- m utó bünte megváltoztatá tartalma szolg leán N.- ügye kell L ga szolgáló erősza követ kártalanít tartoz fize Ex 22.15, De 22.28 vérroko közö házas til v er részlete m intézkedé vol L 18.8- 11,12,14,17, De 20, nők tisztátlansá ide ti v közele L természetelle n kilengések m amilye pog népek ak elterj sodo pederast szigor eltiltott halál büntet Lev 22- De osztatlan el alkalmaz büntetésne mindj idolat mell áll szigorú dolgá Deuter.- 20 felsor tizen átok n fajtalankodá vonatkoz zsidó i ko fo a m Is ell vétk tisztasá ejt csorb Ez a Bib Józ száj mondá Hog követhet n gonoszsá b Is ell G prófé tisztasá legnagy sú helye n tisztátlansá legnagy ba k soroz eh kép korhol Ám Ho 2,13, Jes Jeré 23. Ezék  H Izr n N.- vét elle m nag becsül muta körülmé h prófét ami népü bűneik

13586

CÍM tiszt

SZÓC vallá megnyilvá tisztátala társada beszenny N s ügyel N se am Iz jo különbö v körn népek é val intézmén egya megkülönbözt valame népé z Isten-e szentség tarto tiszt e gyakor szertartá éppen élet N törvényho Le ve Eze Iz honfog t egyip kan n tesz h törvénye tarts uta járja Örökkév Isten parancs követke kül hangsúl kie törvén ame rés vallás rés társadalm val kultus zsid irtó körn n szertartásai amely prófétá emlege k eke f prostituá vége terméken bálványa olt e 24.15. Á E 4 Eze kan n szoká mó törvé I meggyalázás nev szigo letil Deu Le csa tiszta N. részl intézkedés v u fajtalans házasságtö eredet halá bünte D büntetésneme szi emlí Bi E Le eljegy ugya kel tekint fé assz paráználko é megbünt mó tör D 25 ut bünt megváltoztat tartalm szol leá N. ügy kel g szolgál erősz köve kártalaní tarto fiz E 22.15 D 22.2 vérrok köz háza ti e részlet intézked vo 18.8 11,12,14,17 D 20 nő tisztátlans id t közel természetell kilengése amily po népe a elter sod pederas szigo eltiltot halá bünte Le 22 D osztatla e alkalma büntetésn mind idola mel ál szigor dolg Deuter. 2 felso tize áto fajtalankod vonatko zsid k f I el vét tisztas ej csor E Bi Jó szá mond Ho követhe gonoszs I el próf tisztas legnag s hely tisztátlans legnag b soro e ké korho Á H 2,13 Je Jer 23 Ezé Iz N. vé ell na becsü mut körülm prófé am nép bűnei

1358

CÍ tisz

SZÓ vall megnyilv tisztátal társad beszenn ügye s a I j különb kör népe va intézmé egy megkülönböz valam nép Isten- szentsé tart tisz gyako szertart éppe éle törvényh L v Ez I honfo egyi ka tes törvény tart ut járj Örökké Iste paranc követk kü hangsú ki törvé am ré vallá ré társadal va kultu zsi irt kör szertartása amel prófét emleg ek prostitu vég terméke bálvány ol 24.15 Ez ka szok m törv meggyalázá ne szig leti De L cs tiszt N rész intézkedé fajtalan házasságt erede hal bünt büntetésnem sz eml B L eljeg ugy ke tekin f ass paráználk megbün m tö 2 u bün megváltozta tartal szo le N üg ke szolgá erős köv kártalan tart fi 22.1 22. vérro kö ház t részle intézke v 18. 11,12,14,1 2 n tisztátlan i köze természetel kilengés amil p nép elte so pedera szig eltilto hal bünt L 2 osztatl alkalm büntetés min idol me á szigo dol Deuter fels tiz át fajtalanko vonatk zsi e vé tiszta e cso B J sz mon H követh gonosz e pró tiszta legna hel tisztátlan legna sor k korh 2,1 J Je 2 Ez I N v el n becs mu körül próf a né bűne