13587.htm

CÍMSZÓ: Nemi tisztaság

SZÓCIKK: "megfenyegetik, a legsúlyosabb és legelrettentőbb büntetésül az asszonyok fogságba hurcolását tárják a zsidók szeme elé (Jesája 13. 16; Zecharja 14. 2; Ámosz 7. 17). A Példabeszédek és Szirach Könyveiben a N. szintén fontos helyet foglal el (Példab. 5. 3-83, 6. 24-33, 7. 5-27, 9.13-18, 31. 3; Ecclesiasticus 9. 3-9, 19. 2, 23. 22-26, 42. 11, 18. 30). A rabbinikus irodalom felfogása hasonló ehhez egész a jelenkorig. A korai házasságot is éppen azért engedélyezték a rabbik, mert jelentékenyen védelmezte az egész nép N.-át. Életének tizennyolcadik éve házasságra kötelezte a férfit. A korai házasságkötés a gettók fennállása idején is dívott s a N.-ról a Sulchan Áruch is gondoskodott (Eben ha-Ezer 21, 25) Maimonidesz az egész nemi érintkezést természeti szükségességnek tartja, de nem végcélnak: «Az intézkedések célja a sexuális érintkezés csökkentése, a kéjvágy lehetőleges kikapcsolása és annak a tanítása, hogy ez az élvezet nem zárja magába a végcélt». (More Nebuchim 3. 35). Más helyen pedig a szív szűziességét ajánlja. Az ethikusok közül, akik a N.-ra vonatkozóan zsidó gondolkodásmódot tükröztetnek vissza, főképp Száadja gáon (X. sz.) és Bachja ibn Pakuda fontosak; előbbi az Emunoth ve-Deót c. etikai traktatusban, melyben a N.-ról, érintkezésről és vágyról elmélkedik. A vágyról írja: «A férfinak nem szabad, hogy más iránt legyen vágya, mint felesége iránt, akit szeretni kell s aki őt szereti». Ugyancsak Száadja a nemi érintkezést csupán az utódok létrehozása miatt tartja szükségesnek. Bachja a Szív kötelességei (l. Ethika) szerzője a rosszindulatú vágyak legyőzéséről és a N. szükségességéről szól. A vágyaitól szabadulni nem tudó embert rabszolgának tartja, akit szenvedélyei uralnak. «Az ilyen ember csak érzéki vágyainak kielégítésére gondol s csupán az állati gyönyörökre van tekintettel.» Nachmanidesz a nőktől való lehetőleges tartózkodást ajánlja, míg R. Eleazar b. Juda Worms, a Széfer Rokéach etnikai mű szerzője ezt tanította: «Ne hagyd az idegen istenséget, az érzéki vágyat uralkodni magad felett; úgy cselekedj, hogy ne kelljen pirulnod magad előtt; ne ügyelj a vágy követeléseire; ne kövess el bűnt, mondván, majd később megbánom». (V. ö. Ethika irodalmát, továbbá: Dávid Philipson (Jew. Enc. 1904); Schechter, «Studies in Judaism» (1896); J. Abraham «Jewis Life in the Middle Ages» (1902). s. R."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3587. címszó a lexikon => 649. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13587.htm

CÍMSZÓ: Nemi tisztaság

SZÓCIKK: megfenyegetik, a legsúlyosabb és legelrettentőbb büntetésül az asszonyok fogságba hurcolását tárják a zsidók szeme elé Jesája 13. 16; Zecharja 14. 2; Ámosz 7. 17 . A Példabeszédek és Szirach Könyveiben a N. szintén fontos helyet foglal el Példab. 5. 3-83, 6. 24-33, 7. 5-27, 9.13-18, 31. 3; Ecclesiasticus 9. 3-9, 19. 2, 23. 22-26, 42. 11, 18. 30 . A rabbinikus irodalom felfogása hasonló ehhez egész a jelenkorig. A korai házasságot is éppen azért engedélyezték a rabbik, mert jelentékenyen védelmezte az egész nép N.-át. Életének tizennyolcadik éve házasságra kötelezte a férfit. A korai házasságkötés a gettók fennállása idején is dívott s a N.-ról a Sulchan Áruch is gondoskodott Eben ha-Ezer 21, 25 Maimonidesz az egész nemi érintkezést természeti szükségességnek tartja, de nem végcélnak: Az intézkedések célja a sexuális érintkezés csökkentése, a kéjvágy lehetőleges kikapcsolása és annak a tanítása, hogy ez az élvezet nem zárja magába a végcélt . More Nebuchim 3. 35 . Más helyen pedig a szív szűziességét ajánlja. Az ethikusok közül, akik a N.-ra vonatkozóan zsidó gondolkodásmódot tükröztetnek vissza, főképp Száadja gáon X. sz. és Bachja ibn Pakuda fontosak; előbbi az Emunoth ve-Deót c. etikai traktatusban, melyben a N.-ról, érintkezésről és vágyról elmélkedik. A vágyról írja: A férfinak nem szabad, hogy más iránt legyen vágya, mint felesége iránt, akit szeretni kell s aki őt szereti . Ugyancsak Száadja a nemi érintkezést csupán az utódok létrehozása miatt tartja szükségesnek. Bachja a Szív kötelességei l. Ethika szerzője a rosszindulatú vágyak legyőzéséről és a N. szükségességéről szól. A vágyaitól szabadulni nem tudó embert rabszolgának tartja, akit szenvedélyei uralnak. Az ilyen ember csak érzéki vágyainak kielégítésére gondol s csupán az állati gyönyörökre van tekintettel. Nachmanidesz a nőktől való lehetőleges tartózkodást ajánlja, míg R. Eleazar b. Juda Worms, a Széfer Rokéach etnikai mű szerzője ezt tanította: Ne hagyd az idegen istenséget, az érzéki vágyat uralkodni magad felett; úgy cselekedj, hogy ne kelljen pirulnod magad előtt; ne ügyelj a vágy követeléseire; ne kövess el bűnt, mondván, majd később megbánom . V. ö. Ethika irodalmát, továbbá: Dávid Philipson Jew. Enc. 1904 ; Schechter, Studies in Judaism 1896 ; J. Abraham Jewis Life in the Middle Ages 1902 . s. R.

13587.ht

CÍMSZÓ Nem tisztasá

SZÓCIKK megfenyegetik legsúlyosab é legelrettentőb büntetésü a asszonyo fogságb hurcolásá tárjá zsidó szem el Jesáj 13 16 Zecharj 14 2 Ámos 7 1 Példabeszéde é Szirac Könyveibe N szinté fonto helye fogla e Példab 5 3-83 6 24-33 7 5-27 9.13-18 31 3 Ecclesiasticu 9 3-9 19 2 23 22-26 42 11 18 3 rabbiniku irodalo felfogás hasonl ehhe egés jelenkorig kora házasságo i éppe azér engedélyezté rabbik mer jelentékenye védelmezt a egés né N.-át Életéne tizennyolcadi év házasságr kötelezt férfit kora házasságköté gettó fennállás idejé i dívot N.-ró Sulcha Áruc i gondoskodot Ebe ha-Eze 21 2 Maimonides a egés nem érintkezés természet szükségességne tartja d ne végcélnak A intézkedése célj sexuáli érintkezé csökkentése kéjvág lehetőlege kikapcsolás é anna tanítása hog e a élveze ne zárj magáb végcél Mor Nebuchi 3 3 Má helye pedi szí szűziességé ajánlja A ethikuso közül aki N.-r vonatkozóa zsid gondolkodásmódo tükröztetne vissza főkép Száadj gáo X sz é Bachj ib Pakud fontosak előbb a Emunot ve-Deó c etika traktatusban melybe N.-ról érintkezésrő é vágyró elmélkedik vágyró írja férfina ne szabad hog má irán legye vágya min feleség iránt aki szeretn kel ak ő szeret Ugyancsa Száadj nem érintkezés csupá a utódo létrehozás miat tartj szükségesnek Bachj Szí kötelessége l Ethik szerzőj rosszindulat vágya legyőzésérő é N szükségességérő szól vágyaitó szabaduln ne tud ember rabszolgána tartja aki szenvedélye uralnak A ilye embe csa érzék vágyaina kielégítésér gondo csupá a állat gyönyörökr va tekintettel Nachmanides nőktő val lehetőlege tartózkodás ajánlja mí R Eleaza b Jud Worms Széfe Rokéac etnika m szerzőj ez tanította N hagy a idege istenséget a érzék vágya uralkodn maga felett úg cselekedj hog n kellje pirulno maga előtt n ügyel vág követeléseire n köves e bűnt mondván maj későb megbáno V ö Ethik irodalmát továbbá Dávi Philipso Jew Enc 190 Schechter Studie i Judais 189 J Abraha Jewi Lif i th Middl Age 190 s R

13587.h

CÍMSZ Ne tisztas

SZÓCIK megfenyegeti legsúlyosa legelrettentő büntetés asszony fogság hurcolás tárj zsid sze e Jesá 1 1 Zechar 1 Ámo Példabeszéd Szira Könyveib szint font hely fogl Példa 3-8 24-3 5-2 9.13-1 3 Ecclesiastic 3- 1 2 22-2 4 1 1 rabbinik irodal felfogá hason ehh egé jelenkori kor házasság épp azé engedélyezt rabbi me jelentékeny védelmez egé n N.-á Életén tizennyolcad é házasság kötelez férfi kor házasságköt gett fennállá idej dívo N.-r Sulch Áru gondoskodo Eb ha-Ez 2 Maimonide egé ne érintkezé természe szükségességn tartj n végcélna intézkedés cél sexuál érintkez csökkentés kéjvá lehetőleg kikapcsolá ann tanítás ho élvez n zár magá végcé Mo Nebuch M hely ped sz szűziesség ajánlj ethikus közü ak N.- vonatkozó zsi gondolkodásmód tükröztetn vissz főké Száad gá s Bach i Paku fontosa előb Emuno ve-De etik traktatusba melyb N.-ró érintkezésr vágyr elmélkedi vágyr írj férfin n szaba ho m irá legy vágy mi felesé irán ak szeret ke a szere Ugyancs Száad ne érintkezé csup utód létrehozá mia tart szükségesne Bach Sz kötelesség Ethi szerző rosszindula vágy legyőzésér szükségességér szó vágyait szabadul n tu embe rabszolgán tartj ak szenvedély uralna ily emb cs érzé vágyain kielégítésé gond csup álla gyönyörök v tekintette Nachmanide nőkt va lehetőleg tartózkodá ajánlj m Eleaz Ju Worm Széf Rokéa etnik szerző e tanított hag ideg istensége érzé vágy uralkod mag felet ú cseleked ho kellj piruln mag előt ügye vá követeléseir köve bűn mondvá ma késő megbán Ethi irodalmá tovább Dáv Philips Je En 19 Schechte Studi Judai 18 Abrah Jew Li t Midd Ag 19

13587.

CÍMS N tiszta

SZÓCI megfenyeget legsúlyos legelrettent bünteté asszon fogsá hurcolá tár zsi sz Jes Zecha Ám Példabeszé Szir Könyvei szin fon hel fog Péld 3- 24- 5- 9.13- Ecclesiasti 3 22- rabbini iroda felfog haso eh eg jelenkor ko házassá ép az engedélyez rabb m jelentéken védelme eg N.- Életé tizennyolca házassá kötele férf ko házasságkö get fennáll ide dív N.- Sulc Ár gondoskod E ha-E Maimonid eg n érintkez termész szükségesség tart végcéln intézkedé cé sexuá érintke csökkenté kéjv lehetőle kikapcsol an tanítá h élve zá mag végc M Nebuc hel pe s szűziessé ajánl ethiku köz a N. vonatkoz zs gondolkodásmó tükröztet viss fők Száa g Bac Pak fontos elő Emun ve-D eti traktatusb mely N.-r érintkezés vágy elmélked vágy ír férfi szab h ir leg vág m feles irá a szere k szer Ugyanc Száa n érintkez csu utó létrehoz mi tar szükségesn Bac S kötelessé Eth szerz rosszindul vág legyőzésé szükségességé sz vágyai szabadu t emb rabszolgá tart a szenvedél uraln il em c érz vágyai kielégítés gon csu áll gyönyörö tekintett Nachmanid nők v lehetőle tartózkod ajánl Elea J Wor Szé Roké etni szerz tanítot ha ide istenség érz vág uralko ma fele cseleke h kell pirul ma elő ügy v követelései köv bű mondv m kés megbá Eth irodalm továb Dá Philip J E 1 Schecht Stud Juda 1 Abra Je L Mid A 1

13587

CÍM tiszt

SZÓC megfenyege legsúlyo legelretten büntet asszo fogs hurcol tá zs s Je Zech Á Példabesz Szi Könyve szi fo he fo Pél 3 24 5 9.13 Ecclesiast 22 rabbin irod felfo has e e jelenko k házass é a engedélye rab jelentéke védelm e N. Élet tizennyolc házass kötel fér k házasságk ge fennál id dí N. Sul Á gondosko ha- Maimoni e érintke termés szükségessé tar végcél intézked c sexu érintk csökkent kéj lehetől kikapcso a tanít élv z ma vég Nebu he p szűziess aján ethik kö N vonatko z gondolkodásm tükrözte vis fő Szá Ba Pa fonto el Emu ve- et traktatus mel N.- érintkezé vág elmélke vág í férf sza i le vá fele ir szer sze Ugyan Szá érintke cs ut létreho m ta szükséges Ba köteless Et szer rosszindu vá legyőzés szükségesség s vágya szabad em rabszolg tar szenvedé ural i e ér vágya kielégíté go cs ál gyönyör tekintet Nachmani nő lehetől tartózko aján Ele Wo Sz Rok etn szer taníto h id istensé ér vá uralk m fel cselek kel piru m el üg követelése kö b mond ké megb Et irodal tová D Phili Schech Stu Jud Abr J Mi

1358

CÍ tisz

SZÓ megfenyeg legsúly legelrette bünte assz fog hurco t z J Zec Példabes Sz Könyv sz f h f Pé 2 9.1 Ecclesias 2 rabbi iro felf ha jelenk házas engedély ra jelenték védel N Éle tizennyol házas köte fé házasság g fenná i d N Su gondosk ha Maimon érintk termé szükségess ta végcé intézke sex érint csökken ké lehető kikapcs taní él m vé Neb h szűzies ajá ethi k vonatk gondolkodás tükrözt vi f Sz B P font e Em ve e traktatu me N. érintkez vá elmélk vá fér sz l v fel i sze sz Ugya Sz érintk c u létreh t szüksége B köteles E sze rosszind v legyőzé szükségessé vágy szaba e rabszol ta szenved ura é vágy kielégít g c á gyönyö tekinte Nachman n lehető tartózk ajá El W S Ro et sze tanít i istens é v ural fe csele ke pir e ü követelés k mon k meg E iroda tov Phil Schec St Ju Ab M