13589.htm

CÍMSZÓ: Neológ

SZÓCIKK: Neológ (neológus), új elveket követő. A magyar kongresszusi zsidóságnak nem hivatalos, de jellemző elnevezése. Új hitelveket ugyan ez a párt nem vall hivatalosan, sőt rendszerint hangoztatja, hogy éppúgy, mint az orthodoxia Sulchan Áruch alapján áll, mindamellett tagadhatatlan, hogy számos tekintetben letért a hagyomány folytonosságának alapjáról és itt-ott a Sulchan Áruchéról is. Főbb eltérések az orthodox rítustól a N. hitközségekben: az ornátus viselete, orgonakíséret, templomban való esketés, temetők díszítése, ének a temetésnél, a bibliarészeknek ethikai és esztétikai szempontból történő kiválogatása a tanításban, imák, piutok mellőzése, általában külsőleges esztétikai szempontok érvényesítése a vallásos életben, a régi hagyományok rovására.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3589. címszó a lexikon => 649. s köv. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13589.htm

CÍMSZÓ: Neológ

SZÓCIKK: Neológ neológus , új elveket követő. A magyar kongresszusi zsidóságnak nem hivatalos, de jellemző elnevezése. Új hitelveket ugyan ez a párt nem vall hivatalosan, sőt rendszerint hangoztatja, hogy éppúgy, mint az orthodoxia Sulchan Áruch alapján áll, mindamellett tagadhatatlan, hogy számos tekintetben letért a hagyomány folytonosságának alapjáról és itt-ott a Sulchan Áruchéról is. Főbb eltérések az orthodox rítustól a N. hitközségekben: az ornátus viselete, orgonakíséret, templomban való esketés, temetők díszítése, ének a temetésnél, a bibliarészeknek ethikai és esztétikai szempontból történő kiválogatása a tanításban, imák, piutok mellőzése, általában külsőleges esztétikai szempontok érvényesítése a vallásos életben, a régi hagyományok rovására.

13589.ht

CÍMSZÓ Neoló

SZÓCIKK Neoló neológu ú elveke követő magya kongresszus zsidóságna ne hivatalos d jellemz elnevezése Ú hitelveke ugya e pár ne val hivatalosan ső rendszerin hangoztatja hog éppúgy min a orthodoxi Sulcha Áruc alapjá áll mindamellet tagadhatatlan hog számo tekintetbe letér hagyomán folytonosságána alapjáró é itt-ot Sulcha Áruchéró is Főb eltérése a orthodo rítustó N hitközségekben a ornátu viselete orgonakíséret templomba val esketés temető díszítése éne temetésnél bibliarészekne ethika é esztétika szempontbó történ kiválogatás tanításban imák piuto mellőzése általába külsőlege esztétika szemponto érvényesítés valláso életben rég hagyományo rovására

13589.h

CÍMSZ Neol

SZÓCIK Neol neológ elvek követ magy kongresszu zsidóságn n hivatalo jellem elnevezés hitelvek ugy pá n va hivatalosa s rendszeri hangoztatj ho éppúg mi orthodox Sulch Áru alapj ál mindamelle tagadhatatla ho szám tekintetb leté hagyomá folytonosságán alapjár itt-o Sulch Áruchér i Fő eltérés orthod rítust hitközségekbe ornát viselet orgonakísére templomb va esketé temet díszítés én temetésné bibliarészekn ethik esztétik szempontb törté kiválogatá tanításba imá piut mellőzés általáb külsőleg esztétik szempont érvényesíté vallás életbe ré hagyomány rovásár

13589.

CÍMS Neo

SZÓCI Neo neoló elve köve mag kongressz zsidóság hivatal jelle elnevezé hitelve ug p v hivatalos rendszer hangoztat h éppú m orthodo Sulc Ár alap á mindamell tagadhatatl h szá tekintet let hagyom folytonosságá alapjá itt- Sulc Áruché F eltéré ortho rítus hitközségekb orná visele orgonakísér templom v esket teme díszíté é temetésn bibliarészek ethi esztéti szempont tört kiválogat tanításb im piu mellőzé általá külsőle esztéti szempon érvényesít vallá életb r hagyomán rovásá

13589

CÍM Ne

SZÓC Ne neol elv köv ma kongress zsidósá hivata jell elnevez hitelv u hivatalo rendsze hangozta épp orthod Sul Á ala mindamel tagadhatat sz tekinte le hagyo folytonosság alapj itt Sul Áruch eltér orth rítu hitközségek orn visel orgonakísé templo eske tem díszít temetés bibliarésze eth esztét szempon tör kiváloga tanítás i pi mellőz által külsől esztét szempo érvényesí vall élet hagyomá rovás

1358

CÍ N

SZÓ N neo el kö m kongres zsidós hivat jel elneve hitel hivatal rendsz hangozt ép ortho Su al mindame tagadhata s tekint l hagy folytonossá alap it Su Áruc elté ort rít hitközsége or vise orgonakís templ esk te díszí temeté bibliarész et eszté szempo tö kiválog tanítá p mellő álta külső eszté szemp érvényes val éle hagyom rová