13590.htm

CÍMSZÓ: Neológ

SZÓCIKK: számos tekintetben letért a hagyomány folytonosságának alapjáról és itt-ott a Sulchan Áruchéról is. Főbb eltérések az orthodox rítustól a N. hitközségekben: az ornátus viselete, orgonakíséret, templomban való esketés, temetők díszítése, ének a temetésnél, a bibliarészeknek ethikai és esztétikai szempontból történő kiválogatása a tanításban, imák, piutok mellőzése, általában külsőleges esztétikai szempontok érvényesítése a vallásos életben, a régi hagyományok rovására.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3590. címszó a lexikon => 649. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13590.htm

CÍMSZÓ: Neológ

SZÓCIKK: számos tekintetben letért a hagyomány folytonosságának alapjáról és itt-ott a Sulchan Áruchéról is. Főbb eltérések az orthodox rítustól a N. hitközségekben: az ornátus viselete, orgonakíséret, templomban való esketés, temetők díszítése, ének a temetésnél, a bibliarészeknek ethikai és esztétikai szempontból történő kiválogatása a tanításban, imák, piutok mellőzése, általában külsőleges esztétikai szempontok érvényesítése a vallásos életben, a régi hagyományok rovására.

13590.ht

CÍMSZÓ Neoló

SZÓCIKK számo tekintetbe letér hagyomán folytonosságána alapjáró é itt-ot Sulcha Áruchéró is Főb eltérése a orthodo rítustó N hitközségekben a ornátu viselete orgonakíséret templomba val esketés temető díszítése éne temetésnél bibliarészekne ethika é esztétika szempontbó történ kiválogatás tanításban imák piuto mellőzése általába külsőlege esztétika szemponto érvényesítés valláso életben rég hagyományo rovására

13590.h

CÍMSZ Neol

SZÓCIK szám tekintetb leté hagyomá folytonosságán alapjár itt-o Sulch Áruchér i Fő eltérés orthod rítust hitközségekbe ornát viselet orgonakísére templomb va esketé temet díszítés én temetésné bibliarészekn ethik esztétik szempontb törté kiválogatá tanításba imá piut mellőzés általáb külsőleg esztétik szempont érvényesíté vallás életbe ré hagyomány rovásár

13590.

CÍMS Neo

SZÓCI szá tekintet let hagyom folytonosságá alapjá itt- Sulc Áruché F eltéré ortho rítus hitközségekb orná visele orgonakísér templom v esket teme díszíté é temetésn bibliarészek ethi esztéti szempont tört kiválogat tanításb im piu mellőzé általá külsőle esztéti szempon érvényesít vallá életb r hagyomán rovásá

13590

CÍM Ne

SZÓC sz tekinte le hagyo folytonosság alapj itt Sul Áruch eltér orth rítu hitközségek orn visel orgonakísé templo eske tem díszít temetés bibliarésze eth esztét szempon tör kiváloga tanítás i pi mellőz által külsől esztét szempo érvényesí vall élet hagyomá rovás

1359

CÍ N

SZÓ s tekint l hagy folytonossá alap it Su Áruc elté ort rít hitközsége or vise orgonakís templ esk te díszí temeté bibliarész et eszté szempo tö kiválog tanítá p mellő álta külső eszté szemp érvényes val éle hagyom rová