13591.htm

CÍMSZÓ: Neophyta

SZÓCIKK: Neophyta. A keresztény egyház N.-nak, vagyis újszülöttnek tekinti a keresztény egyházba áttért pogányt, vagy zsidót, aki a keresztség felvételével egészen új életet kezd. Ezt a felfogást a középkori jogi életben is alkalmazták oly módon, hogy az, aki megkeresztelkedéssel új életet kezd, egész múltját, minden eddigi jogával és kötelezettségével elveszti. E jogelv gyakorlati keresztülvitele jellemző példákra adott alkalmat. Mátyás király alatt Balázs győri püspök egy Kremnitzer Mihály nevű megkeresztelkedett zsidón bizonyos összeget követelt adósság fejében. Az adós, a fizetést megtagadta, mire Mátyás a főpapok és országnagyok meghallgatása után oly értelmű ítéletet hozott, hogy Kremnitzer nem kötelezhető olyan adósság megfizetésére, amit még, mint zsidó csinált, mert a kereszténységbe való felvétele által odahagyta mindenét, és ahogy esetleges követelései is érvényüket vesztették, úgy megszűntek az adósságai is. A joghasználatban ez a felfogás kétségtelenül arra szolgált, hogy a megkeresztelkedetteket kedvezményekben részesítsék és megjutalmazzák, ahogy az a középkorban szokásban volt. U. L.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3591. címszó a lexikon => 649. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13591.htm

CÍMSZÓ: Neophyta

SZÓCIKK: Neophyta. A keresztény egyház N.-nak, vagyis újszülöttnek tekinti a keresztény egyházba áttért pogányt, vagy zsidót, aki a keresztség felvételével egészen új életet kezd. Ezt a felfogást a középkori jogi életben is alkalmazták oly módon, hogy az, aki megkeresztelkedéssel új életet kezd, egész múltját, minden eddigi jogával és kötelezettségével elveszti. E jogelv gyakorlati keresztülvitele jellemző példákra adott alkalmat. Mátyás király alatt Balázs győri püspök egy Kremnitzer Mihály nevű megkeresztelkedett zsidón bizonyos összeget követelt adósság fejében. Az adós, a fizetést megtagadta, mire Mátyás a főpapok és országnagyok meghallgatása után oly értelmű ítéletet hozott, hogy Kremnitzer nem kötelezhető olyan adósság megfizetésére, amit még, mint zsidó csinált, mert a kereszténységbe való felvétele által odahagyta mindenét, és ahogy esetleges követelései is érvényüket vesztették, úgy megszűntek az adósságai is. A joghasználatban ez a felfogás kétségtelenül arra szolgált, hogy a megkeresztelkedetteket kedvezményekben részesítsék és megjutalmazzák, ahogy az a középkorban szokásban volt. U. L.

13591.ht

CÍMSZÓ Neophyt

SZÓCIKK Neophyta keresztén egyhá N.-nak vagyi újszülöttne tekint keresztén egyházb áttér pogányt vag zsidót ak keresztsé felvételéve egésze ú élete kezd Ez felfogás középkor jog életbe i alkalmaztá ol módon hog az ak megkeresztelkedésse ú élete kezd egés múltját minde eddig jogáva é kötelezettségéve elveszti jogel gyakorlat keresztülvitel jellemz példákr adot alkalmat Mátyá királ alat Baláz győr püspö eg Kremnitze Mihál nev megkeresztelkedet zsidó bizonyo összege követel adóssá fejében A adós fizetés megtagadta mir Mátyá főpapo é országnagyo meghallgatás utá ol értelm ítélete hozott hog Kremnitze ne kötelezhet olya adóssá megfizetésére ami még min zsid csinált mer kereszténységb val felvétel álta odahagyt mindenét é ahog esetlege követelése i érvényüke vesztették úg megszűnte a adóssága is joghasználatba e felfogá kétségtelenü arr szolgált hog megkeresztelkedetteke kedvezményekbe részesítsé é megjutalmazzák ahog a középkorba szokásba volt U L

13591.h

CÍMSZ Neophy

SZÓCIK Neophyt kereszté egyh N.-na vagy újszülöttn tekin kereszté egyház átté pogány va zsidó a kereszts felvételév egész élet kez E felfogá középko jo életb alkalmazt o módo ho a a megkeresztelkedéss élet kez egé múltjá mind eddi jogáv kötelezettségév elveszt joge gyakorla keresztülvite jellem példák ado alkalma Máty kirá ala Balá győ püsp e Kremnitz Mihá ne megkeresztelkede zsid bizony összeg követe adóss fejébe adó fizeté megtagadt mi Máty főpap országnagy meghallgatá ut o értel ítélet hozot ho Kremnitz n kötelezhe oly adóss megfizetésér am mé mi zsi csinál me kereszténység va felvéte ált odahagy mindené aho esetleg követelés érvényük vesztetté ú megszűnt adósság i joghasználatb felfog kétségtelen ar szolgál ho megkeresztelkedettek kedvezményekb részesíts megjutalmazzá aho középkorb szokásb vol

13591.

CÍMS Neoph

SZÓCI Neophy kereszt egy N.-n vag újszülött teki kereszt egyhá átt pogán v zsid kereszt felvételé egés éle ke felfog középk j élet alkalmaz mód h megkeresztelkedés éle ke eg múltj min edd jogá kötelezettségé elvesz jog gyakorl keresztülvit jelle példá ad alkalm Mát kir al Bal gy püs Kremnit Mih n megkeresztelked zsi bizon össze követ adós fejéb ad fizet megtagad m Mát főpa országnag meghallgat u érte ítéle hozo h Kremnit kötelezh ol adós megfizetésé a m m zs csiná m kereszténysé v felvét ál odahag minden ah esetle követelé érvényü vesztett megszűn adóssá joghasználat felfo kétségtele a szolgá h megkeresztelkedette kedvezmények részesít megjutalmazz ah középkor szokás vo

13591

CÍM Neop

SZÓC Neoph keresz eg N.- va újszülöt tek keresz egyh át pogá zsi keresz felvétel egé él k felfo közép éle alkalma mó megkeresztelkedé él k e múlt mi ed jog kötelezettség elves jo gyakor keresztülvi jell péld a alkal Má ki a Ba g pü Kremni Mi megkeresztelke zs bizo össz köve adó fejé a fize megtaga Má főp országna meghallga ért ítél hoz Kremni kötelez o adó megfizetés z csin kereszténys felvé á odaha minde a esetl követel érvény vesztet megszű adóss joghasznála felf kétségtel szolg megkeresztelkedett kedvezménye részesí megjutalmaz a középko szoká v

1359

CÍ Neo

SZÓ Neop keres e N. v újszülö te keres egy á pog zs keres felvéte eg é felf közé él alkalm m megkeresztelked é múl m e jo kötelezettsé elve j gyako keresztülv jel pél alka M k B p Kremn M megkeresztelk z biz öss köv ad fej fiz megtag M fő országn meghallg ér íté ho Kremn kötele ad megfizeté csi keresztény felv odah mind eset követe érvén veszte megsz adós joghasznál fel kétségte szol megkeresztelkedet kedvezmény részes megjutalma középk szok