13592.htm

CÍMSZÓ: Népszámlálás könyve

SZÓCIKK: "Népszámlálás Könyve, elterjedt héber nevén Széfer Bámidbor, görögül a Szeptuaginta szerint: Aritmoj, latinul a Vulgata szerint: Numeri; Mózes negyedik könyvének vagy a Pentateuch (Tóra) negyedik könyvének is nevezik. Tartalma: I. Elmondja a Szináj-félszigeten történt népszámlálást, feljegyzi a törzsek fejedelmeinek ajándékait, a peszach ünneplését (s elvétve kisebb törvények). II. Leírja a zsidók útját a kivonulás második évében a Szináj-félsziget déli részétől a moabita vidékig (s elvétve kisebb törvények). III. Elmondja a Moáb vidékén történteket, Bileam szereplését, az újabb népszámlálást, a zsidók táborainak jegyzékét, Kánaán szétosztásának tervezetét (s elvétve kisebb törvények). A könyv harminchat fejezetre, illetve 10 hetiszakaszra oszlik."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3592. címszó a lexikon => 649. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13592.htm

CÍMSZÓ: Népszámlálás könyve

SZÓCIKK: Népszámlálás Könyve, elterjedt héber nevén Széfer Bámidbor, görögül a Szeptuaginta szerint: Aritmoj, latinul a Vulgata szerint: Numeri; Mózes negyedik könyvének vagy a Pentateuch Tóra negyedik könyvének is nevezik. Tartalma: I. Elmondja a Szináj-félszigeten történt népszámlálást, feljegyzi a törzsek fejedelmeinek ajándékait, a peszach ünneplését s elvétve kisebb törvények . II. Leírja a zsidók útját a kivonulás második évében a Szináj-félsziget déli részétől a moabita vidékig s elvétve kisebb törvények . III. Elmondja a Moáb vidékén történteket, Bileam szereplését, az újabb népszámlálást, a zsidók táborainak jegyzékét, Kánaán szétosztásának tervezetét s elvétve kisebb törvények . A könyv harminchat fejezetre, illetve 10 hetiszakaszra oszlik.

13592.ht

CÍMSZÓ Népszámlálá könyv

SZÓCIKK Népszámlálá Könyve elterjed hébe nevé Széfe Bámidbor görögü Szeptuagint szerint Aritmoj latinu Vulgat szerint Numeri Móze negyedi könyvéne vag Pentateuc Tór negyedi könyvéne i nevezik Tartalma I Elmondj Szináj-félszigete történ népszámlálást feljegyz törzse fejedelmeine ajándékait peszac ünneplésé elvétv kiseb törvénye II Leírj zsidó útjá kivonulá másodi évébe Szináj-félszige dél részétő moabit vidéki elvétv kiseb törvénye III Elmondj Moá vidéké történteket Bilea szereplését a újab népszámlálást zsidó táboraina jegyzékét Kánaá szétosztásána tervezeté elvétv kiseb törvénye köny harmincha fejezetre illetv 1 hetiszakaszr oszlik

13592.h

CÍMSZ Népszámlál köny

SZÓCIK Népszámlál Könyv elterje héb nev Széf Bámidbo görög Szeptuagin szerin Aritmo latin Vulga szerin Numer Móz negyed könyvén va Pentateu Tó negyed könyvén nevezi Tartalm Elmond Szináj-félsziget törté népszámlálás feljegy törzs fejedelmein ajándékai pesza ünneplés elvét kise törvény I Leír zsid útj kivonul másod évéb Szináj-félszig dé részét moabi vidék elvét kise törvény II Elmond Mo vidék történteke Bile szereplésé úja népszámlálás zsid táborain jegyzéké Kána szétosztásán tervezet elvét kise törvény kön harminch fejezetr illet hetiszakasz oszli

13592.

CÍMS Népszámlá kön

SZÓCI Népszámlá Köny elterj hé ne Szé Bámidb görö Szeptuagi szeri Aritm lati Vulg szeri Nume Mó negye könyvé v Pentate T negye könyvé nevez Tartal Elmon Szináj-félszige tört népszámlálá feljeg törz fejedelmei ajándéka pesz ünneplé elvé kis törvén Leí zsi út kivonu máso évé Szináj-félszi d részé moab vidé elvé kis törvén I Elmon M vidé történtek Bil szereplés új népszámlálá zsi táborai jegyzék Kán szétosztásá terveze elvé kis törvén kö harminc fejezet ille hetiszakas oszl

13592

CÍM Népszáml kö

SZÓC Népszáml Kön elter h n Sz Bámid gör Szeptuag szer Arit lat Vul szer Num M negy könyv Pentat negy könyv neve Tarta Elmo Szináj-félszig tör népszámlál felje tör fejedelme ajándék pes ünnepl elv ki törvé Le zs ú kivon más év Szináj-félsz rész moa vid elv ki törvé Elmo vid történte Bi szereplé ú népszámlál zs tábora jegyzé Ká szétosztás tervez elv ki törvé k harmin fejeze ill hetiszaka osz

1359

CÍ Népszám k

SZÓ Népszám Kö elte S Bámi gö Szeptua sze Ari la Vu sze Nu neg köny Penta neg köny nev Tart Elm Szináj-félszi tö népszámlá felj tö fejedelm ajándé pe ünnep el k törv L z kivo má é Szináj-féls rés mo vi el k törv Elm vi történt B szerepl népszámlá z tábor jegyz K szétosztá terve el k törv harmi fejez il hetiszak os