13600.htm

CÍMSZÓ: Neubauer

SZEMÉLYNÉV: Neubauer Adolf

SZÓCIKK: "N. (Newbaueim) Adolf, orientalista, szül. Nagybiccsén 1831. márc. 11., megh. Oxfordban 1907. márc. 6., mint a Bodleiana könyvtárnoka és a héber irodalom tanára az oxfordi egyetemen. Első iratai az Allgemeine Zeitung des Judentums és a Journal Asiatiqueban jelentek meg. 1865-ben Melechesz hasir c. régi kéziratok gyűjteményét adta ki. 1864-ben Szentpétervárra küldték a karaita kéziratok megvizsgálására. Ennek eredményét francia értekezésekben, majd Aus der Petersburger Bibliothek (1866) c. műben tárgyalja. Nagy hírnevet szerzett 1868., amikor La Géographie du Talmud c. monumentális és hézagpótló műve megjelent. Ő rendezte a híres Bodleiana arab és héber kéziratait, melynek katalógusát 18 évi munka után 1886. fejezte be. Ebben 2500 ritka kéziratot dolgozott fel. További művei: Book of Hebrew Roots (1875); Jewish Interpretation of the 53. Chapter of Isajak. Világhírű műve a Renannal közösen írt Les Rabbins Francais du Commencement du XVI. Siécle, mely a L' Histoire Litteraire de la Franceban jelent meg. Ezenkívül Mediáéval Jewish Chronicles (2 köt. 1895); The Original Hebrew of a Portion of Ecclesiasticus (1897). N. tiszteletbeli doktora volt a heidelbergi egyetemnek és tagja a madridi Academia Real de la Historianak. Fontos művei még: Notice sur la léxicographie hébraique (1863); Zwei Briefe von Obadjah aus Bartinora (1863); Chronique samaritaine (Text et traduction, 1869); Un vocabulaire hebraico francaise (1871); The Book of Tobit (1878); Abraham ha Babli (1878); Berichte an den französischen Kultusminister über mehrere hebräische Handschriften in Petersburg, Spanien, Portugal, Süd-Frankreich, Italien, Schweiz (1880); Pirusé (2 köt., héb. és ang. 1882)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3600. címszó a lexikon => 650. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13600.htm

CÍMSZÓ: Neubauer

SZEMÉLYNÉV: Neubauer Adolf

SZÓCIKK: N. Newbaueim Adolf, orientalista, szül. Nagybiccsén 1831. márc. 11., megh. Oxfordban 1907. márc. 6., mint a Bodleiana könyvtárnoka és a héber irodalom tanára az oxfordi egyetemen. Első iratai az Allgemeine Zeitung des Judentums és a Journal Asiatiqueban jelentek meg. 1865-ben Melechesz hasir c. régi kéziratok gyűjteményét adta ki. 1864-ben Szentpétervárra küldték a karaita kéziratok megvizsgálására. Ennek eredményét francia értekezésekben, majd Aus der Petersburger Bibliothek 1866 c. műben tárgyalja. Nagy hírnevet szerzett 1868., amikor La Géographie du Talmud c. monumentális és hézagpótló műve megjelent. Ő rendezte a híres Bodleiana arab és héber kéziratait, melynek katalógusát 18 évi munka után 1886. fejezte be. Ebben 2500 ritka kéziratot dolgozott fel. További művei: Book of Hebrew Roots 1875 ; Jewish Interpretation of the 53. Chapter of Isajak. Világhírű műve a Renannal közösen írt Les Rabbins Francais du Commencement du XVI. Siécle, mely a L' Histoire Litteraire de la Franceban jelent meg. Ezenkívül Mediáéval Jewish Chronicles 2 köt. 1895 ; The Original Hebrew of a Portion of Ecclesiasticus 1897 . N. tiszteletbeli doktora volt a heidelbergi egyetemnek és tagja a madridi Academia Real de la Historianak. Fontos művei még: Notice sur la léxicographie hébraique 1863 ; Zwei Briefe von Obadjah aus Bartinora 1863 ; Chronique samaritaine Text et traduction, 1869 ; Un vocabulaire hebraico francaise 1871 ; The Book of Tobit 1878 ; Abraham ha Babli 1878 ; Berichte an den französischen Kultusminister über mehrere hebräische Handschriften in Petersburg, Spanien, Portugal, Süd-Frankreich, Italien, Schweiz 1880 ; Pirusé 2 köt., héb. és ang. 1882 .

13600.ht

CÍMSZÓ Neubaue

SZEMÉLYNÉV Neubaue Adol

SZÓCIKK N Newbauei Adolf orientalista szül Nagybiccsé 1831 márc 11. megh Oxfordba 1907 márc 6. min Bodleian könyvtárnok é hébe irodalo tanár a oxford egyetemen Els irata a Allgemein Zeitun de Judentum é Journa Asiatiqueba jelente meg 1865-be Meleches hasi c rég kézirato gyűjteményé adt ki 1864-be Szentpétervárr küldté karait kézirato megvizsgálására Enne eredményé franci értekezésekben maj Au de Petersburge Bibliothe 186 c műbe tárgyalja Nag hírneve szerzet 1868. amiko L Géographi d Talmu c monumentáli é hézagpótl műv megjelent rendezt híre Bodleian ara é hébe kéziratait melyne katalógusá 1 év munk utá 1886 fejezt be Ebbe 250 ritk kézirato dolgozot fel Tovább művei Boo o Hebre Root 187 Jewis Interpretatio o th 53 Chapte o Isajak Világhír műv Renanna közöse ír Le Rabbin Francai d Commencemen d XVI Siécle mel L Histoir Litterair d l Franceba jelen meg Ezenkívü Mediáéva Jewis Chronicle köt 189 Th Origina Hebre o Portio o Ecclesiasticu 189 N tiszteletbel doktor vol heidelberg egyetemne é tagj madrid Academi Rea d l Historianak Fonto műve még Notic su l léxicographi hébraiqu 186 Zwe Brief vo Obadja au Bartinor 186 Chroniqu samaritain Tex e traduction 186 U vocabulair hebraic francais 187 Th Boo o Tobi 187 Abraha h Babl 187 Bericht a de französische Kultusministe übe mehrer hebräisch Handschrifte i Petersburg Spanien Portugal Süd-Frankreich Italien Schwei 188 Pirus köt. héb é ang 188

13600.h

CÍMSZ Neubau

SZEMÉLYNÉ Neubau Ado

SZÓCIK Newbaue Adol orientalist szü Nagybiccs 183 már 11 meg Oxfordb 190 már 6 mi Bodleia könyvtárno héb irodal taná oxfor egyeteme El irat Allgemei Zeitu d Judentu Journ Asiatiqueb jelent me 1865-b Meleche has ré kézirat gyűjtemény ad k 1864-b Szentpétervár küldt karai kézirat megvizsgálásár Enn eredmény franc értekezésekbe ma A d Petersburg Biblioth 18 műb tárgyalj Na hírnev szerze 1868 amik Géograph Talm monumentál hézagpót mű megjelen rendez hír Bodleia ar héb kéziratai melyn katalógus é mun ut 188 fejez b Ebb 25 rit kézirat dolgozo fe Továb műve Bo Hebr Roo 18 Jewi Interpretati t 5 Chapt Isaja Világhí mű Renann közös í L Rabbi Franca Commenceme XV Siécl me Histoi Litterai Franceb jele me Ezenkív Mediáév Jewi Chronicl kö 18 T Origin Hebr Porti Ecclesiastic 18 tiszteletbe dokto vo heidelber egyetemn tag madri Academ Re Historiana Font műv mé Noti s léxicograph hébraiq 18 Zw Brie v Obadj a Bartino 18 Chroniq samaritai Te traductio 18 vocabulai hebrai francai 18 T Bo Tob 18 Abrah Bab 18 Berich d französisch Kultusminist üb mehre hebräisc Handschrift Petersbur Spanie Portuga Süd-Frankreic Italie Schwe 18 Piru köt hé an 18

13600.

CÍMS Neuba

SZEMÉLYN Neuba Ad

SZÓCI Newbau Ado orientalis sz Nagybicc 18 má 1 me Oxford 19 má m Bodlei könyvtárn hé iroda tan oxfo egyetem E ira Allgeme Zeit Judent Jour Asiatique jelen m 1865- Melech ha r kézira gyűjtemén a 1864- Szentpétervá küld kara kézira megvizsgálásá En eredmén fran értekezésekb m Petersbur Bibliot 1 mű tárgyal N hírne szerz 186 ami Géograp Tal monumentá hézagpó m megjele rende hí Bodlei a hé kézirata mely katalógu mu u 18 feje Eb 2 ri kézira dolgoz f Tová műv B Heb Ro 1 Jew Interpretat Chap Isaj Világh m Renan közö Rabb Franc Commencem X Siéc m Histo Littera France jel m Ezenkí Mediáé Jew Chronic k 1 Origi Heb Port Ecclesiasti 1 tiszteletb dokt v heidelbe egyetem ta madr Acade R Historian Fon mű m Not léxicograp hébrai 1 Z Bri Obad Bartin 1 Chroni samarita T traducti 1 vocabula hebra franca 1 B To 1 Abra Ba 1 Beric französisc Kultusminis ü mehr hebräis Handschrif Petersbu Spani Portug Süd-Frankrei Itali Schw 1 Pir kö h a 1

13600

CÍM Neub

SZEMÉLY Neub A

SZÓC Newba Ad orientali s Nagybic 1 m m Oxfor 1 m Bodle könyvtár h irod ta oxf egyete ir Allgem Zei Juden Jou Asiatiqu jele 1865 Melec h kézir gyűjtemé 1864 Szentpéterv kül kar kézir megvizsgálás E eredmé fra értekezések Petersbu Biblio m tárgya hírn szer 18 am Géogra Ta monument hézagp megjel rend h Bodle h kézirat mel katalóg m 1 fej E r kézir dolgo Tov mű He R Je Interpreta Cha Isa Világ Rena köz Rab Fran Commence Sié Hist Litter Franc je Ezenk Mediá Je Chroni Orig He Por Ecclesiast tisztelet dok heidelb egyete t mad Acad Historia Fo m No léxicogra hébra Br Oba Barti Chron samarit traduct vocabul hebr franc T Abr B Beri französis Kultusmini meh hebräi Handschri Petersb Span Portu Süd-Frankre Ital Sch Pi k

1360

CÍ Neu

SZEMÉL Neu

SZÓ Newb A oriental Nagybi Oxfo Bodl könyvtá iro t ox egyet i Allge Ze Jude Jo Asiatiq jel 186 Mele kézi gyűjtem 186 Szentpéter kü ka kézi megvizsgálá eredm fr értekezése Petersb Bibli tárgy hír sze 1 a Géogr T monumen hézag megje ren Bodl kézira me kataló fe kézi dolg To m H J Interpret Ch Is Vilá Ren kö Ra Fra Commenc Si His Litte Fran j Ezen Medi J Chron Ori H Po Ecclesias tisztele do heidel egyet ma Aca Histori F N léxicogr hébr B Ob Bart Chro samari traduc vocabu heb fran Ab Ber französi Kultusmin me hebrä Handschr Peters Spa Port Süd-Frankr Ita Sc P