13605.htm

CÍMSZÓ: Neufeld

SZEMÉLYNÉV: Neufeld Ármin

SZÓCIKK: Neufeld, 1. Ármin műszaki író, szül. Nagyorosziban 1866. jan. 21. Felső ipariskolát végzett, majd külföldi tanulmányok után mérnök lett. Külföldön különböző gyáraknak műszaki igazgatója volt. 1895 óta hites szabadalmi ügyvivő. Megalapítója s jelenleg tiszteletbeli elnöke az. Országos Műszaki Egyesületnek. Hosszabb ideig szerkesztője volt a Műszaki Lapnak, amelynek most is állandó munkatársa. A repülés technikájára vonatkozó cikkei magyar és német szak- és napilapokban jelentek meg. Könyvei: A repülés technikája. A sárkány repülőgépek és egy szarkasztikus technikai regény: A trencsénmegyei verseny feltalálók.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3605. címszó a lexikon => 650. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13605.htm

CÍMSZÓ: Neufeld

SZEMÉLYNÉV: Neufeld Ármin

SZÓCIKK: Neufeld, 1. Ármin műszaki író, szül. Nagyorosziban 1866. jan. 21. Felső ipariskolát végzett, majd külföldi tanulmányok után mérnök lett. Külföldön különböző gyáraknak műszaki igazgatója volt. 1895 óta hites szabadalmi ügyvivő. Megalapítója s jelenleg tiszteletbeli elnöke az. Országos Műszaki Egyesületnek. Hosszabb ideig szerkesztője volt a Műszaki Lapnak, amelynek most is állandó munkatársa. A repülés technikájára vonatkozó cikkei magyar és német szak- és napilapokban jelentek meg. Könyvei: A repülés technikája. A sárkány repülőgépek és egy szarkasztikus technikai regény: A trencsénmegyei verseny feltalálók.

13605.ht

CÍMSZÓ Neufel

SZEMÉLYNÉV Neufel Ármi

SZÓCIKK Neufeld 1 Ármi műszak író szül Nagyorosziba 1866 jan 21 Fels ipariskolá végzett maj külföld tanulmányo utá mérnö lett Külföldö különböz gyárakna műszak igazgatój volt 189 ót hite szabadalm ügyvivő Megalapítój jelenle tiszteletbel elnök az Országo Műszak Egyesületnek Hosszab idei szerkesztőj vol Műszak Lapnak amelyne mos i álland munkatársa repülé technikájár vonatkoz cikke magya é néme szak é napilapokba jelente meg Könyvei repülé technikája sárkán repülőgépe é eg szarkasztiku technika regény trencsénmegye versen feltalálók

13605.h

CÍMSZ Neufe

SZEMÉLYNÉ Neufe Árm

SZÓCIK Neufel Árm műsza ír szü Nagyoroszib 186 ja 2 Fel ipariskol végzet ma külföl tanulmány ut mérn let Külföld különbö gyárakn műsza igazgató vol 18 ó hit szabadal ügyviv Megalapító jelenl tiszteletbe elnö a Ország Műsza Egyesületne Hossza ide szerkesztő vo Műsza Lapna amelyn mo állan munkatárs repül technikájá vonatko cikk magy ném sza napilapokb jelent me Könyve repül technikáj sárká repülőgép e szarkasztik technik regén trencsénmegy verse feltaláló

13605.

CÍMS Neuf

SZEMÉLYN Neuf Ár

SZÓCI Neufe Ár műsz í sz Nagyoroszi 18 j Fe iparisko végze m külfö tanulmán u mér le Külföl különb gyárak műsz igazgat vo 1 hi szabada ügyvi Megalapít jelen tiszteletb eln Orszá Műsz Egyesületn Hossz id szerkeszt v Műsz Lapn amely m álla munkatár repü technikáj vonatk cik mag né sz napilapok jelen m Könyv repü techniká sárk repülőgé szarkaszti techni regé trencsénmeg vers feltalál

13605

CÍM Neu

SZEMÉLY Neu Á

SZÓC Neuf Á műs s Nagyorosz 1 F iparisk végz külf tanulmá mé l Külfö külön gyára műs igazga v h szabad ügyv Megalapí jele tisztelet el Orsz Műs Egyesület Hoss i szerkesz Műs Lap amel áll munkatá rep techniká vonat ci ma n s napilapo jele Köny rep technik sár repülőg szarkaszt techn reg trencsénme ver feltalá

1360

CÍ Ne

SZEMÉL Ne

SZÓ Neu mű Nagyoros iparis vég kül tanulm m Külf külö gyár mű igazg szaba ügy Megalap jel tisztele e Ors Mű Egyesüle Hos szerkes Mű La ame ál munkat re technik vona c m napilap jel Kön re techni sá repülő szarkasz tech re trencsénm ve feltal