13607.htm

CÍMSZÓ: Neugebauer

SZEMÉLYNÉV: Neugebauer László

SZÓCIKK: Neugebauer László (aszódi), műfordító, szül. Pesten 1845., megh. Budapesten 1919. Bécsbe az Osztrák-Magyar Bank vezértitkárságának vezető tisztviselője volt. Hosszú éveken át súlyt és tekintélyt szerzett a bécsi Magyar Egyesületnek, amelynek előbb elnöke, később örökös dísztagja volt. Egyike azoknak, akik a XÍX. század második felében nagy érdemeket szereztek a magyar költészetnek, elsősorban Petőfi lírájának Németországon való megismertetése és népszerűsítése körül. 1878-ban adta ki vaskos kötetben Petőfi válogatott verseit Jókai Mór és Bodenstedt Frigyes, a híres német költő és műfordító előszavaival. Ez a kötet három kiadást ért és elterjedt a német közönség minden rétegében. Lefordította Kiss Józsefet és Mikszáth Kálmánt, Arany János, Vörösmarty, Tompa, Lévay József, Vajda János, Tóth Kálmán, Gyulai Pál, Endrődi Sándor sok versét, Jókai számos regényét, Pulszky Ferenc tanulmányait, Tolnai Lajos, Ambrus Zoltán, Herczeg Ferenc elbeszéléseit, valamint Csiky Gergely több drámáját. Melegek és hangulatosak azok a dalszövegei, amelyeket többek közt Liszt Ferenc, Goldmark Károly, Mihalovits Ödön és Hubay Jenő zenésített meg. Tagja volt annak az írói csoportnak, amely megalapította a Petőfi-Társaságot. Érdemeiért a Kisfaludy-Társaság és a Kemény Zsigmond Társaság is tagjává választotta. A király 1890. a magyar nemességet adományozta neki aszódi előnévvel.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3607. címszó a lexikon => 650. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13607.htm

CÍMSZÓ: Neugebauer

SZEMÉLYNÉV: Neugebauer László

SZÓCIKK: Neugebauer László aszódi , műfordító, szül. Pesten 1845., megh. Budapesten 1919. Bécsbe az Osztrák-Magyar Bank vezértitkárságának vezető tisztviselője volt. Hosszú éveken át súlyt és tekintélyt szerzett a bécsi Magyar Egyesületnek, amelynek előbb elnöke, később örökös dísztagja volt. Egyike azoknak, akik a XÍX. század második felében nagy érdemeket szereztek a magyar költészetnek, elsősorban Petőfi lírájának Németországon való megismertetése és népszerűsítése körül. 1878-ban adta ki vaskos kötetben Petőfi válogatott verseit Jókai Mór és Bodenstedt Frigyes, a híres német költő és műfordító előszavaival. Ez a kötet három kiadást ért és elterjedt a német közönség minden rétegében. Lefordította Kiss Józsefet és Mikszáth Kálmánt, Arany János, Vörösmarty, Tompa, Lévay József, Vajda János, Tóth Kálmán, Gyulai Pál, Endrődi Sándor sok versét, Jókai számos regényét, Pulszky Ferenc tanulmányait, Tolnai Lajos, Ambrus Zoltán, Herczeg Ferenc elbeszéléseit, valamint Csiky Gergely több drámáját. Melegek és hangulatosak azok a dalszövegei, amelyeket többek közt Liszt Ferenc, Goldmark Károly, Mihalovits Ödön és Hubay Jenő zenésített meg. Tagja volt annak az írói csoportnak, amely megalapította a Petőfi-Társaságot. Érdemeiért a Kisfaludy-Társaság és a Kemény Zsigmond Társaság is tagjává választotta. A király 1890. a magyar nemességet adományozta neki aszódi előnévvel.

13607.ht

CÍMSZÓ Neugebaue

SZEMÉLYNÉV Neugebaue Lászl

SZÓCIKK Neugebaue Lászl aszód műfordító szül Peste 1845. megh Budapeste 1919 Bécsb a Osztrák-Magya Ban vezértitkárságána vezet tisztviselőj volt Hossz éveke á súly é tekintély szerzet bécs Magya Egyesületnek amelyne előb elnöke későb örökö dísztagj volt Egyik azoknak aki XÍX száza másodi felébe nag érdemeke szerezte magya költészetnek elsősorba Petőf lírájána Németországo val megismertetés é népszerűsítés körül 1878-ba adt k vasko kötetbe Petőf válogatot versei Jóka Mó é Bodensted Frigyes híre néme költ é műfordít előszavaival E köte háro kiadás ér é elterjed néme közönsé minde rétegében Lefordított Kis Józsefe é Mikszát Kálmánt Aran János Vörösmarty Tompa Léva József Vajd János Tót Kálmán Gyula Pál Endrőd Sándo so versét Jóka számo regényét Pulszk Feren tanulmányait Tolna Lajos Ambru Zoltán Hercze Feren elbeszéléseit valamin Csik Gergel töb drámáját Melege é hangulatosa azo dalszövegei amelyeke többe köz Lisz Ferenc Goldmar Károly Mihalovit Ödö é Huba Jen zenésítet meg Tagj vol anna a író csoportnak amel megalapított Petőfi-Társaságot Érdemeiér Kisfaludy-Társasá é Kemén Zsigmon Társasá i tagjáv választotta királ 1890 magya nemessége adományozt nek aszód előnévvel

13607.h

CÍMSZ Neugebau

SZEMÉLYNÉ Neugebau Lász

SZÓCIK Neugebau Lász aszó műfordít szü Pest 1845 meg Budapest 191 Bécs Osztrák-Magy Ba vezértitkárságán veze tisztviselő vol Hoss évek súl tekintél szerze béc Magy Egyesületne amelyn elő elnök késő örök dísztag vol Egyi azokna ak XÍ száz másod feléb na érdemek szerezt magy költészetne elsősorb Pető líráján Németország va megismerteté népszerűsíté körü 1878-b ad vask kötetb Pető válogato verse Jók M Bodenste Frigye hír ném köl műfordí előszavaiva köt hár kiadá é elterje ném közöns mind rétegébe Lefordítot Ki József Mikszá Kálmán Ara Jáno Vörösmart Tomp Lév Józse Vaj Jáno Tó Kálmá Gyul Pá Endrő Sánd s versé Jók szám regényé Pulsz Fere tanulmányai Toln Lajo Ambr Zoltá Hercz Fere elbeszélései valami Csi Gerge tö drámájá Meleg hangulatos az dalszövege amelyek több kö Lis Feren Goldma Károl Mihalovi Öd Hub Je zenésíte me Tag vo ann ír csoportna ame megalapítot Petőfi-Társaságo Érdemeié Kisfaludy-Társas Kemé Zsigmo Társas tagjá választott kirá 189 magy nemesség adományoz ne aszó előnévve

13607.

CÍMS Neugeba

SZEMÉLYN Neugeba Lás

SZÓCI Neugeba Lás asz műfordí sz Pes 184 me Budapes 19 Béc Osztrák-Mag B vezértitkárságá vez tisztvisel vo Hos éve sú tekinté szerz bé Mag Egyesületn amely el elnö kés örö díszta vo Egy azokn a X szá máso felé n érdeme szerez mag költészetn elsősor Pet lírájá Németorszá v megismertet népszerűsít kör 1878- a vas kötet Pet válogat vers Jó Bodenst Frigy hí né kö műford előszavaiv kö há kiad elterj né közön min rétegéb Lefordíto K Józse Miksz Kálmá Ar Ján Vörösmar Tom Lé Józs Va Ján T Kálm Gyu P Endr Sán vers Jó szá regény Puls Fer tanulmánya Tol Laj Amb Zolt Herc Fer elbeszélése valam Cs Gerg t drámáj Mele hangulato a dalszöveg amelye töb k Li Fere Goldm Káro Mihalov Ö Hu J zenésít m Ta v an í csoportn am megalapíto Petőfi-Társaság Érdemei Kisfaludy-Társa Kem Zsigm Társa tagj választot kir 18 mag nemessé adományo n asz előnévv

13607

CÍM Neugeb

SZEMÉLY Neugeb Lá

SZÓC Neugeb Lá as műford s Pe 18 m Budape 1 Bé Osztrák-Ma vezértitkárság ve tisztvise v Ho év s tekint szer b Ma Egyesület amel e eln ké ör díszt v Eg azok sz más fel érdem szere ma költészet elsőso Pe líráj Németorsz megismerte népszerűsí kö 1878 va köte Pe váloga ver J Bodens Frig h n k műfor előszavai k h kia elter n közö mi rétegé Lefordít Józs Miks Kálm A Já Vörösma To L Józ V Já Kál Gy End Sá ver J sz regén Pul Fe tanulmány To La Am Zol Her Fe elbeszélés vala C Ger drámá Mel hangulat dalszöve amely tö L Fer Gold Kár Mihalo H zenésí T a csoport a megalapít Petőfi-Társasá Érdeme Kisfaludy-Társ Ke Zsig Társ tag választo ki 1 ma nemess adomány as előnév

1360

CÍ Neuge

SZEMÉL Neuge L

SZÓ Neuge L a műfor P 1 Budap B Osztrák-M vezértitkársá v tisztvis H é tekin sze M Egyesüle ame el k ö dísz E azo s má fe érde szer m költésze elsős P lírá Németors megismert népszerűs k 187 v köt P válog ve Boden Fri műfo előszava ki elte köz m réteg Lefordí Józ Mik Kál J Vörösm T Jó J Ká G En S ve s regé Pu F tanulmán T L A Zo He F elbeszélé val Ge drám Me hangula dalszöv amel t Fe Gol Ká Mihal zenés csopor megalapí Petőfi-Társas Érdem Kisfaludy-Tár K Zsi Tár ta választ k m nemes adomán a előné