13609.htm

CÍMSZÓ: Neumann

SZEMÉLYNÉV: Neumann Adolf

SZÓCIKK: Neumann, 1 Adolf (héthársi), a miskolci Keresk. és Iparkamara elnöke, az OMKE alelnöke, szül. Héthárson 1870. Iskolái elvégzése után Hercz Zsigmond (1. o.) gépgyárának tisztviselője volt, majd az Assicuracioni Generali vezértitkára lett. Megalapította a miskolci Keresk. és Gazdasági Bankot, melynek vezérigazgatója. Mintegy 25 éve elnöke a miskolci Keresk. Testületnek, 20 éve pedig a Chevra Kadisa elnöki tisztét tölti be. Elnöke még a Felsőmagyarországi Zsidókórház Egyesületnek, továbbá 1918 óta a Keresk. és Iparkamarának. 1912-ben apja N. Hermann révén - ki maga is szerepet vitt a közéletben és kiváló talmudtudós volt - megkapta héthársi előnévvel a magyar nemességet. Mint a magyar kereskedelemnek egyik legagilisabb vezéregyéniségét pár évvel ezelőtt az OMKE alelnökévé választották.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3609. címszó a lexikon => 651. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13609.htm

CÍMSZÓ: Neumann

SZEMÉLYNÉV: Neumann Adolf

SZÓCIKK: Neumann, 1 Adolf héthársi , a miskolci Keresk. és Iparkamara elnöke, az OMKE alelnöke, szül. Héthárson 1870. Iskolái elvégzése után Hercz Zsigmond 1. o. gépgyárának tisztviselője volt, majd az Assicuracioni Generali vezértitkára lett. Megalapította a miskolci Keresk. és Gazdasági Bankot, melynek vezérigazgatója. Mintegy 25 éve elnöke a miskolci Keresk. Testületnek, 20 éve pedig a Chevra Kadisa elnöki tisztét tölti be. Elnöke még a Felsőmagyarországi Zsidókórház Egyesületnek, továbbá 1918 óta a Keresk. és Iparkamarának. 1912-ben apja N. Hermann révén - ki maga is szerepet vitt a közéletben és kiváló talmudtudós volt - megkapta héthársi előnévvel a magyar nemességet. Mint a magyar kereskedelemnek egyik legagilisabb vezéregyéniségét pár évvel ezelőtt az OMKE alelnökévé választották.

13609.ht

CÍMSZÓ Neuman

SZEMÉLYNÉV Neuman Adol

SZÓCIKK Neumann Adol héthárs miskolc Keresk é Iparkamar elnöke a OMK alelnöke szül Héthárso 1870 Iskolá elvégzés utá Herc Zsigmon 1 o gépgyárána tisztviselőj volt maj a Assicuracion General vezértitkár lett Megalapított miskolc Keresk é Gazdaság Bankot melyne vezérigazgatója Minteg 2 év elnök miskolc Keresk Testületnek 2 év pedi Chevr Kadis elnök tiszté tölt be Elnök mé Felsőmagyarország Zsidókórhá Egyesületnek tovább 191 ót Keresk é Iparkamarának 1912-be apj N Herman révé k mag i szerepe vit közéletbe é kivál talmudtudó vol megkapt héthárs előnévve magya nemességet Min magya kereskedelemne egyi legagilisab vezéregyéniségé pá évve ezelőt a OMK alelnökév választották

13609.h

CÍMSZ Neuma

SZEMÉLYNÉ Neuma Ado

SZÓCIK Neuman Ado héthár miskol Keres Iparkama elnök OM alelnök szü Héthárs 187 Iskol elvégzé ut Her Zsigmo gépgyárán tisztviselő vol ma Assicuracio Genera vezértitká let Megalapítot miskol Keres Gazdasá Banko melyn vezérigazgatój Minte é elnö miskol Keres Testületne é ped Chev Kadi elnö tiszt töl b Elnö m Felsőmagyarorszá Zsidókórh Egyesületne továb 19 ó Keres Iparkamarána 1912-b ap Herma rév ma szerep vi közéletb kivá talmudtud vo megkap héthár előnévv magy nemessége Mi magy kereskedelemn egy legagilisa vezéregyéniség p évv ezelő OM alelnöké választottá

13609.

CÍMS Neum

SZEMÉLYN Neum Ad

SZÓCI Neuma Ad héthá misko Kere Iparkam elnö O alelnö sz Héthár 18 Isko elvégz u He Zsigm gépgyárá tisztvisel vo m Assicuraci Gener vezértitk le Megalapíto misko Kere Gazdas Bank mely vezérigazgató Mint eln misko Kere Testületn pe Che Kad eln tisz tö Eln Felsőmagyarorsz Zsidókór Egyesületn tová 1 Kere Iparkamarán 1912- a Herm ré m szere v közélet kiv talmudtu v megka héthá előnév mag nemesség M mag kereskedelem eg legagilis vezéregyénisé év ezel O alelnök választott

13609

CÍM Neu

SZEMÉLY Neu A

SZÓC Neum A héth misk Ker Iparka eln aleln s Héthá 1 Isk elvég H Zsig gépgyár tisztvise v Assicurac Gene vezértit l Megalapít misk Ker Gazda Ban mel vezérigazgat Min el misk Ker Testület p Ch Ka el tis t El Felsőmagyarors Zsidókó Egyesület tov Ker Iparkamará 1912 Her r szer közéle ki talmudt megk héth előné ma nemessé ma kereskedele e legagili vezéregyénis é eze alelnö választot

1360

CÍ Ne

SZEMÉL Ne

SZÓ Neu hét mis Ke Ipark el alel Héth Is elvé Zsi gépgyá tisztvis Assicura Gen vezérti Megalapí mis Ke Gazd Ba me vezérigazga Mi e mis Ke Testüle C K e ti E Felsőmagyaror Zsidók Egyesüle to Ke Iparkamar 191 He sze közél k talmud meg hét előn m nemess m kereskedel legagil vezéregyéni ez aleln választo