13610.htm

CÍMSZÓ: Neumann

SZEMÉLYNÉV: Neumann Ármin

SZÓCIKK: N. Ármin, jogtudós, egyetemi rk. tanár, országgy. képviselő, szül. Nagyváradon 1845., megh. 1909. febr. Deutsch Dávid, a híres balassagyarmati rabbi oktatta a zsidó tudományokra, majd később a boroszlói rabbiszeminárium növendéke lett. Egy ideig Bécsben jogot hallgatott és ez végképpen eltérítette a papi pályától. Jogi tanulmányait Berlinben, Bécsben és Budapesten végezte és miután megszerezte a jogi diplomát, Pápán ügyvédi irodát nyitott, egyszersmind a hitközség jegyzője is volt. Onnan Székesfehérvárra költözött, ahol jogi cikkeivel és tanulmányaival hamar feltűnt. Itt írta meg főművét, A magyar kereskedelmi törvény magyarázatát, három kötetben. Ennek a nagy munkának elismeréséül 1882. kinevezték a budapesti egyetemen a keresk. és váltójog magántanárává. Ekkor Pestre költözött. 1887-ben képviselővé választották és 1903-ig az is maradt. Az egyetem rendkívüli tanárává 1889. nevezték ki. Mint a parlament kodifikáló bizottságának tagja, itt szerzett érdemei elismeréséül kapta az udv. tanácsosi címet. Számos tanulmányt írt. Utolsó jogi műve egy nagyszabású értekezés, melyet az adásvételi üzlet nemzetközi szabályozásáról írt. Főművei: A kereskedelmi törvény magyarázata (3 köt., 2. kiad. 1897) és A védjegytörvény magyarázata.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3610. címszó a lexikon => 651. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13610.htm

CÍMSZÓ: Neumann

SZEMÉLYNÉV: Neumann Ármin

SZÓCIKK: N. Ármin, jogtudós, egyetemi rk. tanár, országgy. képviselő, szül. Nagyváradon 1845., megh. 1909. febr. Deutsch Dávid, a híres balassagyarmati rabbi oktatta a zsidó tudományokra, majd később a boroszlói rabbiszeminárium növendéke lett. Egy ideig Bécsben jogot hallgatott és ez végképpen eltérítette a papi pályától. Jogi tanulmányait Berlinben, Bécsben és Budapesten végezte és miután megszerezte a jogi diplomát, Pápán ügyvédi irodát nyitott, egyszersmind a hitközség jegyzője is volt. Onnan Székesfehérvárra költözött, ahol jogi cikkeivel és tanulmányaival hamar feltűnt. Itt írta meg főművét, A magyar kereskedelmi törvény magyarázatát, három kötetben. Ennek a nagy munkának elismeréséül 1882. kinevezték a budapesti egyetemen a keresk. és váltójog magántanárává. Ekkor Pestre költözött. 1887-ben képviselővé választották és 1903-ig az is maradt. Az egyetem rendkívüli tanárává 1889. nevezték ki. Mint a parlament kodifikáló bizottságának tagja, itt szerzett érdemei elismeréséül kapta az udv. tanácsosi címet. Számos tanulmányt írt. Utolsó jogi műve egy nagyszabású értekezés, melyet az adásvételi üzlet nemzetközi szabályozásáról írt. Főművei: A kereskedelmi törvény magyarázata 3 köt., 2. kiad. 1897 és A védjegytörvény magyarázata.

13610.ht

CÍMSZÓ Neuman

SZEMÉLYNÉV Neuman Ármi

SZÓCIKK N Ármin jogtudós egyetem rk tanár országgy képviselő szül Nagyvárado 1845. megh 1909 febr Deutsc Dávid híre balassagyarmat rabb oktatt zsid tudományokra maj későb boroszló rabbiszemináriu növendék lett Eg idei Bécsbe jogo hallgatot é e végképpe eltérített pap pályától Jog tanulmányai Berlinben Bécsbe é Budapeste végezt é miutá megszerezt jog diplomát Pápá ügyvéd irodá nyitott egyszersmin hitközsé jegyzőj i volt Onna Székesfehérvárr költözött aho jog cikkeive é tanulmányaiva hama feltűnt It írt me főművét magya kereskedelm törvén magyarázatát háro kötetben Enne nag munkána elismeréséü 1882 kinevezté budapest egyeteme keresk é váltójo magántanárává Ekko Pestr költözött 1887-be képviselőv választottá é 1903-i a i maradt A egyete rendkívül tanáráv 1889 nevezté ki Min parlamen kodifikál bizottságána tagja it szerzet érdeme elismeréséü kapt a udv tanácsos címet Számo tanulmány írt Utols jog műv eg nagyszabás értekezés melye a adásvétel üzle nemzetköz szabályozásáró írt Főművei kereskedelm törvén magyarázat köt. 2 kiad 189 é védjegytörvén magyarázata

13610.h

CÍMSZ Neuma

SZEMÉLYNÉ Neuma Árm

SZÓCIK Ármi jogtudó egyete r taná országg képvisel szü Nagyvárad 1845 meg 190 feb Deuts Dávi hír balassagyarma rab oktat zsi tudományokr ma késő boroszl rabbiszeminári növendé let E ide Bécsb jog hallgato végképp eltérítet pa pályátó Jo tanulmánya Berlinbe Bécsb Budapest végez miut megszerez jo diplomá Páp ügyvé irod nyitot egyszersmi hitközs jegyző vol Onn Székesfehérvár költözöt ah jo cikkeiv tanulmányaiv ham feltűn I ír m főművé magy kereskedel törvé magyarázatá hár kötetbe Enn na munkán elismerésé 188 kinevezt budapes egyetem keres váltój magántanáráv Ekk Pest költözöt 1887-b képviselő választott 1903- marad egyet rendkívü tanárá 188 nevezt k Mi parlame kodifiká bizottságán tagj i szerze érdem elismerésé kap ud tanácso címe Szám tanulmán ír Utol jo mű e nagyszabá értekezé mely adásvéte üzl nemzetkö szabályozásár ír Főműve kereskedel törvé magyaráza köt kia 18 védjegytörvé magyarázat

13610.

CÍMS Neum

SZEMÉLYN Neum Ár

SZÓCI Árm jogtud egyet tan ország képvise sz Nagyvára 184 me 19 fe Deut Dáv hí balassagyarm ra okta zs tudományok m kés borosz rabbiszeminár növend le id Bécs jo hallgat végkép eltéríte p pályát J tanulmány Berlinb Bécs Budapes vége miu megszere j diplom Pá ügyv iro nyito egyszersm hitköz jegyz vo On Székesfehérvá költözö a j cikkei tanulmányai ha feltű í főműv mag kereskede törv magyarázat há kötetb En n munká elismerés 18 kinevez budape egyete kere váltó magántanárá Ek Pes költözö 1887- képvisel választot 1903 mara egye rendkív tanár 18 nevez M parlam kodifik bizottságá tag szerz érde elismerés ka u tanács cím Szá tanulmá í Uto j m nagyszab értekez mel adásvét üz nemzetk szabályozásá í Főműv kereskede törv magyaráz kö ki 1 védjegytörv magyaráza

13610

CÍM Neu

SZEMÉLY Neu Á

SZÓC Ár jogtu egye ta orszá képvis s Nagyvár 18 m 1 f Deu Dá h balassagyar r okt z tudományo ké boros rabbiszeminá növen l i Béc j hallga végké eltérít pályá tanulmán Berlin Béc Budape vég mi megszer diplo P ügy ir nyit egyszers hitkö jegy v O Székesfehérv költöz cikke tanulmánya h felt főmű ma keresked tör magyaráza h kötet E munk elismeré 1 kineve budap egyet ker vált magántanár E Pe költöz 1887 képvise választo 190 mar egy rendkí taná 1 neve parla kodifi bizottság ta szer érd elismeré k tanác cí Sz tanulm Ut nagysza érteke me adásvé ü nemzet szabályozás Főmű keresked tör magyará k k védjegytör magyaráz

1361

CÍ Ne

SZEMÉL Ne

SZÓ Á jogt egy t orsz képvi Nagyvá 1 De D balassagya ok tudomány k boro rabbiszemin növe Bé hallg végk eltérí pály tanulmá Berli Bé Budap vé m megsze dipl üg i nyi egyszer hitk jeg Székesfehér költö cikk tanulmány fel főm m kereske tö magyaráz köte mun elismer kinev buda egye ke vál magántaná P költö 188 képvis választ 19 ma eg rendk tan nev parl kodif bizottsá t sze ér elismer taná c S tanul U nagysz értek m adásv nemze szabályozá Főm kereske tö magyar védjegytö magyará