13612.htm

CÍMSZÓ: Neumann

SZEMÉLYNÉV: Neumann Dávid

SZÓCIKK: N. Dávid, rabbi (Lakenbach Dávidnak is nevezik), szül. Lakompakon 1820., megh. Pozsonyban 1908. Nagyapja Kunitz Mózes lakompaki rabbiülnök volt. N. a pozsonyi rabbiiskola növendéke volt s u.o. működött előbb mint a Bész-din ülnöke. Nagy talmud-tudását és forrásismeretét messze földön elismerték. A pozsonyi rabbiiskola előadója is volt és tanítványainak száma ezrekre ment. Tanítási és kutatási módszere elütött a jesivákon dívó pilpul-módszertől, amely helyett a szigorú szövegértelmezéshez és az eredeti források olvasásához tért vissza. Újabbkori kommentátorokat csupán ritka esetekben használt. Fia. N. Mózes zsámbokréti rabbi.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3612. címszó a lexikon => 651. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13612.htm

CÍMSZÓ: Neumann

SZEMÉLYNÉV: Neumann Dávid

SZÓCIKK: N. Dávid, rabbi Lakenbach Dávidnak is nevezik , szül. Lakompakon 1820., megh. Pozsonyban 1908. Nagyapja Kunitz Mózes lakompaki rabbiülnök volt. N. a pozsonyi rabbiiskola növendéke volt s u.o. működött előbb mint a Bész-din ülnöke. Nagy talmud-tudását és forrásismeretét messze földön elismerték. A pozsonyi rabbiiskola előadója is volt és tanítványainak száma ezrekre ment. Tanítási és kutatási módszere elütött a jesivákon dívó pilpul-módszertől, amely helyett a szigorú szövegértelmezéshez és az eredeti források olvasásához tért vissza. Újabbkori kommentátorokat csupán ritka esetekben használt. Fia. N. Mózes zsámbokréti rabbi.

13612.ht

CÍMSZÓ Neuman

SZEMÉLYNÉV Neuman Dávi

SZÓCIKK N Dávid rabb Lakenbac Dávidna i nevezi szül Lakompako 1820. megh Pozsonyba 1908 Nagyapj Kunit Móze lakompak rabbiülnö volt N pozsony rabbiiskol növendék vol u.o működöt előb min Bész-di ülnöke Nag talmud-tudásá é forrásismereté messz földö elismerték pozsony rabbiiskol előadój i vol é tanítványaina szám ezrekr ment Tanítás é kutatás módszer elütöt jesiváko dív pilpul-módszertől amel helyet szigor szövegértelmezéshe é a eredet forráso olvasásáho tér vissza Újabbkor kommentátoroka csupá ritk esetekbe használt Fia N Móze zsámbokrét rabbi

13612.h

CÍMSZ Neuma

SZEMÉLYNÉ Neuma Dáv

SZÓCIK Dávi rab Lakenba Dávidn nevez szü Lakompak 1820 meg Pozsonyb 190 Nagyap Kuni Móz lakompa rabbiüln vol pozson rabbiisko növendé vo u. működö elő mi Bész-d ülnök Na talmud-tudás forrásismeret mess föld elismerté pozson rabbiisko előadó vo tanítványain szá ezrek men Tanítá kutatá módsze elütö jesivák dí pilpul-módszertő ame helye szigo szövegértelmezésh erede forrás olvasásáh té vissz Újabbko kommentátorok csup rit esetekb használ Fi Móz zsámbokré rabb

13612.

CÍMS Neum

SZEMÉLYN Neum Dá

SZÓCI Dáv ra Lakenb Dávid neve sz Lakompa 182 me Pozsony 19 Nagya Kun Mó lakomp rabbiül vo pozso rabbiisk növend v u működ el m Bész- ülnö N talmud-tudá forrásismere mes föl elismert pozso rabbiisk előad v tanítványai sz ezre me Tanít kutat módsz elüt jesivá d pilpul-módszert am hely szig szövegértelmezés ered forrá olvasásá t viss Újabbk kommentátoro csu ri esetek haszná F Mó zsámbokr rab

13612

CÍM Neu

SZEMÉLY Neu D

SZÓC Dá r Laken Dávi nev s Lakomp 18 m Pozson 1 Nagy Ku M lakom rabbiü v pozs rabbiis növen műkö e Bész üln talmud-tud forrásismer me fö elismer pozs rabbiis előa tanítványa s ezr m Taní kuta móds elü jesiv pilpul-módszer a hel szi szövegértelmezé ere forr olvasás vis Újabb kommentátor cs r esete haszn M zsámbok ra

1361

CÍ Ne

SZEMÉL Ne

SZÓ D Lake Dáv ne Lakom 1 Pozso Nag K lako rabbi poz rabbii növe műk Bés ül talmud-tu forrásisme m f elisme poz rabbii elő tanítvány ez Tan kut mód el jesi pilpul-módsze he sz szövegértelmez er for olvasá vi Újab kommentáto c eset hasz zsámbo r