13613.htm

CÍMSZÓ: Neumann

SZEMÉLYNÉV: Neumann Ede

SZÓCIKK: "N. Ede, rabbi, szül. Budapesten 1859. okt. 26., megh. 1918. dec. 12. A budapesti Rabbiképző növendéke volt 1877-1882. 1882-ben avatták bölcsészdoktorrá, 1888. pedig rabbivá. Ő volt az első rabbi, ki a budapesti Rabbiképző Intézetben végezte tanulmányait. Azóta haláláig volt nagykanizsai főrabbi. A Rabbiképző Intézet vezérlőbizottságának tagja és az Országos Rabbiegyesületnek elnöke volt. Tervet készített a rabbik nyugdíj egyesületéről, de koncepcióját nem valósíthatta meg. Értékes irodalmi munkásságot fejtett ki. Szerkesztette a Magyar Izraelt, a rabbiegyesület hivatalos közlönyét. Az Imit Évkönyveiben megjelent értékes tanulmányain kívül számos önálló könyve jelent meg, több kitűnő tankönyvet is írt. Lefordította a nagy próféták könyveit az Imit Bibliája részére. Művei: A mohamedán József-monda eredete és fejlődése (1881); Hitszónoklatok és beszédek (1886); Zsidó vallástörténet (2 köt. 1894-1897); Rövid héber nyelvtan (1895); Kayserling (1908); Az asszír korszak prófétái és a zsidók története (1908). "


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3613. címszó a lexikon => 651. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13613.htm

CÍMSZÓ: Neumann

SZEMÉLYNÉV: Neumann Ede

SZÓCIKK: N. Ede, rabbi, szül. Budapesten 1859. okt. 26., megh. 1918. dec. 12. A budapesti Rabbiképző növendéke volt 1877-1882. 1882-ben avatták bölcsészdoktorrá, 1888. pedig rabbivá. Ő volt az első rabbi, ki a budapesti Rabbiképző Intézetben végezte tanulmányait. Azóta haláláig volt nagykanizsai főrabbi. A Rabbiképző Intézet vezérlőbizottságának tagja és az Országos Rabbiegyesületnek elnöke volt. Tervet készített a rabbik nyugdíj egyesületéről, de koncepcióját nem valósíthatta meg. Értékes irodalmi munkásságot fejtett ki. Szerkesztette a Magyar Izraelt, a rabbiegyesület hivatalos közlönyét. Az Imit Évkönyveiben megjelent értékes tanulmányain kívül számos önálló könyve jelent meg, több kitűnő tankönyvet is írt. Lefordította a nagy próféták könyveit az Imit Bibliája részére. Művei: A mohamedán József-monda eredete és fejlődése 1881 ; Hitszónoklatok és beszédek 1886 ; Zsidó vallástörténet 2 köt. 1894-1897 ; Rövid héber nyelvtan 1895 ; Kayserling 1908 ; Az asszír korszak prófétái és a zsidók története 1908 .

13613.ht

CÍMSZÓ Neuman

SZEMÉLYNÉV Neuman Ed

SZÓCIKK N Ede rabbi szül Budapeste 1859 okt 26. megh 1918 dec 12 budapest Rabbiképz növendék vol 1877-1882 1882-be avattá bölcsészdoktorrá 1888 pedi rabbivá vol a els rabbi k budapest Rabbiképz Intézetbe végezt tanulmányait Azót halálái vol nagykanizsa főrabbi Rabbiképz Intéze vezérlőbizottságána tagj é a Országo Rabbiegyesületne elnök volt Terve készítet rabbi nyugdí egyesületéről d koncepciójá ne valósíthatt meg Értéke irodalm munkásságo fejtet ki Szerkesztett Magya Izraelt rabbiegyesüle hivatalo közlönyét A Imi Évkönyveibe megjelen értéke tanulmányai kívü számo önáll könyv jelen meg töb kitűn tankönyve i írt Lefordított nag prófétá könyvei a Imi Bibliáj részére Művei mohamedá József-mond eredet é fejlődés 188 Hitszónoklato é beszéde 188 Zsid vallástörténe köt 1894-189 Rövi hébe nyelvta 189 Kayserlin 190 A asszí korsza prófétá é zsidó történet 190

13613.h

CÍMSZ Neuma

SZEMÉLYNÉ Neuma E

SZÓCIK Ed rabb szü Budapest 185 ok 26 meg 191 de 1 budapes Rabbikép növendé vo 1877-188 1882-b avatt bölcsészdoktorr 188 ped rabbiv vo el rabb budapes Rabbikép Intézetb végez tanulmányai Azó halálá vo nagykanizs főrabb Rabbikép Intéz vezérlőbizottságán tag Ország Rabbiegyesületn elnö vol Terv készíte rabb nyugd egyesületérő koncepciój n valósíthat me Érték irodal munkásság fejte k Szerkesztet Magy Izrael rabbiegyesül hivatal közlönyé Im Évkönyveib megjele érték tanulmánya kív szám önál köny jele me tö kitű tankönyv ír Lefordítot na prófét könyve Im Bibliá részér Műve mohamed József-mon erede fejlődé 18 Hitszónoklat beszéd 18 Zsi vallástörtén kö 1894-18 Röv héb nyelvt 18 Kayserli 19 assz korsz prófét zsid történe 19

13613.

CÍMS Neum

SZEMÉLYN Neum

SZÓCI E rab sz Budapes 18 o 2 me 19 d budape Rabbiké növend v 1877-18 1882- avat bölcsészdoktor 18 pe rabbi v e rab budape Rabbiké Intézet vége tanulmánya Az halál v nagykaniz főrab Rabbiké Inté vezérlőbizottságá ta Orszá Rabbiegyesület eln vo Ter készít rab nyug egyesületér koncepció valósítha m Érté iroda munkássá fejt Szerkeszte Mag Izrae rabbiegyesü hivata közlöny I Évkönyvei megjel érté tanulmány kí szá öná kön jel m t kit tanköny í Lefordíto n prófé könyv I Bibli részé Műv mohame József-mo ered fejlőd 1 Hitszónokla beszé 1 Zs vallástörté k 1894-1 Rö hé nyelv 1 Kayserl 1 ass kors prófé zsi történ 1

13613

CÍM Neu

SZEMÉLY Neu

SZÓC ra s Budape 1 m 1 budap Rabbik növen 1877-1 1882 ava bölcsészdokto 1 p rabb ra budap Rabbik Intéze vég tanulmány A halá nagykani főra Rabbik Int vezérlőbizottság t Orsz Rabbiegyesüle el v Te készí ra nyu egyesületé koncepci valósíth Ért irod munkáss fej Szerkeszt Ma Izra rabbiegyes hivat közlön Évkönyve megje ért tanulmán k sz ön kö je ki tankön Lefordít próf köny Bibl rész Mű moham József-m ere fejlő Hitszónokl besz Z vallástört 1894- R h nyel Kayser as kor próf zs törté

1361

CÍ Ne

SZEMÉL Ne

SZÓ r Budap buda Rabbi növe 1877- 188 av bölcsészdokt rab r buda Rabbi Intéz vé tanulmán hal nagykan főr Rabbi In vezérlőbizottsá Ors Rabbiegyesül e T kész r ny egyesület koncepc valósít Ér iro munkás fe Szerkesz M Izr rabbiegye hiva közlö Évkönyv megj ér tanulmá s ö k j k tankö Lefordí pró kön Bib rés M moha József- er fejl Hitszónok bes vallástör 1894 nye Kayse a ko pró z tört