13614.htm

CÍMSZÓ: Neumann

SZEMÉLYNÉV: Neumann Henrik

SZÓCIKK: N. Henrik (héthársi), egyetemi tanár, szül. Héthárson (Sáros vm.). 1873. Középiskoláit Miskolcon, egyetemi tanulmányait Budapesten végezte. Hosszú ideig asszisztens volt Bécsben a híres Pollitzer tanár fülklinikáján. Nagy feltűnést keltett szakkörökben Koponyalékelés narkózis nélkül c. alapvető tanulmányával, melyet az 1909-iki budapesti orvoskongresszuson olvasott fel. E tanulmányával elnyerte a báró Lenwall-féle anatómiai, fiziológiai és patológiai díjat. Új utakat vágó munkálkodásával tudományos irodalom terén gyorsan emelkedett. Előbb a bécsi egyetem magántanára, majd nyilvános rendes tanára és a fülészeti klinika vezetője lett. 1918. tudományos érdemei elismeréséül héthársi előnévvel megkapta a magyar nemességet. Ma a világnak elismerten legkiválóbb fülspecialistája és számos, magas kitüntetés tulajdonosa.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3614. címszó a lexikon => 651. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13614.htm

CÍMSZÓ: Neumann

SZEMÉLYNÉV: Neumann Henrik

SZÓCIKK: N. Henrik héthársi , egyetemi tanár, szül. Héthárson Sáros vm. . 1873. Középiskoláit Miskolcon, egyetemi tanulmányait Budapesten végezte. Hosszú ideig asszisztens volt Bécsben a híres Pollitzer tanár fülklinikáján. Nagy feltűnést keltett szakkörökben Koponyalékelés narkózis nélkül c. alapvető tanulmányával, melyet az 1909-iki budapesti orvoskongresszuson olvasott fel. E tanulmányával elnyerte a báró Lenwall-féle anatómiai, fiziológiai és patológiai díjat. Új utakat vágó munkálkodásával tudományos irodalom terén gyorsan emelkedett. Előbb a bécsi egyetem magántanára, majd nyilvános rendes tanára és a fülészeti klinika vezetője lett. 1918. tudományos érdemei elismeréséül héthársi előnévvel megkapta a magyar nemességet. Ma a világnak elismerten legkiválóbb fülspecialistája és számos, magas kitüntetés tulajdonosa.

13614.ht

CÍMSZÓ Neuman

SZEMÉLYNÉV Neuman Henri

SZÓCIKK N Henri héthárs egyetem tanár szül Héthárso Sáro vm 1873 Középiskolái Miskolcon egyetem tanulmányai Budapeste végezte Hossz idei assziszten vol Bécsbe híre Pollitze taná fülklinikáján Nag feltűnés keltet szakkörökbe Koponyalékelé narkózi nélkü c alapvet tanulmányával melye a 1909-ik budapest orvoskongresszuso olvasot fel tanulmányáva elnyert bár Lenwall-fél anatómiai fiziológia é patológia díjat Ú utaka vág munkálkodásáva tudományo irodalo teré gyorsa emelkedett Előb bécs egyete magántanára maj nyilváno rende tanár é fülészet klinik vezetőj lett 1918 tudományo érdeme elismeréséü héthárs előnévve megkapt magya nemességet M világna elismerte legkiválób fülspecialistáj é számos maga kitünteté tulajdonosa

13614.h

CÍMSZ Neuma

SZEMÉLYNÉ Neuma Henr

SZÓCIK Henr héthár egyete taná szü Héthárs Sár v 187 Középiskolá Miskolco egyete tanulmánya Budapest végezt Hoss ide assziszte vo Bécsb hír Pollitz tan fülklinikájá Na feltűné kelte szakkörökb Koponyalékel narkóz nélk alapve tanulmányáva mely 1909-i budapes orvoskongresszus olvaso fe tanulmányáv elnyer bá Lenwall-fé anatómia fiziológi patológi díja utak vá munkálkodásáv tudomány irodal ter gyors emelkedet Elő béc egyet magántanár ma nyilván rend taná fülésze klini vezető let 191 tudomány érdem elismerésé héthár előnévv megkap magy nemessége világn elismert legkiváló fülspecialistá számo mag kitüntet tulajdonos

13614.

CÍMS Neum

SZEMÉLYN Neum Hen

SZÓCI Hen héthá egyet tan sz Héthár Sá 18 Középiskol Miskolc egyet tanulmány Budapes végez Hos id assziszt v Bécs hí Pollit ta fülklinikáj N feltűn kelt szakkörök Koponyaléke narkó nél alapv tanulmányáv mel 1909- budape orvoskongresszu olvas f tanulmányá elnye b Lenwall-f anatómi fiziológ patológ díj uta v munkálkodásá tudomán iroda te gyor emelkede El bé egye magántaná m nyilvá ren tan fülész klin vezet le 19 tudomán érde elismerés héthá előnév megka mag nemesség világ elismer legkivál fülspecialist szám ma kitünte tulajdono

13614

CÍM Neu

SZEMÉLY Neu He

SZÓC He héth egye ta s Héthá S 1 Középisko Miskol egye tanulmán Budape vége Ho i asszisz Béc h Polli t fülkliniká feltű kel szakkörö Koponyalék nark né alap tanulmányá me 1909 budap orvoskongressz olva tanulmány elny Lenwall- anatóm fizioló patoló dí ut munkálkodás tudomá irod t gyo emelked E b egy magántan nyilv re ta fülés kli veze l 1 tudomá érd elismeré héth előné megk ma nemessé vilá elisme legkivá fülspecialis szá m kitünt tulajdon

1361

CÍ Ne

SZEMÉL Ne H

SZÓ H hét egy t Héth Középisk Misko egy tanulmá Budap vég H asszis Bé Poll fülklinik felt ke szakkör Koponyalé nar n ala tanulmány m 190 buda orvoskongress olv tanulmán eln Lenwall anató fiziol patol d u munkálkodá tudom iro gy emelke eg magánta nyil r t fülé kl vez tudom ér elismer hét előn meg m nemess vil elism legkiv fülspeciali sz kitün tulajdo