13617.htm

CÍMSZÓ: Neumann

SZEMÉLYNÉV: Neumann Károly

SZÓCIKK: "N. Károly (gárdonyi), közgazdasági író, egyetemi tanár, szül. Budapesten 1865. márc. 18. A budapesti és berlini egyetemeken tanult. 1910-ben a kereskedelmi minisztériumban min. tanácsossá és a vasúti osztály főnökévé nevezték ki. N. egyszersmind a Keleti Kereskedelmi Akadémiának, majd később a közgazdasági egyetemnek lett tb. rendes nyilvános tanára a közlekedési politika és jog tanszakból. Tagja az Orsz. Közlekedési Bizottságnak. Önállóan megjelent művei: A francia kamara vitái az elsőszülöttségi jogról; A bírói és közigazgatási jog határairól: a berni egyezményről; Vámtarifa és vasúti díjszabás; A vasúti felségjog Boszniában és Hercegovinában; The new projects of convention for the regulation of the international barricade of goods, passengers and luggage; A berni egyezmény.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3617. címszó a lexikon => 651. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13617.htm

CÍMSZÓ: Neumann

SZEMÉLYNÉV: Neumann Károly

SZÓCIKK: N. Károly gárdonyi , közgazdasági író, egyetemi tanár, szül. Budapesten 1865. márc. 18. A budapesti és berlini egyetemeken tanult. 1910-ben a kereskedelmi minisztériumban min. tanácsossá és a vasúti osztály főnökévé nevezték ki. N. egyszersmind a Keleti Kereskedelmi Akadémiának, majd később a közgazdasági egyetemnek lett tb. rendes nyilvános tanára a közlekedési politika és jog tanszakból. Tagja az Orsz. Közlekedési Bizottságnak. Önállóan megjelent művei: A francia kamara vitái az elsőszülöttségi jogról; A bírói és közigazgatási jog határairól: a berni egyezményről; Vámtarifa és vasúti díjszabás; A vasúti felségjog Boszniában és Hercegovinában; The new projects of convention for the regulation of the international barricade of goods, passengers and luggage; A berni egyezmény.

13617.ht

CÍMSZÓ Neuman

SZEMÉLYNÉV Neuman Károl

SZÓCIKK N Károl gárdony közgazdaság író egyetem tanár szül Budapeste 1865 márc 18 budapest é berlin egyetemeke tanult 1910-be kereskedelm minisztériumba min tanácsoss é vasút osztál főnökév nevezté ki N egyszersmin Kelet Kereskedelm Akadémiának maj későb közgazdaság egyetemne let tb rende nyilváno tanár közlekedés politik é jo tanszakból Tagj a Orsz Közlekedés Bizottságnak Önállóa megjelen művei franci kamar vitá a elsőszülöttség jogról bíró é közigazgatás jo határairól bern egyezményről Vámtarif é vasút díjszabás vasút felségjo Boszniába é Hercegovinában Th ne project o conventio fo th regulatio o th internationa barricad o goods passenger an luggage bern egyezmény

13617.h

CÍMSZ Neuma

SZEMÉLYNÉ Neuma Káro

SZÓCIK Káro gárdon közgazdasá ír egyete taná szü Budapest 186 már 1 budapes berli egyetemek tanul 1910-b kereskedel minisztériumb mi tanácsos vasú osztá főnöké nevezt k egyszersmi Kele Kereskedel Akadémiána ma késő közgazdasá egyetemn le t rend nyilván taná közlekedé politi j tanszakbó Tag Ors Közlekedé Bizottságna Önálló megjele műve franc kama vit elsőszülöttsé jogró bír közigazgatá j határairó ber egyezményrő Vámtari vasú díjszabá vasú felségj Boszniáb Hercegovinába T n projec conventi f t regulati t internation barrica good passenge a luggag ber egyezmén

13617.

CÍMS Neum

SZEMÉLYN Neum Kár

SZÓCI Kár gárdo közgazdas í egyet tan sz Budapes 18 má budape berl egyeteme tanu 1910- kereskede minisztérium m tanácso vas oszt főnök nevez egyszersm Kel Kereskede Akadémián m kés közgazdas egyetem l ren nyilvá tan közleked polit tanszakb Ta Or Közleked Bizottságn Önáll megjel műv fran kam vi elsőszülötts jogr bí közigazgat határair be egyezményr Vámtar vas díjszab vas felség Boszniá Hercegovináb proje convent regulat internatio barric goo passeng lugga be egyezmé

13617

CÍM Neu

SZEMÉLY Neu Ká

SZÓC Ká gárd közgazda egye ta s Budape 1 m budap ber egyetem tan 1910 keresked minisztériu tanács va osz főnö neve egyszers Ke Keresked Akadémiá ké közgazda egyete re nyilv ta közleke poli tanszak T O Közleke Bizottság Önál megje mű fra ka v elsőszülött jog b közigazga határai b egyezmény Vámta va díjsza va felsé Boszni Hercegoviná proj conven regula internati barri go passen lugg b egyezm

1361

CÍ Ne

SZEMÉL Ne K

SZÓ K gár közgazd egy t Budap buda be egyete ta 191 kereske minisztéri tanác v os főn nev egyszer K Kereske Akadémi k közgazd egyet r nyil t közlek pol tansza Közlek Bizottsá Öná megj m fr k elsőszülöt jo közigazg határa egyezmén Vámt v díjsz v fels Boszn Hercegovin pro conve regul internat barr g passe lug egyez