13623.htm

CÍMSZÓ: Neuschloss

SZEMÉLYNÉV: Neuschloss Emil

SZÓCIKK: Neuschloss, 1. Emil, nagyiparos, szül. Párkányban 1840. Tanulmányait a fővárosban végezte. Megalapította a naschitzi tannin- és gőz-fűrészgyárat és vasutakat is épített. Egyik legtekintélyesebb fakereskedője és építési vállalkozója volt Magyarországnak a XIX. sz. végén. Ő építette az 1885-iki kiállítás épületének javarészét s a milléniumi kiállításnak több mint 30 épületét. A királyi palota ácsmunkáját is ő végezte. Gyárüzeme 3000-nél több munkást foglalkoztatott. Haláláig fáradhatatlan munkásságot fejtett ki az iparfejlesztés érdekében.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3623. címszó a lexikon => 652. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13623.htm

CÍMSZÓ: Neuschloss

SZEMÉLYNÉV: Neuschloss Emil

SZÓCIKK: Neuschloss, 1. Emil, nagyiparos, szül. Párkányban 1840. Tanulmányait a fővárosban végezte. Megalapította a naschitzi tannin- és gőz-fűrészgyárat és vasutakat is épített. Egyik legtekintélyesebb fakereskedője és építési vállalkozója volt Magyarországnak a XIX. sz. végén. Ő építette az 1885-iki kiállítás épületének javarészét s a milléniumi kiállításnak több mint 30 épületét. A királyi palota ácsmunkáját is ő végezte. Gyárüzeme 3000-nél több munkást foglalkoztatott. Haláláig fáradhatatlan munkásságot fejtett ki az iparfejlesztés érdekében.

13623.ht

CÍMSZÓ Neuschlos

SZEMÉLYNÉV Neuschlos Emi

SZÓCIKK Neuschloss 1 Emil nagyiparos szül Párkányba 1840 Tanulmányai fővárosba végezte Megalapított naschitz tannin é gőz-fűrészgyára é vasutaka i épített Egyi legtekintélyeseb fakereskedőj é építés vállalkozój vol Magyarországna XIX sz végén épített a 1885-ik kiállítá épületéne javarészé millénium kiállításna töb min 3 épületét király palot ácsmunkájá i végezte Gyárüzem 3000-né töb munkás foglalkoztatott Halálái fáradhatatla munkásságo fejtet k a iparfejleszté érdekében

13623.h

CÍMSZ Neuschlo

SZEMÉLYNÉ Neuschlo Em

SZÓCIK Neuschlos Emi nagyiparo szü Párkányb 184 Tanulmánya fővárosb végezt Megalapítot naschit tanni gőz-fűrészgyár vasutak építet Egy legtekintélyese fakereskedő építé vállalkozó vo Magyarországn XI s végé építet 1885-i kiállít épületén javarész milléniu kiállításn tö mi épületé királ palo ácsmunkáj végezt Gyárüze 3000-n tö munká foglalkoztatot Halálá fáradhatatl munkásság fejte iparfejleszt érdekébe

13623.

CÍMS Neuschl

SZEMÉLYN Neuschl E

SZÓCI Neuschlo Em nagyipar sz Párkány 18 Tanulmány főváros végez Megalapíto naschi tann gőz-fűrészgyá vasuta építe Eg legtekintélyes fakeresked épít vállalkoz v Magyarország X vég építe 1885- kiállí épületé javarés milléni kiállítás t m épület kirá pal ácsmunká végez Gyárüz 3000- t munk foglalkoztato Halál fáradhatat munkássá fejt iparfejlesz érdekéb

13623

CÍM Neusch

SZEMÉLY Neusch

SZÓC Neuschl E nagyipa s Párkán 1 Tanulmán főváro vége Megalapít nasch tan gőz-fűrészgy vasut épít E legtekintélye fakereske épí vállalko Magyarorszá vé épít 1885 kiáll épület javaré millén kiállítá épüle kir pa ácsmunk vége Gyárü 3000 mun foglalkoztat Halá fáradhata munkáss fej iparfejles érdeké

1362

CÍ Neusc

SZEMÉL Neusc

SZÓ Neusch nagyip Párká Tanulmá fővár vég Megalapí nasc ta gőz-fűrészg vasu épí legtekintély fakeresk ép vállalk Magyarorsz v épí 188 kiál épüle javar millé kiállít épül ki p ácsmun vég Gyár 300 mu foglalkozta Hal fáradhat munkás fe iparfejle érdek