13626.htm

CÍMSZÓ: Neustadt

SZEMÉLYNÉV: Neustadt Adolf

SZÓCIKK: "Neustadt Adolf, publicista és szerkesztő, szül. Prágában 1812., megh. Bécsben. A piaristáknál tanult, azután Bécsben hírlapíró lett. Szabadelvű nézeteiért a hatóságok állandóan zaklatják s ezért Pozsonyba költözött. Itt a Pannoniába írott cikkeivel keltett feltűnést. Majd Budapestre jött, ahol Saphir lapjának, a Pester Tageblattnak lett belső munkatársa 1839. A magyar állampolgárság elnyerése után átvette a Pressburger Zeitung szerkesztését; ezzel a bécsi rendőrséget végképp maga ellen ingerelte, azonban Eötvös báró (Eötvös József atyja) védelmébe vette. Nagy része volt a forradalmi hangulat előkészítésében. Maga Széchenyi István gróf is munkatársa volt N. lapjának. Politikai felvilágosításokért egyenesen hozzá fordultak külföldről. Liszt Frigyes is vele tárgyalt, mielőtt agitációjába kezdett volna Pesten. Ezért Metternich elkoboztatta a Pressburger Zeitungot és a Pannoniát. A forradalom kitörésekor a pozsonyi ghettóban történt pusztítás következtében N. Bécsbe ment s ott fejtett ki nagyarányú publicisztikai tevékenységet, majd Prágában, Olaszországban, a Levantén, Angliában és Franciaországban járt, visszatérve pedig az Oesterreichische Zeitungot szerkesztette. Magyarországon megjelent művei: Litteratur und Kunst in Ungarn (1843); Die erste Eisenbahn in Ungarn stb. (1840); Külföldön a következő könyvei jelentek meg: Aus dem Leben eines Honveds (2 köt.); Aus der Kaserne (2 köt.); Maissim und Schnokes (a zsidó könyvekről, 3 kiadást ért); Das Gebahren d. Oesterr. Creditanstalt, stb. N. a bécsi hitközség vezetőségében élénk részt vett."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3626. címszó a lexikon => 652. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13626.htm

CÍMSZÓ: Neustadt

SZEMÉLYNÉV: Neustadt Adolf

SZÓCIKK: Neustadt Adolf, publicista és szerkesztő, szül. Prágában 1812., megh. Bécsben. A piaristáknál tanult, azután Bécsben hírlapíró lett. Szabadelvű nézeteiért a hatóságok állandóan zaklatják s ezért Pozsonyba költözött. Itt a Pannoniába írott cikkeivel keltett feltűnést. Majd Budapestre jött, ahol Saphir lapjának, a Pester Tageblattnak lett belső munkatársa 1839. A magyar állampolgárság elnyerése után átvette a Pressburger Zeitung szerkesztését; ezzel a bécsi rendőrséget végképp maga ellen ingerelte, azonban Eötvös báró Eötvös József atyja védelmébe vette. Nagy része volt a forradalmi hangulat előkészítésében. Maga Széchenyi István gróf is munkatársa volt N. lapjának. Politikai felvilágosításokért egyenesen hozzá fordultak külföldről. Liszt Frigyes is vele tárgyalt, mielőtt agitációjába kezdett volna Pesten. Ezért Metternich elkoboztatta a Pressburger Zeitungot és a Pannoniát. A forradalom kitörésekor a pozsonyi ghettóban történt pusztítás következtében N. Bécsbe ment s ott fejtett ki nagyarányú publicisztikai tevékenységet, majd Prágában, Olaszországban, a Levantén, Angliában és Franciaországban járt, visszatérve pedig az Oesterreichische Zeitungot szerkesztette. Magyarországon megjelent művei: Litteratur und Kunst in Ungarn 1843 ; Die erste Eisenbahn in Ungarn stb. 1840 ; Külföldön a következő könyvei jelentek meg: Aus dem Leben eines Honveds 2 köt. ; Aus der Kaserne 2 köt. ; Maissim und Schnokes a zsidó könyvekről, 3 kiadást ért ; Das Gebahren d. Oesterr. Creditanstalt, stb. N. a bécsi hitközség vezetőségében élénk részt vett.

13626.ht

CÍMSZÓ Neustad

SZEMÉLYNÉV Neustad Adol

SZÓCIKK Neustad Adolf publicist é szerkesztő szül Prágába 1812. megh Bécsben piaristákná tanult azutá Bécsbe hírlapír lett Szabadelv nézeteiér hatóságo állandóa zaklatjá ezér Pozsonyb költözött It Pannoniáb írot cikkeive keltet feltűnést Maj Budapestr jött aho Saphi lapjának Peste Tageblattna let bels munkatárs 1839 magya állampolgársá elnyerés utá átvett Pressburge Zeitun szerkesztését ezze bécs rendőrsége végkép mag elle ingerelte azonba Eötvö bár Eötvö Józse atyj védelméb vette Nag rész vol forradalm hangula előkészítésében Mag Szécheny Istvá gró i munkatárs vol N lapjának Politika felvilágosításokér egyenese hozz fordulta külföldről Lisz Frigye i vel tárgyalt mielőt agitációjáb kezdet voln Pesten Ezér Metternic elkoboztatt Pressburge Zeitungo é Pannoniát forradalo kitöréseko pozsony ghettóba történ pusztítá következtébe N Bécsb men ot fejtet k nagyarány publicisztika tevékenységet maj Prágában Olaszországban Levantén Angliába é Franciaországba járt visszatérv pedi a Oesterreichisch Zeitungo szerkesztette Magyarországo megjelen művei Litteratu un Kuns i Ungar 184 Di erst Eisenbah i Ungar stb 184 Külföldö következ könyve jelente meg Au de Lebe eine Honved köt Au de Kasern köt Maissi un Schnoke zsid könyvekről kiadás ér Da Gebahre d Oesterr Creditanstalt stb N bécs hitközsé vezetőségébe élén rész vett

13626.h

CÍMSZ Neusta

SZEMÉLYNÉ Neusta Ado

SZÓCIK Neusta Adol publicis szerkeszt szü Prágáb 1812 meg Bécsbe piaristákn tanul azut Bécsb hírlapí let Szabadel nézeteié hatóság állandó zaklatj ezé Pozsony költözöt I Pannoniá íro cikkeiv kelte feltűnés Ma Budapest jöt ah Saph lapjána Pest Tageblattn le bel munkatár 183 magy állampolgárs elnyeré ut átvet Pressburg Zeitu szerkesztésé ezz béc rendőrség végké ma ell ingerelt azonb Eötv bá Eötv Józs aty védelmé vett Na rés vo forradal hangul előkészítésébe Ma Széchen Istv gr munkatár vo lapjána Politik felvilágosításoké egyenes hoz fordult külföldrő Lis Frigy ve tárgyal mielő agitációjá kezde vol Peste Ezé Metterni elkoboztat Pressburg Zeitung Pannoniá forradal kitörések pozson ghettób törté pusztít következtéb Bécs me o fejte nagyarán publicisztik tevékenysége ma Prágába Olaszországba Levanté Angliáb Franciaországb jár visszatér ped Oesterreichisc Zeitung szerkesztett Magyarország megjele műve Litterat u Kun Unga 18 D ers Eisenba Unga st 18 Külföld követke könyv jelent me A d Leb ein Honve kö A d Kaser kö Maiss u Schnok zsi könyvekrő kiadá é D Gebahr Oester Creditanstal st béc hitközs vezetőségéb élé rés vet

13626.

CÍMS Neust

SZEMÉLYN Neust Ad

SZÓCI Neust Ado publici szerkesz sz Prágá 181 me Bécsb piaristák tanu azu Bécs hírlap le Szabade nézetei hatósá álland zaklat ez Pozson költözö Pannoni ír cikkei kelt feltűné M Budapes jö a Sap lapján Pes Tageblatt l be munkatá 18 mag állampolgár elnyer u átve Pressbur Zeit szerkesztés ez bé rendőrsé végk m el ingerel azon Eöt b Eöt Józ at védelm vet N ré v forrada hangu előkészítéséb M Széche Ist g munkatá v lapján Politi felvilágosítások egyene ho fordul külföldr Li Frig v tárgya miel agitációj kezd vo Pest Ez Mettern elkobozta Pressbur Zeitun Pannoni forrada kitörése pozso ghettó tört pusztí következté Béc m fejt nagyará publiciszti tevékenység m Prágáb Olaszországb Levant Angliá Franciaország já visszaté pe Oesterreichis Zeitun szerkesztet Magyarorszá megjel műv Littera Ku Ung 1 er Eisenb Ung s 1 Külföl követk köny jelen m Le ei Honv k Kase k Mais Schno zs könyvekr kiad Gebah Oeste Creditansta s bé hitköz vezetőségé él ré ve

13626

CÍM Neus

SZEMÉLY Neus A

SZÓC Neus Ad public szerkes s Prág 18 m Bécs piaristá tan az Béc hírla l Szabad nézete hatós állan zakla e Pozso költöz Pannon í cikke kel feltűn Budape j Sa lapjá Pe Tageblat b munkat 1 ma állampolgá elnye átv Pressbu Zei szerkeszté e b rendőrs vég e ingere azo Eö Eö Jó a védel ve r forrad hang előkészítésé Széch Is munkat lapjá Polit felvilágosításo egyen h fordu külföld L Fri tárgy mie agitáció kez v Pes E Metter elkobozt Pressbu Zeitu Pannon forrad kitörés pozs ghett tör puszt következt Bé fej nagyar publiciszt tevékenysé Prágá Olaszország Levan Angli Franciaorszá j visszat p Oesterreichi Zeitu szerkeszte Magyarorsz megje mű Litter K Un e Eisen Un Külfö követ kön jele L e Hon Kas Mai Schn z könyvek kia Geba Oest Creditanst b hitkö vezetőség é r v

1362

CÍ Neu

SZEMÉL Neu

SZÓ Neu A publi szerke Prá 1 Béc piarist ta a Bé hírl Szaba nézet ható álla zakl Pozs költö Panno cikk ke feltű Budap S lapj P Tagebla munka m állampolg elny át Pressb Ze szerkeszt rendőr vé inger az E E J véde v forra han előkészítés Széc I munka lapj Poli felvilágosítás egye ford külföl Fr tárg mi agitáci ke Pe Mette elkoboz Pressb Zeit Panno forra kitöré poz ghet tö pusz következ B fe nagya publicisz tevékenys Prág Olaszorszá Leva Angl Franciaorsz vissza Oesterreich Zeit szerkeszt Magyarors megj m Litte U Eise U Külf köve kö jel Ho Ka Ma Sch könyve ki Geb Oes Creditans hitk vezetősé