13629.htm

CÍMSZÓ: Nichúm avélim

SZÓCIKK: "Nichúm avélim (h.) szóval jelezzük a gyászolók vigasztalásának szertartását. E szertartás már a temetőben veszi kezdetét, mikor az elhalt férfirokonai (apja, bátyja, férje, fia) a közönség két szembenéző sora között elvonulnak. A közönség az elvonulókat e szavakkal köszönti: «Isten vigasztaljon meg titeket Cijón és Jeruzsálem gyászolói közepette».(E sorfalállás oly napokon, mikor a gyászolók hazamenet nem kezdik meg a gyásznapokat az ünnepre való tekintettel, elmarad (1. Gyászszertartások).) Ugyanezt a formulát mondják a látogatók a gyász első hetében. A gyászolók látogatása vallásos kötelességszámba megy. A gyász jeléül a látogató nem köszön, csak szótlanul ül le, elmenetelkor mondja a fent idézett szavakat. Szombaton a gyász szünetel és a gyászolók látogatása is elmarad; ha mégis meglátogatják őket, a következő szavakkal köszönnek el: «Ma szombat van, nem kell vigasztalni; a vigasznak eljövetele közel van, nyugodjatok békében.» Az első formulával köszöntik a gyászoló család férfitagjait a gyászhét péntek estéjén a zsinagógában. "


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3629. címszó a lexikon => 653. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13629.htm

CÍMSZÓ: Nichúm avélim

SZÓCIKK: Nichúm avélim h. szóval jelezzük a gyászolók vigasztalásának szertartását. E szertartás már a temetőben veszi kezdetét, mikor az elhalt férfirokonai apja, bátyja, férje, fia a közönség két szembenéző sora között elvonulnak. A közönség az elvonulókat e szavakkal köszönti: Isten vigasztaljon meg titeket Cijón és Jeruzsálem gyászolói közepette . E sorfalállás oly napokon, mikor a gyászolók hazamenet nem kezdik meg a gyásznapokat az ünnepre való tekintettel, elmarad 1. Gyászszertartások . Ugyanezt a formulát mondják a látogatók a gyász első hetében. A gyászolók látogatása vallásos kötelességszámba megy. A gyász jeléül a látogató nem köszön, csak szótlanul ül le, elmenetelkor mondja a fent idézett szavakat. Szombaton a gyász szünetel és a gyászolók látogatása is elmarad; ha mégis meglátogatják őket, a következő szavakkal köszönnek el: Ma szombat van, nem kell vigasztalni; a vigasznak eljövetele közel van, nyugodjatok békében. Az első formulával köszöntik a gyászoló család férfitagjait a gyászhét péntek estéjén a zsinagógában.

13629.ht

CÍMSZÓ Nichú avéli

SZÓCIKK Nichú avéli h szóva jelezzü gyászoló vigasztalásána szertartását szertartá má temetőbe vesz kezdetét miko a elhal férfirokona apja bátyja férje fi közönsé ké szembenéz sor közöt elvonulnak közönsé a elvonulóka szavakka köszönti Iste vigasztaljo me titeke Cijó é Jeruzsále gyászoló közepett sorfalállá ol napokon miko gyászoló hazamene ne kezdi me gyásznapoka a ünnepr val tekintettel elmara 1 Gyászszertartáso Ugyanez formulá mondjá látogató gyás els hetében gyászoló látogatás valláso kötelességszámb megy gyás jeléü látogat ne köszön csa szótlanu ü le elmenetelko mondj fen idézet szavakat Szombato gyás szünete é gyászoló látogatás i elmarad h mégi meglátogatjá őket következ szavakka köszönne el M szomba van ne kel vigasztalni vigaszna eljövetel köze van nyugodjato békében A els formuláva köszönti gyászol csalá férfitagjai gyászhé pénte estéjé zsinagógában

13629.h

CÍMSZ Nich avél

SZÓCIK Nich avél szóv jelezz gyászol vigasztalásán szertartásá szertart m temetőb ves kezdeté mik elha férfirokon apj bátyj férj f közöns k szembené so közö elvonulna közöns elvonulók szavakk köszönt Ist vigasztalj m titek Cij Jeruzsál gyászol közepet sorfaláll o napoko mik gyászol hazamen n kezd m gyásznapok ünnep va tekintette elmar Gyászszertartás Ugyane formul mondj látogat gyá el hetébe gyászol látogatá vallás kötelességszám meg gyá jelé látoga n köszö cs szótlan l elmenetelk mond fe idéze szavaka Szombat gyá szünet gyászol látogatá elmara még meglátogatj őke követke szavakk köszönn e szomb va n ke vigasztaln vigaszn eljövete köz va nyugodjat békébe el formuláv köszönt gyászo csal férfitagja gyászh pént estéj zsinagógába

13629.

CÍMS Nic avé

SZÓCI Nic avé szó jelez gyászo vigasztalásá szertartás szertar temető ve kezdet mi elh férfiroko ap báty fér közön szemben s köz elvonuln közön elvonuló szavak köszön Is vigasztal tite Ci Jeruzsá gyászo közepe sorfalál napok mi gyászo hazame kez gyásznapo ünne v tekintett elma Gyászszertartá Ugyan formu mond látoga gy e hetéb gyászo látogat vallá kötelességszá me gy jel látog kösz c szótla elmenetel mon f idéz szavak Szomba gy szüne gyászo látogat elmar mé meglátogat ők követk szavak köszön szom v k vigasztal vigasz eljövet kö v nyugodja békéb e formulá köszön gyász csa férfitagj gyász pén esté zsinagógáb

13629

CÍM Ni av

SZÓC Ni av sz jele gyász vigasztalás szertartá szerta temet v kezde m el férfirok a bát fé közö szembe kö elvonul közö elvonul szava köszö I vigaszta tit C Jeruzs gyász közep sorfalá napo m gyász hazam ke gyásznap ünn tekintet elm Gyászszertart Ugya form mon látog g heté gyász látoga vall kötelességsz m g je láto kös szótl elmenete mo idé szava Szomb g szün gyász látoga elma m meglátoga ő követ szava köszö szo vigaszta vigas eljöve k nyugodj béké formul köszö gyás cs férfitag gyás pé est zsinagógá

1362

CÍ N a

SZÓ N a s jel gyás vigasztalá szertart szert teme kezd e férfiro bá f köz szemb k elvonu köz elvonu szav kösz vigaszt ti Jeruz gyás köze sorfal nap gyás haza k gyászna ün tekinte el Gyászszertar Ugy for mo láto het gyás látog val kötelességs j lát kö szót elmenet m id szav Szom szü gyás látog elm meglátog köve szav kösz sz vigaszt viga eljöv nyugod bék formu kösz gyá c férfita gyá p es zsinagóg