13630.htm

CÍMSZÓ: Nicovim

SZÓCIKK: "Nicovim, hetiszakasz, mely Mózes 5. könyve 9. fejezetének 9. versétől a 30. fejezet végéig terjedő részt foglalja magában. Rövid tartalma: intelmek. Izrael megtérése és helyreállítása. A törvény nem emberfölötti, megtartása életet biztosít. Szabad választás az erény és a bűn közli. A hetiszakaszhoz tartozó prófétai rész Jesája könyve 61. fejezetének 10. versétől a 63. fejezet 9. verséig terjed. A tórai és prófétai rész főzött nincsen összefüggés; csakhogy a liturgiai rendezkedés szerint e hetiszakaszt mindig a vigaszhetekben áv hó 9-ike és ros hasónó között."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3630. címszó a lexikon => 653. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13630.htm

CÍMSZÓ: Nicovim

SZÓCIKK: Nicovim, hetiszakasz, mely Mózes 5. könyve 9. fejezetének 9. versétől a 30. fejezet végéig terjedő részt foglalja magában. Rövid tartalma: intelmek. Izrael megtérése és helyreállítása. A törvény nem emberfölötti, megtartása életet biztosít. Szabad választás az erény és a bűn közli. A hetiszakaszhoz tartozó prófétai rész Jesája könyve 61. fejezetének 10. versétől a 63. fejezet 9. verséig terjed. A tórai és prófétai rész főzött nincsen összefüggés; csakhogy a liturgiai rendezkedés szerint e hetiszakaszt mindig a vigaszhetekben áv hó 9-ike és ros hasónó között.

13630.ht

CÍMSZÓ Nicovi

SZÓCIKK Nicovim hetiszakasz mel Móze 5 könyv 9 fejezeténe 9 versétő 30 fejeze végéi terjed rész foglalj magában Rövi tartalma intelmek Izrae megtérés é helyreállítása törvén ne emberfölötti megtartás élete biztosít Szaba választá a erén é bű közli hetiszakaszho tartoz próféta rés Jesáj könyv 61 fejezeténe 10 versétő 63 fejeze 9 verséi terjed tóra é próféta rés főzöt nincse összefüggés csakhog liturgia rendezkedé szerin hetiszakasz mindi vigaszhetekbe á h 9-ik é ro hasón között

13630.h

CÍMSZ Nicov

SZÓCIK Nicovi hetiszakas me Móz köny fejezetén versét 3 fejez végé terje rés foglal magába Röv tartalm intelme Izra megtéré helyreállítás törvé n emberfölött megtartá élet biztosí Szab választ eré b közl hetiszakaszh tarto prófét ré Jesá köny 6 fejezetén 1 versét 6 fejez versé terje tór prófét ré főzö nincs összefüggé csakho liturgi rendezked szeri hetiszakas mind vigaszhetekb 9-i r hasó közöt

13630.

CÍMS Nico

SZÓCI Nicov hetiszaka m Mó kön fejezeté versé feje vég terj ré fogla magáb Rö tartal intelm Izr megtér helyreállítá törv emberfölöt megtart éle biztos Sza válasz er köz hetiszakasz tart prófé r Jes kön fejezeté versé feje vers terj tó prófé r főz ninc összefügg csakh liturg rendezke szer hetiszaka min vigaszhetek 9- has közö

13630

CÍM Nic

SZÓC Nico hetiszak M kö fejezet vers fej vé ter r fogl magá R tarta intel Iz megté helyreállít tör emberfölö megtar él bizto Sz válas e kö hetiszakas tar próf Je kö fejezet vers fej ver ter t próf fő nin összefüg csak litur rendezk sze hetiszak mi vigaszhete 9 ha köz

1363

CÍ Ni

SZÓ Nic hetisza k fejeze ver fe v te fog mag tart inte I megt helyreállí tö emberföl megta é bizt S vála k hetiszaka ta pró J k fejeze ver fe ve te pró f ni összefü csa litu rendez sz hetisza m vigaszhet h kö