13634.htm

CÍMSZÓ: Niszon

SZÓCIKK: "Niszon, a zsidó kalendáriumban az év első hónapja. A nesz = csoda szóból származtatják; az Egyiptomból való csodálatos kivonulás emlékére a csodák hónapjának is nevezik. A peszach előtti szombatot szintén ezért hívják nagyszombatnak (sabbósz hagóriol) «mipnehanesz senaásze bé», az «ezen napon történt csodák» miatt. A bibliai irodalomban gyakran «chodes hoóviv» = a kalászok hónapja név alatt is előfordul. A hagyományos irodalom erre a napra teszi a bibliai özönvizet. (1657. a zsidó évszámítás szerint.) (L. Özönvíz). Az első napjára esett a bibliai frigysátor (óhél) összeállítása is. A Szeder Ólam Rabba erre a napra teszi azt az eseményt, hogy Mózes a sziklából vizet fakasztott. N. mindig harminc napból áll. Újholdja a naptári berendezkedés szerint csak vasárnapra, keddre, csütörtökre és szombatra eshetik. A zodiákusban bárány a jele. Ha az újhold első napja (Ádár 30) szombatra esik, úgy akkor tartják a sabbosz hachodest (l. o.). Az egész hónapban elmarad mind a sacharisz, mind pedig a mincho imánál a tachanun (l. o.). A hónap első tizenkét napján mondják a reggeli ima után a fejedelmek ajándékairól szóló bibliai részt, mely erről az időről van keltezve (IV. Mózes 7. 1; 8.4). "


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3634. címszó a lexikon => 653. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13634.htm

CÍMSZÓ: Niszon

SZÓCIKK: Niszon, a zsidó kalendáriumban az év első hónapja. A nesz = csoda szóból származtatják; az Egyiptomból való csodálatos kivonulás emlékére a csodák hónapjának is nevezik. A peszach előtti szombatot szintén ezért hívják nagyszombatnak sabbósz hagóriol mipnehanesz senaásze bé , az ezen napon történt csodák miatt. A bibliai irodalomban gyakran chodes hoóviv = a kalászok hónapja név alatt is előfordul. A hagyományos irodalom erre a napra teszi a bibliai özönvizet. 1657. a zsidó évszámítás szerint. L. Özönvíz . Az első napjára esett a bibliai frigysátor óhél összeállítása is. A Szeder Ólam Rabba erre a napra teszi azt az eseményt, hogy Mózes a sziklából vizet fakasztott. N. mindig harminc napból áll. Újholdja a naptári berendezkedés szerint csak vasárnapra, keddre, csütörtökre és szombatra eshetik. A zodiákusban bárány a jele. Ha az újhold első napja Ádár 30 szombatra esik, úgy akkor tartják a sabbosz hachodest l. o. . Az egész hónapban elmarad mind a sacharisz, mind pedig a mincho imánál a tachanun l. o. . A hónap első tizenkét napján mondják a reggeli ima után a fejedelmek ajándékairól szóló bibliai részt, mely erről az időről van keltezve IV. Mózes 7. 1; 8.4 .

13634.ht

CÍMSZÓ Niszo

SZÓCIKK Niszon zsid kalendáriumba a é els hónapja nes csod szóbó származtatják a Egyiptombó val csodálato kivonulá emlékér csodá hónapjána i nevezik peszac előtt szombato szinté ezér hívjá nagyszombatna sabbós hagório mipnehanes senaász b a eze napo történ csodá miatt biblia irodalomba gyakra chode hoóvi kalászo hónapj né alat i előfordul hagyományo irodalo err napr tesz biblia özönvizet 1657 zsid évszámítá szerint L Özönví A els napjár eset biblia frigysáto óhé összeállítás is Szede Óla Rabb err napr tesz az a eseményt hog Móze sziklábó vize fakasztott N mindi harmin napbó áll Újholdj naptár berendezkedé szerin csa vasárnapra keddre csütörtökr é szombatr eshetik zodiákusba bárán jele H a újhol els napj Ádá 3 szombatr esik úg akko tartjá sabbos hachodes l o A egés hónapba elmara min sacharisz min pedi minch imáná tachanu l o hóna els tizenké napjá mondjá reggel im utá fejedelme ajándékairó szól biblia részt mel errő a időrő va keltezv IV Móze 7 1 8.

13634.h

CÍMSZ Nisz

SZÓCIK Niszo zsi kalendáriumb el hónapj ne cso szób származtatjá Egyiptomb va csodálat kivonul emléké csod hónapján nevezi pesza előt szombat szint ezé hívj nagyszombatn sabbó hagóri mipnehane senaás ez nap törté csod miat bibli irodalomb gyakr chod hoóv kalász hónap n ala előfordu hagyomány irodal er nap tes bibli özönvize 165 zsi évszámít szerin Özönv el napjá ese bibli frigysát óh összeállítá i Szed Ól Rab er nap tes a esemény ho Móz szikláb viz fakasztot mind harmi napb ál Újhold naptá berendezked szeri cs vasárnapr keddr csütörtök szombat esheti zodiákusb bárá jel újho el nap Ád szombat esi ú akk tartj sabbo hachode egé hónapb elmar mi sacharis mi ped minc imán tachan hón el tizenk napj mondj regge i ut fejedelm ajándékair szó bibli rész me err időr v keltez I Móz 8

13634.

CÍMS Nis

SZÓCI Nisz zs kalendárium e hónap n cs szó származtatj Egyiptom v csodála kivonu emlék cso hónapjá nevez pesz elő szomba szin ez hív nagyszombat sabb hagór mipnehan senaá e na tört cso mia bibl irodalom gyak cho hoó kalás hóna al előford hagyomán iroda e na te bibl özönviz 16 zs évszámí szeri Özön e napj es bibl frigysá ó összeállít Sze Ó Ra e na te esemén h Mó sziklá vi fakaszto min harm nap á Újhol napt berendezke szer c vasárnap kedd csütörtö szomba eshet zodiákus bár je újh e na Á szomba es ak tart sabb hachod eg hónap elma m sachari m pe min imá tacha hó e tizen nap mond regg u fejedel ajándékai sz bibl rés m er idő kelte Mó

13634

CÍM Ni

SZÓC Nis z kalendáriu hóna c sz származtat Egyipto csodál kivon emlé cs hónapj neve pes el szomb szi e hí nagyszomba sab hagó mipneha sena n tör cs mi bib irodalo gya ch ho kalá hón a előfor hagyomá irod n t bib özönvi 1 z évszám szer Özö nap e bib frigys összeállí Sz R n t esemé M szikl v fakaszt mi har na Újho nap berendezk sze vasárna ked csütört szomb eshe zodiáku bá j új n szomb e a tar sab hacho e hóna elm sachar p mi im tach h tize na mon reg fejede ajándéka s bib ré e id kelt M

1363

CÍ N

SZÓ Ni kalendári hón s származta Egyipt csodá kivo eml c hónap nev pe e szom sz h nagyszomb sa hag mipneh sen tö c m bi irodal gy c h kal hó előfo hagyom iro bi özönv évszá sze Öz na bi frigy összeáll S esem szik fakasz m ha n Újh na berendez sz vasárn ke csütör szom esh zodiák b ú szom ta sa hach hón el sacha m i tac tiz n mo re fejed ajándék bi r i kel